ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/442

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απλά λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 80/876/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο ΑΡΘΡΟ 7 Η δοκιµασία πρέπει να πραγµατοποιείται σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του λιπάσµατος. Πριν να υποστεί τη δοκιµασία αντοχής στην τυ΄ ροκρότηση, το σύνολο του δείγµατος υποβάλλεται σε πέντε το πολύ θερµικούς κύχκλους. Το λίπασµα πρέπει να υποβάλλεται στη δοκιµασία αντοχής στην πυροκρότηση µέσα σε ένα οριζόντιο χαλύβδινο σωλήγνα, υπό τις κατωτέρω συνθΐκες: Χαλύβδινος σωλήνας χωρίς συγκόλληση (ραφή) Μήκος του σωλήγνα: 1.000 ΜΜ τουλάχιστον. Εξωτερική ονοµαστική διάµετρος: 114 ΜΜ τουλάχιστον. Ονοµαστικό πάχος τοιχώµατος: 5 ΜΜ τουλάχιστον. ΄ Ενισχυτής: Η φύση του εκπυρεύµατος και η µάζα του ενισχυτή πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µεγιστοποιείται η πυροκροτική πίεση που εφαρµόζεται στο δείγµα προκειµένου να καθοριστεί η ευαισθησία του στη µετάδοση της εκρήξεως. Θερµοκρασία της δοκιµασίας: 15 έως 25“ €. Μολύβδινοι κύλινδροι για την ανίχνευση της εκρήξεως: Διάµετρος 50 ΜΜ, ύφψος 100 ΜΜ. τοποθετούµενοι κατά διάστηµα 150 ΜΜ και υποστηρίζοντες το σωλήνα χατά την οριζόντια έννοια. Η δοκιµασία πραγµατοποιείται δύο φορές. Η δοχιμασία θεωρείται ως χατάλληλη για τη συναγωγή συµπέρασµάτων εάν και στις δύο δοκιµασίες ένας ή περιασότεροι από τους µολυβδινους κυλινδρους υποστηρίξεως συνθλιβούν κατά λιγότερο από 5%. “Άρθρο 10 (Αρθρο 10 Οδηγίας 80/876/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγµατος αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 1984.. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι στονΥπουργό Γεωργίας και Υφυπουργό Οικονοµικών την εκτέλεση του πα. ρόντος Διατάγµατος. Αθήγνα, 16 Οκτωβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟι ΟικοΝΟΜΙΚΩΝ κΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ τΕοκΝικο τνΥποτΡΑσΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίές του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 » … ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Για φωτοαντίγραφα στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολήύ φΕ…Ιςρτπν επαρχία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες'δρΧ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπτήύς για όποιο τεύκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 | Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλύλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύκος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 β) » » » ΄ . » 19.000 » 950 γ) » » » Γ » 6.000 » 300 δ) » » » Δ΄ » 18.000 » ΄ 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 … » 600 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. λ 6.000 » 300 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » ΄ 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 … » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 ο . » 4.250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διαταξεις του αρθρου 4 του Ν.. 1338/ 1983 «Εφαρµογη του χοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 14Δ0/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο χεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο χεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος “ Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε µετο άρθρο 7 του Ν. 177 5/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101} και το άρθρο 65 του Ν. 1892/199Ο (Α΄ 101),.
  • 'Γην υπ' αριθ. Υ/1489/1076692/1224/0006 Α'/23.8.1991 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Αναθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (Β' 692),.
  • Την υπ' αριθ. Υ.1491/23.8.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιούήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (Β' 692),
  • Την οδηγία 80/876/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 δης Ιουλίου 1980 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών µελών σχετικά µε τα απλά λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου υφηλής περιεκτικότητας σε άζωτο» (Ε.Ε. αριθ. 1250 της 23.9.1980, σελ. 7).
  • Την 429/ 1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Εθνικῆς Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 (Άρθρο 1 Οδηγίας 80/876/ΕΟΚ) Σχοπος
  • Βαρέα µέταλλα … Δεν πρέπει να προστίθενται σκοπίµως βαρέα µέταλλα, οποιαξήποτε δε των µετάλλων αυτών προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωΥς δεν πρέπει να υπερβαΐνουν το όριο που ορίζεται από την επιτροπή,. ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1491 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1491 1991
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/14Δ0 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/14Δ0 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία