ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/426

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οικονοµική χαι Λογιστική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
που έχει ως εξής: «Στην περίπτωση που η Α.Υ.Ε. γνωµατεύσει για τη θέση του υπαλλήλου στην κατάσταση της υπηρέσίας γραφείου, ο υπάλληλος και µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, εκτελεί τα προβλεπόµενα από την κατάστασή του καθήκοντα από της εποµένης της συνεδριάσεως της Α.Υ.Ε.». | . 22.Από τον τίτλο του άρθρου 17 απαλείφεται η λέξη «µακρές» χαι από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και από τον πρώτο στίχο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου διαγράφεται η λέξη «µακρά». 'Άρθρο 48 ' Θάνατος Πυροσβεστικού υπαλλήλου 1.Για το θάνατο Πυροσβεστικού υπαλλήλου ο Διοικητής του ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τους οικείους του. Σε περίπτωση θανάτου Π ροσβεστικού υπαλλήλου που δεν έχει πλησίον του συγγενείς ο Διοικητής του µεριµνά για την κηβεία του, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν το Δηµόσιο και καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 2.Μετά τη βεβαίωση του θανάτου του υπαλλήλου ο οικείος Διοικητής συγκροτεί τριµελή επιτροπή από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του, η οποία ενεργεί την καταµέτρηση των ειδών του θανόντος. Στην περίπτωση αυτή συντάσσονται από την επιτροπή δύο (2) πρακτικά σε διπλούν, ένα για τα δηµόσια είδη και ένα για τα ιδιωτικά, τα οποία υποβάλλει στην προϊσταµένη του Υπηρεσία. Τα πράγµατα του θανόντος υπαλλήλου φυλάσσονται µε ευθύνη του Διοικητή σε ασφαλή χώρο της Υπηρεσίας. 3.Στη συνέχεια, ο Διοικητής προσκαλεί τους κληρονόµους του απο.βιώσαντος στους οποίους χοινοποιεί µε απόδειξη, το πρακτικό που αφορά τα ιδιωτικά είδη του θανόντος και τους κάνει συνάµα γνωστό ότι για να τους παραδώσει τα είδη αυτά, εφόσον είναι αξιόλογα, οφείλουν να του προσκοµίσουν: 1)Πιστοπουητικό του σικείου Δηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ότι αυτοί είναι πράγµατι στενοί συγγενείς χαι κληρονόµοι του θανόντος υπαλλήλου. 2)Πιστοπονητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου ότι ο αποβιώσας δεν άφησε διαθήµη,. . Με βάση τα πιστοποιητικά αυτά, οι κληρονόµοι, παραλαµβάνουν τα ιδιωτικά είδη του αποβιώσαντος. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρακτικό εις διπλούν, το οποίο υπογράφεται από το Διοικητή, τους κληρονόµους και δύο µάρτυρες Πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Το ένα από τα πρακτικά αυτά υποβάλλονται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία και το άλλο διατηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Επίσης στους κληρονόµους παραδίδονται και οι τυχόν οφειλόµενες στον αποβιώσαντα: αποδοχές ή βοηθήµατα από τα οποία εκπίπτει το αντίτιµο τυχόν απωλεσθέντων δηµοσίων ειδών. . 4.Ο θάνατος υπαλλήλου αναφέρεται µε το συντοµότερο µέσο στο Αρχηγείο το οποίο διατάσσει τη διαγραφή του από τη δύναµη του Σώµατος από την εποµένη του θανάτου του, χαθώς και τη διενέργεια “Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του υπαλλήλου. ' 5.Οιυπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος σε περίπτωση θανάτου συναδέλφου τους ή οικογενειακού πένθους µπορούν να φέρουν στον αριστερό βραχίονα ως σηµείο πένθους µαύρη ταινία πλάτους 0,08 µ., ύστερα από έγχκριση του Διοικητή τους. “Άρθρο 49 Καθήκοντα Διοικητή Υποδιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 1.Ο Διοικητής Υποδιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει όλα τα κχαθήκοντα χαι τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάζξεις για το Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιπλέον τα εξής: 1)Τοποθετεί τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το βαθµό του Πυρονόµου και κάτω στις Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και µετακινεί αυτούς από Σταθµό σε Σταθµό ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες χάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες. . 2)Χορηγεί τις άδειες στο προσωπικό των γραφείων της Υποδιοίκησης, στον Υποδιοικητή της Υποδιοίκησης και στους Διοικητές των υπαγόµενων στην Υπόδιοίκηση Πυροσβεστικών Σταθµών. Τ. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Υποδιοί κησης και των Διοικητών των υπεόγόµενων στην Υποδιοίκηση Πυροαβεστικών Σταθµών. Η 3)Κάθε άλλη αρµοδιότητα, υποχρέωση και δικαΐωµα που προβλέπεται για τη θέση του από τη νοµοθεσία που διέπει το Πυροσβεστικό Σώµα και τις Διαταγές των προϊσταµένων του. 2: Το Διοικητή της Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όταν απουσιάζει ή χωλύεται, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής αυτής και αν δεν υπάρχει Υποδιοικητής ο αρχαιότερος Αξιωµατικός. “Άρθρο 50 Διατάξεις 1.Η µία (1) οργανική θέση Υγειονοµικού Αξιωµατικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών, που είχε συσταθεί µε το άρθρο 5 παράγρ. 2 του Ν. 376/ 43 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διατάξεων» (Α΄ 227} χαταργείται και συνιστάται αντίστοιχη θέση στην Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώµατος. 2.Στο τέλος της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 τουΠ.Δ. 237/1990 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της Νοµοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος» (Α΄ 96), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 90/1991 Ρυθµίσεις θεµάτων κατάταξης, χρίσεων, προαγωγών χαι µεταθέσεων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος» (Α΄ 42), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Όι µετακινήσεις των Πυροσβεστικών υπαλλήλων από το βαθµό του Πυρονόµου και χάτω µεταξύ των Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΘηνών και Πειραιώς εξακολουθούν να γίνο. νται από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής». 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Π.Δ. 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος» (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε θέσεις των Κυβερνητών πυροσβεστικών πλοιαρίων ορίζονται οι Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόµοι και Αξιωµατικοί Κυβερνήτες - Πλοηγοί από τους υπηρετούντες σε χάθε Λιµενικό Πυροαβεστικό Σταθµό υπαγόµενοι στις άµεσες διαταγές του Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθµού». “Άρθρο 51 Καταργητικές διατάζεις -- έναρξη ισχύος. 1.Οι διατάξεις των άρθρων 139 έως και 185 του Β.Δ. της 9.12.1948/21.1.1949 «Περί Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος» (Α΄ 21} όπως τροποποιηµένες ίσχυσαν µέχρι καταργούνται. ' 2.Η ισχύς του παρόντος Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήγνα, 30 Σεπτεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονγΡτοι Ο νΥΦΥΠΟΥΡΓοΟΣ οικοκΝονικοΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 • Φροντίζει για την χανονική λειτουργία της Διαχείρισης Χρηµατικού, ακόµη χαι χατά τη διάρκεια της απουσίας του.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α“ 152} όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο ] του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49),.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/ 1986 «Τροποποΐηση διατάξεων του Ν. 1481 984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» και άλλες διατάζξεις,» (Α΄ 49),.
 • Τις, διατάξεις του Π.Δ. 137 /1986 (Α΄ 51),.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 340 /1943 «Περί χατάργήσεως του Ταµείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» (Α΄ 209),
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321 /1969 «Περί κώδικος Δηµοσίου Λογιστικού» (Α΄ 205),.
 • Την Υ. 1489/107/6692/1224/0006Α/23.8.1901 χκοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών (Β' 692),.
 • Την 503/1991 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΞΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ “ Άρθρο 1Γενικές Διατάξεις
 • Διασφαλίζει τα τηρούµενα βιβλία και λοιπά έγγραφα στοιχεία της Διαχείρισης Χρηµατικού.
 • Κατά την προσωρινή -ή οριστική παράδοση της υπηρεσίας του Προέδρου της Ταµιακής Επιτροπής κλείνεται το ηµερολόγιο Ταµείου από τον παραδίδοντα, τον παραλαµβάνοντα και τον Διαχειριστή Χρηµατικού. Επί πλέον συντάσσεται λεπτοµερές πρωτόκολλο, σε τρία (3) αντίτυπα το οποίο υπογράφεται όπως και το ηµερολόγιο του Ταµείου. Το ένα από τα αντίτυπα του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, το δεύτερο παραλαµβάνεται από τον παραξίδοντα χαι το τρίτο παραµένει στο αρχείο της Διαχείρισης Χρηµατικού. “ Άρθρο 5Διορισµός, χαθήκοντα και ευθύνες του Διαχειριστή Χρηµατικού (Ταµία)
 • Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 15 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Για τις περιπκτώσεις αυτές και µέσα στις ίδιες προθεσµίες δικαίωµα προσφυγής έχει και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος». .
 • Ενεργεί τις χρηµαταποστολές µε χρηµατικά γραµµάτια του Άηµοσίου Ταµείου ή τραπεζικές επιταγές. .
 • Ενθύνεται για κάθε έλλειµµα ή πλεόνασµα χρηµάτων από παράνοµη χρήση ή πληρωµή ή παράλειψη, για κάθε αριθµητικό ή λογιστικό λάθος, καθώς και για χάθε αλλοίωση εγγραφής.
 • Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 9
 • Μεριµνά για την έγκαιρη χορΐγγηση στους δικαιούχους των χρηµατικών ποσών που δικαιούνται ή εφόσον αυτοί έχουν αποβιώσει στους νόµιµους κληρονόµους, τηρουµένων των νοµίµων διατυπώσεων.
 • Απαλλάσσεται χάθε άλλης υπηρεσίας που δε σχετίζεται µε τα καθήκοντα του Διαχειριστή Χρηµατικού. ' … “Άρθρο 6 Βιβλία Διαχείρισης Χρηµατικού
 • Η παράγραφος 5 του άρθρου ] 1 του ίδιου Π. Α/τος, αντικαθίσταται ως εξής: . . «δ. Στις πόλεις στις οποίες υπηρετεί Υγειονοµικός Αξιωµατικός του ΄ Πυροσβεστικού Σώµατος ή συγκρότηση της Επιτροπής Αναρρωτικών αδειών γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αποτελείται από τον Υ γειονοµικό Αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος και δύο ακόµα γιατρούς από τους συµµετέχοντες στην οικεία Αστυνοµική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών».
 • Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 προστίθεται περίπτωση 7 που έχει ως εξής: «γ. Χορηγεί και συνΐθεις αναρρωτικές άδειες µέχρι δύο (2) µήγνες. Οι διατάζεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για την Α.Υ.Ε.». :
 • Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14 του ίδιου Π. Α/τος αριθµούνται ως παράγραφοι 8 και ; αντίστοιχα. Η παράγραφος 7 του ως άνω άρθρου του Διατάγµατος αυτού έχει ως εξής: «7. Το δικαίωµα παραποµπής στην Α.Υ.Ε. κάθε υπαλλήλου έχει και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικου Σώµατος, ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονοµικού και όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο.
 • Στην παράγραφο. 5 του άρθρου 14 προστίθενται δεύτερο χαι τρίτο εδάφιο που έχουν ως εξής: «Η κρίση της σωµατικής ικανότητας των Πυροσβεστικών υπαλλήλων γίνεται µε βάση τους πίνακες νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών που ισχύει για την κρίση της σωµατικής ικανότητας των µονίµων στελεχών του στρατού ξηράς. “Όταν η χρινόµενη περίπτωση δεν καλύπτεται επακριβώς από τους ανωτέρω πίνακες, τότε η επιτροπή γνωµατεύει σύµφωνα µε τις επικρατούσες ιατρικές ' αντιλήψεις». ,
 • Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: «Το δικαΐωµα της οριστικής κρίσης της σωµατικής ικανότητας υπαλλήλου έχει αυτεπάγγελτα η Α.Υ.Ε. µε την προύπόθεση ότι στον υπάλληλο έχει χορηγηθεί έστω και µία φορά µακρά αναρρωτική άδεια και µετά τη λήξη αυτής».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1943/340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/340 1943
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ.210/1992 Α΄ 99). 1999/247 1999
Ρύθμιση θεμάτων των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και άλλες διατάξεις. 2003/168 2003