ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/385

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(4) Συµπλήρωση των άρθρων 7 1 του Κανονισµού περί εργασίας επί των . Ελλχηνικών Φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 χόρων και άνω χαι 74 του Κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών Επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων χόρων ολικής χωρητικότητος και άνω».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόφψη: 1.Τα άρθρα 2 παρ. 1 χαι 135 του ΝΔ 187/1973 «περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261Α΄/1973). . 2.Την υπ' αριθµ. 292/9.5.199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπορικού Ναντικού. 3.Την υπ' αριθµ. 455/4.7.1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: ΄“ΆΑρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 του «Κανονισµού περί εργασίας επί των Ελληνικών φορτηγών πλοΐων ολικής χωρητικότητος 80 χόρων και άνω», που εγκρίθηκε και τέθηκε σε εφαρµογή µε το ΒΔ 806/1970 (ΦΕΚ 275Α'/1970Ο), αριθµείται ως παράγραφος 4, τίθεται δε νέα παράγραφος 3, το χείµενο της οποίας έχει ως ακολούθως: *3. Ευθύνεται για τον έλεγχο της ασφαλίσεως του χώρου των φιαλών του µονίµου συστήµατος κατασβέσεως µε διοξείδιο του άνθρακος ή παΡοµοίου συστήµατος και την φύλαξη των κλειδιών αυτού, καθώς χαι για τον έλεγχο υπάρξεως προσθέτου κλειδιού της θύρας του χώρου µέσα σε Χουτί µε γυάλινο κάλυµµα εξωτερικά του χώρου, στην περίπτωση που ο Χειρισµός του συστήµατος γίνεται µέσα από τον χώρο των φιαλών. Εξασφαλίζει επίσης ότι όταν για οποιοδήποτε λύγο απαιτηθεί είσοδος προ2ωπικού στον χώρο των φιαλών, όλα τα διαµερίσµατα του πλοΐου που από το σὕστηµα έχουν πλήρως εκκενωθεί από το πλήΡωµα, άλλους εργαζοµένους και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπου. '“Άρθρο 2 'Η διάταξη του άρθρου 74 του «Κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών Επιβατηγών πλοίων πεντακοσΐων κοχ. χαι άνων» που και τέθηκε σε εφαρµογή µε το ΒΔ 683/1960 (φΕΚ 158Α'/ - 60), αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται οι ακόλουθοι παβάγραφοι: .*2. Ευθύνεται για την έγκαιρη λήφη των ενδεικνυοµένων µέτρων καΤ& συντηρήσεως χαι ετουηµότητος των πυροσβεστικών συσκευών χαι εν Τένει µέσων καταπολεµήσεως του πυρός που υπάρχουν στους χώρους Σής δικαιοδοσίας του, απαγορεύοντας την χρήση αυτών γικ άλλο Επίσης ευθύνεται για την εκπαίδευση του υπαγοµένου σ' αυτόνπροφωπικού, στην χρήση των ανωτέρω συσκευών και µέσων.« 3.Ευθύνεται για τον έλεγχο της ασφαλίσεως του χώρου των φιαλών του µονίµου συστήµατος κατασβέσεως µε διοξείδιο του άνθρακος ή παροµοίου συστήµατος και την φύλαξη των κλειδιών αυτού, καθώς χαι για τον έλεγχο υπάρξεως προσθέτου κλειδιού της θύρας του χώρου µέσα σε κουτί µε γυάλινο κάλυµµα, εξωτερικά του χώρου, στην περίπτωση που Ο χειρισµός του συστήµατος γίνεται µέσα από τον χώρο των φιαλών, Εξασφαλίζει επίσης ότι όταν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί είσοδος προσωπικού στον χώρο των φιαλών, όλα τα διαµερίσµατα του πλοίου που προστατεύονται από το σύστηµα έχουν πλήρως εκχκενωθεί από το πλήρωµα, άλλους εργαζοµένους χαι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Σεπερίπτωση πυρχαγιάς οφείλεινα παρέχει αµέριστη την συµποράσταση και βοήβειά του προς τον χατευθύνοντα την προσπάθεια εντοπισµού ή καταπολεµήσεως αυτής, Πλοίαρχο, συµµορφούµενος προς τις σχετικές εντολές και οδηγίες του». 'ΆΑρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Έφηµερίξδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήγνα, 3 Σεπτεµβρίου 199} Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ------ή-------ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΕΝΥ Φ.0544/2/ΑΣΑ68/Μ.ΑΟ5Υ (5) Έγκριση Πρωτοκόλλου για τις εργασίες της Μικτής Ελληνο - Βουύλγαρικής µεθοριακής Επιτροπής της δΆης τακτικής συνόδου, Σόφια, 28.6.1991. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τη ξδιάταξη του άρθρου 2 της συµφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για την πρόληψη και διευθέτηση των µεθοριακών επεισοδίων χαι παραβιάσεων που υπογράφηκε στην πόλη Στάλιν στις 17 Αυγούστου 1955 περί συστάσεως Ελλχηνο - Βουλγαρικής µεθοριακής Επιτροπής, η οποία δεν χυρώθηχκε νοµοθετικά. 2.Τις διατάξεις της συµφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τον έλεγχο της µεθοριακής γραµµής που υπογράφηκε στην Σόφια στις 4 Σεπτεµβρίου 1957, η οποία εγκρίθηκε µε Υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως υπ' αριθ. 115 της 16 ίουνίου 1959, Τεύχος Α΄. 3.Το περιεχόµενο του υπό έγκριση πρωτοκόλλου, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόχκολλο για τις εργααίες της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής µεθοριακής επιτροπής της τακτικής συνόδου που υπογράφηκε στη Σόφια στις 28.6.199], του οποίου το κείµενο σε πρωτότυπο στην ελλχηνική γλώσσα έχει ως εξής: Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 1991 οι νπογΡτοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕεΩτεΡικου ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Υπ' αριθ. 61 Για την εργασία της ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Πεντηκοστής Τρίτης Τακτικής -Συνόδου που έλαβε χώρα από 24 έως 28 Ιουνίου 199 ] ατην πόλη ΣΟΦΙΑ. Στη Σύνοδο συµµετείχαν: 1)Από Ελληνικής πλευράς: Ταξίαρχος ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ, Πρόεδρος Αντιαυνταγµατάρχης ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΕΑΣ, Γραµµατέας Ταγµατάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος Συνταγµατάρχης ΔΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, Τοπογράφος Ιξδιώτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Διερµηνέας. .β) Από Βουλγαρικής πλευράς: Υποστράτηγος ΣΤΕΦΑΝ ΑΓΓΕΛΩΦ, Πρόεδρος Αντισυνταγµατάρχης ΒΑΣΙΛΑ ΣΤΑΝΟΙΚΩΦ, Γραµµατέας Συνταγµατάρχης ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΣΤΟΓΙΑΝΩΦ, Μέλος Συνταγµατάρχης ΜΙΛΚΟ ΖΑΧΑΡΙΕΦ, Τοπογράφος Ιξιώτης ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΝΑΙΝΤΕΝΩΦ, Διερµηνέας. Έγινε αποδεκτή η παρακάτω Ηµερησία Διάταξη: 1.Ανασκόπηση των Μεθοριακών Επεισοδίων και Παραβάσεων που έγιναν στην Ε/Β µεθόριο, χατά τη χρονική περίοδο µεταξύ των Πεντηκοστής Δεύτερης και Πεντηκοστής Τρίτης Τακτικών Συνόδων της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής (ΜΕ - ΒΜΕ). 2.Ανασκόπηση του έργου των Μεθοριακών Αντιπροσώπων, των Αναπληρωτών και των Πληρεξουσίων τους στην παραπάνω χρονική περίοδο. 3.Απολογισµός του εκτελεσθέντος έργου κατά το θέρος του 1990 για την αποκατάσταση και συντήρηση των µεθοριακών οροσήµων, εχ καθάριση του µεθοριακού αύλακα και της µεθοριακής ζώνης των 5-10 µέτρων, από τις δύο πλευρές της οροθετικής γραµµής, στα ανατολικά τµήµατα των τοµέων πυραµίδων «Ά», «Έν» και 4.Εξέταση των προτάσεων των αρµοδίων τεχνικών οργάνων των δύο πλευρών, για καθορισµό των απαραιτήτων προστατευτικών εργασιών στην περιοχή του ποταµού ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ. 1)Επικύρωση του Πρωτοχκόλλου για την επισΐµανση της Μεθοριακής Γραµµής, µεταξύ των Μεθοριακών Πυραµίδων υπ' αριθ. 326 και υπ' αριθ. 337, στην περιοχή του ποτ. ΧΩΡΙΑΤΟΡΕΜΑ (ΝΤΕΡΕ ΚΙΟΠ του τοµέα «Ο. 6.Εξέταση του θέµατος για την αλλαγή της θέσεως διενεργείας των τακτικών Συνεδριάσεων της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής του Τρίτου Τοµέα. 7.Καθορισµός του χρόνου διεξαγωγής της Πεντηχκοστής Τετάρτης (δόης) Τακτικής Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής (ΜΕ-ΒΜΕ). ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΕΝΑ., ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ εξέτασε τη γενική κατάσταση της Ελληνο-βουλγαρικής Μεθορίου, χατά το χρονικό ξιάστηµα µεταξύ της πεντηκοστής δεύτερης χκαι πεντηκοστής τρίτης Τακτικών Συνόδων και ταυτόχρονα προέβη στην ανασκόπηση των σηµειωθέντων Μεθοριακών Επεισοδίων χαι παραβάσεων, Η Επιτροπή διεπίστωσε οµόφωνα ότι, σαν αποτέλεσµα των χαταβληθεισών απ' αυτήν προσπαθειών, καθώς και από τους Μεθοριακούς Αντιπροσώπους και τα λοιπά όργανα των δύο Χωρών, χατά την εξεταζόµενη περίοδο ο συνολικός αριθµός των µεθοριακών επεισοδίων χαι παραβάσεων διατηρήθηκε περίπου ο ίδιος µε εκείνον της προηγουµένης περιόδου. Η ΜΕ-ΒΜΕ Διαπίστωσε ότι κατά την παραπάνω περίοδο ανταλλάχθηχκαν επιστολές µεταξύ των Μεθοριακών Αντιπροσώπων που αφορούσαν ασήµαντες παραβάσεις οι οποίες όµως δεν έγιναν εσκεµµένα και για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να τις θεωρήσει λυµένες. Οι Αντιπροσωπείες υποχρεούνται και στο µέλλον χάθε µία στο έδαφός της, να συνεχίσουν τη λήψη των απαραιτήτων µέτρων για τη µείωση το ελάχιστο των Μεθοριακών Επεισοδίων και Παραβάσεων. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ .ΔΥΟ., ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ εξέτασε τη δραστηριότητα των Μεθοριακών Αντιπροσώπων, των Αναπληρωτών και Πληρεξουσίων τους και διαπίστωσε οµόφωνα, ότι χατά την περίοδο µεταξύ της Πεντηκοστής Δεύτερης και Πεντηκοστής Τρίτης Τακτικών Συνόδων, χκαταβλήθηκαν προσπάθειες για εξέταση και επίλυση των θεµάτων που προέκυψαν στην ΕλληνοΒουλγαρική Μεθόριο, τηρήθηκαν οι όροι της Συµφωνίας του 1955 χαι οι αποφάσεις της Επιτροπής. Σαν αποτέλεσµα αυτού, οι συναντήσεις και η ανταλλαγή των επιστολών µεταξύ τους διεξήχθηκαν σε πνεύµα αµοιβαίας εκτιµήσεως, συνεργασίας και χατανοΐσεως. Η ΜΕ-ΒΜΕ υποχρεώνει τους Μεθοριακούς Αντιπροσώπους, τους Αναπληρωτές και Πληρεξουσίους τους, να εργάζονται και στο µέλλον µε αυξηµένο πάντα ζήλο και αποτελεµατικότητα, κατά την εξέταση και επίλυση όλων των προβληµάτων που µπορεί να παρουσιαστούν στην Ελληνο-βουλγαρική Μεθόριο. ΕΠ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1)Η ΜΕ-ΒΜΕ διαπίστωσε, ότι, σε εχτέλεση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας του 1957, τα µεθοριακά όργανα των δύο χωρών εξετέλεσαν κατά το θέρος του 1990 πλήρως και στην προθεσµία που καθορίστηχκε, τις εγασίες για την αποκατάσταση και συντήρηση των µεθοριακών πυραµίδων και οροσήµων, εκχκαθάριση του µεθοριακού α%. λακα και της 5-1 0 µέτρων µεθοριακής λωρίδας από τις δύο πλευρές ς µεθοριακής γραµµής στα Ανατολικά τµήµατα των Τοµέων Πυραµίδων «Α», χαι 2)Η ΜΕ-ΒΜΕ εξέτασε και επικύρωσε το πρωτόκολλο της Μαής Ε-Β τεχνικής επιτροπής της 17 Μαΐου 199] για την αποκατάστα της 343 Μ.Π. και το πρωτόκολλο της 14ης Σεπτεµβρίου 1990 για την αποκατάσταση της 344 Μ.Π. ) Η ΜΕ-ΒΜΕ καθόρισε όπως, οι αποφασισθείσες µε το πρωτόχκολλο υπ' αριθ. 60/1990 εργασίες, για την αποκατάσταση των µεθοριαχκών οροσήµων (σιδηρών πασάλων) στην χοίτη του Ερυθροποτάµου (ΛΟΥ. ΝΤΑ ΡΕΚΑ) ποτ. αρχίσουν από χοινού στις 20 Ιουλίου 1991 Για το σκοπό αυτό οι τοπογράφοι να συναντηθούν στην 503 Μ.Π., την αναφεροµένη ηµεροµηνία και ώρα 10.00', για την έναρξη των ερ. γασιών. 5) Η ΜΕ-ΒΜΕ. αφού έλαβε υπόψη το πρωτόχολλο της 20 Σεπτεµ. βρίου 1990 των Μεθοριακών Αντιπροσώπων του Δ΄ Τοµέα, το οποίο αναφέρεται στην εξαφάνιση δέχκα πέντε (15) µεθοριακών οροσήµων (σιδηροπασάλων) της χοίτης του Έβρου ποτ. και αφού έλαβε υπόφη ότι το α«ίτιο που προκαλεί την επικάλυψη, εξαφάνιση ή καταστροφή των οροσήµων δεν προέρχεται εχ µέρους των δύο πλευρών, αποφάσισε όπως οι το. πογράφοι των δύο πλευρών συναντηβούν για εξέταση και µελέτη του θὲµατος την 4 Σεπτεµβρίου 1991 και ώρα 10.00 στην 340 Μ.Π. και υποβάλουν προτάσεις οι οποίες θα εξετασθούν στην επόµενη Σύνοδο της ΜΕ-ΒΜΕ, για την παραπέρα αντιµετώπιση του θέµατος. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ αποφάσισε όπως, προτείνει στις αρµόδιες τεχνικές νπηρεσίες των δύο χωρών, να συναντηβούν το τελευταίο δεκαΐµερο του µηνός Αυγούστου αφού η βουλγαρική πλευρά υποδείξει µε επιστολή την ακριβή ηµεροµηνία συναντήσεως. Κατά τη συνάντηση αυτή, οι τεχνικές υπηρεσίες να προτείνουν τρόπο επιλύσεως του θέµατος του ποταµού ΜΠΠΙΣΤΡΙΤΣΑ, τον οποίο να υπο. βάλουν στις προϊστάµενες αρµόδιες υπηρεσίες τους µε παράλληλη κοινοποΐηση στη ΜΕ-ΒΜΕ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΝΤΕ. ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ εξέτασε και επικύρωσε το πρωτόκολλο της Μικτής Ε-Β τεχνικής οµάδας εργασίας της 14 Σεπτεµβρίου 1990 για την οριοθέτηση της περιοχής Χωριατορέµατος (ΝΤΕΡΕ - από την υπ' αριθ. 326 Μ.ΠΠ. µέχρι την υπ' αριθ. 337 Μ.Π. Οι εργασίες του υπολογισµού των συντεταγµένων των µεθοριακών πυραµίδων χαι των µεταξύ τους συµπληρωµατικών σηµείων να συνεχισθούὺν και ολοκληρωθούν, ώστε να επικυρωθούν χατά την επόµενη 54η Τακτική Σύνοδο της ΜΕ-ΒΜΕ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΞΙ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ εξέτασε το θέµα αλλαγής του τόπου διεξαγωγής των τακτικών συνεδριάσεων της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για το δεύτερο χαι Τρίτο Τοµέα χαι αποφάσισε τα παρακάτω: 1)Οι δύο πλευρές συµφώνησαν όπως η πρόταση της Βουλγαρικής πλευράς για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των Τακτικών Συνεδριάσεων της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Μεθοριακής Επιτροπής για το Δεύτερο Τοµέα, για τις πόλεις ΓΚΟΤΣΕ-ΝΤΕΛΤΣΕΦ και ΑΡΑΜΑ να εξετασθεί και να ληφθεί οριατική απόφαση χατά την δάη Τακτική Σύνοδο της ΜΕ-ΒΜΕ. 2)Αρχής γενοµένης από το µίνα Δεκέµβριο 1991 , οι τόποι διεξα“ γωγής των Τακτικών Συνεδριάσεων της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για τον Τρίτο Τοµέα να είναι σαν χύριο σηµείο για µεν τή Βουλγαρική πλευρά η πόλη του ΚΙΡΤΖΑΛΙ για δε την Ελληνεκή η πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΕΠΙ ΤοΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ, ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ Η ΜΕ-ΒΜΕ αποφάσισε η Πεντηκοστή Τέταρτη Τακτική Σύνοδος νά γίνει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου 1992 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το παρόν Πρωτόκολλο συντάχθηκε χαι υπογράφηκε την 28 Ιουνίου 1991 στην πόλη ΣΟΦΙΑ σε τέσσερτα (4) αντίτυπα, ανά δύο (2) στήν Ελληνική χκαι Βουλγαρική γλώσσα τα οποία έχουν την αυτή ισχύ και από τα οποία οι δύο (2) Αντιπροφσωπείες αντάλλαξαν από ένα (1) αντίτυπο. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΑΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝ ΑΓΓΕΛΩΦ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ -+-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ. Ο544/49/523/Μ. 3685 (6) Ανακοίνωση για τη θέση σε της Συµφωνίας Ελλάδος - Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και χεφαλαίου. Αθήνα, 20.11.1987. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, στις 29 Ανυγούστου 1991, έλαβε χώρα στη Βαρσοβία η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλχηνικής τµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος χκαι κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεµβρίου 1987. Η παραπάνω Συµφωνία, η οποία κυρώθηχκε µε το υπ' αριθ. 1939/ 1991 Νόµο που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 37 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 13 Μαρτίου 199], θα τεθεί σε ισχύ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 29 παρ 2 αυτής, την 28 Σεπτεµβρίου 1991. Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 1991 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάµενος της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Κ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος Α΄ --φ-----ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (+) Στο Π.Δ/γµα 340/19.7.1991 «Τροποποΐηση των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 15 παρ. 2 του Καταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Χίου» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119/31.7.199} (Τεύ. χος Α) γίνονται οι εξής διορθώσεις: 1)Στη σελίδα 1784, στη δεξιά στήλη και πριν τις λέξεις «Άρθρο 5» τίθενται εισαγωγικά. Επίσης στο 34ο στίχο από το τέλος, της ίδιας στήλης και σελίδας ΐριν από τις λέξεις «Πόροι του αποθεµατικού ...» τίθεται ο αριθµός 1 ένα). 2)Στηνίδια σελίδα και στήλη και στο στίχο 29 από το τέλος της σελί-δας µεταξύ των λέξεων «... και έναναν δικαΐωµα ...» τίθεται η πρόταση «.. και έχκαναν άσκηση πράγµατι σε δικηγόρους του Πρωτοδικείου Χίου, ως δικαίωµα ...». Στην ίδια στήλη και σελίδα και στο τεύχος 19 από το τέλος της σελίδας, αντί του εσφαλµένου «παρό τίθεται το ορθό «περί». 7)Στη σελίδα 1785 στην αριστερή στήλη και στο στίχο 35 αντί του εσφαλµένου «δ. τις ...» τίθεται το ορθό «δ. Στις ...». (Από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίαεων) --ή-----(8) Στο ΦΕΚ 117Α'/29,7.91 στο οποίο δηµοσιεύτηκε το Π.Δ/γµα που αφορά τροποποΐηση του Π.Δ. 91/1979 «Περί ασφαλίσεως των δι ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων διακινουµένων επιβατών µεταξύ Ελχηνικών Λιµένων» (Α΄ 18), γίνονται οι εξής διορθώσεις: 1)Στη σελίδα 1769 στήλη β, στην τρίτη σειρά της πρώτης παρ. του προοιµίου αντί του εσφαλµένου «π.δ. 913/78 Α΄ 22 τίθεται το ορθό «π.δ. 913/78 - Α' 220,. Στην ίδια σελίδα και στήλη στη δεύτερη σειρά του άρθρου 2 αντί του εσφαλµένου «του ΟΠΑ 556/197 » τίθεται το ορθό «του Π.Δ. 556/ 1979,. 2)Στη σελίδα 1770 στήλη α στην τρίτη σειρά της τρίτης παρ. του άρθρου 2 αντί του εαφαλµένου «τις 800 δρχ. κατά επιβάτη το ασφάλιστο» τίθεται το ορθό «τις 900 δρχ. χατά επιβάτη το ασφάλιστρο». Στην ίδια σελίδα και στήλη στην πρώτη παρ. του άρθρου 4 στην τρίτη σειρά αντί του εσφαλµένου «ασφαλίστου» τίθεται το ορθό «ασφαλίστρου». {) Στην ίδια σελίδα στήλη β στην τέταρτη σειρά της παρ. 1 1 του άρθρου 4 αντί του εσφαλµένου κασφαάλίστου» τίθεται το ορθό «ασφαλίστρου». (Από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας) ν ΟΘ) Στο ΦΕΚ 98/Α/1.7.91 όπου δηµοσιεύτηκαν διορθώσεις σφαλµάτων του Π.Δ/τος 219/91 (ΦΕΚ 81/Α/9]) µε θέµα «Περί Εµπορικχών Αντιπροσώπων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/653/ ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνεται η παρακάτω διόρθωση: Στην εξουσιοδοτική θιάταξη 1 όγδοη σειρά αντί του εαφαλµένου «το άρθρο 65 του Ν. 1892/80 (ΦΕΚ 101/Α'/31.7.90, γράφεται το ορθό «το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α'/31.7.90,. (Από το Υπουργείο Εµπορίου) -=-ή-------(10) Στο ΦΕΚ 358 Π.Δ. «Αποδοχή παραίτησης µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 127/8.8.1991 (τ. Α) και αφορά τη σελίδα 1862 α΄ στήλη και στο τέλος του 1 4ου στίχου εκ των άνω επιφέρεται η πιο κάτω προσθήκη. Από το λανθασµένο «... πουργού» στο σωστό «... πουργού στον Πρωθυπουργό». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 … ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣ|ΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Για φωτοαντίγράαφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 61 τηλ.: 52.48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.256.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 6248320Τιµές κατά τεύχος της ΕΟΦΗΜΕΡΙΔΔΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Η ετήσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχκος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 2)» » » Β΄ » 19.000 » 950 12)» » » Γ » 6.000 » 300 7)» » » Δ » 18.000 » 900 14)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 15)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » ' 300 ζ| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 160 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 16)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 17)Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 32560 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπηλοΠληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ τΤΥΠοΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία