ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/360

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

“Έξοδος της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) από το δηµόσιο τοµέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Έχσυγχρονισµός και ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις κχαι άλλες δια;άΞεις» (Α΄ 178) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 1947 /1 99} «Απλούστευση φορολογικών κασιών και άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 70),. 2.Την αριθ. 520/1991] γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε: “ “Άρθρο 1 ΔΑπό την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν. η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) παύεινα υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δηµόσιο τοµέα, µε την επιφύλαξη διατήρησης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 191 4/19Ώ0 και των ακολούθων ρυθµίσεων: α) Ο καθορισµός των τιµολογίων ή των οποιωνδήποτε τελών, δικαιωµάτων χαι επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από την ΑΕΗ σε εκείνους που χάνουν χρήση των υπηρεσιών της συνεχίζει να υπόχκειται σε έγκριση της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων. Η Επιτροπή µπορεί να αρνηθεί την έγκριση αν χρίνει ότι η νέα ρύθµιση οφείλεται σε µη ορθολογική διαχείριση της ΔΕΗ, ή σε χακή χρήση της δεαπόζουσας θέσης της στην αγορά. 1)Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της επιχείρησης υποβάλλονται ια έγχριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Η σύναψη και οι όροι των δανείων εγκρίνονται από τον Υπουργό των Οικονοµικών, µόνον εφόσον ζητείται γι' αυτά η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας διατηρεί την αρµοδιότητα έγκρισης των προγραµµάτων ανάπτυξης της Επιχείρησης, σε ότι αφορά την εναρµόνισή τους µε το εκάστοτε ενεργειακό πρόγραµµα του κράτους. Ο ίδιος Υπουργός διατηρεί την αρµοδιότητα της ένταξης σ' αυτά προγραµµάτων που εξυπηρετούν την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική, εφόσον η σχετική οικονοµική επιβάρυνση θα καλύπτεται από τον χρατικό προύπκολογισµό, η δε επιχείρηση δεν υποχρεούται να εκτελεί τα προγράµµατα αυτά της χοινωνικής χαι περιφερειακῆς πολιτικής αν προηγουµένως δεν έχουν εκδοθεί σχετικές κοινέςαποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που να προβλέπουν τις λεπτοµέρειες των προγραµµάτων αυτών χαι της χρηµατοδότησής τους. 2)Η έξοδος της επιχείρησης από το δηµόσιο τοµέα δεν µεταβάλλει το καθεστώς του οικονοµικού ελέγχου της. Τα δικαιώµατα του Δηµοσΐου ως µετόχου της Εταιρείας διατηρούνται χαι εξακολουθούν να τα ασκούν οι µέχρι σήµερα αρµόδιοι προς τούτο Υπουργοί. 3)Η εκτέλεση του ετήσιου προγράµµατος της Επιχείρησης παρακολουθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. “Άρθρο 2 “Όλες οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλύγως στις θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις της ΔΕΗ. Το διάταγµα αυτό ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονοµικών, Βιοµκηχανίας, Ενέργειας και λογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση Χαι εκτέλεση του παρόντος. Αθΐγνα, 20 Αυγούστου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΑ ΛΗΣ το τγποτντίκο ΣΥΜΕΟΥΑτΟ Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.ΒΑΡΒΙΠΤΣΙΩΤΗΣ, Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ©Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ -----ή----
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-08-20 “Έξοδος της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) από το δηµόσιο τοµέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/128