ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/358

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-08-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-08-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ Αποδοχή παραίτησης µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: . α Τις διατάξεις ων α) 37 παφ. 1 του ..ον…αγµ1 ος. ) 1 καί. 22 του.Ν. 10*)8/198) και Κυβερνητικά 'Όφνανα. (ΕΚ Α 7ό 1/26.7.85) και {) 79 του Ν.19+Μ/91 . Ρκ.σων/:οµσαοτης οργάνωσης και λειτουργίας της Δηµόσιας όιοίκησης και (ΕτΚ, β. Τις παραιτήσεις που υπέβαλαν: 1.Τζαννής Τζαχννετάκης του Πέ-ρου. χπό τη θέση του Υπουρτού 1{η-΄ λιτισµού χαι Αντιπροέδρου της κυ έρνησης , 2. Αθανάσιος Καν-λλοποωλος του από η βέση τΟυ γπους. γού Δικαιοσυνη, και του Αντιπροέδρου της Ιωβωνηση, 3.Σωτύέριος Κούβελας του Δηµητφίου. χπό η θέση του 1.'…ο|ω΄ γρνΟς ι ι Εσωτεριχων 4.. Κωύσταντίνος Μητσοτάκης του Κ»:ν1|ω από -η θέση *Υπουρτου Εθνικής Οικονοµίας . Ε 5.Μιχαήλ Παπακωνσς εαντίνου τηυ |-ω:ν'ο.) τη θέση. Υπουργού Γεωργίας . 6.Μαφιέττα Γιαννάκου του ΠΠανανιώτη. από τη η θε ση τον Υπουογού Υγείας. Προνοιας και Κοινωνικών Ασφα) . 7.Ιωάννης ΒασνΛ='αδης του Παύλου. «πό τη *1'3η τωΥ πουργού Χη-' ΄ µόσιας Τάξης ΄ , &. Γεώργιος Τζ*τςχωπγ του Α'οσ όλου. από τη θε3η -ου γκουςγού Μακεδονίας - Θράκης 9.Γεώργιος Μισχηλίδης -ου -*1µα έου. από τη θέση του Υπ΄:ουργιΞζ Αιγαΐου 10.Στέφανος Μάνος του Αλέξανδοου. από τη θ η του Υπαυρνού ριβάλλοντος. Χωροταξίας και Δτµοσίων Ρ΄.ο ων' . 11.Αθανάσιος ;1ρ|1 του Ααζάφου. από τη, 8ὲ ση του ' Υτουςκώς Εµ70ριου 12.Ιωάννης |κε;αλονυννης τ% /νω από τη θέση του Υ Υού Επικρατείας ν . 13.Αλέξανδοος Πα…αοοννονγ του Ανωνυςίου από η θετη Ε Μχπληρωτή Υποο νοὺ Ε θ…ιτ… Χιω;ν 14.ΈΕυθύµιος Χριστοδούλου τηυ Νικολ από η θ=3τ'. Ανπτλης Ρωτή Υπουργνού Ρ0µμ=… (κχκονυµίας . . Εθνικής “ Παιδείας καυ= Θφ 15.Γ αναγιώτης Χα'ζηνιιολάου του Νικολάου. από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουςγού [Γεωφγίας . 16. Γ ώργιος Σούρλας του Ιωάννη. από τη θ…ση του Αναπληρωτή . 1*π…ψοο Υγείας. Ποονοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.. 17.Άννα Ψα…οωδα ΥΙ…ενα|η του Λίνου. από τη θέση του Αναπληεωτή Υπουφνού Πολιτισµού . 18 Χ,ς'Λλ άς καοαµανλής του Γεωργίου. από τη θεση του Αναπλη- ΄ ρωνή 1ο;ογω Πε ιβάλλοντός. Χωροταξίας και Δηµοσ*ων Εργων Η 19.Σως ήριος Χα| ζηγάκης του Μιχαήλ. από τη θέση του Αναπληοωτή Υπουςνού Εµπορίου ' 20.ί)=οΌωα ΉπαΛοτιαννη του Κωνσ…αννοο από η θέση -ου Υφ»πουφγού ατον Πρωθυπουργψό .21. Νικόλχος Κλείτος Ιωάννη, από τη θ=ση -ου Υφο…ουογου Έ σωτερικών .. 22, Πανάανιώτης Δ=Λημητσος του Βασ λείου. από τη θ=ση του Υφυπουργού ()'/ονοωκων . 25.Καλλιόπη Μπουφδάφα του Αλκιβιάδη. από τη θέση Ζου Υ φυπουρι | ησκευµάτων 24.Πάλλη- Π='ραΛ ά του Επαµεινώνδα, από τη | θντ του Υφο-. πουργού Απόστολης λΩατσας τον [εωργίου, από η θέση -ου Υφ…ουρνω -Χι;*;ιφοοω; και Επικοινωνιών. αποφασίζουµε: . Ατυδεζόµαστε τις παραιτήσεις που »…βαλαν κι α-αΛλασουµε από -Χ καθήκοντά -ους. τους: 1.Τζαννή ον Πέτοου. από η θέση του Ττ ουογου Πολι. και Αντιπροέδρου της Ινβερνησης .2. Αθανχσιο Κανελλόζουλο του Πέτρου. από τη θέση του Υπουργου… Αικχνοσύνης καν -ν Αντιπτροφέδρου της Άαβ ρνησής .... Εφωτεσικό, Εθνι ;τ… 5.Μ νχαή ηλ Παπακωνσταντίνου -του Γε ωογ|οο από -η 62 ση του Υπουφγού | εωργίας . -. και Ασφαλίσεων . Ιωάννη Βασιλειάδη -ου Παύλου. από -η-θέση -ου Υτουργού η οσ ας 1*ι-ης ' ' Γ'ωω Δ Υξτζικώστα του ΑτοστοΧου από τη 0εση του Υτπουργού ΧΙν|=δον - Θράκης . [εώςντο Μ ιλίδη του Έ'>ιι…' ίου. από …η θέση -ου Υτο.)ργου ….…Χν.γ*χ'.… 10.Σ 5 'ι-) λ0'| ό Μάνο του Αλέξανδοου, από τη θέση του Υτου:ινου Π=Οί' . Αλωφύταξίας και Δτηµοσίων Έργων Χ(υαα η Σαρχά του Χ…αψοα από τη θέση του Υπουφγού Έµποπαλήγνονα του Διονυσίου από τη θ ση του άναπληριντή 1 Ε …ν'ω | θ…/τΓ Χα υνας * . αφιέ--α Γιαννάκου του Πανανιώτη. από τη θ=ση του Υπουργού ' 3. Σωτήσιο κυούβελα τ Δτµητρίου. από τη Θεπη του Υπουογου β κωνσταντίυο Μη*σο 1κη του Κυριάκου. από τηιθέ:η -ου Υπόυρ-' - 'ι΄'-=|΄ττ…* Ακεφαλογιάννη του ΄Κιι…,/ν….>. από τη Θέση του Υπουργου “ 1ξ62 14.Ευθυµιο Χρισιοόουλου του Ν'χολαου άπό »η θεση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας 15.Παναγιώτη Χατζηνικολαου του Νικολάου, από τη θεση τουύ Ανα-, πληρωτή Υπουργού Γεωργίας . ΄ 16.. Γεώργιο Σούρλα του Ιωαννη από τη θεση του. Ανατληοωτη' Υπουργού Υγείας,. Πρόνοιας και. Κοινωνικών Ασφαλισεων , 17. 'Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη του Άτνου. από τη θέση του Ανα λη--ι' . ρωτη Υπουργού, Πολιτισµού . 18.Αχιλλέα Καραµανλή του Γεωονιου από τη θεση του Αναπληρωτη… Υπουργου Περιβάλλοντος.. Χωροταξιας και Δηµοσίώων Έργων . >19.Σωτήριο Χατζηγάκή του νΙιχαηΛ από τη θεση του Αναπληρωτη ΄ Υπουργού Εµπορίου ΄ 20.Θεοδωρα Μπαχογιαννη του Κωνσταντινου από ό τη θεση του Υφυ-λ πουργού 21.Νικόλαο Κλείτο του Ιωαννη από τη θεση του Υφυπουργου Εσω-, τερικών >. 22. Παναγιώτη Δεληµήτσο τού Βασιλειου από τη θεση του Υφυτουο- . γού Οικονοµικών γούὺ Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων >. 24 Φανη Πάλλη- Πετραλ.α του Εταυεινωνδα από τη θεση του. Υφυ-'1 πουργού Πολιτισµού ΄ 25.ΑποστοΛο Κράτσα του Γεωρνιου από *η θεση του Υφυτοοογου Μεταφορών κι Επικοινωνιών: Στον Πρωθυτουργό αναθετουµε τη δηµοσιευση χαι ειτελεση του παρόντος Διαταγµατος ' Β ο Αθηνα & Αυγούσς ου 1991 ' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓινυκΔΡικΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ“ ΑΡΙΘ. 359 Διορισμος µελων της Κυβε έρνησης και Υφυτουργων . ' ' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ > ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ|ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Εχοντας υποφη α: Τις διατάξεις των άρθρων: α) 3ι παρ. 1 και. .Β1 του ..υνταγµατος, 1)14:χαι΄ 22 του Ν, 1558/1985 «Κυβέρνηση καυ Κυβερνητικά “Όρ= γανα» (ΕτΚ. Α΄ 13 (/26 7) 79 του Ν. 1943 /91 «Έκσυγχρο.νισµός της οργανωσης και λεντουρννας της Δηµοσ ας Διοικησης και' χλπ»(ΕτΚ δ50/11.4.1901) ' β. Τις αριθ Υ 1197/9Ο Υ. 1486/91 Υ 11 +/86 ατοφασει* του…1 Πρωθυπουργού µετις οποίες συστηθηκαν θέσεις γ φποοογων µε πρόταση: του Πρωθυπουργού. αποφασίζουµε: ΕΦΗΜΕΡ|Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΓιΡΩτΤοΟ): [υ Διοριζουμ= τους: 1..Τζαννή Τζαννετάκη του Πέτρού, ως Υπουργο Επικρατείας και, Αν*ιτροεδρο της Κυβέρνησης 2.Αθανάσιο Κανελλόπούλο του Πετρου ως Υπουργο Επικρατειας χαι . Αντιπροεδρο της Κυβερνησης ' 3.Νικόλαό Κλείτο του Ιωάννη, ως Υτουργο Εσωτεριχων 4.Ευθοµιο Χριστοδουλου του Νικολαου, ως Υπουργο Εθνικης Όικο. νοµιας ' .δ. Σωτήριο Κουβελα του Δηµητριου ως Υπουργο ΓΞωργιας 6 Γεώργιο Σούρλα του Ιωαννη. ως Υπουρτο Υγειας, Πρόνοιας κας Κοινωνικχών Ασφαλίσεών , τ 7.Μιχαηλ Παπακωνσταντινου του. Γεωργιου ως Υπουργο Δικάζ. , συνης “ &. Ψαρουδα Μπενακη τόυ Λινου, ως Υπουργο Πολιτισμ… ' Ο. Θεοδωρο Αναγνωστοπουλο του Γεωργωυ ως Υπουργο ΔηµΟσιας “ Ταξης , 10.Παναγιωτη Χατζηνικολαου του Νικολαου, ως Υπουρτο Μαχεδο. : νίας- Θρακης 23.Καλλιόπη Μπουρξδάρα του Αλκιβιαδη από τη θεση του Τ΄φυπουρ-΄ … Κωνσταντίνο Μητσοτακη του Κυριαχου, ως Υπουργο Αιγαωυ . 12. Αιιλλεα Καραµανλή του Γεωργίου, : ως Υπουρτο Περιβαλλοντος Χωροταξιας Χαι Δηµοσίων΄. Έργων . - ΄ 13.Ανδρξά Ανδριανόπουλο του Ιωάννή, ως Υπουρτο Βιομηχανιας Ενέργειας Χχαι Τεχυολογίας και ως “Υπουργό Εµποριου Ε 14.Νικ.- Λςανδοο Λιναρδατο του Γεωρτιου ως Υφυπουργο στον Πρωθυτουργο 15..Ιωάννή. Σταθοτουλο του Παναγιωη, ως Υφυπουργο Εθνικης ΄Άµυνας 16.΄ Βιργινιξ Τσουδερου του Εµμανουηλ ως Υφυτουρτο ΕξωτεριΕ 17.Σωτηριο Χατζηγαχη του Μιχαηλ ως Υφυτουργο ΕΘνιχης Όικο. νοµίας >18.Κωνσταντινο Γιατρακο του Γεωργιου ως Υφυτουργο Όικονοµι: κών : 19. Χρηστο Κοσκινα του Ονούφριου; ως Υφυπουργο Γεωργιας 2Ο Δηµήτριο Σιούφα του Γεωογιου ως Υφυτουοτο Υγειας, Πρόνοιας και Κοιύωνικών Ασφαλίσεων. . 21.Βασίλειο Πα1αγεωρΥοτουλο του Νιχητα, ως Υφυπουργο Πολιτισµού 292 Χρηστο Ικατσιγιαννη του Αθανασιου ως Υφυπουργο Περιβαλλοτος. και Αηµοσίων Έργων. ,, . Στον Πρωθυπούργό αναθέτουµε τη δημοσιευση και =χτελεση του ροντος διαταγµατος γ α κι Αθηνα, 8 Αυτουστου 1991 .ο πΡρΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙάΣ . . ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΔΝΛΗ7 . ΄ ο πρΩΘνπονΡτΌε |(ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ . , , , . ' . , ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ . πποτγΑοΕ|Ο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-08-08 ΄ Αποδοχή παραίτησης µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/127
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία