(6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συµπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 1424/5.1.89, και να χκαθορίσει ότι οι διατάξεις της παραπάνω Πράξης έχουν εφαρµογή και για εγγραφές που αφορούν αποκατάσταση του ύψους των δεσµεύσεων επί χαταθέσεων λόγω εσφαλµένης υποβολής στοιχείων εχ µέρους των τραπεζών που διαπιστώνονται είτε από τελικά πορίσµατα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών είτε από γνωστοποιήσεις των ίδιων των τραπεζών. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ σηΧορήγηση συναλλάγµατος για την χάλυψη της προθεσµιακώς διακανο. νιζόµενης αξίας προµήθειας από Δτηµόσιες Επιχειρήσεις, Δηµόσιους Οργανισµούς και τη Διεύθυνση Κρατικών Αγορών του Υπουργείου Εµπορίου ειδών από το εξωτερικό. (Συνεδρίαση 482 /26.8.91, θέµα 11} ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΠΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: α) την απόφαση ΝΕ 1329/2/9.7.64 σχετικά µε την έγκριση της διαδικασίας προµήθειας ειδών από το εξωτερικό µε διεθνείς διαγωνισµούς από Επιχειρήσεις, Δηµόσιους Οργανισµούς χαι τη Διεὺ. θυνση Κρατικών Αγορών του Υπουργείου Εµπορίου, ως προς την πρόκριση του συµφερότερου τρόπου διακανονισµού της αξίας τους, β) τη σκοπιµότητα απλούστευσης της διαδικασίας προµήθειας ειδών από το εξωτερικό µε διεθνείς διαγωνισµούς, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.Καταργείται η απόφαση ΝΕ 1329/2/9.1.64. Π. Επιτρέπεται χωρίς προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η χορήγηση συναλλάγµατος από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα για την κάλυψη µέρους ή του συνόλου της προθεσµιαχκώς διακανονιζόµενης αξίας προµήθειας µε διεθνείς διαγωνισµούς από Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Δηµόσιους Οργανισµούς και τη Διεύθυνση Κρατι. κχών Αγορών του Υπουργείου Εµπορίου ειδών από το εξωτερικό εφόσον η σχετική προµήθεια έχει εγκριθεί από το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται έγχκριση, και µε την προῦπόθεση της τήρησης των αποφάσεων των Νοµισµατικών Αρχών σχετικά µε το ανώτατο ύψος επιτοκίων επί προθεσµιακών διακανονισµµών εισαγοµένων ειδών χαθώς και των διατάξεων περί εισαγωγών. Αντίγραφα συµβάσεων των ως άνω προµηθειών χοινοποιούνται στη Γεν. Γραµµατεία ΔΕΚΟ. ' Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 19 Σεπτεµβρίου 1991 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ . 9 Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας (12)Διευκρίνιση της ΠΑ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει, που αφορά την παροχή υπηρεσιών υπάετνντῖύτις. (Ξυνεδρίαση 482 /26.8.91, θέµα 12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)την πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύθει, 2)ερωτήµατα τραπεζών σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποχρεωτικής διάθεσης τίτλων που αποκτώνται χατά την παροχή υπηρεσιών υτάετντίύτις, διευκρινίζει: “Ο-ι η προβλεπόµενη στην παράγρ. 1 της ΠΑ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει, δωδεκάµηνη προθεσµία υποχρεωτικής πώλησης των µετοχικών και οµολογιακών τίτλων που αποκτώνται από τις τράπ!ζξς κατά την παροχή υπτηρεσιών υπάετνντλΏης, αρχίζει από την τηµεροµηνια λήξης της διάθεσης των τίτλων σε δηµόσια εγγραφή. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 1991 Ο Γραµµατέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -.-+..ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ο Πρόεδρος “Στο Π.Δ/γµα 242 /91 «Ίδρυση και Προαγωγή Δηµοτικών Σχο. λείων» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 92 /21 .6.91 (τεύχος Α΄“), διορθώνεται το εσφαλµένο «1 30 διθέσιο δηµοτικό σχολείο Θεσ/νίκης - 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης», στο σωστό « 1 3ο διθέσιο ειδικό δηµο.τικό σχολείο Θεσ/κης - 2ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης». (Από το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των) “(Αναδηµοσιεύεται επειδή δηµοσιεύτηκε εσφαλµένα στο ΦΕΚ 157/91 τ Γ -----φ--------Στο Π.Δ. 264/199] «Συµµόρφωση προς τις διατάζξεις της Οδηγίας Β4/5 ΕΟΚ χλ.π.» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Ο8/τεύχος Α/ 1.7.1991, ίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 1)Στην σελίδα 1481 του ως άνω ΦΕΚ στην 6Ίη σειρά της δεύτερης στήλης χὰι στη σελίδα 1482 του ίδιου ΦΕΚ, στην 1 η σειρά της πρώτης στήλης απαλείφονται τα εξής: «Α' 183/85 και τα Π.Δ/γµατα 1019/81 (ΦΕΚ Α' 253/81) και118/85 (ΦΕΚ Α' 35/85)» και στο τέλος της ως άνω ό] ης σειράς της δεύτερης στήλης της σελίδας 1481 του ως άνω ΦΕΚ προστίθεται η ηµεροµτνία «1985». 2)Στη σελίδα 1482 του ως άνω ΦΕΚ στην 52η σειρά της πρώτης στήλης απαλείφονται τα καντικαθίσταται ως εξής:» και αντ' αυτών αναγράφεται «προστίθεται το εξής δεύτερο εδάφιο:». Στην ίδια σελίδα και µεταξύ της και σειράς της πρώτης στήλης προστίθεται το παραλειφθέν: «Εξαιρούνται της αποζηµίωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν µε την θέλχησή τους στο όχηµα που προκάλεσε την ζηµία, αφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχηµα δεν ήταν ασφαλισµένο». (84/3/ΕΟΚ, αρ. 1 παραγρ. 4 εδάφ. 3). 2.Η παράγραφος 1, περίπτωση του άρθρου 19 του ΠΑ 237 /86 (παρ. 1 περ. 7. αρ. 19 Ν. 489/76) αντικαθίσταται ως εξής:». (Από το Υπουργείο Εµπορίου) 1976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΝΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ ΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΕΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύή ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Τοµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΔΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλπσης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή μέρους αυτούή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ι Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 35612 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 2)» » » Β΄ » 19.000 » 950 3)» » » Γ' » 6.000 » 300 4)» » » Δ΄ » 18.000 » 900 5)ν » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 » 600 6)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 7)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 ' » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 16. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » ,75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 » 2.000 8)Για όλα τα Τεύχηι » 85.000 » 4250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 -----/χποό το τκουικο τ+ποτΡΑΦΕΙΟ
  • ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΒΕΡΗΒΙΙς ΟΓ 6ΒΕΕΟ€Ε ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΟΕ τΙΝΑΝΟΕ ΠΝΡΕΒΤΑΚΙΝΟΑκτεετπσςτι ΡΉΒΙΙΟ ΡΟΥΨΕΒ Ο©ΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ απιά ΞΟ€ΙΕΤΕ ΑΟΕΝΟΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ το ε σαιεή 19, 1991. ΥΉΗΕΒΕΑ& ΕΡΙΗΙΒΙΞΙ ΕΙΕΚΤΒΙΞΜΟ (ΡυΒΙς ΡΟΥΨΕΒ ©ΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ) α εοτροτειε επύτν υτή ίτο ραί 21 30, ΟΠιαϊκοϊκοπιάϊ } (ετεΐηαβετ τεξειτεά το 85 Βοπτονετ») απά ΞΟΟΙΕΤΕ ΟΕΝΕΒΑΙΕ ΑΟΕΝΟΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΕ, α Ραηκίης εοτροταύοη υ]ν οτκαυλεεά υπάετ τθε οί Γταπςες, Πανίης ο ρτλπσίρα! οίβες αι 29, Β Ρατία, το ίητο εαίά ζτεςτ εαϊεά Αµτεετιετι») ΝΟΥ ΤΗΕΕΕΕΟΕΒΕ, ΤΗΕ πΕΡΉΕΙΙς ΟΓ ΟΒΕΕ€Ε ί6 Μλπλειετ οί ΕΊπαπςς (Υρουτκος ίοη Εεοποπιίεοη) ίτι οί ίίιε βατιίς αρτεείης το πιαίκε αναϊΐαδίε Αάναηςεο τθετευπάετ, οπά υυάετταΐκες υά αρτεες ι ν ΐ] ποί επαςί οτ ἱυιτοάνες αηιγ οτ άεςτες, ίσευς ατην 4τεσίνες οτ τακε αηγ οΐνετν ασΉορη τεξατά ο τιε βοττονετ ννουϊά ίιανε 95 8 πεί τεουί! ίὕιε ρτενεπίοτ, Ντιάταυςς, Ιπηραίττησπι οτ Ηπαλταίοη οΐ ίνε Βοττονετ“ο νΐ ἥτικπνεσς οτ Ή το ρανγ ἱττετεει οη απά/οτ τεραγ τιε οί Αάναπςες, οτ 8Υ ρατί τιετεοίΐ ττίιε Αρτεετισπί απά /ου ρανγ αἳ] απά α οίΐιετ υς υπάετ Αρτεεπιετί.ΤΉλε υπάετιακίης «ΉΔΙ] τετιαίη ίη ίοτες υπ! Αάνατηες απά α ίἥιετεοη, ταχες απά ! οιίιετ ευπια ραγαθίε υηάίετ ὕανε ὕεετη ραϊά ίτηι ΙΝ ΤΗΕ ΕΕΡΗΒΙΙΟ ΟΓ εαυεεά τὕλα το ε εχεσιυιεά ίτο πάτης απά οη Ή5 Αιιετο γ ε Μ πίετετ οί (ρουτκος τοη Εεοποποίεοτη) αάυ]ν αυϊθιοίεεά απά επιρονετεά. ΞΙΟΝΕΌ ν 1. Μλτίειετ οί τοη Εεοποπτίσεοη) οί ίὕε οί Παιεά: 19, 1991 -------ή------ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(10) Πράξη Διοικητή Αριθµ. 1974/16.9.91 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συµπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1424/5.1.89 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο } του Ν. 1266/82 κόργανα αακΐσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) την ΠΑ/ΤΕ 1424/5.1.89, σχετικά µε τη λογιστική τακτοποΐηση αφαλµάτων ή παραλείφεων τραπεζών που προκύπτουν από πορίσµατα ελέγχου της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών χαι αφορούν εισφορές τραπεζών υπέρ του Λογαριασµού του Ν. 128/75. δεσµεύσεις επί χορηγήσεων και αχρεωστήτως καταβληθείσες διαφορές τόκων της ΠΑ/ΤΕ 212/83,
  • Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυλέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137 /Α/1985),.
  • Του άρθρου 30 του Π.Δ. 397 /1 988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίουν (ΦΕΚ 185/Α/1988) όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1990 (ΦΕΚ 85/Α/1990),.
  • Το µε αριθµ. 991 πρακτικό του Συµβουλίου της ΈΕπικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Ευβερνήσεως, Εξωτερικών, Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών.
  • Την αριθµ. Υ.1480/1076692/1224/0006Α/23.8.91 (ΦΕΚ 692 /Β/91) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Όικονοµικχών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών Κων. Γιατράχο», αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Συνιστώνται [Γραφεία Αχκολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών θέσεων:α) Φραγκφούρτης στην Πρεσβεία Βόννης µε περιφέρεια αρµοδιότητας στην Έαση, την Ρηµανία - Παλατινάτο και Θωρηγκία. β) Λος - στην Πρεσβεία Ονάσνγκτων µε περιφέρεια αρµοδιότητας τις Δυτικές Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Υ) Τορόντο στην Πρεσβεία Οττάβας µε περιφέρεια αρµοδιότητας τον Δυτικό Καναδά. δ) Γιοχάννεσµπουργκ στην Πρεσβεία Πρετώριας µε περιφέρεια αρίµοδιότητας τη Δηµοκρατία της Νο-ίου Αφρικής και ε) Σεούλ στην Πρεσβεία Σεούλ µε περιφέρεια αρµοδιότητας τη Νότια Κορέα. . ΄“Άρθρο 2 Μετατρέτονται τα Γραφεία Ακολυύθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Μόντρεαλ. Βαρσοβίας, Βουδαπέστης, Πράγας, Σόφιας. Τι. ράνων και Τεχεράνης σε [Γραφεία Συµβούλων Οικονοµικών και ΈΕµπορικών Υποθέσεων και τ Γραφείο Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικχών Υποθέσεων σε Γραφείο Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέφεων. ΄“Άρθρο 3 Καταργούνται. το Συµβεούλςυ (µκον οών και Εµπορικών Υποθέσεων ο Ιανέζρο. χαι τα Οικονοµικών χαι Εµπορικών Υποθέσεων Κινσάσας και Ντύσσελντορςφ. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟιΠΙΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ νονπονγΡτΟΣ οικοΝονικα Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥΑ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Σύµβαση Δανείου ύφους Ελβ. Φρ. 20.127.147,15 µεταξύ της ΔΗΜΟ. ΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ και Οµίλου Ελβετικών Τραπεζών, όπως καθορίζονται στην Δανειακή Σύµβαση, µε επικε. φαλής την 5155 ΒΑΝΚ Ο©ΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ, Ζυρίχη, Ελβετία, χκαι µε ηµεροµηνία 23 Αυγούστου 1991. Επειδή η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, δηµόσια επιχείρηση µε µορφή εταιρίας µε έδρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «Οφειλέτιδα») και Ελβετικών Τραπεζών µε επικεφαλής την 5155 ΒΑΝΚ ©ΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ µε έδρα στη Ζυρίχη, Ελβετίας, (που στο εξής θα αποκαλούνται «ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ») προτίθενται να συνάψφουν την Δανειακή Σύµβαση (που στο εξής θα ονοµάζεται η «ΣΥΜΒΑΣΗ) ΤΩΡΑ ΛΟΠΠΟΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δια του Υπουργού της των Οικονοµικών, επειδή η ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑ συνοµολυγεί την ΣΥΜΒΑΣΗ και οι ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ συµφωνούν να χορηγήσουν Δάνεια σύµφωνα µε την ΣΥΜΒΑΣΗ αυτή, ανεπιφυλάκτως και ανεκκλήτως αναλαµβάνει την υποχρέωση και συµφωνεί να µη νοµοθετΐγσει ή καθιερώσει οποιοδήποτε µέτρο, εκδώσει οποιαδήποτε εγκύχκλιο ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλχη ενέργεια όσον αφορά την ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑ η οποία θα είχε ως καθαρό αποτέλεσµα την αποτροπή, παρεµπόδιση, χειροτέφευση ή περιορισµό της ικανότητας, ευχέρειας ή δικαιώµατος της ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑΣ να πληρώνει τόχκους επί του χεφαλαίου των δανείων ή και να ξεπληρώνει το χεφάλαιο ή οποιοδήποτε µέρος του σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή και να πληρώνει οποιαδήποτε άλλα ποσά οφειλόµενα σύµφωνα µε τη Σύµβαση. Αυτή η ανάληφη υποχρεώσεως θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι να εξοφληθούν τελείως το δάνειο και οι τόχοι του, οποιοιδήποτε φόροι χαι όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ προκάλεσε την κατάρτιση αυτής της Αναλήψεως Υποχρεώσεως στο ὁνοµά της και για λογαριασµό της στην από τον Υπουργό της των Οικονοµικών ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί και έχει το δικαίωµα για το σκοπό αυτό. - Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 1991 Ο νπΠΟνΥΡτΟΣ οικοΝΟκικοΝ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-09-25 (6) Σύσταση τµήµατος εκπαίδευσης στο Υπουργείο Αιγαΐου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1480/1076692/1224/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1480_1076692_1224_0006Α 1991
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/228 1990
Καθορισμός διακριτικού αναγνωρίσεως προσωπικού επιβατηγών πλοίων, το οποίο παρέχει συνδρομή στους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης. 2001/397 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001