ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/362

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

“Έξοδος Ολυµπιακής Αεροπορίας Α.Ε. από το δηµόσιο τοµέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 «Έχσυγχρονισµός χαι ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα και της κεφαλαιαγοράς, λογιχες*ρυθµισεις άλλες διατάξεις» (ΕτΚ Α΄ 17 8) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 1947 «Απλούστευση φορολογικών δικδικασιών και ρυθµίσειῷν (Α“ 70), - 2. Την. αριθ 499/ 1991 γνωµοδοτηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργιχου Συµβουλίου, αποφασίζουµε: ο ' .΄Άρθρο | Από την ηµεροµηνία που αρχίζει να ισχύει το παρόν, η Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε. παύει να υπάγεται στις διατάξεις που ισχύουν για το δηµόσιο τοµέα, µε την επιφύλαξη διατήρησης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 191 990 χαι των ακολούθων ρυθµίσεων: 1)Ο χκαθορισµός των τιµολογίων εσωτερικού υπόχειται σε έγχκριση της Επιτροπής Τιµών και Εισοξήµάτων. Η Επιτροπή µπορεί να αρνηθεί την έγκριση αν κρίνει ότι η αναπροσαρµογή οφείλεται σε µη ορθολογική διαχείριση της εταιρείας, ή σε κακή χρήση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά. 2)Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της εταιρείας υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Η σύναφψη και οι όροι των δανείων εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µόνον εφόσον ζητείται γι' αυτά η εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. 7) Ο Υπουργός ΜεταφορώνΧαι Επικοινωνιών, που κατά τις κείµενες διατάξεις έχει την εποπτεία τής εταιρείας, διατηρεί την αρµοδιότητα έγκρισης των προγραµμάτων ανάπτυξης της εταιρείας, σε ό,τι αφορά την εναρµόνισή τους µε /το εκάστοτε συγκοινωνιακό πρόγραµµα του .. Κρατους Ο ίδιος Υπουργός διατηρει την αρµοδιοτητα της ένταξης σε.; . αυτά προγραµµάτων που. εξυπηρετσυν την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική, εφόσον η σχετική σικονοµική επιβαρυνση θα καλύπτεται από τον χρατικό προύπολογισµό, η δε εταιρεία δεν υποχρεούται να εκτελεί τα προγράµµατα αυτά της κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής αν προηγουµένως δεν έχουν εκδόθεί σχετικές κοινές αποφάσεις του Υπουρ- γού Οικονοµικών και του Εποπτεύοντος Υπουργού, που να προβλέπουν τις λεπτοµέρειες των προγραµµάτων αυτών και της χρηµατοδότησής τους. 3)Η έξοδος της πα;ρειας από το δηµόσιο τοµεα δεν µεταβάλλει το καθεστώς του οικονοµικού ελέγχου της. Τα δικαιώµατα του Δηµοσιου ως µετόχου της Εταιρείας διατηρουνται και εξακολουθούν να τα ασχκούν. οι µέχρι σήµερα αρµόδιοι προς τούτο Υπουρτοι 4)Η εκύέλεση του ετήσιον προγράµµατός της εταιρείας παρακολουθείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.“Όλες οι διατάξεις του παροντος Προεδρικου Διαταγµατος αναλόγως και στις θυγατρικές εταιρείες η επιχειρΐσεις της πιο πάνω Εταιρείας. Το διάταγµα αυτό ισχθει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της ; Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Οικονοµικών και Μεταφορων και Επικοινωνιών αναθετουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 20 Αυγούστου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οι ΑΝΤιπΡΟΕΔΡΟΙ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ, Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Γ ΣΟΥΡΛΑΣ Μ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΑΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ! ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-08-20 “Έξοδος Ολυµπιακής Αεροπορίας Α.Ε. από το δηµόσιο τοµέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/128
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία