Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Προιστάµενοι α. Της Α/νσης Μελετών Έργων Οδοπούΐας πρόΐσταται υπάλληλος ΠΕ του Κλαδου ΠΕΙ Πολιτικών Μηχανικών. β. Του Τµήµατος Μελετών Έργων Οδοπούΐας πρόΐσταται υπάλληλος ΠΕ των Κλάδων ΠΕ] Πολιτικών Μηχ/κών ή ΠΕΑ Αγρονομων Τοπογράφων Μηχγ/κών."
1.  
  µατικά και µόνιµα τις δραστηριότητες της επιχείρησης, να πληροί τις προυποθέσεις της αξιοπιστίας και επαγγελµατικής ικανότητας. , ' - στις συµβάσεις γενικά. - στις συµβάσεις µεταφοράς και ιδιαίτερα στην ευθύνη του µεταφορέα (φύση και όρια). - στις εµπορικές εταιρείες. - στα εµπορικά βιβλία. - στη νοµοθεσία που διέπει τους όρους εργασίας και την χοινωνική ασφάλιση. … . ' - στα φορολογικά συστήµατα. 2. Εµπορική και Οικονοµική διαχείριση της επιχειρΐσεως. - τρόποι πληρωµής και χρηµατοδοτήσεως. - υπολογισµός των εξόδων. διαχειρίσεως. - καθεστώς των χοµίστρων και όροι µεταφοράς. - εµπορική λογιστική,. ο - ασφαλίσεις. - τιµκολόγια. - πρακτορεία ταξειδίων. - τεχνικές διαχείρισης µιας επιχείρησης οδικών µεταφορών. - εµπορική τεχνική,. '. Το άρθρο2 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξής: «“Άρθρο 2. ΟρισµοίΓια την εφαρµογή των διατάξεων τουπαρόντος νοούνταις.
 1. να παρέχει εχεγγυα αξιοπιστιας
 2. να διαθέτει την κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια. 7} να πλχηροί την προυπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας:.
 3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 57/89, αντικαθίσταται ως εξης « ΑρθρΟ 3.
 4. Προυποθέσεις εισόδου στο επάγγελµα (υπό την έννοια του αρθρου 2.
2.  
  Καθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις δύο πρώτες προυποθεσεις και δεν πληροί την προυπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας, µπο. ρεί να ασχήσει το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων, αρχεί να ορίσει ένα άλλο ά άτοµο για να διευθύνει πραγματικα και µόνιµα τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο οµως πληροί τις προυποθέσεις της αξιοπιστίας χαι επαγγελµάατικής ικανότητας. Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε:.
3.  
  Κάθε νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς χερδοσκοπικό σκοπό, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα, µε ἡ χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και κάθε δηµόσιος οεργανισµός που έχει δική του νοµική προσωπικότητα ή εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νοµική προσωπικότητα, που επιθυµεί να εισέλθει στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων, πρέπει να έχει την χατάλληλη σικονοµική επιφάνεια και ένα τουλάχιστον από τα άτοµα που διευθύνουν πραγ4. Η προυπόθεση της αξιοπιστίας ενός ατόµου, δεν πληρούνται όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:.
 1. Ποινική καταδίκη κατά την προηγούµενη της ηµεροµηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης δεκαετίας για λαθρεµπορία, εµπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωµατεµπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία χαι ληστεία
 2. Κατ' επανάληψη διαπραττόµενες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον Κώδιακ Οδικής Κυκλοφορίας και συγχκεκριµένα, αφαίρεσή της άδειας οδηγήσεως µέσω του Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) δύο (2) φορές τουλάχιστον, χατά την τελευταία πενταετία, από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αἰτησής του. ) Καθ' υποτροπή παραβάσεις του Νόµου για τις εµπορευµατικές µεταφορές ή άλλων διατάξεων που αφορούν στις µεταφορές αυτές ή διατάξεων φορολογικής νοµοθεσίας και τελωνειακού χκώδικα, έπειτα από πρόταση του αρµοδίου για τις µεταφορές αυτές χρατικού φορέα.
 3. Παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στις γενικές ή ειδικές υποχρεώσεις για την ασφάλιση των οχηµάτων
 4. Καθ' υποτροπή παραβάσείς των διατάξεων της εργατικής νοµοθεφίας, που αφορούν στις µισθολογικές και εργασιακές συνθΐµκες.
 5. Επίσης, καθ' υποτροπή παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στον χρόνο οδήγησης και αναππαυσης των οδηγων, έπειτα από πρόταση του άρµοδίου για τις µεταφορές αυτές κρατικού φορέα, προς τον φορέα τον αρμοδιο για τις εργατικές παραβάσεις.
 6. Ποινική καταξίκη για παραβάσεις των διατάξεων των εµπορικών νόµων.ζ Πτώχευση. :.
 7. Εάν έχει θεωρηθεί ακαταλληλο πρόσωπο για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεταφορέα, βάσει των µέχρι σήµερα ισχυουσών διάτάξεων
4.  
  Τεχνικές προδΨραφές χκαι τεχνική εκµετάλλευση - βάρος και διαστάσεις των οχηµάτων. ν . - επιλογή των οχηµάτων. - παραλαβή και εγγραφή των οχηµάτων. - προδιαγραφές συντηρήσεως των οχηµάτων. - φόρτωση και εκφόρτωση των οχηµάτων. “ , γ ς- µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων. - µεταφορές τροφίµων. - αρχές στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά µε τη χρήση - συντήρησης των οχηµάτων.
5.  
  Οδική ασφάλεια - νοµοθετικές, χανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρµόζονται στην κυκλοφορία. - κυκλοφοριακή ασφάλεια. - πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση ατυχήµατος. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟγΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. - θέµατα που απαριθµούνται υπό Α΄. - διατάξεις χαι µεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών και οι οποίες απορρέουν από την εθνική νοµοθεσία, τους χοινοτικούς χκανόνες, τις διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες. - τελωνειακή πρακτική και τελωνειακές διατυπώσεις. - κύριες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα Κράτη µέλη». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 1. Η χατάλληλη οικονοµική επιφάνεια, συνίσταται στην ὑπαρξη των οικονοµικών πόρων που είναι αναγκαίοι για να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας και η καλή διαχείρηση της επιχείρησης
 2. Για την εκτίµηση της οικονοµικής επιφάνειας, δύναται να εξετάζονται επίσης:
 3. οι ετήσιοι λογαριασµοί της επιχείρησης, τα διαθέσιµα κεφά. λαια, στα οποία περιλαµβάνονται τα τραπεζικά διαθέσιµα, οι δυνατότητες υπέρβασης του διαθεσίµου υπολοίπου χαι οι δυνατότητες δανεισµού επίσης, το στοιχείο ενεργητικού, συµπεριλαµβανοµένων των αγαθών τα οποία µπορούν να χρησιµεύσουν ως εγγύηση για την επιχείρηση οι δαπάνες, συµπεριλαμβανοµενου του κόστους αγοράς ή της αρχικής καταβολής για την αγορά των οχηµάτων, των κτιρίων, των εγκαταστάσεων. και του εξοπλισµού, χαθώς και το κεφάλαιο χινήσεως.
 4. Απαραίτητο στοιχείο για τη διακρίβωση ὑπαρξης της κατάλληλης οικονοµικής επιφάνειας µιας επιχείρησης, αποτελεί η απόδειξη ότις διαθέτει κεφάλαιο και αποθεµατικό ὕύψους, σε δραχµές, αντίστοιχου µε την τρέχουσα αξία τουλάχιστον 3.000 Ε ανά όχηµα ή 150ΕΟΗ ανά τόννο του µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους των οχηµάτων που χρησηµοποιούνται από αυτήν.
 5. Σε περίπτωση διαφοράς, λαµβάνεται υποφη τα χαµηλότερο από τα δύο αυτά ποσά.
 6. για απόδειξη των αναφεροµένων στην προηγούµενη περιπτωση προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετική βεβαίωση πιστωτικού φορέα (Τράπεζας, Ταχυ. δροµικού Ταµιευτηρίου κ.λπ.).
6.  
  Η προυποθεση της επαγγελµατικής ικανότητας, συνίσταται στη γνώση από τον ενδιαφερόµενο, των θεµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα. του άρθρου 8 του παρόντος. Η κατοχή των γνώσεων αυτών από τον ενδιαφερόµενο, αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας που χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση µαθηµάτων σε ειδικές Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και επιτυχείς γραπτές εξετάσεις.
7.  
  Τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που ασκούσάν το επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1980, απαλλάσσονται από την νπο χρέωση να αποδείξουν ότι πληρούν τις προύῦποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
 1. Του Τµήµατος Μελετών Τεχνικών Έργων Οδοποιιας πρρϊσταται υπάλληλος ΠΕ του Κλαδου ΠΕΙ Πολιτικών Μηχ|κων
 2. Του Τµηματος Γεωλογικων, Εδαφοτεχνικών και Περιβαλλοντικχών Μελετών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ του Κλάδου ΠΕΟ Γεωλόγων ή Εξδαφοµηχανικός του Κλάδου ΠΕΙ Πολιτιχων Μηχ/κών
 3. Του Τµήµατος Μελετών Κυκλοφοριας προισταται υπάλληλος ΠΕ του Κλάδου ΠΕ] Πολιτικών Μηχ/κών ή ΠΕΑ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχ/κών.
 4. Ο Του Γραφείου Γραµµατείας πρόΐσταται υπάλληλος ΤΕ ή ΔΕ των Κλάδων ΤΕ2Ζ ή ΔΕΑ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικός. “Άρθρο 3.
 5. Τελικές Διατάξεις Τα υφιστάµενα αντίστοιχα τµήµατα µελετών (α), (β) κχαι (€) που ανα. γράφονται στο ἁρθρο 5 του Π.Δ. 69/1988 καταργούνται. :
 6. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει θέµατα ρυθμιζοµενα µε το παρον Προεδρικο Διάταγµα καταργείται. ΄ 4. ΄Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Π. Α/τος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος.Αθήνα, 21 Ιόυνου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟ| ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΄- “- νογή.-οϊκδκωονικου ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΠΑΝ.
 8. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΄ Ο ΑΝΑΠΛ.
 9. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.
 10. ΕΡΓΟΝ. - *΄' * ΑΧΙΛ.
 11. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ' . ι (6)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 294 Τροποποΐηση και συµπλήρωση του.
 12. Π.Δ. 57 /1989 «προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαικων Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεµβριου 1974&, περί προσβασεως στο επαπελμα του µεταφορέα εµπορευµάτων στον τοµέα των εσωτερικών και. διεθνών οδικών µεταφορών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 80/1176/ΕΟΚ της 4ης Δεκεµβρίου 1980, (Α 28), σε συµµόρφωση και πρός την οδηγγία - 89/4838/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989,.
 13. Έχοντας υπόψη:.
8.  
  Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισέλθει στο επάγγελµα του οδικοξύ µεταφορέα εµπορευµάτων ή έχουν οριστεί να διευθύνουν πραγµατικά και µόνιµα τις δραστηριότητες µεταφορών της επιχείρησης, µετά την 31 η Δεκεµβρίου 1980, θεωρείται ότι έχουν την επαάγγελµατική ικανότητα, αν αποδείξουν ότι, µέχρι 31 Δεκεµβρίου 199 ] , διαθέτουν πρακτική πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται µέχρι 1.1.1992.Οιλεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής και τή χορή- :. γηση του σχετικού πιστοπονητικού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται εφάπαξ. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία µετά την 31 η Δεκεµβρίου 1985 έχουν εισέλθει στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων σύµφωνα µε την ελλχηνική νοµοθεσµία ή έχουν οριστεί να διεθύνουν πραγµατικά και µόνιµα τις δραστηριότητες µεταφορών της επιχείρησης πρέπει µέχρι τις 31.12.199] ν' αποδείξουν την επαγγελµατική τους ικανότητα µε . επιτυχείς εξετάσεις σε ειδικές επιτροπές οριζόµενες για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από εξουσιοδοτη-. µένα απ' αυτόν άλλα όργανα του Κράτους. Η επαγγελµατική ικανότητα των προσώπων που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή διαπιστώνεται είτε µε τους τρόπους που περιγράφονται στη παράγραφο 6 (παρακολούθηση µαθηµάτων σε σχολή και εξετάσεις) είτε µε εκιτυχή γραπτή εξέταση σε ερωτηµατολόγιο µε πολλαπλές απαντήσεις που περιλαµβάνει θέµατα από τ' αναφερόµενα στο παράρτηµα 8 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο αριθµός: των ερωτηµατολογίων, των ερωτήσεων που θα περιέχει κάθε ερωτηµατολόγιο και των ορθών απαντήσεων που χρειάζεται για να θεωρηθεί επιτυχών ο υποψήφιος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίδης η διαδικασία των εξετάσεων και χάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
9.  
  Οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση των εξετάσεων της προηγουµένης παραγράφου, εφόσον τα θέµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος καλύπτονται από τους κατεχόµενους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που η κάλυψη είναι µερική, η παραπάνω απαλλαγή ισχύει µόνο για τα θέµατα που καλύπτονται.
10.  
  Τα πιστοποιητικά επαγγελµατικής ικανότητας, ανάλογα µε την εξεταζόµενη ύλχη, διακρίνονται σε εθνικών µεταφορών και διεθνών µεταφορών
11.  
  Πιστοπονητικό επαγγελµατικής ικανότητας που έχει χορηγηθεί σ' ένα άτοµο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια µόνο µεταφορική επιχείρηση, ως απόδειξη της εκπλήρωσης της προυπόθεσης της επαγγελµατικής ικανότητας
12.  
  Αν ο χάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας πεθάνει ή χαταστεί φυσικά ή νοµικά ανίκανος ν' ασκεί τα καθήµκοντά του ή εγκαταλείφει την επιχείρηση, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοπονηθεί στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών της δικείας Νοµαρχίας, µέσα σ' ένα (1) µίρνα
13.  
  Σε περίπτωση θανάτου, φυσικής ή νοµικής ανικανότητας του φυσικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του µεταφορέα ή του φυσικού προσώπου του πληροί τις προύποθέσεις της αξιοπιστίας και της επαγγελµατικής ικανότητας, ο Υπουργός Μεταφορών και Είικοινωνιών µπορεί απόφασή του να επιτρέφει τήν εξακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προσωρινά για µια περίοδο ενός έτους, που µπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόµα µήγνες, σε ειδικές περιπτώσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινω-:-. νιών µπορεί να επιτρέφει οριστικά την εξακολούθηση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης από ένα πρόσωπο που δεν πχηροί την προύυπόθεση της επαγγελµατικής ικανότητας, αλλά έχει µια πρακτική εµπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην καθηµερινή διαχεϊρισή της.
14.  
