ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/289

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση [νστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 11 παρ. 1 του Ν. 1514/85 ιανάπτυξη: της επιστηµονικής και τεχνολογιχης έρευνας,» (ΦΕΚ Α' 13),. 2.Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνηταα “Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137) και ειδιχοτερα των άρθρων 23 παρ. ] περ. στ και 24 παρ. 1 και 2β. * 3.Την από 1ης Μαρτίου 1991 συμφωνη γνώµη του Εθνικού Γνωµοδόοτικού Συµβουλίου Έρευνας. 4.Τη γνωμοδοτηση του Συµβουλίου Επικρατείας µε αριθµο 288/ (4) - 1991. Με πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανιας Ενεργειας και Τεχνολογιας, “Άρθρο 1Σύσταση - 'Εδρα 1.Ιδρύεται ανεξάρτητο Ερευνητικό Ινστιτούτο µε την επωνυµία [ν-. στιτούτο Επεξεργασίας Λόγου ({ΕΛ). Το γνστιτούτο αυτό είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την Αθΐγνα. 'Άρθρο 2 Εποπτεία Το ΙΕΛ εποπτεύεται από τον Υπουργο Βιοµηχανίας Ενεργειας και Τεχνολογίας. 2.Η ασκούµενη επί του ΙΕΛ εποπτεία περιλαµβάνει οικονοµικό και διαχειριστικο έλεγχο καθώς και διοιχητιχο ελετχο σχετικά µε τη νοµιµότητα των πράξεων χαι ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτού. 3.Στο τέλος χάθε οικονοµικού έτους γίνεται τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ινστιτούτου από ορκωτό λογιστή που ορίζεται από το Σώµα Ορκωτών Λοσγιστών ὕστερα από αίτηση του ΙΕΛ. Ο Υπουργός Βιοµηχανιας Ενέργειας και Τεχνολογιας µπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έχτακτο έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης του Ινστιτουτου ' Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το ΙΕΛ. “Άρθρο 3 Σκοπός 1 Σκοπος του ΙΕΛ είναι η αναπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής ἐέρευνάς χαι η εφαρµογή και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών στους τοµείς της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Ανάλυσης, Σύνθεσης και Αναγνώρισης Φωνής, για την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων και προϊόντων τεχνολογίας του λόγου. . Επίσης, σκοπός του ΙΕΛ είναι η παρουσία και ή συµµετοχή του στο εξωτερικό σε τεχνολογικά προγράµµατα έρευνας, τα οποία θα εχδηλώ.νουν ενδιαφέρον για την ελληνιχη γλώσσα, ώστε µε“τον τρόπο αυτό να γίνει δυνατή η χαθιερωση της χρήσης της ελληνικης σε µελλοντικά διεθνή πολυγλωσσικά προϊόντα. 2.Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το ΙΕΛα) Εκτελεί ερευνητικά και έργα που αποβλέπουν στη λύση προβληµάτων εφαρµογής και αξιοποΐησης των επιστηµονικών γνώσεων, στις περιοχές που αναφέρθηκαν, για λογαριασµό του βιοµηχανικού χώρου και µε χρηµατοδότηση των οποιωνδήποτε ενδιαφεροµένων φορέων, εσωτερικού ή εξωτερικού. 1)Αναλαµβάνει τεχνολογικές αξιολογήσεις ή αποτιµήσεις προτεινοµένων ή σε εξέλιΕή ευρισκοµένων ερευνητικών εργασιών, ὦώστε να διασφαλίζεται η εµπορική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Συµµετέχει ΄ στην αξιοποΐηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων µε την παραγωγή προϊόντων σε µικρή χλίµακα. Παρέχει συνδροµή για την χατοχύρωση τωνεφευρέσεων και προβαίνει σε έρευνα αγοράς. ' Υ) Παρέχει εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικο-οικονοµικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας, στις περιοχές της δραστηριότητάς του. 2)Παρέχει προς κάθε ενδιαφερόµενο επιστηµονικές χαι τεχνολογικές πληροφορίες µη εµπιστευτικού χαρακτήρα, στους τοµείς της αρµοδιότητάς του, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και τράπεζα στοιχείων. 3)Παρέχει ειδική τεχνολογική επιµόρφωση για λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφεροµένων φορέων. Ειδικεύει επιστήµονες στους παραπάνω τοµείς µε την οργάνωση χαι τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων στην Ελλάδα χαι το εξωτερικό, µεταπτυχιακών σεµιναρίων και συνεδρίων, δηµοσιεύσεων χαι εκδόσεων. . στ) Συνεργάζεται στο εσωτερικό και το εξωτερικό µε εµπειρογνώµονες και κάθε είδους φορείς ειδικευµένους σε θέµατα του αντικειµένου του για την προώθηση του σκοπού του, µε δυνατότητα ανάθεσης σ' αυτούς της επίλυσης βασικών ερευνητικών προβληµάτων. ζ Διαθέτει τα κέρδη του για τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας του και γενικά την επίτευξη των σκοπώῶν του. . ή) Μπορεί να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής προϊόντων χαι υπηρεσιών σε τοµείς σχετικούς µε τους σκοπούς του. 4)Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή µε τους σκοπούς του. “Άρθρο 4 .-«“Όργανα Διοίκησης ' 'Οργανα-διοίκησης του ΙΕΛ είναι ο Διευθυντής του και το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου (ΕΣΙ). “Άρθρο 5 Διευθυντής 1.Ο Διευθυντής του ΙΕΛ διοικεί το Ινστιτούτο, πρόΐσταται των υπηρεσιών αυτού και το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και στις εξώδικες σχέσεις του. Ειδικότερα, ο διευθυντής είναι αρµόδιος για: 1)Τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράµµατος του 2)Την πρόσληψη του προσωπικού του ΙΕΛ και γενικά τα θέµατα κατάστασης και πειθαρχίας αυτού. ' {) Την κατάρτιση του προύπολογισµού, απολογισµού, ισολογισµού . και την εισήγγηση αυτών στο ΕΣΙ. . 3)Για χάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση χαι λειτουργία του ΙΕΛ. . 2.Ο διευθυντής του Ινστιτούτου πρέπει να έχει τα προσόντα ερευνητή Α΄ βαθµίδας, κατά τις διατάξεις του Ν. 1514/ 85 «ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας», στην επιστηµονική περιοχή του επαρκή διοικητική πείρα και να µην έχει συµπληρώσει το 63 έτος της ηλικίας του χατά την ηµέρα του διορισµού του. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας µε την προβλεπόµενη στις διά΄ τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 151 4/ 85 διαδικασία. “Αρθρο: 6 Επιστηµονικό Συµβούλιο 1.Το Επιστηµονικό Συµβούλιο διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΙΕΛ είναι πενταµελές και αποτελείται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και τέσσερες καθηγητές Πανεπιστηµίου ή ερευνητές πρώτης βαθµίδος και ειδικοτήτων συναφών προς τους επιστηµονικούς τοµείς που καλύπτουν οι σκοποί του ΙΕΛ. Κατά τα λοιπά το Επιστηµονικό Συµβούλιο του ΙΕΛ λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν χάθε φορά τα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την εποπτεία Υπουργείου, εφόσον µε τον εσωτερικό χανονισµό λειτουργίας του Ινστιτούτου δεν θα ορίζεται αλλιώς. 2.Αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Συµβουλίου Τνστιτούτου (ΕΣΗ) είναι: α) Η µετά από εισΐγγηση του Διευθυντή έγκριση του προῦπολογισµού, απολογισµού και ισολογισµού του 1)Η επικουρία του Διευθυντή του ΙΕΛ στην άσχκηση των αρµοδιοτήτων του χκαι ιδίως στη σύνταξη του ερευνητικού του προγράµµατος. Η παρακολούθηση του ερευνητικού και ανάπτυξιακού προγράµµατος και η υποβολή σχετικής έκθεσης στον Υπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 'Άρθρο 7 Οργάνωση του ΙΕΛ . 1.Στο ΙΕΛ λεικουργεί τµήµα διοικητικής υποστήριξης που έχει τις εξής αρµοδιότητες: 1)Χειρίζεται όλα τα θέµατα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης και ασφαλίσεως του κάθε φύσης προσωπικού, µετακίνησης στο εσωτερικό και εξωτερικό του προσωπικού του Ινστιτούτου χαι άλλων τρίτων υπαλλήλων ή µη, µετάκλησης επιστηµόνων από το εξωτερικό, συγκρότησης οµάδων εργασίας, ως και θέµατα γραµµατείας, αλληλογραφίας και τήρησης πρωτοκόλλου και αρχείου. 2)Χειρίζεται όλα τα οικονοµικά και διαχειριστικά θέµατα του ίνστιτούτου και ιδίως τα σχετικά µε τα κονδύλια τα προερχόµενα από τον τακτικό τον προύπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων χαι από χάθε άλλη πηγή χρηµατοδότησης αυτού, µε τις προµήθειες οργάνων, υλικών εφοδίων και γενικά εξοπλισµού του Ινατιτούτου ως και µε είσπραξη κάθε εσόδου αυτού. Μεριµνά για την κατάρτιση των ερευνητικών προγραµµάτων, την παρακολούθηση της εκτέλεσής των, την αποτίµηση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων που .εκτελούνται στο [νστιτούτο και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρµογών. 3)Παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στις χαινοτοµίες και πρωτοποριακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στά πλαίσια των ερευνητικών προγραµµάτων του ΙΕΛ και µεριµνά για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες αυτού. 4)Μεριµνά για τη συγκέντρωση επιστηµονικών χαι τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριών στους επιστηµονικούς τοµείς που καλύπτουν οι αρµοδιότητες του ΙΕΛ για τη διαρκή ενηµέρωση του αρχείου των επιστηµόνων ως επίσης και για την οργάνωση χαι λειτουργία βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης. 5)Μεριµνά για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε. τα οικονοµικά και διοικητικά ζητήµατα του ΙΕΛΑ, όπως επίσης και την εξασφάλιση της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας των εργαστηρίων και εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου. ' “Άρθρο 8 Προσωπικό Το προσωπικό του ΙΕΛ διακρίνεται σε ερευνητικό και διοικητικό τεχνικό. 1. Ερευνητικό Προσωπικό: α) Το ερευνητικό προσωπικό περιλαµβάνει δέχα (10) θέσεις ερευνητών βαθµίδων Α, Β, Γ, Α. Οι θέσεις αυτές είναι χοινές ως προς όλες τις βαθµίδες χαι η πλήρωσή τους γίνεται ὕστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθµίδες που θα έχουν οι προσλαµβανόµενοι ερευνητές, µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης. Πενταµελής επιτροπή κρίσης στην οποία συµµετέχει ως εισηγητής ο διευθυντής του ΙΕΛ και τέσσερα µέλη προτεινόµενα από το ΕΣ], ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού. Τα τέσσερα µέλη πρέπει να είναι ερευνητές Α βαθµίδος Χχατά τις διατάξεις του Ν. 1514/85, ή καθηγητές ΑΕΙ µε πείρα στις επιστηµονικές περιοχές της πληροφορικής ή και της υπολογιστικής γλωσσολογίας. Η επιτροπή υποβάλει αιτιολογηµένη κρίση στον διευθυντή του Ινστιτούτου, η οποία είναι δεσµευτική γι' αυτόν. . 2)Προσόντα. Για την πρόαληψη σε οποιαδήποτε βαθµίδα (Α, Β, Γ, Δ) ερευνητού του ΙΕΛ απαιτείται η χκατοχη διδακτορικού διπλώµατοςαντίστοιχης ειδικότητας των επιστηµονικών τοµέων που εξυπηρετούνται από τους σκοπούς του Ινστιτούτου, και που κάθε φορά µπορεί να ορίζεται ειδικότερα µε την σχετική προκΐρυξη, καθώς και η συνδροµή των ελαχίστων προσύντων που απαιτούνται για κάθε βαθµίδα ερευνητή κατά την πρόσληφή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1514/85, που εφαρµόζονται εδώ αναλόγως. Κατ' εξαΐρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στη Δ βαθµίδα, ερευνητών µε τεκµηριωµένο επιστηµονικό ή αναπτυξιακό έργο, µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών χαι διετή τουλάχιστον επαγγελµατική πείρα. Υ) Αποδοχές. Το ύψος των συµβατικών αποδοχών των ερευνητών, τα της ερευνητικής άδειας χαι των εξόδων. µετοικεσίας καθορίζονται κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ἁρθρου 18 του Ν. 1514/ 85, όπως έχει τροποπονηθεί µε τηνπαρ. 3 του ἁρθρου 24 του Ν. 1848/ 1989, των άρθρων 15 (παρ. 5 και 6) και 19 (επισκέπτες εµπειρογνώµονες, ερευνητές, συνεργαζόµενοι ερευνητές κ.λπ.) του τδίου νόµου. 3)Το µίγνα Μάρτιο κάθε έτους, το ΕΣΙ του ΙΕΛ εισηγείται στον Υπουργό ΒΕΤ τη χορήγγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιαχκούς φοιτητές σε βάρος του προύυπολογισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 1514/ 85 (άρθρο 25 παρ. 1α και 3 παρ. 6). Το ΕΣ] µπορεί επίσης µε απόφασή του να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες επιµόρφωσης και εξειδίκευσης που µπορούν να ανανεώνονται έως τέσσερα χρόνια και βαρύνουν τον προύπολογισµό του ΙΕΛ. ' ' 2) Διοικητικό - τεχνικό προσωπικό ι 1)Το διοικητικό - τεχνικό προσωπικό περιλαµβάνει δύο θέσεις µε προσόντα διορισµού πτυχίο ανώτατης σχολής του εσωτερικού ή ισότιµης του εξωτερικού άε επιστηµονικό τοµέα που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη και άριστη γνώση µιας Εένης γλώσσας που αποδει- . χνύεται µε εξέταση. 2)Το διοικητικό τεχνικό προσωπικό περιλαµβάνει δύο θέσεις γραµµατέων δακτυλογράφων, µε προσόντα διορισµού απολυτήριο λυχκείου, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται µε προφορική και γραπτή εξέταση και γνώση ελληνικής και αγγλικής γραφοµηχανής που αποδεικνύεται µε εξέταση ως και άριστη γνώση τείεχ και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που αποδεικνύεται µε εξέταση. ) θέση λογιστού µε πείρα σε µηχανογραφηµένα λογιστικά συστήµατα. 3)Η πρόσληφη του διοικητικού -- τεχνικού προσωπικού γίνεται µε επιλογή ύστερα από σχετική προκήρυξη που δηµοσιεύεται τουλάχιστον σε µιά εφηµερίδα της Αθΐνας και µία της Θεσσαλονίκης. Κατά την προκΐρυξη θέσεων του άρθρου αυτού µπορούν να καθορίζονται επιπλέον προσύντα ή και να εξειδικεύονται τ' ανωτέρω. 4)Στο τ.=ροσωπικό του παρόντος.άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του τµήµατος Γ (υποχρεώσεις, δικαιώµατα) άρθρο 16 έως και 25 του Ν. 993 /19079. . Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού χαι λοιπές λεπτοµέρειες για την επίτευξη αποδοτικής απασχόλησης αυτού καθορίζονται µε τον εσωτερικό χανονισµό του ΙΕΛ. “Άρθρο 9 Πειθαρχικά αδικήµατα 1.Οιισχύουσες για το επί συµβάεσι εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δηµοσίου διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 39 Ν. 993/ 1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται για όλο το προσωπικό του ΙΕΛ, η δε πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται από τον διευθυντή αυτού. 2.Στο προσωπικό του ΙΕΛ έχουν επίσης ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 40, 42 έως και 46, 47., 48 και 49 του ιδίου ως άνω νόµου 903 ' ' - “Άρθρο 10 Εσωτερικός Κανονισµός Με εσωτερικό κανονισµό που. καταρτίζεται από το ΙΕΛ µέσα σ' ένα χρόνο από την έναρξη λειτουργίας αυτού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθµίζονται τα θέµατα αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του κάθε φύσης προσωπικού, λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ινστιτούτου, λειτουργίας των συλλογικών οργάνων ως και χκάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαΐα για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου χατ' εφαρµογή των εξουσιοδοτικών ξιατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 1514/85. “Άρθρο 11 Πόροι - Απαλλαγές 1.Οι πόροι του ΙΕΛ προέρχονται από: 1)Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προύπολογισµό του ΥΒΕΤ για την κάλυψη των εξόδων της-λειτουργίας του. 2)Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων του ΥΒΕΤ για την εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων. Υ) Εισπράξεις από την εκµετάλλευση της περιουάίας του, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισµού. . 3)Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασµό τρίτων (δηµοσίων υπηρεσιών, διεθνών και µη οργανισµών, νπδδ, ιδιωτών κχ.λπ.) την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν συµβετοχή στις επιχειρήσεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1514/85. 4)Έσοδα από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. . 5)Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. … 2, Τα έσοδα του Ινστιτούτου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, καταύίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασµό τραπέζης. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγµατοποΐηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασµό αυτόν γίνεται µε ειδική έντολή του διευθυντή του Ινστιτούτου, ή του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου από αυτόν. Το ΙΕΛ απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών, φόρων χαι τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόµενα από αυτό ερευνητικά όργανα. εξαρτήµατα ή άλλα υλικά εξοπλισµού που είναι αναγχκαΐα για την εχ πλήρωση του προορισµού του, κατ' εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 1514/85. . . ΄ 'Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις - Διάλυση … 1.Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών, κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του ΙΕΛ, διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου. Ο προσωρινός διευθυντής ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρύντος, µέχρι του χρόνου διορισµού του τακτικού διευθυντή του 2.Σε περίπτωση διάλυσης του Ινστιτούτου τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η τυχόν αναγκαία εκκαθάριση ενεργείται από το ίδιο Υπουργείο ή τον αντίστοιχο φορέα. τ ο Στον Υπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-07-01 Σύσταση [νστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π). 2003/145 2003