ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίου Βιοφαρµακευτικής - Φαρµακοκινητικής στο Τµήµα Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψφη: 1.1. Τις διατάξεις: α«) των άρθρων 50 παρ. ] και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εχκπαιδευτικχών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87). όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιή. θηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1 983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173) και β) της κοινής απόφασης Η /287 1 /1 900 του Πρωθυπουργού και του γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειου Κοντογιαννόπουλου «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β296). 2.Τη γνώµη της γενικής συνέλευσης του τµήµατος Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρίαση της 5.12.1900). 3.Την 370/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: | Ίδρυση Στο Τµήµα Φαρµακευτικής του Πανετιστηµίου Αθηνών ιδρύεται Εργαστήριο Βιοφαρµακευτικής - Φαρµακοκινητικής, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα της Βιοφαρµακευτικής Φαρµακοκινητικής. ΄“ΆΑρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµός Ο Εσωτερικός χανονισµός του Εργαστηρίου Βιοφαρµακευτικής Φαρµακοκινητικής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα. ΄“Άρθρο 3 Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1.Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. των διδακτικών αναγκών στο Φαρµακευτικής καθώς και στα άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε θέµατα που εµπίπτουν στα γνωστικά αντικείµενα. όπως αυτά ορίζονται αντίχοιχα στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. 2.Την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και έρευνας για µεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειµένων του εργαστηρίου. 3.Την κάθε µορφής συνεργασία µε όλα τα χέντρα ερευνών χαι ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Ελληνικά και Αλλοδαπά. εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι συµπίπτουν. συµβαδίζουν και αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου. µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. 4.Την οργάνωση σεµιναφίων., συµποσίων. συνεδρίων. διαλέξεων, καθώς χαι την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων. 5.Τη συνεργασία µε σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες. δήµους. χοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και τη συµβολή του εργαστηρίου στη µελέτη προβληµάτων ανάπτυξης της χώρας. 6.Την παροχή υπηρεσιών. κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α.52). “Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Φαρµακευτικής που το γνωστικό τους αντικείλενο εµπίπτει στα θέµατα του εργαστηρίου. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. καθώς και από τα µέλη Ε.Δ.Τ.Π. και το λοιπό επιστηµονικό προσωπικό. που τοποθετείται σ΄ αυτό. '“Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητας 1.Το εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Ερευνητικος Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 χκαι εκλέγεται χατά τα οριζόµενα στο διάταγµα 46/1989 (Α.21), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 265,) 1990 (Α.107),. 2.Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες, που ορίζει το άρθρο 7 του Ν, 1268/1982 χαι επί πλέον: 1)Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακό) χαι ερεη. νητικό έργο του εργαστηρίου. 2)Καταρτίζει και υποβάλλει αρµοδίως το ετήσιο πρόγραµµα λει. τουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την του. ) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστη. ρίου. 3)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαίο προ. σωπικό. 4)Μεριµνά για την χατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. 5)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων του ερ. γαστηρίου. 6)Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσΐµων υλικών και του κινητού εξοπλισµού χαι ή) Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο. “Άρθρο 6 Λειτουργία 1.Το εργαστήριο λειτουργεί χατά τις εργάσιµες ηµέρες χαι ώρες σύµφωνα µε τον χανονισµό του ιδρύµατος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για χάθε χατηγορία. 2.Ο διευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή χάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί χκαι καθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποίηση γάνων και χώρων, σε περίπτωση, που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µο. νάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποίηση οργάνων χαι υλικών που ανήχκουν σ' αυτό, την παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, όπου τηρούνται ειδικοί χανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιµέλειας των εργαζοµένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4.Η χρησιµοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ε δική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση, Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται µετά τη χρησιµοποϊησή τους, στην χκατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5.Με εισήγγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτι κές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. 6.Ο διευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. 'Άρθρο 7 Πόροι Πόροι του εργαστηρίου είναι: , 1)Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προύπολογισµό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµούεσίας. 2)Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). Υ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ) ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προύπολογισµό και προύπολογυ σµό δηµοσίων επενδύσεων από διάφορα Υπουργεία της Χώρας. 1) Οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονό“ / ική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ἡ αλλοδαπά φυσικά και νοµκὰ πρόσωπα προς το Πανετιστήµιο Αθηνών για τους σκοπούς του εραστηρίου. εφόσον δεν τίθενται όροι, που αντιβαίνουν στο σκοπό του εραστηρίου και του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 5) Τα χονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προτράµµατα. ΄“ΆΑρθρο 8 Τηρούµενα Βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και ατοιχεία: - Βιβλία πρωτοκόλλου - Βιβλία περιουσιακών στοιχείων - φάχκελος σινονοµικών στοιχείων για κάθε έτος . Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων. περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραµµάτων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή κχρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. '“Άρθρο 9 Χώρος εγακατάστασης Χώρος εγκάατάστασης του εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα ο χώρος των ειδικχών εγκαταστάσεων µε τα όργανα χαι το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων και των εργαστηρριαχών ασκήσεων. Στοχώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή,. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εχτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία