ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/38

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
- (ὢ) Εκτελεση, συντήρηση και επισκευη θερµουδραυλικων εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των χτιρίων κα- , θώς χκαι εκδοση επαγγελµατιχων αδειών για τους εργαζόµενους ότις σχετιχες εργασιες . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 6422 /26.28/11/1934 (ΦΕΚ Α 412) «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου χ.λπ.» χαι ειδικώτερα το άρθρο 3 παρ. 1 και 2, το αρθρο 5 παρ. α, β χαι 7, το αρθρο 6 εδ.4, 5 και & χαι το άρθρο 10, όπως αυτά τροποποιηθηχαν µεταγενέ΄ στερα. 2) Το Β.Δ. της 16/17.3. 1950 (ΦΕΚ Α 821) Περί διαιρεσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Β.Δ. της 17.12.1953-και ειδικωτερα το άρθρο 1 ειδικότητα ΣΤ και Θ, τα άρθρα 2, 5, 8, 12 χαι επόµενα. 3} Το Π.Δ. 229/1 986 (ΦΕΚ Α 96) «Σύσταση χαι Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και το Π.Α. 396/89 «Οργανισμος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίάς, (ΦΕΚ 172/Α/89),. | . 4) Το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α/167) «Περί πρωτοβάθµιας και δευτε. ροβάθµιας εχπαιδευ8ης» άρθρο 64 παρ. 1; 2 18 5) Την Υ 1074/14.5.90 (ΦΕΚ 326 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας χαι Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας Ενέργειας χαι Τε. χνολογίας Βασίλειο Μαντζώρην». ' 6) Τις Υ 1052/2.5.90 (ΦΕΚ 311/9.5.90) και Υ 1087 /28.5.90 (ΦΕΚ 334 Β'/29.5.90) Αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Καθορισµός . αρµοδιοτήτων του Αναπλχηρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Αχιλλέα Καραµανλήρ. 7) Την 580/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Αναπλχηρωτή Υπουργού Περιβάλλόντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: ΄ ΑΡΘΡΟ ι ΠΕΡΙΟΧΗ ιΣχγτοΣ 1.1. Περιοχή ισχύος αυτού του Π.Δ/τος είναι οι παρακάτω εγκαταστάσεις, που διαιρούνται σε τρεις (3) ειδικότητες: 1.1.1. Εγκαταστάσεις 1 ης Ειδικότητας (θερµουδραυλικές) που περιλαµβάνουνς; … . - Τις εγλκαταστάσεις διανοµής κρύου και ζεστού νερού σε κτίρια και οικόπεδα. - Τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών σε χτίρια χαι οικόπεδα. . - Τις εγκαταστάσεις θέρµανσης κτιριακών χώρων µε νερό. - Τις εγκαταστάσεις µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων µε νερό σε χτίρια. 1.1.2. Εγκαταστάσεις 2ης Ειδικότητας (κλιµατιστικές) που περι-΄ ΄ λαµβάνουν µόνο: - Τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιριακών χώρων µε ζεστό ή και µε χρύο νερό ή και µε αέρα., . 1.1.3. Εγκαταστάσεις 3ης Ειδικότητας (αερίων) που περιλαµβάνουν; , - Τις εγκαταστάσεις παραγωγής -χαι διανοµής ατµού. . - Τις εγκαταστάσεις διανοµής και χρήσης καυσίµων αερίων. - Τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης διανοµής και χρήσης αερίων για ιατρική χρήση, τ 1.2. Δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή ισχύος αυτού του Π.Α/τος τα παρακάτω τµήµατα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές αυτών εργασίες: - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαι συνδέσεις. - Εγκαταστάσεις χαυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων. - Συστήµατα αυτοµατισµών. τ ο - Κυκλώµατα φυκτικών υγρών των συσκευών κλιµατισµού. - Λαµαρινοκατασκευές χαι στόµια αερισµού. - Οικοδοµικές εργασίες διαµορφώσεις χι εκσκαφές. - Αποκαταστάσεις ζηµιών χαι οικοδοµικών µερών. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟι 2.]. Εγκατάσταση: Ονοµάζεται το σύνολο ή το σύστηµα µηχανηµάτων, συσχκευών, σω΄ λήµων, αγωγών, εξαρτηµάτων χαι οργάνων µέτρησης, ελέγχου, ρύθµισης, ασφάλειας κ.λπ., που σκοπόν έχει µια συγκεκριµένη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται µέσα σ' ένα κτίριο χαι που είναι µόνιµα τοποθετηµένα µέσα ή επάνω στους τοίχους, στα δάπεδα, στις οροφές, µέσα σε χαντάκια ορατά ή καλυµµένα. Τα µέρη και τα τµήµατα µιας εγκατάστασης αποτελούνται από έτοιµα, προκατασκευασµένα αντικείµενα, που συναρµολογούµενα και συνδεόµενα µεταξύ τους, αποτελούν ένα σύστηµα΄ που λειτουργεί και αποδίδει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 2.2. Μελέτη εγκατάστασης: . … Έίναι το σύνολο των στοιχείων, που χαθορίζουν µονοσήµαντα την έκταση, τις διαστάσεις των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν χαι τις λεπτοµέρειες της εγκατάστασης που θα εχτελεστεί. Περιλαµβάνει τους σχετικούς υπολογισµούς, τις περιυγραφές, τις προδιαγραφές, τις οδίηγίες εκτέλεσης, τα σχέδια και τα διαγράµµατα. 2.3. Επίβλεψη εφαρµογής της µελέτης: Ονοµάζεται η εργασία παρακαλούθησης και ελέγχου των ὕδραστηριοτήτων των εργαζοµένων στην εκτέλεση της εγκατάστασης, στην πιστή καί έντεχνη εφαρµογή της µελέτης, στην τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της χατασκενής στην καλή ποιότητα και στην εµφάνιση του έργου. 2.4. Εκτέλεση εγκατάστασης: Ονοµάζεται το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για τη συναρµολόγηση και σύνδεση. για την τοποθέτηση και την στερέωση των µερών και των τµηµάτων µιας εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της. ' 2.5. Συντήρηση εγκατάστασης: Διακρίνεται σε δύο είδη: τ 2.5.1. Προληπτική συντήρηση εγκατάστασής: Ονοµάζεται το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε χατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαµβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των µερών της εγκατάστασης, που προβλέπεται η γήρανσή τους ή που εκτιµάται, κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωµαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης. ΄ 2.5.2. Κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης: Ονοµάζέται το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για την επισκευή, αντικατάσταση ή διασκευή αντικανονικά λειτουργούντων µερών ή τµηµάτων µιας εγκατάστασης. Η τροποποΐηση ενός τµήµατος µιας εγκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης ή στερεότητάς της, εφ' όσον η εγκατάσταση έπαψφε να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κχανονικά, αποτελεί κατασταλτική συντήρηση. Αντίθετα αποτελεί προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε τροποποϊησή της, εφ' όσον η εγκατάσταση δεν εγγυάται πλέον την συνεχή και ασφαλή λειτουργία της. 2.5.3. Η τροποποΐηση της εγκατάστασης: Που γίνεται για να εξυπηρετήσει και άλλες απαιτήσεις, πέραν των προβλεποµένων κατά την αρχική της εκτέλεση, δεν έχει σχέση µε την συντήρησή της, αλλ' είναι εργασία εκτέλεσης νέας συµπληρωµατικής εγκατάστασης. 2.6. Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός: Έίναι φυσικό πρόσωπο, που ανΐκει στο βοηθητικό τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για την εκτέλεση-ή επισκευή ή διαρρύθµιση µιας εγκατάστασης του άρθρου ] χαι που προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοΐθεια χρειαστεί ο επικεφαλής της οµάδας. 2.7. Τεχνίτης Υδραυλικός: Έίναι φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελείται µια εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1. Με τη χορήγηση σ' αυτό επαγγελµατικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και την εµπειρία και είναι κατάλληλο, µε την βοήθεια ή και χωρίς αυτή, βοηθητικού προσωπικού, να εκτελέσει µια εργασία επί των εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους χανόνες της τέχνης. 2.8. Εγκαταστάτης Υδραυλικός: Έίναι φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να εργάζεται σαν τεχνίτης υδρανλικός και που µπορεί συγχρόνως να προΐσταται, να παρακολουθεί ή και να συντονίζει τις εργασίες περισσοτέρων του ενός τεχνίτη και του βοηθητικού προσωπικού. 2.9. Συνεργείος: Είναι η οµάδα εργασίας µε τη µικρότερη σύνθεση, αποτελείται δε από ένα τεχνίτη υδραυλικό µε ή χωρίς βοηθούς τεχνίτες υδραυλικούς. Άρθρο 3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3.1. Εγκαταστάσεις 1 ης Ειδικότητας (θερµουδραυλικές), περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις της παρ. 1.1.]. σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγ. 2.]. Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιµακώνούται σε δύο (2) στάθµες τεχνολογίας. Στάθµη (α) στην οποία περιλαµβάνονται: : “Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε µία θερµουδραυλική εγκατά.σταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται χαι ανήκουν στη στάθµη (β). Στάθµη (8) στην οποία περιλαµβάνονται: Οι εργασίες, σε µία θερµουδραυλική εγκατάσταση, .που εκτελούνται: - Στα τµήµάατα τώων δικτύων πιέσεως, ονοµαστικής διαµέτρου µεγα% ' λύτερης των 2 ιντζών ή 60 χιλιοστών, µετά των εξαρτηµάτων και των οργάνων διακοπής και ρυθµίσεως. - Στα τµήµατα των δικτύων ελευθέρας ροής. ονοµαστικήςβιαµέτρου . µεγαλύτερης των 200 χιλιοστών, µετά των εξαρτηµάτων τους. - Για τη συναρµολύόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση µηχανηµάτων και συσκευών µετά την εξαρτηµατων τους, για την παραγωγη και κυκλοφορία ζεστού νερού, ισχύος µεγαλυτέρας των 40 κΥ 3.2. Εγχαταστασεις ειδικότητας (χλιµατιστικες) που περιλαµβάνουν τις εγκαταστασεις της παρ. 1.1.2, συμφωνα µε τον ορισµό της παρ. 2.1. Οι εργάὰσίες της ειδικότητας αυτής κλιµακώνονται σε δύο (2) στάθµες τεχνολογίας. Στάθµη (α) στην.οποία περιλαµβάνονται: “Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε µια κλιµατιστική εγκατάσταση, εκτός αυτών των εργασιών που περιγράφονται και ανήκουν στην στάθµη (β). Στάθµη (β) στην οποία περιλαµβάνονται: .Οι εργασίες σε µια κλιµατιστική εγκατάσταση, που εκτελούνται: - Στα τµήµατα δικτύων όπως περιγράφονται στην στάθµη (β) των θερµουδραυλικών εγκαταστάσεων. - Για τη συναρµολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση μηχανηματων ' καν συσκενών µετά των εξαρτηµάτων τους, για την παραγωγή και κυκλοφορία ζεστού ή και χρύου νερού ή και αέρα. 3.3. Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας (αερίων) που περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις της παραγ. 1.1.3 σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγρ. 2.1 Δ Δ Οι εργασίες της ειδικότητας αυτής κλιµακώνονται σε δύο (2) στάθµες τεχνολογίας. Στάθµη (α) στην οποία περιλαμβανονται - οι εργασίες που εκτελούνται σε µια εγκατάσταση διανοµής ατµού πιέσεως µέχρι. Ο.5 ΒΑΒ. ΄ - Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε µια εγκατάσταση δικτύων διανοµής αερίων για ιατρική χρήση,. Από τις παραπάνω εργασίες εξαιρούνται αυτές που γίνονται σε τµήςµατα δικτύων µε ονοµαστική διάµετρο µεγαλύτερη των 2 ινταών ή 60 χιλιοστών. Στάθµη (β) στην οποία περιλαµβάνονται: Οι εργασίες, σε µια εγκατάσταση αυτής της ειδικότητας, που εχτελούνται; Δ - Στα τµήµατα των δικτύων διανοµής ατµού πιέσεως µέχρι Ο,5 ΒΑΒ ή διανοµής αερίων για ιατρική χρήση ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης των 2 ιντσών ή 60 χιλιοστών. - Σε ολόκληρο το δίκτυο διανοµής καυσίµων αερίων. - Σε ολόκληρο το δίκτυο διανοµής ατµού πιέσεως µεγαλυτέρας των Ο.,5 ΒΑΒ και µέχρι 16 ΒΑΕ. - Για την συνάρµολόγηση, τοποθέτηση και σύνδεση µηχανηµάτων κι συσκευών µετά των εξαρτηµάτων τους, για την παραγωγή ατµού, ή την αποθήκευση και άντληση αερίων για ιατρική χρήση. - Για τηνεγκατάσταση συσκευνών χατανάλωσης κανυσίµων αερίων. Άρθρο 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ . ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ . ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1. Ποιοτική στάθµη των εγκαταστάσεων - Τεχνογνωσία - Υλικά. 4.1.1. Η τεχνογνωσια για την εκπονηση της µελέτης των εγκαταστάσεων στα χτιρια και για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι ΄ κανόνες της τέχνης και επιστήµεης, καθορίζονται από τις Τεχνικές Οδηγίες που συντάσσονται από το Τεχνιχο Επιµελητηριο της Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) ή από άλλο αρµόδιο φορέα και εγχρινονται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 4.1.2. Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποΐηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Όργανισµού Τυποποιησης (ΕΛΟΤ),. εφόσον υπάρχουν, ή αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. … 4.2. Οιεργασίες οι σχετικές µε τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 είναι τέσσερις (4),. 4.2.1. Μελέτη Για κάθε εγκατάσταση συντάσσεται µελέτη σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 2.2, η οποία περιλαµβάνει και τη σύνταξη των στοιχείων για την έκδοση άδειας εγκατάστασης από την αρµόδια υπηρεσία, ο 2το εάν χρειαζεται Η σύνταξη των στοιχείων αυτών θα γίνει σύµφωνα µε τιδς απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσιας που εκδιδει την άδεια. 4.2.2. Επίβλεψη εφαρµογής µελέτης: Η επίβλεψη εφαρµογής της µελέτης ορίζεται στην παράγραφο 2.3 και περιλαµβάνει, εκτός των άλλων: - Την εκτέλεση όλων των δοκιµών και των ελέγχων, καθώς και τη σύνταξη των τεχνικών πρωτοχκόλλων µετά το πέρας της εκτέλεσης του έργου. - Την κατάρτηση φακέλλου µε τα σχέδια όπως το έργο εκτελέστηκε, που θα παραδίνεται, µετά την αποπεράτωσή του στον ιδιοκτήτη,. -. Τη θεώρηση και τη βεβαίωση ως προς την ακρίβεια της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγρ. 4.2.3. 42.3. Εχκτέλεση της εγκατάστασης: Η εκτέλεση της εγκατάστασης ορίζεται στην παράγραφο 2.4 και πε ριλαµβάνει, εκτός των άλλων: - Τη σύνταξη υπεύθυνης δηλωσης προς την αρµόδια πολεοδοµαη Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια ότι η εγκατασταση εκτελέστηκε σύµφωνα µε τη µελέτη που κατατεθηκε σ' αυτή, µε τις ενδεχόµενες τροπο. ποιήσεις, όπως επίσης χαι ότι τηρήθηκαν οι χκανόνες της Τέχνης. - Στην υπευθυνη δηλωση αυτή, επίσης θα αναγράφονται όλα τα ονόµατα αυτών που εργάστηκαν στο έργο µαζί µε τον αριθµό και την τάξη της επαγγελµατικής τους άδειας. - Η δήλωση αυτή, για να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία στην οποία απεύθύνεται θα πρέπει: - να θεωρείται και να βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναφεροµένων σ' αυτήν από τον επιβλέποντα την εφαρµογή της µελέτης του έργου. - να έχει χατατεθεί αποδεδειγµένα στο επαγγελµατικό σωµατείο που καλύπτει τον κλάδο. - Η σύνδεση των εγκαταστάσεων µέ τα δίκτυα χοινής ωφέλειας µπορεί να εκτελεστεί µόνο αν βεβαιωθεί από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, ότι χατατέθηκε σ' αυτήν η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 4.2.4. Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης: Η εργασία αυτή ορίζεται στις παραγράφους 2.5 και 2.6. Επιπλέον περιλαµβάνει την τήρηση βιβλίου συντήρησης, εις το οποίο, εκτός των στοιχείων του ιδιοκτήτου της εγκατάστασης, ή του διαχειριστού, εάν πρόχκειται περί χοινόχρηστης έγκατάστασης, ως και του τοπογραφικού εντοπισµού (πόλις, οδός, αριθµός) αυτής, θα αναγράφονται επίσης η εργασία συντήρησης που έγινε, σε σύντοµη περιγραφή, ο χρόνος που εκτελέστηκε, ως χαι τα στοιχεία αυτών που εργάστηκαν µε τον αριθµό και την τάξη της επαγγελµατικής τους άδειας. Το έντυπο αυτό βιβλίο συύντήρησης θα φυλάσσεται επιµελώς από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή της εγκατάστασης.. Η Υπηρεσία του Υπουργε΄ιου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. θα συντάξει υπόδειγµα ΄βιβλι.ου συντήρησης, έτσι ώστε να είναι ενιαία σ' όλη την Ελληναη Έπικράτεια, η παρακολούθηση της συντήρησης και των τροποποιησεων των εγκαταστάσεων. Για κάθε αλλαγή της αρχιχης εγχαταστασης θα ενημερωνεται ο σχετικός φάκελλος µε τα σχέδια «όπως το έργο εκτελέστηκεν της προηγούµενης παραγράφου 4.2.2. εδάφιο 2. Η υποχρέωση της τήρησης του βιβλίου αυτού αρχίζει µετά δύο (2) χρόνια από την ισχύ αυτού του Π.Δ/τος. 4.3. Την ευθύνη για τήν εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω παραγράφου 4.2 έχουν τα παρακάτω πρόσωπα: 4.3.1. Την ευθύνη για τη σύνταξη της µελέτης, για την επίβλεψη εφαρµογής της µελέτης και για την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται. από τις χκείµενες διατάξεις (Β.Δ. 16/ 17.3.1950). 4.3.2. Την ευθυνη για την έντεχνη εργασία επί των εγχαταστασεων του άρθρου 1, φέρει ο ανώτερος στην τάξη, εγκαταστάτης ή τεχνίτης, επιχεφαλης των συνεργείων ή του συνεργειου ενός έργου. Η ευθύνη αυτή ολοκληρώνεται µε την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγρ. 4.2.3 που η αχριβεια του περιεχοµένου της, βεβαιώνεται από τον επιβλέποντα την εφαρµογή της µελέτης του έργου. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5 , ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Οι επαγγελµατικές άδειες εργασίας που χορηγούνται είναις: 5.1. 'Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού5.2. Για κάθε µία από τις τρεις (4) ειδικότητες των θερµούδρανυλικών εγκαταστάσεων χορηγούνται οι παρακάτω άδειες: 5.2.]. ΄ Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης ή-2ης ή 3ης ειδικότητας ' 5.2.2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄' Τάξης 1ης, ή 2ης ή 3ης ειδικότητας ο ο 5.2.3. ' Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης 1ης, ή 2ης ή 3ης ειδικότητας 5.3. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού Β΄ Τάξης. Άρθρο 6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ. 6.1. “Άδεια βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - να εργάζεται ως Τεχνικό Βοηθητικό προσωπικό και να πλαισιώνει ένα συνεργείο εργασίας οποιασδήποτε ειδικότητας προσφέροντας τεχνική βοήθεια. . - να αποκτά πιστοποιητικ'ά προύπηρεσίας του. 6.2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: . - να εργάζεται ως. υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες (α) στάθµης των εγκαταστάσεων τής ειδικότητάς του. - να αποκτά πιστοπκοιητικά προύπηρεσίας του. 6.3. Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται; - να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου, σε εργασίες (α) και (β) στάθµης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του. - να αποκτά πιστοποιητικά προύπηρεσίας του. 6.4. Εγκαταστάτου Υδραυλικού Α' Τάξης Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες (α) και (β) στάθµης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του. - να πρόΐσταται., να παρακολουθεί και να συντονίζεῖ τις εργασίες που εκτελούν, λιγότερα από πέντε (5) συνεργεία συγχρόνως, συµπεριλαµβανοµένου και του συνεργείου που µπορεί ενδεχόµενα να εργάζεται και αυτός σαν υπεύθυνος Τεχνίτης, σε εγκαταστάσεις της ειδικότητάς του. - να αποκτά πιστοπονητικά προύπηρεσίας του. 6.5. 'Άδεια Εγκαταστάτου Υδραυλικού Β΄' Τάξης Ο χάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - να. εργάζεται σαν υπεύθυνος συνεργείων σε εργασίες (α) και (β) στάθµης των εγκατατάσεων της ειδικότητάς του. - να πρόΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν, όλα τα συνεργεία, όλων των ειδικοτήτων, σε άλες τις εγκαταστάσεις ενός έργου. - να αποκτά πιστοποιητικά προύπηρεσίας, : Άρθρο 7 ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 7.1. Κατά την εκτέλεση ή κατά τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 επιτρέπεται να εργάζονται µόνον πρόσωπα που χατέχουν την κατάλληλη άδεια. 7.2. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόµενους σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 να εκτελούν εργασίες πέραν από αυτές που επιτρέπονται από την άδεια που κατέχουν και που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος. 7.3. Ο υπεύθυνος αδειούχος που εκτελεί εργασίες που προβλέπονται από την ἁδειά του υποχρεούται: . 7.3.1. Να εφαρµόζει πιστά τη µελέτη και να τηρεί πιστά τους κανόνες προληπτικής συντήρησης, που ορίζονται από τους κατασχκευαστικούς οίκους των µηχανηµάτων, συσκευών και εξαρτηµάτων. 7.3.2. Να τηρεί τα αναφερόµενα στο άρθρο 4.1. 7.3.3. Να τηρεί τους χανόνες της τέχνης έτσι όπως χαθορίζονται στην παράγραφο 4.].]. και τις ΤΟΤΕΕ που ισχύουν χατά το χρόνο της εργασίας. 7.3.4. Μετά το πέρας της εκτέλεσης της εγκατάστασης, να εκδίδει την που προβλέπεται στο άρθρο 4.2.3. Τ7.4. Κατά την εκτέλεση ή τη συντήρηση µιας εγκατάστάσης του άρθρ. 1, οι αδειούλζοι τεχνίτες υπεύθυνοι ενός συνεργείου και οι αδειούΧοι εγκαταστάτες υπεύθυνοι των συνεργείων, υποχρεούται να ευρίσκονται επί τόπου των εργασιών των οποίων έχουν την ευθύνη,. 7.5. Κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ουδεµία τροποποΐηση της µελέτηςνεπιτρέπεται να γίνει, χωρίς την έγχκριση του µελετητή του έργου. Εφ' όσον διαπιστωθούν κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης ότι υπάρχουν στη µελέτη ελλείφεις ή σφάλµατα, αυτά υποδεικνύονται στον επιβλέποντα την εφαρµογή της µελέτης του έργου. Τροποποΐηση της µελέτης µπορεί να γίνει µόνο µετά την έγκριση του µελετητού του έργου ή άλλου ισοδύναµου προσώπου. ΑΡΘΡΟ & =Γ'ΙΡΟ.ΣΟΝΤΑ ΓιΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 8.1. Βοηθού Τεχνίτη Υδρανυλικού 8.1.1. Η άδεια αυτή χορηγείται µετά από αἰτηση και χωρίς εξετάσεις εναλλακτικά σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν: . - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/ 85, του Τµήµατος θερµικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μτίχανολογικού Τοµέα ή ισότιµο τίτλο ή . - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/ 85, ειδικότητας υδραυλικών και θερµικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο. ΄ # 8.1.2. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αίτηση χαι αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580/70 ή ισότιµο τίτλο και πιστοπουητικά πηρεσίας τουλάχιστον επτακοσίων πενΐντα (750) ηµεροµισθίων, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους. 8.1.3. Επίσης χορηγείται µετά από αίτηση και αφάόῦ υποστούν επι. . τυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά προύπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του ἁρθ. 1 χαι που πραγµατοποιήθηκαν µετά το ] δο έτος της ηλικίας τους. 8.2. ΄“ Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης της Ιης, ή 2ης, ή 3ης Ειδικότητας 8.2.1. Η άδεια αυτή χορήγείται στούς κατόχους αδείας βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού, µετά από αίτηση για µία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, όταν . προσκοµίσουν εναλλακτικά: - Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) του Ν. 1566/85, του Τµήµατος θερµικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τοµέα ή ισότιµο τίτλο και πιστοπονητικά τουλάχιστον χιλίων (1.000) ηµεροµισθίων, ως βοηθού τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εκ των οποίων τα επτακόσια πενήντα (750) ηµεροµίσθια πραγµατοποιήθηκαν σε . εγκαταστάσεις της αιτούµενης ειδικότητας, ή ο - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (ΤΕΣ) του Ν. 1566/ 85, ειδικότητας υδραυλικών και θερµικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοπουητικά προύπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων πε νίντα (1.250) ηµεροµισθίων, ως βοηθού τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του ἁρθρου 1, εκ των οποίων τα χίλια (1.000) ηµεροµίσθια πραγµατοποιήθηκαν σε στάσεις της αιτούµενης ειδικότητας, ή . - Ππτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580 ή ισότιµο τίτλο και πιστοπουητικά προῦπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ηµεροµισθίων, ως βοηθού τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου ], εκ των οποίων τα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ηµεροµίσθια πραγµατοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούµενης ειδικότητας. ' 8.2.2. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αίτηση για µια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Επιτροπή, σ΄ αυτούς που θα προσκοµίσουν πτυχίο Κατωτέρας ΤεΣχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580/70 ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά συνολικής προύτηρεσίας τουλάχιστον δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ηµεροµισθίων, που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1 5ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου ], εχ των οποίων τα δύο χιλιάδες (2.000) ηµεροµίσθια πραγµατοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτούµενης ειδικότητας. ν 8.2.3. Επίσης χορηγείται µετά από αίτηση για µια από τις τρεις ειδιο χοτητες και αφού υποστούν επιτυχή εξεταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνον πιστοπονητικά συνολικής προῦπηρεσίας τουλάχιστον ένδεκα (1 1) ετών που πραγµατοποιηθηκαν µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκα. ταστάσεων του άρθρου ]. εκ των οποίων τα δέκα (10) έτη πραγµατο. ποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτουμενης ειδικότητας. 8.3. Επίσης µετά από α«ίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, χορηγείται: 8.3.1. Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης της 1ης Ειδικότηιτας Σ' αυτούς που θα προσκοµισουν άδεια Τεχνίτη Υδραυλικου Α΄ Ταξης, άλλης ειδικότητας από την αιτούµενη και πιστοπονητικά προύπηρεσίας διακοσίων (200) ημερομισθιων, ως βοηθου Τεχνίτη Υδρανυλικού στην . εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων της 1 ης ειδικότητας - της παραγράφου 1.1.1. 8.3.2. “ Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης της 2ης ή της 3ης ειδικότητας Σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν άδεια Τεχνίτη Υδραυλιχου Α΄ Ταξης, άλλης ειδικότητας από την αιτούµενη και πιστοπουητικά προύπηρεσίας εκατόν (100) ηµεροµισθιων, ως βοηθου Τεχνίτη Υδραυλικου, στην εκτέλεση ή στη συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτουµένης ειδικότητας. 8.3.3. ΄ Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικου Α΄ Τάξης της 1ης ήτης 2ης ή της Ειδικότητας Σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν τις προύποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 8.2.3. για την απόκτηση αδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Ταξης άλλης ειδικοτητας από την αιτουµένη και επιπλέον πιστοπουήητικά συνολικής προῦπηρεσίας ενός (1) έτους, στην εκτέλεση ή και στης συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτουµένης ειδικότητας. 8.4. Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ Τάξης της 1ης ή της 2ης ή της 3ης Ειδικότητας . #.4.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους χατόχους αδείας Τεχνιτη Υδραυλικου Α΄ Ταξης της ίδιας ειδικοτητας προς την αιτουµένη, µετά + από αιτηση και αφου υποστούν επιτυχη εξεταση απο την αρµοδια επιτροπή, όταν προσκοµίσουν πιστοπουητικά προύπηρεσίας τουλάχιστον χιλίων διακοσίων πενίντα (1 .250) ηµεροµισθίων, ως Τεχνίτου Υδρανλικού Α΄ Τάξης της αιτουµένης ειδικότητας. 8.4.2. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αίτηση χαι αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580 /70 ή ισότιµο τίτλο χαι πιστοποιητικά συνολικής προύπηρεσίας τουλάχιστον τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν µετά το 15 έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εχ των οποίων τα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα (3.250) ηµεροµίσθια, πραγµατοποιήθηκαν σε εγχκαταστάσεις της αιτουµένης ειδικότη-. τας. ' ο 8.4.3. Επισης χορηγείται µετά από αιτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµοδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά συνολικής προύῦπηρεσίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) ετών, που πραγµατοποιήθηκε µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους, στην εχτελεση % και στη εγκαταστάσεων του άρθρου ], εκ των οποΐων των δεκαπέντε (15) ετών προύπηρεσία πραγματοποιηθηχε σε εγκαταστάσεις της αιτουµένης ειδικότητας. - 8.5. Επίσης µετά από αιτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξεταση από την αρµόδια επιτροπή,. χορηγείται: 8.5.1. Τεχνιτη Υδραυλικού Β΄' Τάξης της 1ης Ειδικοτητας Σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης άλλης ειδικότητας από την αιτουµένη και πιστοποιητικά προύπηρεσίας διακοσίων (200) ηµεροµισθίων ως Τεχνίτη Υδρανυλικού Α΄ Τάξης της 1ης ειδικότητας της παραγράφου 1.1.1. 8.5.2. ΄“ Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ Τάξης της 2ης ή της 3ης Ειδικότητας Σ αυτούς που θα προσχομισουν άδεια Τεχνίτη Υδραυλικου Β' Ταξης, . αλλης ειδικότητας από την αιτουµένη και πιστοποιητικά προύπηρεσίας εκατό (100) ηµεροµισθίων ως Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης της αιτουµένης ειδικότητας. 8.5.3. ΄ Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ Τάξης της 1ης ή της 2ης ή της Άτης Ειδικότητας Σ΄ αυτούς που θα προσκοµίσουν τις προύποθέσεις που περιγράφονται ο στην παράγρ. 8.4.3 για την απόκτηση άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ , Ταξης άλλης ειδικότητας από την αιτουµενη και επιπλέον πιστοπονητικά συνολικής προύπηρεσίας ενός (1) έτους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτουµένης ειδικότητας. 8.6. “ Άδεια Εγκαταστάτου Υδραυλικού Α΄ Τάξης της 1ης ή της 2ης ή της Ειδικότητας. 8.6.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνιτη Υδραυλικου Η Ταξης της ιδιας ειδικοτητας προς την αιτουµένη, µετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επι, τροπη, όταν προσκομισουν πιστοποιητιχα προυπηρεσιας τουλαχιστον χιλίων (1 Ο00) τηµεροµισθίων, ως Τεχνιτου Υδρανλικού Β' Τάξης της αιτουµένης ειδικότητας. 8.6.2. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αίτηση για µια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν πτυχίο κατωτέρας τεχνισχολής υδραυλιχών εγκαταστάσεων του Ν.Δ. 580/70 ή ισότιµο τίτλο και πιστοπονητικά συνολικής προῦπηρεσίας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιαδων πεντακοσίων (4.500) ηµεροµισθΐων, που πραγµατοποιηθηκαν µετά το 1 δο έτος της ηλικί&ς τους, στην εχτελεση ή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εχ των οποίων τα τέσσερα χιλιάδες διακόσια πενήντα (4.250) ηµεροµίσθια, πραγµατοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της αιτουµένης ειδικότητας. , 8.6.3. Επίσης χορηγείται µετά από αίτηση για µια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά συνολικής προύπηρεσίας είκοσι δύο (22) ετών, που πραγµατοποιήθηκε µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, εχ των οποίων των είχκοσι ένα (21) ετών προύπηρεσία πραγµατοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της αιτουµένης ειδικότητας. 8.7. Επίσης µετά από αιτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή, χορηγείται: 8.7.1. Άδεια εγκαταστάτου Υδραυλικού Α΄ Ταξης της Ίτης Ειδικότητας: Σ αυτούς που θα προσκοµίσουν ἁδεια“Εγκαταστάτου Υδραυλικού Α΄ Τάξης άλλης ειδικότητας από την αιτουµένη και πιστοπονητικά προύπηρεσίας τετρακοσίων (4#00) ηµεροµισθΐων ως Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ Τάξης της Ειδικότητας της παραγράφου 1:1.1. 8.7.2. ΄ Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης της 2ης ή της 2ης ΄ Ειδικότητας Σ' αυτούς που θα προσκοµισουν άδεια Εγχαταστατη Υδραυλιχου Α΄ Τάξης, άλλης ειδικότητας από την αιτουµένη και πιστοποιητικά προύῦπηρεσίας διακοσίων (200) ηµεροµισθίων, ως Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης της αιτουµένης ειδικότητας. 8.7.3. ΄ Άδεια Εγκαταστάτή Υδραυλικού Α΄ Τάξης της 1ης ή της 2ης ή της ειδικότητας Σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν τις προύποθέσεις που περι΄γραφοντάι στην παράγραφο 8.6.3. για την αποχτηση αδείας εγκαταστάτη Υ λικού Α΄ Ταξης άλλης ειδιχοτητας από την αιτουμενη και επιπλέον πιάτοποιητικά συνολικής προύπηρεσίας ενός (1) έτους, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτουµένης ειδικότητας. 8.8. 'Άδεια Εγκαταστάτου Υδραυλικού Β΄ Τάξης: 8.8.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους χατόχους άδειας ΈΕγκατα.στάτη Υδραυλικού Α Τάξης οποιασδήποτε ειδικότητας, µετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπή και προσκοµίσουν πιστοποιητικά προῦπηρεσίας επτακοσίων πενΐγντα (750) ηµεροµισθίων από της κτήσης της άδειας αυτής στην εκτέλεση ή στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1. 8.8.2. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αιτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξεταση από την αρµόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν πτυχίο Κατωτερας Τεχνικης Σχολής Υδραυλικων ταστάσεων του Ν.&. 580/ 70 ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά προύῦπηρεσίας τουλάχιστον πέντε χιλιαδων (5.000) γµεροµισθίων, που πραγµατοποιηθηχαν µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους, στην εκτελεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1. 8.8.3. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης µετά από αιτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια επιτροπη, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνο πιστοπονητικά συνολικής προῦπηρεσίας τουλαχιστον είκοσι δύο (22) ετών, που πραγµατοποιηθηχαν µετά το 1 δο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή η και στη συντήρηση εγκαταστασεων του άρθρου 1. 8.9. Οι κάτοχοι τίτλου ταχυρρυθμης Καταρ του ΟΑΕΔ ειδικότητας θερµούδρανυλικού, αποκτύν τις άδειες που προβλέπονται για τους τ-απόφοιτους των Κατωτέρων Τ εχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580 /70, προσκοµίζοντας πρόσθετη προυπηρεσια διακοσίων πενηντα (250) ηµεροµισθίων, στην εκτελεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, της αιτούµενης ειδικότητας. 8.10. Για την απόκτηση των αντιστοίχων αδειών που προβλέπονται ΄ στις παραγράφους 8.1.3, 8.2.3, 8.4.3, 8.6.3 και 8.8.3, ο τίτλος Τα. χΧύρρυθµης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ ειδικότητας θερµούυδραυλικού, ισοδυναµεί µε πιστοποιητικά προῦπηρεσίας ενός (1) έτους. Άρθρο 9 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 9.1. Η εξέταση των υποφηφίων για την απόχτηση επαγγελµατικής άδειας βοηθού Τεχνίτη, Τεχνίτη χαι εγκατάσταση υδραυλικού διενεργείται από την εξεταστική ΕπιτροπήΑσχηση΄ς του Επαγγέλµατος που λειτουργεί στις περιφερειακές Υπηρεσίες Βιοµηχανίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενεργειας και Τεχνολογιας (άρθρο 44 του Π.Δ. 396/89 ΦΕΚ Α 172). 9.2. Η εξεταση των υποφηφίων περιλαµβάνει τον έλεγχο χαι την αξιολόγηση των γνώσεων των υποφηφίων στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 9.3. Η εξέταση των υποφηφιων βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών είναι προφορική, 9.4. Η εξέταση των υποφηφιων Τεχνιτών χκαι Εγκαταστατων ΄ Υδραυλικών όλων των ειδικοτήτων χαι τάξεων είναι προφορική και γραπτή,. 9.5. Οινυποφήφιοι που απορρίπτονται κατά την εξέταση για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας µπορούν να επανέλθουν για νέα εξέταση µετά από περίοδο έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία απορριφης τους. Η εξεταστική επιτροπή µπορεί να µειώσει την περίοδο αυτή το πολύ κατά δύο (2) µήγνες. 9.6. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για κάθε επαγγελµατική άδεια του παρόντος Διατάγµατος. Άρθρο 106 ΄. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ 10.1. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόχκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 5 του παρόντος Π. Δ/τος υποβάλουν στις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Βιοµηχανίας του ΥΒΕΤ του τόπο µόνιµης κατοικίας τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Αίτηση κατάλληλα χαρτοσηµασµένη. - Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες - Πιστοποιητιχα προύυπηρεσίας ή Άλλα χατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία προύπηρεσίας. - Δήλωση τόυ άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 μονιμης χατοικίας. - Διπλότυπο εισπράξεως του Δηµοσίου Ταµείου χιλίων (1.000) δρχ. - Τα κατά το Νόµο χαρτόσηµα για την χαβτοσΐµανση της επαγγελµατικής άδειας. 10.2. Στα πιστοπονητικά προύπηρεσίας πρέπει να αναγράφονται: - Τα στοιχεία του Εργοδότη, - Τα στοιχεία του αιτούντος υποφηφίου. - αχριβής χρόνος απασχολησης σε ηµέρες ή σε χρόνια σε κάθε ειδικότητα εγκατάστασης που εργάστηκε ο αιτών υποφηφιος - Τα στοιχεία του βεβαιούντος το πιστοποιητικό. 10.3. Τα πιστοπονητικά προύπηρεσίας επέχουν θέση υπευθυνης δήλωσης ενώπιον Δημοσιας Αρχής και στην περιπτωση αναγραφης ανακριβων ή ψευδών στοιχείων οι παραβάτες, τιµωρουνται σύµφωνα µε τις οικίες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Τα πιστοποιητικά προύπηρεσίας που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7.3.4. σε εργαζόµενους µε ασφάλιση στο 1.Κ.Α: θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου (χρόνος - ειδιχότητα απασχόλησης) από τον Οικείο Επόπτη Εργασίας, ύστερα από γνωµοδότηση του Οικείου Επαγγελµατιχου Σωµατείου που καλύπτει τον Κλάδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Επόπτης Εργασίας η θεώρηση γινεται από την κατά τόπους αρµόδια Αστυνοµική Αρχή,. 10.5. Τα πιστοποιητικά προυπηρεσιας που χορηγοννται σύµφωνα µε το άρθρο 7.3.4., σε εγγεγραµµένους στην Εφορια ως επιτηδευµατιες, υδραυλικοί. δεν θεωρουνται από τον επόπτη εργασίας, εφ' όσον είναι θεωρηµένα σύµφωνα ε το αρθρο 4.2.3 και έχουν κατατεθεί αποδεδειγΦ µένα στο επαγγελµατικό -Σωµατείο που καλύπτει τον Κλάδο. 10.6. Όσοι χατά την Δηµοσίευση του παρόντος Π.Δ. είναι εγγεγραµµένοι στην Εφορία ως επιτηδευµατίες και εργάζονται ως υδραυλικοί, η τους αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικής βεβαίωσης της Εφορίας, τιµολογίων ή Δελτίων παροχής Υπηρεσιών, σχετικῆς βεβαίωσης Οικείου Επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο, συµβάσεις ανάθεσης έργου, βεβαιώσεις µηχανικών που επέβλεφαν τα έργα ή άλλων χρησίµων στοιχείων. Τα παραπάνω στοιχεία χρίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή,. 10.7. Στην περίπτωση έλλειφης στοιχείων, που µπορεί να προερχεται. είτε από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλες αιτίες, τότε για τον προσδιορισµό του είδους και του χρόνου εργασίας, µπορούν να χρησιµοπονηθούν, σαν αποδεικτικά στοιχεία, τα βιβλιάρια ενσήµων των ασφαλιστικών οργανισµών. Εάν και από αυφή δεν µπορεί να βεβαιωθεί το είδος ή Χαι ο χρόνος της εργασίας, τότε ο αρµόδιος, κατά τα ανωτέρω για τη θεώρηση του πιστοπονητικού, θα πρέπει να συντάξει έκθεση που να αιτιολογηθεί την αδυναµία αυτή,. 10.8. Στην περίπτωση αιτιολογημενης αδυναµιας της θεωρησης του πιστοπουητικού, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε θα µπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό, εφόσον υπάρχει βεβαιωση της Επαγγελματικης Οργάνωσης ή του Σωµατείου του αιτούντος υποφηφίου, ότι είναι µέλος του, παράλληλα δε επίσης θετική γνωµάτευση της αρµόδιας Εξεταστικής Επιτροπής “ΆΑσκησης Επαγγέλµατος, η οποία θα αναγράφεται πάνω στην αίτηση του ενδιαφεροµένου. ΄ 10.9. Στην περιπτωση που υπάρχουν στοιχεία για την έχκδοση του πιστοποιητικού, όµως για οποιονδηποτε λογο δεν υπαρχει αρµοδιος για τη θεώρηση (επιβλεπων, εποπτης εργασίας, αστυνοµιχη αρχή), τότε η εξακρίβωση των στοιχείων θα γίνεται από την υπηρεσία εκδοσης των επαγγελµατιχων αδειών του ΥΒΕΤ, κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο γι' αυτήν και σε συνεργασία µε την Εξεταστική Επιτροπη 'Άσκησης Επαγγελµατος (Ε.Ε.Α.Ε.) την Τοπική Αυτοδιοικηση ή και τις εργατικές οργανώσεις και παρόµοιες Αρχές. 10.10. Για κάθε περίπτωση συντάσσεται από την ΕΕΑΕ πρακτικό, στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή η απόρριψη πιστοπουητικού. 10.11. Τα πιστοποιητικά προδπήρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπη, πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνικη Προξενική Αρχη του τόπου έκδοσης του ή σε περίπτωση ελλειφης αυτής της πλησιέστερης προς αυτόν πόλης. 10.12. Κάθε περίπτωση προύπηρεσίας που δεν προβλέπεται ρητά από τις παραπάνω διατάξεις εξετάζεται από την αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία Βιοµηχανίας του ΥΒΕΤ σε συνεργασία µε την Οικία Εξεταστική Επιτροπή χαι για το σκοπό αυτό συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αιτιολογείται η αποδοχή ή απόρριψη των πιστοποιητικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείφων 10.13. Πιστοποιητικά προύπηρεσίας που εκδίδουν Δημοσιες Τπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες, Οργανισµοι και Επιχειρησεις κοινής ωφέλειας και Τοπικής Αυτοδιοικησης υπογράφονται από τις Διοιχησεις των χαι δεν χρειάζεται προσωπογραφη από οποιονδήποτε άλλο φυσικό προσωπο ή θεώρηση άλλης αρχής. 10.14. Η απαιτούµενη προῦπηρεσία, για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας, του άρθρου 8 του παροντος . Α/τος υπολογίζεται ως εξής: 10.14.1. Για τη χρονική περιοδο µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Π. Α/τος χάθε διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια που βεβαιώνονται, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, ισοδυναµούν προς ένα (1) έτος προύῦπηρεσίας. 10.14.2. Για τη χρονική περίοδο από 1 ης Ιανουαρίου 1979 µέχρι την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ το παρόν Π. ΔΑ/γµα, χάθε εκατόν είχκοσι (12Ο) ηµεροµισθια ου βεβαιωνονται, συµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους, ισοδυναµουν προς διακόσια. πενηντα (250) ηµεροµίσθια ή ένα (1) έτος προύῦπηρεσίας. Εάν µέσα σ' ένα ημερολοτιακο έτος δεν έχουν συµπληρωθεί εκατόν είχκοσι (120) ηµεροµίσθια, τότε αυτά αθροιζονται µε τα ηµεροµισθια άλλου ή άλλων ηµερολογιαχων ετών, µέχρι της συµπλήρωσςης κατ' ελά΄ χιστο των εκατόν είχοσι (12Ο) ηµεροµισθΐων και το αθροισµα αυτό ισοδυναμει προς διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια ή ένα (1) έτος προῦπηρεσίας. 10.14.3. Για τη χρονική περίοδο µέχρι της 31ης Δεκεµβρίου 1978 κάθε εξήντα (60) ημεροµισθια που βεβαιωνονται, συµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, εντός του αυτού ηµερολογιακου έτους, ισοδυναµούν προς διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια ή ένα (1) έτος προύπηρεσίας. . ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) 25 Εάν µέσα σ' ένα ηµερολογιακό έτος δεν έχουν συµπληρωθεί τα εξήντα (60) ηµεροµίσθια, τότε αυτά αθροίζονται µε τα ηµεροµίσθια άλλου ή άλλων ηµερολογιακών ετών µέχρι της συµπλήρωσης κατ' ελάχιστο των εξήντα (60) ηµεροµισθίων και το άθροισµα αυτό ισοδυναµεί προς διακόσια πενΐντα (250) ηµεροµίσθια ᾗ ένα (1) έτος προύῦπηρεσίας. 10.15. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος ασχο. λούνται ως Τεχνίτες ή Εγκαταστάτες, σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 υποχρεούνται εντός δύο ετών να προσέλθουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την απόκτηση των αδειών που αντιστοιχούν προς τα τυπικά- τους προσόντα χρόνια προῦπηρεσίας τους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο &. . 10.16. Για τους υποψήφιους που θα προσέλθουν για απόχκτηση επαγ.. ] γελµατικής άδειας, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, ο χρόνος προύπηρεσίας που θα καλύπτει τα απαιτούµενα για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 8 θα αφαιρεθεί από το σύνολο της προύπηρεσίας που θα προσκοµίσει ο αιτών υποψήφιος και ο τυχόν υπόλοιπος χρόνος θα γραφεί σε σχετική θέση στο έντυπο της άδειας. 10.27: Μετά τη χήξη της προαναφεροµένης διετίας, η οποία µπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόµη έτος, µε απόφαση του Υπουργού Βιοµκηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δεν θα γίνεται δεκτή προύυπηρεσία που διανύθηκε πριν από την ισχύ του παρόντος Διατάγµατος. Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 11}.1. Η ειδικότητα Θ' του άρθρου 1 του Β.Δ. της 16/17 Μαρτίου 1950 «περί διαιῤέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογι. . κών εγκαταστάσεων κχ.λπ.» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Β.Δ. της 24 Νοεµβρίου / 17 Δεκεµβρίου 1953, αντικαθίσταται ως εξής: 9) Εις εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των κτιρίων (δίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και βρόχινων νερών, µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό ή άλλες πυροσβεστικές ουσίες, συστήµατα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού ή αέρα για γενική χρήση ή για θέρµανση, ψύξη, αερισµό ή ρύθµιση υγρασίας σε κτιριακούς χώρους, δίκτυα διανοµής επεξεργασµένου νεροῦ ή αέρα για παραγωγή τεχνιτού κλίµατος στα κτίρια µαζί µε τις συσκευές παραγωγής και διανοµής, όπως θερµαντικά σώµατα θερµοποµπούς, συστήµατα ρύθµισης και ασφάλειας, κλιµατιστικές συσκενές, στόµια, φίλτρα, µηχανήµατα παραγωγής, δίκτυα διανοµής ατµού, καυσΐµων αερίων χαι αερίων για ιατρική χρήση µαζί µε τις συσκευές αποθήχκευσης, ρύθµισης και ασφάλειας, συστήµατα συλλογής ή αποθήκευσης απορριµάτων και παρό-. µοιά) και πάσα εγκατάσταση διανοµής θερµού ή φυχρού νερού, εγκαταστάσεις αποχέτευσης καθώς κλιµατιστικές τέτοιες (Όγρανση, 11.2. Στο άρθρο 17 του Β.Δ. της 16/17 Μαρτίου 1950 όπως αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα (Β.Δ. 2/ 8 Αυγούστου 1958 παρ. 5 και Π.Δ. 387 της 5/16 Ιουνίου 1975 ΦΕΚ Α΄ 117} προκειµένου πέρί χορηγήσεως άδειας οξυγονοκολλχητή, προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοις: ' . . άδεια οξυγονοκολλητή ή *ηλε>ξτροσυγκολλητή ΗΒ΄ τάξης χορηγεί-::, ται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ Τάξης οποιασδήποτε ειδικότητας εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστά. σεων εξυπηρέτησης κτιρίων». ο Ο «Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξης χορηγείται στους κατόχους άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Η΄ Τάξης οποιασδήποτε ειδικότητας θερµούδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστά.-. σεων εξυπηρέτησης κτιρίων». ΄ο ΄ 11.3. Καταργείταιτο Β.Δ. 13.5/23/6/1 936 «Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., µε τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας αρ. 2411 / 86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανοµής κρύου - ζεστού νερού» χαι 2412 /86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα Αποχετεύσεών». , Άρθρο 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . τ2.1. Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από την ηµεροµη:νία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 12.2. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να συντάξει υπόδειγµα βιβλίου συ' παράγραφο 10.17. ντήρησης όπως αυτό περιγράφεται στην 'παράγραφο 4.2.4. 12.3. Το Υπουργείο ΒΕΤ εντός τριών (&) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει: ΄ 12.3.]. Να καθορίσει το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.6. 12.3.2. Να εκδόσει τα σχετικά έντυπα αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 5.' 12.4. Μετά διετία από την έναρξη της ισχύος του παρόύντος χαταρ.γούνται οι παράγραφοι 8.1.3, 8.2.3, 8.3.3, 8.4.3, 8.5.3, 8.7.Ά'και 8.8.3 και 8. 10 του παρόντος, εκτός εάν παραταθεί ο χρόνος κατά την Στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε την δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-02-21 Προεδρικό Διάταγμα 1991/38
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/21