ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/441

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (1) . Ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκός, σϊ.δήρος, µαγγάνιο, µολυβδαίνιό και ψευδάργυρος στα λιπάσµατα, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 89/530/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οριοµός των συµλοκοποιτµένων ισχνοστοιχείων Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας συμπλοκοποιημενα ιχνοστοιχεία ονοµάζονται οι συνδυα σµοί, όπου το µέταλλο υπάρχει µε τη µορφή; - Χηλικού - συµπλοκοποιηµένου προϊόντος - Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό οξύ:ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: 1. Χηλικόί συµπλεκτικοί παράγοντες: Όξέα ή άλατα νατρίου, χαλίου ή αµµωνίου των εξής ουσιών: ΕΠΤΑ ΒΡΤΑ ( ΕΡΡΗΑ ΗΕΕΡΤΑ ΕρΡΒΗΜΑ ( Η ΕΠΒΒΟΒΑ ( Ή Διαιθυλενοτριαµινοπενταοξικό οξύ: Αιθυλενοδιαµινο-δι (Ο-υδροξυφαινυλοξικό) οξύ: Τδροξυ-2-αιθυλενοδιαµινοτριοξικό οξύ: Αιθυλοδιαµινο-δι (Ο-υδροξυ-π-µεθυλοφαινυλο) οξικό οξύ: Αιθυλενοδιαµινο-ἓι (δ-χαρβοξυ-2-υδροξυφαινυλ) οξικό οξύ: 2. Συµπλοκοπουητικοί ταράγοντες (*) “Άρθρο 9 (Αρθρο 9 Οδηγ 89/53Ο/ΕΟΚ) Το παρόν Διάταγµα αρχίζεινα ισχύει απο την 20ή Μαρτίου 1991. Στον Υπουργο Γεωργίας αναθέτουµε τη 'δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 16 Οκτωβρίου 1991 , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ εου. οικοΝΟΝΙΑΣ ΄ οικοΝονικοΝ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ κΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ -------ή------
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του χοινοτικού δικαΐου» (Α' 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο χεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος “Ανθράκος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Επαϊιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλοΐου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101} και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). '
  • Την υπ' αριθ. Υ/1489/1076692/1224/0006 Α'/23.8.1991 χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (Β΄' ό92).
  • Την υπ' αριθ. 1401/23.8.19091 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (Β' 692),
  • Το Π.Δ. 1381 (Α' 344) συνθέσεως, αναγνωρίσεως, επισηµάνσεως συσκευασίας και ελέγχου λιπασµάτων µε την ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ. εις συµµόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 76/116/ ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18.12.75». Την οδηγία 89/530/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 1989 «όσον αφορά τη συµπλήρωση και την τροποποζηση της Οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά µε τα ιχνοστοιχεία βόριο, κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, µαγγάνιο, µολυβδαίνιο και ψευδάργυρο στα λιπάσµατα» (Ε.Ε. αριθ. 1281 της 30.9.89, σελ. 116), Την 430/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας. και των Υφυπουργών Εθνι- κής Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: . “Άρθρο 1. (Άρθρο 1 Οδηγίας 89/530/ΕΟΚ)
  • (Άρθρο 7 Οδηγίας 89/530/ΕΟΚ) … Οι ανοχές που γίνονται δεκτές σε σχέση µε τη δηλωµένη περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία χαθορίζονται ως εξής: - σε απόλυτη τιµή, για περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 20, - 1/5 της δηλωµένης τιµής, για περιεκτικότητα µικρότερη ή ίση προς 20%. . ' ΄ . ΄Άρθρο 8.. Κατωτέρω παρατίθεται παράρτηµα που. αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Διατάγµατος και έχει ως εξής: , ΚΕΦΑΛΛΙΟ. ΛΙΠΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΑΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Σηµείωση ]: Ο χαρακτήρας ενός χηλικού συµπλεκτικού παράγοντα µπορεί να γίνει µε τη χρήση των αρχικών της ονοµασίας του όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε. Σηµείωση 2: Αν το προϊόν δεν αφήνει στερεό υπόλειµµα µετά τη διάλυσή του, µπορεί να χαρακτηριστεί «για διάλυση». Σηµείωση 3: “Όταν ένα ιχνοστοιχείο είναι υπό µορφή χήλικού σύµπλοκου, πρέπει να αναφέρεται η περιοχή του ρΗ στην οποία το συµπλοχκοπονηµένο µέρος παρουσιάζει καλή σταθερότητα. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε ενεργά Εχρνοστοιχεία µε τχνοστοιχεία κατά βάρος) εγγυηµένη περιεκτικότητα Αριθ. Τύπος Ενδείξεις σχετικά µε ταν τρόπο Ενδείξεις σχετικά µε την “Άλλες ενδείξεις σχετικά Διαλυτότητα παραγωγής και τα βασικά συστατικά αξιολόγηση των ενεργών στοιχείων µε την ονοµασία του τύπου “Άλλα κριτίρια “Άλλες απαιτήσεις 1 2 3 4 - 5 6 ΒΟΡΙΟ - & Ία Βορικό οξύ - Προϊόν που λαµβάνεται µε τη 14% σε ξιαλυτό στο νερό (8) Μπορούν να προστεθοὺν οι Βόριο ξιαλυτό στο νερό ενός οξέος σ' ένα βορικό άλας συνήβεις εµπορικές ονοµασίες … 19 Βορικό νάτριο . Προϊόν που παράγεται της χήµι- 10% σε ξιαλυτό στο νερό (8) Μπορούν να προστεθούν οι Βόριο (8) ξιαλυτό στο νερό κής οδού και περιέχει ως βασικό συνήβεις ονοµασίες του εµπορίου συστατικό βορικό νάτριο 1 2 3 4 5. 6 η “Βορικό ασβίστιο Προϊόν του παράγεται από χόλεµα. 74% σε ολικό (8) Μπορούν να προστεθούν οι Ολοό βόριο (8) - νίτη ή πανδερµίτη και περιέχει ως λεπτή σκόνη τουλάχισταν 989% συνήθειες εµπορικές ονοµασίες βασικό συστατικό βορικά περνάει από χόσχινο ΄ ασβεστίου των [ Βοριούχος Προϊόν του λαµβάνεται από την 8% ξιαλυτό σε νερό Β ' Βόριο (8) διαλυτό στο ν'ερό αιθανολαµίνη αντίδραση του βορικού οξέος µε . αιθανολαµίνη Ι Βόρώύχο λίπασµα σε ξιάλυσης ή εναιώρησης σε σε ολικό διαλυτό στο νερό βόριο Βόριο (8) ξιαλυτό στο νερό ξιάλυµα ή σε εναιώρηµα νερό των τύπων Ία, 1β, 16 ΄ (8) ΚΟΒΑΛΤΙΟ . α “Άλας κοβαλτίου Προτόν του παράγεται δι της χηµι- 1948 σε ξιαλυτό στο νερό κοβάλτιο Η ονοµασία πρίπει να περι- Κοβάλτιο διαλυτό στο νερό κής οδού και τεριέχει ως βασικό (Ώο) λαµβάνει το άνοµα του συστατικό ένα ανόργανο άλας . συνδεδεµένου ανώντος κοβαλτίου ' 2 Χηλικό σύµπλοκο του που παράγεται από τη 24 ξιαλυτό στο νερό χοβάλτιο Φύση του χηλικού συµπλεκτικού Κοβάλτιο ((ο) ξιαλυτό στο νερό κοβαλτίου χηµική σύνδεση του κοβαλτίού µε από το οποίο τουλάχιστον 8/10 παράγοντα Κοβάλτιο υπό µορφή χηλικού ίνα χηλικό συµπλεκτικό παράγοντα είναι σε µορφή χηλικού συµπλόκου συµπλόκου η Διάλυµα λιπάσµατος του προρχεται από ξιάλυση 29 σε ξιαλυτό στο νερό κοβάλτο Η ονοµασία πρέπε να περι. Κοβάλτιο (€ο) ξιαλυτό στο νερό κοβάλτιο ΄ . των τύπων 2α ήγ/και 28 λαµβάνει το όνοµα του. ανόργα-. Κοβάλτιο υπό µορφγή χηλικού νου ανιώντος ήγ/και τη φύση του συµπλόκου χηλικού συµπλύκου παράγοντα ΧΑΛΚΟΣ . . 3α “Άλας χαλκού ΄ που παράγεται διά της 20% σε διαλυτό στο νερό χαλκό Η ονοµασία πρίέπει να περέχει το Χαλκός (() ξιαλυτός στο νερό χηµικής οδού και περιέχει ως βαπικό (( όνοµα του συνδεδεµένου συστατικό ανόργανο άλας ανιόντος χαλκού Ε Οξείδιο του χαλκού Προϊόν του λαµβάνεται µε χηµική 704% σε ολικό ( Ολικός χαλκός διαδικασία χαι περιέχει ως βασικό Δεπτότητα σκόνης: συστατικά οξεΐίξιο του χαλκού τουλάχιστον 984 περνάει από χύσχινο των 0,063 πτ 3τ Υξροξείδιο του χαλκού Προϊόν του παράγεται διά της 45% σε ολικό ( (χαλκό) Οθλικός χαλκός | χηµικής οδοὺ και περιέχει ως βασικό Δεπτότητα σκόνης: συστατικό υδροξείδιο του χαλκού τουλάχιστον 989% περνάει από κόσχινο των 0,063 τιτι 35 ΄Χηλικό σύµπλοκο χαλκού Προϊόν του λαµβάνεται από τη. 94% σε διαλυτό στο νερό χαλκό φύση του χηλικού συµπλεκτικού Χαλκός ξιαλυτό στο νερό χηµική σύνδεση του χαλκού µε το οπόΐο τουλάχιστον τα 8/10 παράγοντα ΄ Χαλκός υπό µορφή χηλικό συµπλεκτικό παράγοντα , είναι σε µορφή χηλικού σύµπλοκου , χηλικού συµπλόκου 3ε Δίπασµα µε βάση του Πραϊάν του λαµβάνεται µε ανάµιξη 5% σε ολικό χαλκό Οι Φύση του χηλικού συµπλεκτικού Ολικός χαλκός (Ωχ) χαλκό των τύπων 3α, 3β, 3γ ή 35 και Λεπτότητα σκόνης: παράγαντα Χαλκός ξιαλυτός στο νερό, ενδεχοµένως, µιας µη θρεπτικής τουλάχιστον 989 περνάει αν αυτές αντιστοιχεί τουλάκαι µη τοξικής α«δρανούς µάζας από χύσκινο των 0,063 πτ χιστον στο 1/4 του ολικού χαλκού “ Χαλχκός υπό µορφή χηλικού συµπλύκου Άστ Διάλυµµα λιπάσµατος µε Προϊόν που παράγεται µε ξιάλυση . .39% σε διαλυτό στο νερό χαλκό ] Φύση του χηλικού συµπλεκτικού Χαλκός διαλυτός στο νερό χαλκό στο νερό των τύτων 3α ήγ/και 36 (Ωω) παράγοντα Χαλκός (Οι) νπό µορφή συµπλύκου ΣΙΔΗΡΟΣ . [ ΄ “Άλας σιδήρου Προϊόν χηµικής επεξεργασίας . 129% σε διαλυτό στο νερό Η σνοµασία πρέπει να περι.. Σίδηρος ξιαλυτός στο νερό στο νερό, του περιέχει ως βασικό σίδηρο (Γε) λαµβάνει το άνοµα του . συστατικό ένα αιδηρούχο συνδεδεµένου ανιόντος άλας (Γε ) Ε Χηλικό σύµπλοκο σιδήρου Προϊάν ταραγύµενο από τη 54% σε Γε ξιαλυτό στο νερό από φύση του χηλικού συµπλε. Σίδηρος ξιαλυτός στο νερό . χηµική σύνδεση του αιδήρου το οποίο τουλάχισταν τα 8/10 κτικού παράγοντα - Σίδηρος (Γε) υπό µορφή µε ίνα χηλικό συµπλεκτικό είναι σε µορφή χηλικού χηλικού συµπλόκου παράγοντα συµπλόκου ι- 2 3 4 5 6 4γ Διάλυµα λιπάσµατος µε διάλυσης σε νερό 24% σε διαλυτό στο νερό ψύση του χηλικού συµπλεκτικού Σίδηρος (Ρ&) ξιαλυτός στο νερό ΄ βάση το «ίδηρο των τύπων 4α ήγ/και 48 σίδηρο (Γε) παράγοντα Σίδηρος (Ρε) υπό µορφή χηλικού συµπλόχου ΜΑτΓΑκίο δα “Άλας µαγγανίου Προϊόν του ταράγεται της 1762 σε ξιαλυτό στο νερό Η ονοµασία πρέπει να τερι- Μαγγάνιο (Μη) διαλυτό στο νερό χηµικής οδού και περιέχει ως Μαγγάνιο (Μη) λαµβάνει το όνοµα του βασικό συστατικό ένα ανόρ- συνδεδεµένου ανιώντος γανο άλας µαγγανίου . 58 Χηλικό σύµπλουκο µαγγανίου Προϊόν του παράγεται απο τη 54% σε Μη ξιαλυτό στο νερό φύση του χηλικού συµπλεκ- Μαγγάνιο (Μη) ξιαλυτό στονερδαπό - χηµική σύνδεση του µαγγανίου µε το οποίο τουλάχιστον τα 8/ 10 είναι τικού παράγοντα Μαγγάνιο (Μη) υπό µορφή ίνα χηλικό συµπλεκτικό παράγοντα υπο µορφή χηλικού σύµπλοκου χηλικού συµπλόκου δγ Οξείδιο του µαγγανίου Προϊόν του ταράγεται ξια της 48 σε ολικό Μη Ολικό µαγγάνιο (Μτ) χηµικής οδού και περιέχει ως βα- Λεπτότητα σκόνης: τουλάχιστον 80% σικά συστατικά οξείδια του µαγγανίου περνάει από χόσκινο των 56 Δίπασµα µε βάση το Προϊόν που ταράγεται µε 174 σε ολικό µαγγάνιο (Μη) * Ολικό µαγγάνο (Μη) µαγγάνιο ανάµιξη των τύπων δα και γ Μαγγάνιο (Μη) ξιαλυτό στο νερό αν αυτό αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού µαγγανίου δε Διάλυµα λιέάσματος µε Πραϊόν του λαµβάνεται µε διάλυση 34% σε διαλυτό στο νερό φύση του χηλικού Μαγγάνιο (Μη) ξιαλυτό στο νερό ΄ βάση το µαγγάνιο στο νερό των τύπων δα 58 µαγγάνιο (Μη) συµπλεκτικού παράγοντα Μαγγάνιο Μη µε µορφή . ' χηλκού σύµπλοκου ΜΟΛΤΥΤΒΑΕΝΙΟ [ 6α Μολυβδενικό νάτριο .Προΐόν που παράγεται δια της 35% σε διαλυτύ στο νερό Μολυβένιο (Μο) ξιαλυτό στο νερό χηµικής οδού και περιέχει ως“ µολυβδένιο (Μο) βασικό συστατικό µολυβδενικό νάτριο 68 Μολυβδενικό αµµώνιο Προϊόν του παράγεται ἓια της 50% σε διαλυτό στο νερό Μολυβδένιο (Μο) ξιαλυτό στο νερό χηµικής οδού και περιέχει ως µολυβδένιο (Μο) ' βασικό συστατικό µολυβδενικό αµµώνιο 6γ µε βάση µολυβδένιο Προϊόν του λαµβάνεται µε 35% σε διαλυτό στο νερό Μολυβδένιο (Μο) ξιαλυτό στο νερό ανάµιξη των τύπων 6α και 6β Μολυβδένιο (Μο) . Ε Αίπασµα µολυβδένιου που λαµβάνεται µε διάλυση 39 σε ξιαλυτό στο νερό Μολυβέένιο (Μο) ξιαλυτό στο νερό σε διάλυµα στο νερό των τύπων όα 6β µολυβδένιο (Μο) . ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ Τα “Άλας φευδαργύρου Προϊόν του παράγεται ξια της 15% σε ξιαλυτά στο νερό Η υνοµασία θα περλαµβάνει το Ψευδάργυρος (Ζτ) ξιαλυτός στονερό χηµικής οδού και τερέχει ως Ψευδάργυρο (Ζτ) όνοµα του συνδεξεµένου ανιόντος βασικό συστατικό ένα ανύργανο άλας του ψευδαργύρου Τ | Χηλικό σύµπλοκο Προϊόν του λαµβάνεται απο τη 5% σε διαλυτό στο νερό φύση του χηλικού συµπλεκτικού ΥΨευδάργυρος (Ζη) διαλυτός στονερό ψευδαργύρου χηµική σίνδεση του ψευδαργύρου µε ΥΓευδάργυρος (Ζτ) παράγοντα Ψενδάργυρος (Ζτ) υπό µορφή ίνα χηλικό συµπλεκτικό παράγοντα χηλικού σύµπλοκου Τ Οξείδιο του ψευδαργύρου Προϊόν που παράγεται της χηµι- 70%% σε ολικό (Ζη) Ολικός φευδάρ+υρος (Ζη) κής οδού και περιέχει σν βασικό συστατικό οξείδιο του ψευδαργύρου Τ% Δίπασµα µε βάση Προϊόν παράγωγο των τύπων 30% σε ολικό (Ζτ) * Ολικός ψευδάργυρος (Ζτ) το ψευδάργυρο Τα και Ψευδάργυρος ξιαλυτός στονερό αν αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/4 του ολικού ψευδαργύρου (Ζτ) Τε Διάλυµα λπάσµατος µε Προϊόν του παράγεται µε ξιάλυση 34% σε διαλυτό στο νερό Φύση του χηλικού : Ψευδάργυρ'ος (Ζη) διαλυτός στονερά βάση τον ψευδάργυρο στο νερό των τύπων 7α και Τ ψευδάργυρο (Ζη) συµπλεκτικού παράγοντα Ψενδάργυρος (Ζη) µε µορφή χηλιχού συµπλόχου ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (6) ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΛΙΠΠΑΣΜΑ- ΤΟΣ ] ΚΕΦΑΛΑΙΟ τ' ΣΤΕΡΕΑ Η ΥΓΡΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙκΝΟΣΤοιχΕιΩΝ “Όταν το τχνοστοιχείο υπάρχει σε µορφή; αποκλειστικά ανόργανη | χηλικού συµπλύκου ή συµπλοκοτοιηµένη Για ένα ολιγοστοιχείο: βόριο (Ή) .. 02 ΄ 02 Κοβάλτιο ((ο) 0,02 002 Χαλκός (Οω) 05 01 Σίδηρος (Ρε) ο 2 . 03 Μαγγάνιο (Μη) 05 01 Μολυβδένιο (Μο) ς 002 Ψενδάργυρος (Ζη) 05 01 Ελάχιστη συνολική ποσότητα ιχνοστοιχείωνσε στερεύ µείγµα: 5% κατά βάρος του µπάσµατος. Ελάχιστη συνολική ποσότητα υχνοστοιχείων σε υγρό µείγµα: 24 χατά βάρος του λιπάσµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ“ ΛΠΠΑΣΜΑΤΑ ΕΟΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΞΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΛΑΦΟΣ Για καλλιέργειες αγρών Για φυτοκοµική χρίση - και βοσκοτόπους Βόριο (8) 001 0,01. Κοβάλτιο ((ο) ' 6002 Χαλκός (() 001 0,002 Σίδηρος (Εε) 05 002 Μαγγάνιο (Μτ) 01 0,01 Μολυβδένιο (Μο) 0,001 0001 Ψευδάργυρος (Ζη) 001 0,002 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΛΠΠΑΣΜΑΤΑ ΕΟΚ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ Βόριο (8) . 001 Κοβάλτιο. 0002 Χαλκός 0,002 Σίδηρος (Γε) 0,/02 Μαγγάνιο (Μτ) 0,01 Μολυβδένιο (Μο) 0001 Ψενδάργυρος (Ζη) 0002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία