ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/340

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 5. ό και 15 παρ. 2 του χαταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Χίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 1 χαι 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 87 /36 (Α΄ 390) «περί ιδρύσεως Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων παρ΄ εκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω του χράτους». 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/48 (Α' 203) «περί διατάξεων τινών αφορωσών την περί Ταµείων Προνοίας Δικηγό. ρων Νοµοθεσίο. 3.Τις ξιατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027 / 80 (Α΄ 49) όπως αντι. καταστάθηκε και συµπληρώθηκε αντιστοίχως µε τα άρθρα 7 του Ν. 1275/82 (Α 100) και 43 του Ν. 1469/84 (Α΄ 11 1). 4.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 24 παρ. ] στοιχ. τ. 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοις. δ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137} «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 5.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Α/τος 105/1988 (Α΄ 46) «Ὀργανισµός της Γ.Γ.Κ.Α... 6.Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπό. θηκε κατά την 30η/27.2.91 συνεδρίασή του της ΚΣΤ περιόδου. 7.Την 326/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνσιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: πρώτο Κυρώνεται η από 15.6.90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου για την τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Χίου που έχει χυρωθεί µε το Β.Δ/γµα της 25.1.1950, που έχουν ως εξής: “Άρθρο 1 Το άρθρο 5 του χαταστατικού, όπως ισχύει µε το Π.Δ/γµα 74/ 18.2.84 (Α΄ 24) τροποποιείται ως εξής:Αποθεµατικό Κεφάλαιο Πόροι του αποθεµατικού χεφαλαίου είναι α) Το 25%% από τα εισπρατ. τόµενα χατά το επόµενο άρθρο έσοδα β) άρχ. 2.000 χαταβαλλόµενες εφάπαξ από κάθε ασκόύµενο δικηγόρο. 7} Ποσό δρχ. 5.000 χαταβαλ. λόµενο εφάπαξ από κάθε δικηγόρο, που πρωτοδιορίζεται στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου, εξ εκείνων που ήσαν εγγεγραµµένοι στο Βιβλίο ασκουµένων του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου και έχαναν δικαΐωµα εγγραφής. Ποσό δρχ. 30.000 χαταβαλλόµενο εφάπαξ ως δι καίωµα εγγραφής από κάθε Δικηγόρο, που δεν έχανε άσχκηση σε Δικηγόρο Πρωτοδικείου Χίου και πρωτοδιορίζεται ως Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Χίου. ε) Δρχ. 100.000 καταβαλλόµενες εφάπαξ από χκάθε αναδιοριζόµενο στην περιφέρεια Πρωτοδικείου Χίου Δικηγόρο ή και από µετάθεση από άλλο Δικαστήριο διοριζόµενο ή και από διοριζόµενο µετά από παραίτηση ή παύση από θέση Συµβολαιογράφου ή υπαλλήλου ή δη. µοσίου ή δικαστικού λειτουργού εν γένει, ως δικαΐωµα εγγραφής, εφ' όσον σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις πρόχκειται περί Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, άλλως δρχ. 120.000 προκειµένου παρά Δικη- . γέρου παρ' Εφέταις και δρχ. 190.000 για Δικηγόρους παρ' Αρείω Πάγω. στ) Κάθε άλλο έσοδο του Ταµείου µη υπαγόµενο ρητά στα Ξσοδ.α του εποµένου άρθρου. ζ) Τα χατά το παρόν και από άλλες πειθαρχικές παραβάσεις, επιβαλλύµενα στα µέλη πρόστιµα και έξοδα. η) Τα κχηροδοτήµατα και οι δωρεές οι γενόµενες στο Ταµείο. 8) Οι τόχοι και τα. λοιπκά έσοδα της περιουσίας του Ταµείου. ) όρχ. 2.000, που καταβάλλονται για την αναγνώριση γάµου από χάθε έγγαµο µέτοχο και δρχ. 1.000 για κάθε αναγνωριζόµενο τέχνο. ια) 5.000 για τους προαγόµενους παρ' Εφέταις δικηγόρους του Πρωτοδικείου Χίου και δρχ. 20.000 για τους προαγόµενους παρ' Αρείω Πάγω. ιβ) Ολόχκληρο το ποσό το οποίο εισπράττεται για το Ταµείο από την προείσπραξη του Ν. 723/71. 2.Για κάθε καθυστέρηση χαταβολής, οι υπόχρεοι βαρύνονται µε τ νόµιµο τόχο. Τα αναφερόµενα στα εδάφια γ. δ, ε της παραγράφου 1 ποσά, κατά βάλλονται υποχρεωτικά συγχρόνως µε την εγγραφή στα οικειά Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγόυ Χίου, άλλως η εγγραφή δεν διενεργεί“ τα».Το άρθρο 6 του χαταστατικού όπως ισχύει µε το Π.Δ/γµα 74/ 18.2.84 (Α΄ 24) τροποποιείται ως εξής: «'Αρθρο 6 . Μετοχικό Κεφάλαιο Πόροι του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (15%) από τα τέλη που χαταβάλλονται ως κατωτέρω, δι' ειδικών ενσήν του Ταµείου, τα οποία δεν βαρύνουν τους διαδίκους ιδιώτες, αλλά αποκλειστικά τον ενεργούντα Δικηγόρο ή Δικολάβο, καθοριζόµενα ως χατωτέρω: 1.Καταβάλλεται ειδικό τέλος εκ δρχ. σαράντα (40) σε κάθε δικόραφο που απευθύνεται ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χίου ή για κάθε παράσταση Δικηγγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Το αυτό τέλος απαιτείται για την εγγραφή των υποθέσεων στα πινάκια του ως άνω Δικαστηρίου. 2, Καταβάλλεται ειδικό τέλος από δρχ. ογδόντα (80) σε χάθε δικόραφο που απευθύνεται ενώπιον του Πρωτοδικείου Χίου, Μονοµελούς ή Πολυµελούς και ενώπιον του Προέδρου, Εισηγητού ή Πρωτοδίκου του Πρωτοδικείου ή για κάθε παράσταση που γίνεται ενώπιον των ως άνω Δικαστηρίων. Το αυτό τέλος απαιτείται για την εγγραφή των υποθέσεων στα πινάχια των ως άνω δικαστηρίων. . 3. Καταβάλλεται ειδικό τέλος από δρχ. εκατόν είκοσι (120), σε χάθε χατατιθέµενο δικόγραφο ή αίτηση ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου, σε διενέργεια χάθε δικαστικής πράξης παρά Δικηγόρου, παράσταση τούτου µε κατάθεση ή όχι προτάσεων, εγγραφής στα πινάκια και άσκηση ενδίχου µέσου κατ' απόφασης τούτου. . &. Γιακάθε παράσταση στο ακροατήριο Πταισµατοδικείου ή ενώπιον Ειρηνοδικείου, όταν ασκεί χατά ειδική διάταξη ποινική δικαιοδοσία, καταβάλλεται το ειδικό τούτο τέλος εχ δρχ. σαράντα (40), ως χαι σε χκάθε µΐνυση ή έγκλχηση και σε κάθε είδους αίτηση ή δηλώσεις, προς χάθε ποινική Δικαστική Αρχή, εφόσον υπογράφονται τα ανωτέρω από Δικηγέύρο ή Δικολάβο, ως χαι σε περίπτωση άσκησης ενδίκου µέσου χατ' απόφασης του Πταισµατοδικείου. . δ. Τις ακόλουθες περιπτώσεις χαταβάλλεται ειδικό τέλος ογδόντα (80) δος. - α) Γιακάθε παράσταση και απολογία κατηγορουµένου ενώπιον Προανακριτού ή Τακτικού Ανακριτού. Εάν η απολογία λαµβάνεται δι' υπο. µνΐµατος δεν καταβάλλεται τέλος επί τούτου, πλην της ως άνω παράστασης. 1)Σε χκάθε άλλη περίπτωση, εκτός του ως άνω χατά την απολογία, υποµνΐµατος κατηγορουµένου ή πολιτικώς ενάγοντος απευθυνόµενο προς προανακριτικό υπάλληλο ή Τακτικό Ανακριτή ή Ποινικό ΔικαστήΡό καθώς και για κάθε παράσταση στο ακροατήριο Μονοµελούς ή Τριµελούς Πληµµελειοδικείου και κάθε άλλου Ποινικού Δικαστηρίου, εκτός των ειξικά εκτιθεµένων περιπτώσεων. ) Επίσης σε κάθε έγγραφη αίτηση περί µετατροπής ποινής ή περί προσωρινής προφυλάκισης ή περί απονοµής χάριτος, εφόσον στην τελευτάία περίπτωση υποβάλλεται δια του Εισαγγελέως Πληµµελειοδικών Άίου ή σε αντιρρήσεις χκατά της εκτέλεσης της ποινής, ως και διακοπής ἥαναστολής φυλάκισης ᾗ συγχώνευσης ποινών ή απόδοσης πειστηρίων 3 εγγύησης. 2)Σεπερίπτωση άσχκησης ενδίκου µέσου κατ' απόφασης του Μονοµελούς και Τριµελούς Πληµµελειοδικείου. 6.καταβάλλεται το τέλος τούτο εκ ὕρχ. εκατόν είκοσι (120) α κάθε παράσταση στο ακροατήριο Εφετείου, Κακουργιοδικείου, Μιχτού Ο.ρχωτού Δικαστηρίου και Στρατοδικείου, ως και για άσχκηση ενδίΧων µέσων χατά της απόφασης των Δικαστηρίων αυτών. 7- Καταβάλλεται τέλος από δρχ. εξήντα (60),. υπΞ&Σε κάθε ένσταση ή προαφυγή, αντίρρηση, ανακοπή, έφεση, αίτηση, χ9 νηµα ή οιασδηποτ'ε άλλης ονοµασίας έγγραφο απευθυνςµενο προς ε είδους και βαθµού Διοικητικό Δικαστήριο ή εκδικαστική επιτροπή ἣ σποία εδρεύει στην περιφέρεια του Νοµού Χίου, εφόσον υπογράφονται 7 κατατίθενται από Δικηγόρο ή δόκιµο Δικηγόρο ή Δικολάβο. ) 1'ια κάθε παράσταση προς συζήτηση ενώπτον των ανωτέρω ΔιοιΔικαστηρίων ή εκδικαστικών επιτροπών οιασδήποτε Διρικητι“ ή Φορολογικής υπόθεσης. - Σε χάθε επιταγή προς εκτέλεση. καταβάλλεται ειδικό τέλος από µεν σαράντα (40) όταν ο τίτλος είναι Ειρηνοδικειακής διαδικασίας.δρχ. δε ογδόντα (80) σε χάθε άλλο τίτλο. “Όταν η επιταγή στρέφεται κατά περισσοτέρων του ενός υποχρέου, τότε σε χάθε αντίγραφο της επιταγής επιβάλλεται τέλος εκ δραχµών σαράντα (40). 9.Για χάθε αίτηση σχέτική µε την διαδικασία της εκτέλεσης, στις αντιρρήσεις, σε αίτηση επίσχεσης, σε αναγγελία προς Συµβολαιογράφο, καταβάλλεται τέλος εκ δραχµών σαράντα (40),. 10.Για χκάθε παράσταση για την υπογραφή συµβολαίου, χκατά την ενέργεια πλειστηριασµού ή χατά την σύνταξη εκθέσεων προς χατάθεση τίτλου ή προς σύνταξη αντιρρήσεων, ή επαναντιρρήσεων ως χαι για παράσταση για την επίτευξη συµβιβασµού δραχµές ογδόντα (80),. 11.΄Σε χάθε έγγραφο ή δικόγραφο ή απόφαση επικυρούµενη για την αντιγραφή από Δικηγόρο, δραχµές είκοσι (20). Σε χκάθε φύλλο χαρτοσήµου µετάφρασης από Δικηγόρο, από την Ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντίστροφα, δραχµές είκοσι (20),. 12.Σε κάθε κατασχετήριο καταβάλλεται τέλος από δραχµές σαράντα (40) προκειµένου για χατασχετήριο της αρµοδιότητας του Ειρηνοδικείου, δραχµές δε ογδόντα (80) σε χατασχετήριο της αρµοδιότητας του Πρωτοδικείου. , 13.Σε κάθε κοινοποιούµενο έγγραφο εξωδίκων ενεργειών, όπως διαµαρτυριών, προσκλήσεων, δηλώσεων χ.λπ. υπογραφόµενο από Δικηγόρο, χαταβάλλεται τέλος από δρχ. είκοσι (20). 14.Σε χκάθε περίληψη ή αίτηση απευθυνόµενη προς τον Υποθηκοφύλακα ή Συµβολαιογράφο, καταβάλλεται τέλος από δραχµές είκοσι (20),. 15.Σε αίτηση χάθε φύσης προς τον Γραµµατέα Ειρηνοδικείου, Πρωτοδικείου, Εφετείου απευθυνόµενη. χαταβάλλεται τέλος από δραχµές είκοσι (20). ΄“Άρθρο 3 Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Καταστατικού όπως ισχύει µε το Π.Δ/ γµα 410/9.8.1985 (Α΄ 144) τροποποιείται ως εξής:« 2.Το ποσόν του εφάπαξ βοηθήµατος από το αποθεµατικό, σ' αυτούς που αποχωρούν από την άσκηση του Δικηγορικού λειτουργήµατος, λόγω αναπηρίας, αθεράπευτης ασθένειας ή πολύχρονης υπηρεσίας και εφόσον έχουν συµπληρώσει πέντε (5) χρόνια δικηγορική υπηρεσία χαι ενεργό συµµετοχή στο Ταµείο, ανέρχεται σε δραχµές ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) για τους δικηγόρους που έχουν δικηγορική υπηρεσία και συµµετοχή στο Ταµείο τουλάχιστον 35 χρόνια. Γι' αυτούς που έχουν λυγότερη δικηγορική υπηρεσία και συµµετοχή στο Ταµείο από 35 χρόνια, το βοήθηµα αυτό, ανέρχεται σε τόσα τριακοστά πέµπτα του ακέραιου βοηθήµατος του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών, όσα τα χρόνια της πραγµατικής δικηγορικής υπηρεσίας και συµµετοχής στο Ταµείο και πάντως όχι λυγότερο από διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχµές (250.000), Αν προκύπτει κλάσµα χρόνου, το κλάσµα αυτό υπολογίζεται ως ολόκληρος χρόνος, όταν είναι συµπληρωµένο εξάµηνο, διαφορετικά παραλείπεταυ. ΄“Άρθρο Δεύτερο 1.Η ισχύς των άρθρων ] χαι 2 του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Ειδικά η ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος αρχίζει από 15.6.1990. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία