ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/361

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(&) ΄Έξοδος του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) από το δηµόσιο τοµέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1 990 «Έχκουγχρονισµός και ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα χαι της χεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διακάξεις» (Α΄ 17 8) όπως τροποποιήθηκεµε το άρθρο 22 του Ν. 1947 /1 991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 70). 2.Την αριθ 519/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επιχρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασιζουµε: “Άρθρο 1 Από την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρον Π.Δ. ο Όργανισµός Τηλεπικοινωνιων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δηµόσιο τοµέα, µε την επιφύλαξη διατήρησης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1914/1900 χκαι των ακολούθων ρυθµίσεων: 1)Ο χαθορισµός των τιµολογίων ή των οποιωνδηποτε τελων, δικαιωµάτων και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από την επιχείρηση σε εκείνους που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της υπόκειται στην έγχκριση της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων. Η Επιτροπή µπορεί να αρνηθεί την έγκριση αν χρίνει ότι η νέα ρύθµιση οφείλεται σε µη ορθολογική διαχείριση της επιχείρησης. ή σε κακή χρήση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. 2)Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της επιχείρησης υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η σύναψη χκαι οι όροι των δανείων εγκρίνονται από τον Υπουργό των Οικονοµικών, µόνον εφόσον ζητείται γι΄ αυτά η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, που χατά τις κείµενες διατάξεις έχει την εποπτεία της επιχείρησης. διατηρεί την αρµοδιοτητα της έγκρισης των προγραµµάτων ανάπτυξης της επιχείρησης. σε όντι αφορά την εναρµόνισή τους µε το εκάστοτε πρόγραµµα του Κράτους. Ο ίδιος Υπουργός διατηρεί το διχαιωµα της ένταξης σε αυτά προγραµµάτων που εξυπηρετούν την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική. εφόσον η σχετική οικονοµική επιβάρυνση θα καλύπτεται από τον χκρατικό προύῦπολογισµό, η δε επιχείρηση δεν υποχρεούται να-ἐκτελεί τα προγράµµατα αυτά της χοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής αν προηγουµένως δεν΄,΄έχουν εκδοθεί σχετικές χκοινές αποφάσειέτου Υπουργού Όικονο. μιχων και του Εποπτεύοντος Υπουργου που να. προβλεπο΄µν τις λεπτοµέρειες των προγραµµάτων αυτών και της χρηµατοδοτησης τους. 3)Η εξοδος της επιχειρησης από το δηµόσιο τσµεα δεγ µεταβάλλει το χαθεστως του οικονοµικού ελέγχου της. Τα δικαιωµατα του Δηµοσιου ως µετόχου διατηρούνται χαι εξακολουθούν να αακούν 6ι µέχρι σήµερα αρµόδιοι προς τούτο Υπουργοί. 4)Η εχτελεση του ετήσιου προγράµµατος της Επιχείρησης παρακολουθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.“Όλες οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. εφςρμιΐζόνται αναλόγως και στις θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις της πιο πάνω επιχείρησης. Το διάταγµα αυτό ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµασίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διαίάγµατος. Άθήνα. 20 Ανγούστου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Οι ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟι ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ |. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ Ε ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΝΟΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ Μ ΠΑΠΑΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-08-20 (&) ΄Έξοδος του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) από το δηµόσιο τοµέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/128
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών 1992/2075 1992