ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/415

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του Π.Δ. 16/1989, Κανονισµός λειτουργίας Δηµόσιων Όικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήχκοντα υπαλλήλων αυτών. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ. 321 /69 «Περί Κώδικος Δτηµοσίου Λογιστικού» (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄“),. 2. Την υπ' αριθ. 456/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού των Οικονοµικών, αποφασίζουµε: . . . µόνό . γ οΤο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του Π.Δ. 16/ 1989 «Κανονισµός λειτουργίας Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) χαι των Τοπικών Γραφείων και χαθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: ΄ «Κατ' εξαΐρεση η πληρωµή σε αντιπρόσωπο γίνεται και χωρίς συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε απλή εξουσιοδότηση του δικαιούχου, στην οποία πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του, σύµφωνα µε όσα ισχύουν, αν το για κάθε τίτλο πληρωµής πληρωτέο ποσό ΄ δεν υπερβαΐνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές,».Στον Υπουργό των Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος. . , Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 1991 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ οικοκονικου ΙΘΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ . ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 416 (8) Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προυποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης: και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορΐγγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 157 «Προύποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών» (Α΄ 207),. 2.Την υπ' αριθ. 445/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταΐξίας χαι Δηµοσίων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου χαι Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: -- >1.Η παράγραφος 1γ του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ΄ .« 1)Δεν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών µέσων σε απόσταση µικρότερη των 10 µέτρων. Η απόσταση αυτή µετριέται µεταξύ της στάσης και του µέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές η στάση µετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό µε φροντίδα του αρµοδίου φορέα. ' . ΄ Ως είσοδος τού συνεργείου θεωρείται η είσοδος των οχηµάτων». 2.Η παράγραφος 2β του άρθρου 1 του(Π. Δγ/τος 18/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής: . : ο« 1)Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο µε λειτουργική είσοδο ή - έξοδο επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας, πλατείας, πράσινο ή πε ζόδροµο. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από µια ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου, εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου µε τους ανώτέρω χοινόχρηστους χώρους. Η ύπαρξη χώρου χοινής χρήσης βεβαιούται από την οικεία Πολεοδοµική αρχήµ. ο . 3.Η παράγραφος 2γ του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ο …« 1)Σε απόσταση µικρότερη των 15 µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο αντλιών καυσίµων, φρεατίου δεξαµενών καυσίµων και εξαέρωσης αυτών. Η µέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνουγµα του συνεργείου µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροκόλησις . 4.Μετά το τέλος της παρ. 4, του άρθρου 2, του ΠΠ.Δ/τος 78/1988, προστίθεται η εξής φράση: . ' «Ο έλεγχος των διατάξεων αυτής της παραγράφου γίνεται από τις αρµόδιες περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. . γ γ τσ στΆρθρο2 - ο ο ο γ Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Α/τος 78/1988 χαταργείται και διαγράφεται η αρίθµηση της παραγράφου 1 αυτού. . . - ο “Άρθρο 3 Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Π.Α/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ' Γ '« 1.Η εντός και εκτός των συνεργείων κλίση - καθόδων, σε σχέση µε το οριζόντιο δάπεδο, δεν υπερβαΐνει το 179 καθ' όλο το µήχος τους». τ τ4 Στο άρθρο 11 του Π.Δ/τος 78/1988 η υπάρχουσα διάταξη αριθµείται ως παράγραφος 1 χαι προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:« 2.Η ύπαρξη ειδικής τάφρου επιθεώρησης των οχηµάτων ή ανυφωτήρων δεν είναι υποχρεωτική για τα συνεργεία των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 13 του παρόντος». “Άρθρο 5 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 78/1 988 αντικαθίσταται ως εξής: «]. Συνεργεία που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του χιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστηµάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, µετάδοσης κίνησης στους κχινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµκη επιφάνεια: 1)Επιβατικών και ελαφρών φορτηγών 100 τµ. .β) Λεωφορείων χαι λοικών φορτηγών 120 τ.µ.». 2.η παράγραφος & του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: … «Ά. Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκενές και συντήρηση των χάθε είδους συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοχκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 40 τετραγωνικών µέτρων». 3.Η εκ παραδροµής για δεύτερη φορά αριθµηθείσα παράγραφος 11 του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 78/1988 αριθµείται ως παράγραφος 12, οι δε λοιπές παράγραφοι του αυτού άρθρου ήτοι οι 12, 13, 14 αναριθµούνται ως παράγραφοι 13, 14 και 15. 4.Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 1988 αντικαθίσταται ως εξής: ΄ .« 14.Συνεργεία πόυ ασχολούνται µε την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών-και εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο και γενικότερα µε αεριώδη υπό πίεση χαύσιµα, ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια 70 τετραγωνικά µέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής «παγορεύεται η ὑπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου. Επίσης απαγορεύεται η ύόπαρξη νπο γείου τάφρου επιθεώρησης». * .΄ . ' . 6. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 78/1 988 αντικαθίσταται ως. εξής: - ν-τ ζ τ . τ ' * Συνεργεία στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές περισσότερες της µιας από τις παραπάνω ειδικότητες, πλην της ειδικότητας της προηγούµενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίού), η οποία για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι αµιγής, η ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια χαθορίζεται στο 604 του αθροίσµατος των ελαχίστων επιφανειών των επί µέρους ειδικοτήτων. Σε καµιά όµως περίπτωση η ωφέλιµη επιφάνεια δεν θα είναι µικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για χάθε µία από τις παραπάνω ειδικότητες. Ο ίδιος τρόπος υπολογισµού ισχύει και για την ωφέλιµη επιφάνεια των χώρων υγιεινής, νιπτήρων, 1%/.€. και αποθήκης νλιχών». . 'Άρθρο ό Το άρθρο 15 του Π.Α/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ο «Άρθρο 15 ΄ “Άδεια ίδρυσης “ 1. Η άδεια ίδρυσης των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών χαι µοτοποδηλάτων, χορηγείται από τις αΡµο- : : : : >διες χατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, χκατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενες από τα παρακάτω δικαιολογητικά. . . - α) Γραµµάτιοκατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο δύο χιλιάδων {22000). δραχµών. 1)Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα της περιοχής, σε τρία αντίτυπα, υπό κλίµακα 1000 και σ“ ακτίνα 100 µ., στο οποίο σηµειώνεται η οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή µε χόχκινο χρώµα, καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου µε τα πλάτη των οδών (πεζοδροµίων και οδοστρωµάτων), το είδος των γειτονικών κτισµάτων και χώρων και ιδιαίτερα τυχόν υπάρχοντα νοσηλευτικά ιδρύµάτα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών κανυσίµων, υγραερίου, Βρεφονηπιακοί σταθµοί, γηροκοµεία. >Το σχεδιάγραµµα αυτό, για τα συνεργεία που ιδρύονται εκτός εγκεχριµένων σχεδίων πόλεων, πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια ' Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων ΄Έργων, ή της οικείας Νοµαρχίας, ότι πληρούνται οι όροι και οι προύποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου µετά της οδού, σύµφωνα µε τις διατάξζεις του Π.Δ. 143/ 89 χαι το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/70. Ὑ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄ 75), του αιτούντος την άδεια και του Διπλ. Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόχειται να εγχκατασταθεί το συνεργείο βρίακεται σε περιοχή, στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του παρόντος διατάγµατος και ότι δεν γειτνιάζει άµεσα µε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. 5) Υπεύθύνη δήλωση του άρθρου & του Ν. 1599/1 986 του αιτούντος, ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 από αµετάκλητη καταδίκη για ανυποταξζία ή λιποταΐία. 2)Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Έσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Πολιτισµού, Εµπορικής Ναντι. λίας, Τουρισµού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων΄ Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 678). . ' 2.Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της προηγούµενης παραγράφου, διενεργείται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας Διπλωµατούχο Μηχανικό ή Τεχνολάγο Μηχανικό που ορίζεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη και ο οποίος γνωµοδοτεί για την του συνεργείου ως προς την καταλληλότητα θέσης και υποβάλλει σχετική έκθεση. 3.Σε περίπτωση που προκύπτει από τα υποβαλλόµενα τοπογραφικά σχέδια η ακαταλληλότητα, της προτεινόµενης θέσης για ίδρυση συνεργείου (όπως θέση, γειτνίαση εγκατάστασης, κ.λ.π.), παρέλκει η διενέργεια αυτοφίας. ' . 4.Εφόσον η προτεινόµενη θέση χρίνεται χατάλληλη για την ίδρυση συνεργείου, ο ενδιαφερόµενος ειδοποιείται µε έγγραφο όπως, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία έξι µηνών από την επίδοση του εγγράφου, υπόβάλλει συµπληρωµατικά τα εξής δικαιολογητικά. 1)Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα, κάτοψης και τοµής σε κλµάτα 1:50 που να εµφανίζουν εκτός των άλλων τη θέση του γραφείου του συνεργείου και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του χεκλιµένου επιπέδου, την κλίση καθώς και την ακτίνα καµπυλότητάς του, τους τυχόν υφιστάµενους ανελκυστήρες, την τάφρο επιθεώρησης χαθώς και τις υπάρχουσες µηχανολογικές εγκαταστάσεις, (ανυφωτήρες, διάφορες συσκενές και µηχανΐµατα ελέγχου και κατασκευής, εξαεριστήρες, κ.λ.π.). . 2)Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα υπογραφόµενη από τον κατά νόµο υπεύθυνο που συνέταξε τη µελέτη χαι στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς, η κατασκευή του χτιρίου, οι εντός αυτού γενικά µηχανολογικές εγκαταστάσεις και υπάρχουσες συσκευές και το σύστηµα φίλτρου του φούρνου βαφής. 7} Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύµφωνα µε τα υποδεξγµατά του Π.Δ. 143/89, για τα εκτός σχεδίου συνεργεία, που αποτελούν εγκαταστάσεις µε την έννοια του άρθρου 24 τοπυ Β.Δ. 465/70. 3)Υπεύθνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 Διπλωµατούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεµπόµενος συνολικά θόρυβος θα είναι µικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (Α΄ 293) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. 4)Μελέτη σε τρία (3) αντίτυπα, υπογραφόµενη από τον κατά νόµο υπεύθυνο Διπλωµατούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των µηχανηµάτων και αεραγωγών του εξαερισµού και προσαγωγής νωπού αέρα, στις αίθουσες του συνεργείου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. 5)Προυπολογισµό σε τρία (3) αντίτυπα, της απαιτούµενης για τις -παραπάνω-εγκαταστάσεις δαπάνης υπογραφόµενα από τον κατά νόµο Διπλωµατούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταζξε τις µελέτες και από τον ενδιαφερόµενο. . ζ Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία συνεργείου από τον ισχύοντα χανονισµό της πολυκατοικίας. 5.Μετά την υποβολή των συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, η αρµόδια Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που χαθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος χορηγείται άδεια ίδρυσης του συνεργείου, µε τις εγκαταστάσεις του, υπό την προύπόθεση προηγούµενης υποβολής των εξής δικαιολογητικών: .ξ) Αποδεικτικό χατάθεσης στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Π.Ε.Ε.λ ήστα Παραρτήµατα αυτού ή την εξουσιοδοτηµένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αµοιβής του συντάξαντος τη µελέτη Διπλωµατούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, χκατά τη διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 Β.Δ. (Α΄ 134), όπως αυτό ισχύει. 1)Αποδεικτικό χατάθεσης των από τις διατάξεις του Α.Ν. 2326/ 1940 (Α΄ 145) και Ν. 546/1943 (Α' 284) οριζοµένων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 24 χαι ΕΜΠ 14 επί της αµοιβής του Διπλωµατούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού που συνέταξε τη µελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1 ο και ΕΜΠ Ο,5%% επί του προύπολογισµού δαπάνης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Υ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δηµόσιο Ταµείο του φόρου επί της αµοιβής του κατά νόµον υπευθύνου τόσο για τη µελέτη, όσο και για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου. 6.Αρµόδια για την θεώρηση των σχετικών πινάκων αµοιβής των Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών καθώς και για την έχκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των χρατήσεων υπέρ του Δηµοσίου ή υπέρ τρίτων είναι, για µεν την περιοχή του νοµού Αττικής το Τ.Ε.Ε. για δε τις λοιπές περιοχές, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νοµών, όπου δεν υπάρχει Παράρτηµα του Τ.Ε.Ε. .7. Η εκδιδόµενη άδεια ίδρυσης συνεργείου κοινοποιείται µε πλήρη σειρά εγκεκριµένων σχεδιαγραµµάτων στην αρµόδια περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. . . 8.Η άδεια ίδρυσης συνεργείου ισχθει δύο (2) έτη και µπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόµη.1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Α/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Μελέτη Πυροπροστασίας και βεβαΐωση Πυρασφαλείας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες χανονισµούς, στην οποία αναγράφεται: η χρονική διάρκεια ισχύος της. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ηµεροµηνία λήξεώς της από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, µε φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκµεταλλευτή)». 2.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π. Α/τος 78/ | 1988 προστίθενται περιπτώσεις 7 κάι δ ως εξής:« 1)-Άδεια οικοδοµής, Σε περίπτωση υφισταµένου χτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρηµένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργεΐου, από . την οικεία πολεοδοµική αρχή,. . 2)Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του Ν.Α. 3100/1954 (Α'254), ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόµενου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκοµίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόµενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως, ή την θεωρηµένη κατάσταση εργασίας του προσωπικού». 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του Π. Α/τος 78/1988 καταργείται. Οι παράγραφοι 5 και ό του ίδιου άρθρου αναριθµίζονται αντίστοιχα σε 4 και 5. . “Άρθρο 8 Το άρθρο 21 του Π. Α/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ΖΆρθρο 21 Δ Επιφύλαξη ισχρος ειδικών διατάξεων Πέραν των ρυθµίσεων του παρόντος ισχύουν οι χείµενες ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στην ίδρυση, τον εκσυγχρονισµό. τη µετεγκατάσταση και τη λειτουργία βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, µηχανολογικών εγκαταστάσεων χαι αποθηκών στη λειτουργία συνεργείων χινητήρων υγραερίου, καθώς και οι υγειονοµικές διατάξεις, οι χανονισµοί πυρασφαλείας και γενικότερα οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος. “Άρθρο 9 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Π. Α/τος 78/1 988 αντικαθίστανται ως εξής:« 2.' λειτουργίας χορηγείται σε όλα τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1575/1986 (11.6.86) και εξακολουθούν να λειτουργούν, ύστερα από υποβολή στις αρµόδιες νοµαρχιακές γ σίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικής αΐτησης µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΄ α) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύµφώνα µε τις διατάξεις αυτής. ο 1)Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας στην οποία ται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόµενο για τα εισοδήµατα από την άσκηση του επαγγέλµατος επισκευαστή αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων. Σε περίπτωση που χατά το διάστηµα από 11 .6.1 986 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκµεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που θα καλύπτουν όλο το χρονικό ξιάστηµα που αναφέρεται πιο πάνω. ) Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοχκινήτων Ν.Δ. 3100/1954 ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοχκι. νήτων του Ν. 1575/1985. . 2)Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα ε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1 990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας, Πολιτισµού, Εµπορικής Ναντι. λίας, Τουρισµού, Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας χαι Δηµοσίων 'Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Β' 678). Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει µέχρι 26.5.1993. Μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας αυτής, για να χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας του συνεργείου, πρέπει να συντρέχουν οι γενικές προύποθέσεις του παρόντος για την ίδρυση χαι λειτουργία νέων συνεργείων».. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Π. Α/τος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «Ά. Οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές των συνεργείων του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 δικαιολογητικά µέχρι την 3].12.91. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, οι αρµόδιες γί&΄“τη χορΐγηση αδειών χαι λειτουργίας συνεργείων νοµαρχιακές υτηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαΐνουν στη σφράγιση των συνεργείων αυτών κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος». 3.Προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 22 του Π. Α/τος 78/1988 ως εξής: .« 4.Επιτρέπεται η µετεγκατάσταση προσωρινώς λειτουργούντων συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων, που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος. άρθρου, για λόγους ανωτέρας βίας µε τους πιο κάτω όρους και προύποθέσεις. . ΄ | . 1)Η µεταγκατάσταση µπορεί να γίνει στον ίδιο 2)Πρέπει να πλχηρούνται όλες οι προύποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. πλην της παραγράφου 1α (χωροταξική θέση) µε εξαίρεση τις περιοχές «αµιγούς χατοικίας» και προκειµένου για συνεργεία φανοπούΐας και βαφής αυτοκινήτων και «Γενικής κατοικίας» και της παραγράφου 1β (ωφέλιµες επιφάνειες). ο Ὑ) Γιατη χορήγηση προσωρινής λειτουργίας στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λάγω µετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω προσωρινή άδεια λειτουργίας λόγω µετεγκατάστασης χορηγείται για µια πενταετία που αρχίζει από την ισχύ του παρόντος µέχρι 26.5.1993). Μετά την παρέλευση της πενταετίας αυτής, για να χορηγηθεί νέα άδεια λειτουργίας του συνεργείου, πρέπει να συ' ντρέχουν οι γενικές προύῦποθέσεις του παρόντος για την ίδρυση και λειτουργία νέων συνεργείων. 5.Η µετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγρ. 14 του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. (συνεργεία τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα). Τη δηµοσίευση και εκτέλεση του Διατάγµατος αυτού αναθέτουµε στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αθήγνα, 30 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . ' . ΕΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕτΑΦΟΡΩΝ & ΕπικΟιΝΩΝΙΩΝ... . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ εοΝικΚΟο ΤΥ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηπρεσίες του ΕΘΜΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52 48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.26.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.7856 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην ε…ζςρχία µε κοταβόλή της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµύ είναι: βοηθείας του (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ ΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 2)» » » Β ο [ 19.000 ' » 950 3)» » » Γ » 6.000 » 300 4)» » » Δ΄ . » 18.000 » 900 5)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων --». 12.000 . . » 600 6)» » ». Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 7)» » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 ' : » 1560 8)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 ' » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ' » 40.000 . » 2.000 9)Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 τ - Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ τΤο ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-10-11 (2) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του Π.Δ. 16/1989, Κανονισµός λειτουργίας Δηµόσιων Όικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήχκοντα υπαλλήλων αυτών. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ. 321 /69 «Περί Κώδικος Δτηµοσίου Λογιστικού» (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄“),. 2. Την υπ' αριθ. 456/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού των Οικονοµικών, αποφασίζουµε: . . . µόνό . γ οΤο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 132 του Π.Δ. 16/ 1989 «Κανονισµός λειτουργίας Δηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) χαι των Τοπικών Γραφείων και χαθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: ΄ «Κατ' εξαΐρεση η πληρωµή σε αντιπρόσωπο γίνεται και χωρίς συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε απλή εξουσιοδότηση του δικαιούχου, στην οποία πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του, σύµφωνα µε όσα ισχύουν, αν το για κάθε τίτλο πληρωµής πληρωτέο ποσό ΄ δεν υπερβαΐνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές,».Στον Υπουργό των Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος. . , Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 1991 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ' ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ οικοκονικου ΙΘΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ . ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 416 (8) Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισµός των όρων και προυποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης: και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσυκλεττών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορΐγγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34).
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία