ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

: Τροποποΐηση του ἁρθρου 1 παρ. 1 και του 2 του Π. Α/τος 278/20.8.1990 «Άύξηση των εφάπαξ βοηθηµάτων που χορηγεί το Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, ως χαι αύξηση των ετησίων ειαφορών των µελών του» (Α. 11%η,.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. & του άρθρου 2 του ΝΔ 75/1946 (Α. 261),. 2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2} του Ν. 1276/1982 (Α. 100). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 105/3.3.1988 (Α. 46),. 4.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ. 24 παρ. 1 χαι 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. ἓ του Ν. 1558/ 1985 (Α. 197} 1)Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027 /1980 (Α. 49) όπως αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε αντιστοίχως µε τα άρθρα 7 του Ν. 127 5/1982 (Α. 100) και 43 του Ν. 1469/ 1984 (Α. 111} 6.Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηχκε κατά την 30η/27.2.91 συνεδρίασή του της ΚΣ Τ περιόδου. 7.Τη σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Προνοίας Εργοληπτών Δηµοσίων “Έργων, που λήφθηκε κατά τις 205/24.9.1990, 61/12.3.199] χκαι 124/ 21.5.199] και 141/4.6.1991 αυνεδριάσεις του. &. Τις 327 και 470/1991 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρό.νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 278/20.8.1990 (Α. 111} τροποποιείται ως εξής: 1.Το πλήρες εφάπαξ βοήθηµα που παρέχεται από το Ταµείο Προνοίας Εργοληπτών Δηµοσίων “Έργων στους ασφαλισµένους του οι οποίοι εξέρχονται από το επάγγελµα για οποιοδήποτε λόγο, µετά τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) χρόνων ασφάλισης, καθορίζεται ως ακολούθως: 1)Για τους ασφαλισµένους Εργολήπτες Δηµοσίων Έργων Γ και Δ τάξης ως και τους µετόχους υπαλλήλους του Ταµείου χκαι των Εργοληπτικών οργανώσεων χατηγορίας ΑΕ. ΤΕ και ΠΕ που έχουν προύπηρεσία 15 χρόνια και πάνω, σε δύο εκατοµµύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (2.289.600) δραχµές. 2)Για τους λοικούς ασφαλισµένους του Ταµείου σε ένα εχα τοµµύριο εννεακόσιες πενΐντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (1.958.400) δραχµές. “Άρθρο 2 Η παράγραφος 1 περιπτώσεις α. αα. , του άρθρου 4 του Ν. Α 75/1946 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Ν. 1276/1982 χαι ισχύει µε την τροτποπουησή της µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 278/20.8.1990 (Α. 11 1} «ντικαθίστα198} ται ως ακολούθως: 1)Ετήσιες εισφορές των εργοληπτών Δηµοσίων Έργων οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 1) Για τους Εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Α και Β τάξης δρχ. έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) τον χρόνο. 2) Για τους Εργολήπτες που έχουν πτυχίο (ΜΕΕΠ) Γ και Δ τάξης δραχµές οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) το χρόνο. “Άρθρο 3 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 1 που ισχύουν από 1.1.1991. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ααφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 18 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ -ή