  Αν ο κάτοχος του πιστοπουητικού επαγγελµατικής ικανότητας εγκαταλείφει την επιχείρηση, ο οικείος Νοµάρχης ορίζει µια προθεσµία µέχρι έξι (6) µηνών για την αντικατάστασή του».΄ Ο“Άρθρο 4 Το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγµατος 57/89 αντικαθίσταται ως εξής: ΄ 4 ' «Άρθρο 5 Προσαρµογή διατάξεων Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ἁρθρου 4, από την 1 η Ιουλίου 1991 , όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία «περί φορτηγών αυτοκινΐτων δηµόσιας χρήσης» αναφέρεται ο όρος «επαγγελµατίας αυτοκινητιστής» για την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας αυτής ο όρος αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «οδικός µεταφορέας εµπορευµάτων» υπό την έννοια που χαθορίζεται στο παρόν διάταγµα. ο σ ο Από την ίδια ηµεροµηνία, οι διατάξεις της νοµοθεσίας περί φορτηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης που αφορούν στον κεπαγγελµατία οδηγό» εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος.“Άρθρο 5 . Το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγµατος 57/ 89 αντικαθίσταται ως εξής: . «Άρθρο 8 Προσαρτάται στο παρόν ξιάταγµα, ως αναπόσπαστο µέρος αυτού, το παράρτηµα της οδηγίας 75/561/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/438/ΕΟΚ το χείµενο του οποίου έχει ως ακολούθως: … ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ ΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Οι γνώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της επαγγελµατικής ικανότητος, πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον στα θέµατα του παρόντος χαταλύόγου. Τα θέµατα πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς και να έχουν καθορισθεί ή εγκριθεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Πρέπει να είναι αφοµοιώσιµες από πρόσωπο των οπόων η µόρφωση αντιστοιχεί στο επίπεδο αποφοίτου της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως. Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
 • Στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Ατηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Έργων συνιστάται Διεύθυνση Μελετών “Έργων Οδοπούΐας, ή οποία µε στοιχεία ε] προστίθεται στις Υπηρεσίες του άρθρου ] του Π.Δ. 69/
 • Η ανωτέρω Διεύθυνση υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων 'Έργων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1990. . ''“ - Την ανωτέρω Διεύθυνση Μελετών ΄Έργων Οδοποίΐας απαρτίζουν τα εξής τµήµατα: α) Τµήµα Μελετών Έργων Οδοποΐας β) Τµήµα Εκπόνησης Μελετών Οδοπούας ΄ Τµήµα Μελετών Τεχνικών “Έργων Οδοπούας … δ) Τµήµα Γεωλογικών, Εδαφοτεχνικών και Περιβαλλοντικών Μελετών ε) Τµήµα Μελετών Κυκλοφορίάας στ) Τµήµα Γραµµατείας.
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθµ. Υ 1052 /1990 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β' 311/9.5.1990),'όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση Υ 1087 /1990 (ΦΕΚ Β' 334/290.5.1990),. '
 • Η αρµοδιότητά της Α/νσης αφορά τα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται στα τµήµατα και γραφεία, ως εξής: α) Τµήµα Μελετών Έργων Οδοποΐας, στο οποίο υπάγονται: Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων χυκλοφορίας, ατυχηµάτων, διακίνησης πληθυσµού και αγαθών χ.λ.π. στοιχείων αναγκαίων για την ταξινόµηση, το σχεδιασµό και την ιεράρχιση του οδικού δικτύουτης Χώρας. Η χατάρτιση ή αναθεώρηση µακροπρόθεσµων, βραχυπρόθεσµων και . ετησίων σχεδίων οδικών έργων. Η ανάθεση εκπόνησης μελετων Συγκ/κών ΄Έργων (οδοποιΐας, κυ κλοφορικαών κόµβων, τεχνικών εργων, γεωλογιχων, εδαφοτεχνικων, περιβαλλοντικων χαι των σχετικών µε αυτές οικονοµοτεχνικών μελετών κ.λ.π., µ,ελετων σύνταξης τοπογραφικών διγραμµατων επιγείων ή φωτογραµµετρικών κατάλληλης κλίµακας) και η χατάρτιση των σχετικχών συµβάσεων. ' Η εποπτεία, ο έλεγχος χαι η έγκριση των µελετών έργων οδοπούΐας, των µελετών αυτοκινητοδρόµων, των µελετών οικονοµοτεχνικής σχκοπιµότητας καθώς και των µελετών έργων οδοπούΐας που λόγω της φύσεώς των χαρακτηρίζονται Ειδικά Έργα. Στον προγραµµατισµό των επί µέρους σταξίων ακπονήσεως των µε. λετών σε: συνδυασµο µε τον προγραµµατισµό χρηµατοδοτήσεώς των 7ια κατασκευή. Στην τήρηση τεχνικού αρχείου των µελετών. Στην µελέτη και εισητηση για αναγκαία νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα για την βελτίωση ή συµπλήρωση των διαδικασιών αναθεσης, αµοιβής κ.λ.π. των µελετων Στην σύνταξη των ετήσιων πινάκων σχεδιασµου αναθέσεως ή βελτίωση υφισταµένων. β) Τµήµα εκπόνησης µελετών οδοπκούΐας, στο οποίο υπάγονται: “Όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την εκπόνηση από την Υπηρεσια µελε τών έργων οδοποιΐας,; κυκλοφοριακών µελετών κόµβων. τεχνικών έργων χ.λ.π. καθώς και οι τροποποιήσεις, συµπληρώσεις κ.λ.π. υφισταµένων µελετών. Η µέριµνα για την παρακολούθηση και ενηµέρωση επί . των µεθόδων χαι εξελίξεων στον τοµέα µελετών οδών, στην παροχή σχετικών οδηγιών, καθώς και στη σύνταξη νέων προδιαγραφών, κανο- . - νισµών ή βελτίωση υφισταµένων. Τµήµα Μελετών Τεχνικων Ερτων οδοποίΐας, στο οποίο υπάγο. νται;“Όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την εποπτεία, τον ελεγχο και έγκριση των µελετών τεχνικών έργων, χαθώς και των τροποπογήσεων, συµπληρώσεων κ.λ.π. υφιασταµένων µελετών. Η Εποπτεία, ο ελεγχος και η έγκριση των µ.ελετων τεχνικων έργων που λόγω της φύσεώς των ή του όλου έργου µέσα στο οποίο εντάσσονται χαρακτηρίζονται ειδικά έργα. Η συνταξη σχεδίων νέων προδιαγραφών, χανονισµων ή βελτιωση υφισταµένων.δ) Τµήµα Γ εωλογικων, Εδαφοτεχνιχων και Περιβαλλοντικών Μελετών, στο οποίο υπάγονται: Η εποπτεία, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η έγκριση των γεωλογικών, εδαφοτεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών που ἁφορούν µελέτη ή κατασκευή οδικών έργων. Η εκπόνηση γεωλογικών, εδαφοτεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών σε έργα οδοπούΐας. Η σύνταξη, ο έλεγχος και η έγκριση σχετικών ερευνητικών προγραµµάτων. Η εποπτεία χαι η αξιολοτηση σχετικών ερευνητικών εργασιων Η συγχκέντρωση στοιχείων που αφορούν µελέτη και κατασκευή έργων πρασίνου των έργων αρµοδιότητας Γ.Γ.Δ.Ε. Η σύνταξη νέων προδιαγραφών, κανονισμων ή βελτίωση υφισταµένων. ε) Τµήµα Μελετών Κυκλοφοριας, στο οποίο υπάγονται: Η εποπτεία, η επίβλεφη, ο έλεγχος και εγχριση των κυκλοφοριακων Η µελετών αστικών (πλην Αττικής) και υπεραστικών οδών και χόµβλων. Η µέριµνα για τη ρύθµιση της κυκλοφοριας, τις συνδέσεις, τη σήµανση, τον εξοπλισµό ασφάλειας και λοιπά µέτρα που αφορούν την - ασφάλεια της κυκλοφορίας των υπεραστικών οδών.. Η σύνταξη προδιαγραφών κανονισµών ή βελτίωση υφισταµένων και η εισήγηση λήψεως µέτρων για νοµοθετικές ρυθµίσεις των παραπάνω θεµάτων καθώς και η παροχή σχετικών ότοιχείων και οδηγιών. στ) Γραφείο Γραµµατείας στο οποίο υπάγεται: , Η Γραµµατειακη εξυπηρέτηση της Δ/νσης, η τήρηση πρωτοκολλου χαι αρχείου εγγράφων. Ε
 • - 4
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1052 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1052 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1087/1990(ΦΕΚΒ'334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1087_1990(ΦΕΚΒ'334 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/57 1989
9 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής ατο Υπουργείο Περιβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων ΄Έργων του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων. 1990/340 1990