ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/37

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί αντικατάστασης της παρ. 6 του ἁρθρου 9 του Π.Δ. 127 /89 «περί κανονισµού δικαιωµάτων χκαι κάθηκόντων, των Τελωνειακών Υπαλλήλχων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 60/Α/89),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις του αρθρου 133 του Ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α΄) «περί Τελωνειακού Κώδικος» όπως αυτές έχουν συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µε το Ν. 940/1943 (ΦΕΚ 392Α) το Π.Δ. 95/1982 (ΦΕΚ 14Α΄) και την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 71/1984 (ΦΕΚ καθώς και το άρθ. 32 του Α.Ν. 2081 /1939. 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 1591 / 86 (ΦΕΚ 50Α΄) «Ρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία., θέσπιση µέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθµίζουν. θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». 3.Την αριθ. 551 /1 900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, αποφασί- . ζουµε: “Άρθρο 1 . Η παρ 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 127 /89 αντικαθψταται ως εξης Καθήκοντα Προϊσταµένου Τελωνείου Γ'΄ τάξης (επιπέδου αυτοτελους Γραφειου) 6.Βεβαιώνει τις διαπιστούµενες από την Υπηρεσία του απλές τελωνειακές παραβασεις και προβαΐνει στις αναγκαίες ενέργειες που επιβάλλονται από τις περιστάσεις. Λαµβανει την απολογία του υπαιτίου χαι εκδίδει χωρίς καθυστερηση την οικεία καταλογιστική ή απαλλακτική πράξη. Οµοίως βεβαιώνει τις διαπιστούµενες από την Υπηρεσία του ή άλλες αρχές τελωνειακές παραβάσεις λαθρεµπορίας, συντάσσει το οικείο πρωτόκολλο, λαµβάνει την απολογία του υπαιτίου, παραπέµπει την υπόθεση στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή µετά του φακέλου της προανάχρισης και υποβάλλει αντίγραφο της δικογραφίας στον προϊστάµενο του Τελωνείου που υπάγεται για την επιβολή υπ' αυτού του πολλαπλού τέλους. “Άρθρο 2 Η ισχύς του Διατάγµατος αυτού αρχίζει δέκα (10) ηµέρες µετά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό των Οιχονομικων ανατιθεται η δηµοσίευση χαι η . εκτέλεση του Διατάγµατος αυτού. 26 Ιανουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥποΟνΥΡτΟΣ τον οικοΝονικον ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ +
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία