ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/403

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, µε τη επωνυµία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ο. και Π. Α.Ε.) ΑΝΩΝΥΜΟΣ Κεφαλαίου Διακοσίων Πενήντα εκατοµµυρίων (250.000.000) δραχµών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 2} του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα, χοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α' 195). 2.Τη γνωµοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθ. 510/9] µετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ. νήσης, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαΐου, µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ. ΡΕΙΑ,» και διακριτικό τίτλο «0. ΚΑΙ Π. Α.Ε.». Η επωνυµία αυτή για τις σχέσεις µε το εξωτερικό µεταφράζεται σε ΤΙΟΝ ΑΝΡ ΙΝΕΟΒΜΑΤΙΟΝ 5.Α.» και διακριτικό τίτλο «Ο. & Π. 5.Α.».Μορφή - Λειτουργία - Διάρκεια Η Ο & Π. Α.Ε. λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας χαι µε µορφή ανώνυµης εταιρείας, αόριστης διάρχκειας. “Άρθρο 3 Έδρα Έδρα της Ο. & Π.Ε. ορίζεται η Αθήνα. “Άρθρο 4 Σχκοπός 1.Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι ή τεχνική υποστήριξη του δηµόσιου τοµέα για την εξ υπαρχής συγκρότηση ή ανασυγκρότηση οποιουδήποτε φορέα ή την αντιµετώπιση συγκεκριµένων σύνθετων προβληµάτων δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας. 2.Για την επίτευξη του σκοπού αυτής η Εταιρεία, ενεργώντας πάντοτε µέσα στα πλαΐσια της πολιτιχης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία αρµοδιότητες των Υπηρεσιών αυτού ή των εξυπηρετουµένων φορέων µπορεί, ιδίως: 1)Να υποστηρίζει τεχνικά, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, όλες τις Τπηρεσίες του Δηµοσίου και τους Φορείς του δηµόσιου τοµέα, για την αντιµετώπιση όλων των παρουσιαζοµένων συγχκεκριµένων, συνθέτων προβληµάτων χατά τα στάδια προετοιµασίας, µελέτης και κατάρτισης του τριετούς Προγράµµατος εκσυγχρονισµού της µόσιας Διοίκησης. 2)Να προβαΐίνει σε εκπόνηση µελετών χαι στην επίλυση προβληµάτων που προκύπτουν χατά τη συγκρότηση ή ανασυγκρότηση φορέων του δηµόσιου τοµέα, που της ανατίθενται, µε αµοιβή, από τους ενδιαφεροµένους φορείς ή το εποπτεύον αυτούς Υπουργείο. Να παρέχει, µε αµοιβή, τις τεχνικές υπηρεσίες της, ιδίως για την επίλυση προβληµάτων, σχετικά µε τις µεθόδους, τις διαδικασίες, τα συστήµατα ορθολογικής διάρθρωσης και οργάνωσης, λειτουργίας, στελέχωσης, ως χαι για την εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων Διοίχκησης, για την αποτελεσµατική αποφάσεων, για την αύξηση της παραγωγικότητας και την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών, για την υποστήριξήη της διοικητικῆς αποχκέντρωσης και για την µείωση των δαπκανών λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης και των εν γένει φορέων του δηµόσιου τοµέα.δ) Να αναθέτει τη µερική ή ολική εκτέλεση των παραπάνω µελετών, ειδικότερων εργασιών ή την παροχή τεχνικών υπηρεσιών σε τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Συµβούλους Πληροφορικής ή σε δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους). 3)Να οργανώνει ή να συµµετέχει σε τεχνικά σεµινάρια, εχπαιδευτικά προγράµµατα, συνέδρια κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση των εφαρµογών της Πληροφορικής στη Δηµόσια Διοίκηση και στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, γενικώς. 4)Να προβαίνει σε κάθε άλλη αναγχκαΐα ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της. “ΆΑρθρο 5 Πόροι Πόροι της εταιρείας είναι: 1)τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ' έτος στον προῦπολογισµό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, 2)πρόσθετη κατ' έτος επιχορήγγηση από το πρόγραµµα δηµόσιών επενδύσεων, που καθορίζεται µε χοινή απόφαση των γ γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονοµίας, ) πρόσόδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, 7)δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδους επιχορηγήσεις προς αυτήν, 3)χκάθε άλλο έσοδο. “Άρθρο 6 Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχµών διακοσίων πενίντα εκατοµµυρίων (250.000.000) και αποτελεί µία (1) µετοχή, που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δηµόσιο. “Άρθρο 7 Εκπροσώπηση Μετοχής Η µία (1) µετοχή, στη οποία εκφράζεται εξ ολοκλήρου το µετοχικό χεφάλαιο είναι ονοµαστική, επ' ονόµατι του Ελληνικού µοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. “Άρθρο 8 Διοικητικό Συµβούλιο 1.Η Επταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από εννέα (Ο) µέλη, που πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε σχέση µε τον επιδιωχκόµενο σκοπό της Εταιρείας ή σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Τα µέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζονται µε χοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικῆς Οικονοµίας και Οικονοµικών. 2.Με την απόφαση ορίζονται, εκ των µελών του Α.Σ., ο Πρόεδρος και ο Ανειπρόεδρος αυτού. Χρέη Γραµµατέως εκτελεί υπάλληλος της Εταιρείας ή του Υπουργείου Προεδρίας της κυ βέρνησης, που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. 3.Η θητεία των µελών του Α.Σ. είναι Φετής και µπορεί ν' ανανεώνεται. Σε περίπτωση κένωσης θέσης των µελών του Α.Σ. προ της Χήξης της θητείας, ορίζονται νέα µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο. Μέχρι τη συµπλήρωση των µελών του, το Δ.Σ. συνέρχεται νοµίµως και αποφασίζει εγκύρως, εφόσον ο αριθµός των µελών του δεν έχει µειωθεί χκάτω των πέντε (5). 4.Οι παραιτήσεις των µελών του Α.Σ., ως και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., υποβάλλονται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 5.Ο ασκών την εποπτεία, Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνη. σης, εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει άνευ φψήφου. ' “Άρθρο 9 Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου. 1.Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρ.µόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπιση της Εταιρείας και γενικά την δραστηριότητά της, λαµβάνει δε όλα τα . ενδεικνυόµενα µέτρα χαι αποφάσεις γαι την πραγµατοποΐηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρµοδιότητας του Διοιχητικού Συµβουλίου τα θέµατα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2.Στην έννοια της διαχείρισης περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίµων της Εταιρείας σε χαταθέσεις σε τράπεζες χαι σε εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο οµολογίες. 3.Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε ένα ή περιασότερα µέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσχκηση µέρους των εξουσιών ή των αρµοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισµένων πράξεων. 4.Οιαναφερόµενες στην παράγραφο ] εξουσίες µπορεί για την εκτέλεση συγκεκριµένων πράξεων να µεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα χκατά τις γενικές περί συµβάσεων χαι πληρεξουσιότητας διατάξεις από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρεία µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη αυτών. . “ΆΑρθρο 10 Πρόεδρος, Διευθύνων Σύµβουλος - Αρµοδιότητες. 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας χκαι ενηµερώνει το Διοικητικό Συµβούλιο για τη λειτουργία της. Τον Πρόδεδρο ελλείποντα. απόντα ή χωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόδεδρος, σε περίπτωση δε έλλειψης, απουσίας ᾗ κωλύµατος χαι αυτού, ο µε απόφαση του Α.Σ. οριζόµενος Σύµβουλος. 2.Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. εκ των µελών αυτού. Οι αρµοδιότητες του Διευθύνοντος ΣυµβούΧου καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 3.Κάθε σύµβουλος δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο για τη διαχείριση της Έταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά. “Άρθρο 11 Εκπροσώπηση της Εταιρείας. 1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των επόµενων παραγραφων του παρόντος. 2.Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον ΠρόεδρΟ του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον κατά το 10 παφ. 1 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εµφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται νά δοθεί όρχκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρχκος δίδεται από µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο. 3.Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισµένες πράξεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή όχι αυτού. “Άρθρο 12 Σύγκληση Διοικητικού Συµβουλίου. 1.Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε όπου αλλού χκρίνει σκόπιµο µε απόφασή του. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ηµέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά µεν µία φορά κάθε ηµερολογιακό µήγνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιµο ή το ζητήσουν δύο από τους Συµβούλους. 2.από αίτηση δύο Συµβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ) να θέτει κάθε προτεινόµενο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της πρώτης, µετά την νποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας. “Άρθρο 13 Αήψη αποφάσεων. 1.Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον 5 µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του. 2.Το Διοικητικό Συµβούλιο παίρνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοφηφία των παρόντων µελών του, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή. “Άρθρο 14 Πρακτικά Διοικητικού Συµβουλίου 1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο χαι τους παρευρισχκόµενους κατά τη συνεδρίαση Συµβούλους και το Γραµµατέα αυτού. 2.Κανένας Σύµβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την νπο γραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε µέρος, µπορεί όµως να ζητήσει την καταγραφή της γνώµης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάτοια από τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου να υπογράφει τα πρακτικά της συνεδρίασής του, γίνεται σχετική µνεία σ' αυτά. 3.Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόδεδρό του ή από τον αναπληρωτή του. “Αρθεο 15 Αποζηµίωση Συµβούλων. 1.Στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου χορηγείται αποζηµίωση για χκάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου ή µηνιαία αποζηµίωση της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συµβούλιο µε την αίρεση της έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απάφασή της. Ο Διευθύνων Σύµβουλος που θα έχει πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας. θα λαµβάνει µηνιαίο µισθό που το ὕψος του θα ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 2.Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την Εταιρεία µόνο αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου. “ΆΑρθρο 16 Απαγόρευση Ανταγωνισµού. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,. ως χαι στους Διευθυντές της να ενεργούν στην Ελ-λάδα, χατ' επάγγελµα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε χάποιο από τους επιδιωκόµενους από την Εταιρεία σχκοπούς χαι να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταΐροι σε Εταιρείες που επιδιώχκουν τέτοιους σχκοκούς. “Άρθρο 17 Ενθύνη Συµβούλων. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για χκάθε πταίσµα κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. … “ΆΑρθρο 18 Γενική Συνέλευση, 1.Οι σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν στο Ελληνικό Δτηµό- σιο και ασκούνται από τους εκπροσωπούντες αυτό Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αποφάσεις. 2.Οι παραπάνω Υπουργοί, ως «Γενική Συνέλευση» συνέρχονται, ὕστερα από πρόσκληση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον µία φορά. χάθε εταιρική χρήση και µέσα σε έξι το πολύ µήγνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά. Χρέη γραµµατέως ασκεί ο γραµµατέας του Δ.Σ. της εταιρείας. “ΆΑρθρο 19 Απαλλαγή µελών Διοικητικού Συµβουλίου. Μετά την έγκριση του Ισολογισµού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται µε ονοµαστική κλήση. για απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου χαι των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/ 1920. “Αρθρο 20 Επταιρική χρήση -- Ισολογισµός 1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα µηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγγει στις τριάντα µία (3 1) Δεχεµβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα µία (21) Δεκεµβρίου 1991. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάµηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. 2.Στο τέλος χκάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο χλείνει τους λογαριασµούς, συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας χαι καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν. Ο Ισολογισµός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηµατική έχκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά χαι παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασµού αποτελεσµάτων, όσο το δυνατό αναλυτικότερα χαι από την έχκθεση των Ελεγκτών. 3.Ο ισολογισµός µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό των Όρκωτών Λογιστών, κοινοποιούνται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, στους εκπροσωπούντες το Ελληνικό Δηµόσιο Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών. 4.Για να ληφθεί από τους αποτελούντες τη [Γενική Συνέλευση Υπουργούς έγκυρη απόφαση για τον εγχκεκριµένο από το Διοικητικό Συµβούλιο ισολογισµό, πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από: α) το Διευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας και ) το Διευθύ-νοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ' αυτούς διαφωνεί για το νόµηµο τρόπο κατάρτισης του Ισολογισµού πρέπει να εκθέσει στη «Γενική Συνέλευστη» έγγραφα τις αντιρρήσεις του. 4 “Άρθρο 21 Κέρδη της Εταιρείας. 1.Καθαρά χκέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προχκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κέρδη όλα τα έξοδα, οι ζηµιές, οι νόµιµες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα κέρδη αυτά θα διανέµονται για: ' 1)Σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού. 2)Αύξηση µετοχικού χεφαλαΐου. Υ) Σχηµατισµό έχτακτου αποθεµατικού, αµοιβή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. “Άρθρο 22 Λύση - Εκκαθάριση. 1.Η Εταιρεία λύεται: α) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χκαι ) µε την χήρυξη της Εταιρείας σε χατάσταση πτώχευσης. 2.Το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεώνεται να προκαλέσει τη σύγκληση των Υπουργών, ως Γενική Συνέλευση, για να αποφασίζει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργήτικού της, κατά τη σύνταξη του Ισολογισµού µετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει χατώτερη από το µισό του χαταβληµένου µετοχικού χεφαλαίου. “Άρθρο 23 Εκκαθάριση,. 1.Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. τη λύχη της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της µε τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία χκαι το σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όµως µπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. 2.Οι διοριζόµενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν µε την ανάληφψη των χαθηχκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και χατά τη λήξη της εκκαθάρισης. , 4.Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5.Οιλογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαάθαριατών από χκάθε ευθύνη. 6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης µαζί µε έκθεση των αιτιών που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. “Άρθρο 24 Διαδικασία ειαπράξεων και δαπανών. 1.Τα έσοδα της Εταιρείας από οποιοδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασµό Τραπέζης, επ' ονόµατι της Εταιρείας. 2.Οιαπαιτήσεις της Εταιρείας εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα για την Είαπραξη Δηµοσίων Εσόδων. Τ τλος εκτελεστό αποτελεί η απόφαση του Προέδρου της Εταιρείας, που εκδίδεται ὕστερα από απόφαση του Προϊσταµένου των Οικονοµικών υπηρεσιών της. 3.Η ανάληφψη, διάθεση ή πραγµατοποΐηση οποιασδήποτε δπάνης από το λογαριασµό αυτό γίνεται µε ειδική έγγραφη εντολή του Προέδρου του Α.Σ. της Εταιρείας ή του Αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Προύπολογισµό, ή ύστερα από ει. δική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, “Άρθρο 25 Οικονοµικός χαι Διαχειριστικός Έλεγχος. 1.Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας νεται από δύο ορκωτούς Λογιστές που ορίζονται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της Εται. ρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπκάνες του ελέγχου βαρύνουν αυτή,. 2.Το διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. 3.Οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλουν µέχρι το τέ. λος Ιουνίου κάθε έτους έχκθεση για τη διαχείριση και τον απολογι. σµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλο. νται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Πρόδεδρο του Α.Σ. της Εταιρείας. 4.Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έχτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Εταιρείας. Ειδικότερα για τις επιχορηγήσεις µπορεί να ζητεί διαχειριστικό έλεγχο, που ενεργείται απο τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9) του Υπουργείου Οικονοµικών. “Άρθρο 26 Υπηρεσιακός Οργανισµός - Γενικός Κανονισµός Προσωπικού - Αποδοχές. , 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας, καταρτίζονται και κυρώνονται ο υπηρεσιακός οργανισµός χαι ο γενικός χανονισµός προσωπικού. 2.Στον υπηρεσιακό οργανισµό ορίζονται οι υπηρεσιακές µονάδες της εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις χαι τα τυπικά προσόντα πρόσληψης σ' αυτές χαι κάθε άλλο συναφές θέµα. 3.Στον γενικό κανονισµό προσωπικού καθορίζονται οι κανόνες τπου διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας. 4.Οιαποδοχές του προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας. 5.Η πρόσθετη απασχόληση λειτουργών ή υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα στην Εταιρεία δε θεωρείται χατοχή δεύτερης θέσης. “Άρθρο 27 Εποπτεία. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το ν. 1735/ 19ξ7* άρθρο 21 και το παρόν Π. Α/γµα, οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες εφαρµόζονται στην παρούσα εταιρεια. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι αρµοδιότητες του Υπουργού Εµπορίου, ως προς τη λειτουργιά της σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες, ασκούνται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο παραπάνω ασκούµενος έλεγχος µπορεί να είναι κός, διαχειριστικός και διοικητικός. “Άρθρο 28 Το παρόν Προεδρικό Διάταγµα ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 23 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ------«ή-----
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 1998/280 1998