Κανονισµός Προµήθειας - Διαχείρισης και Λειτου.ργίας του Στυγµιαΐου Λαχείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ] “Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Το παρόν Προεδρικό Διάταγµα αποτελεί τον χανονισµό παραγωγής, διάθεσης, λειτουργίας, διαχείρισης και προβολής του στιγµιοΐίου λαχείου, που θα ενεργούνται από ιδιωτικό φορέα,. ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος του πλειοδοτικού διαγωνισµού που θα γίνει από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Λ.), µετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. … ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ τ' Ε ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (&.Λ.) ]
Άρθρο 2 "Ορισµός Στιγµιαίου Λαχείου (Σ.Λ.) Σπιγµιαίο λαχείο έίναι το λαχείο που προσφέρει στον ενδιαφερόµενο τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί την κλήρωση οποτεδήποτε χατά την βούλησή του, κατά τη διάρχκεια ισχύος τούτου. “Άρθρο 3 Μορφή Σπτιγµιαίου Λαχείου Η µορ [...]"
1.  
  Η ΔΑ.Κ.Λ., µετά από σχετική απόφαση του Υπουργού των ΟΌικονοµικών, θα ορίζει τετραµελείς επιτροπές, οι οποίες θα αποτελούνται από:. Συνεκτιµάται επένδυση του αναδόχου στην Ελλάδα σχετική µε την παραγωγή του λαχείου.
 1. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκµετάλλευσης Συστηµάτων Η/Υ του Υπουργείου Οικονοµικών, β) Έναν υπάλληλο του Κλάδου φοροτεχνικών του ίδιου Υπουργείου και 7} Δύο υπαλλήλους των Τµηµάτων Εποπτείας και Εσωτερικού Ελέγχου χαι Γραµµατείας, Εκτύπωσης και Διάθεσης Κρατικών Λαχείων της Α.Κ.Λ., οι οποίες θα ελέγχουν τη διαχείριση του λαχείου από τον ανάδοχο.
 2. Διανεµόµενο ποσοστό χερδών.
  • Διάθεση ποσοστού για την προβολή του αντικειµένου
  • Ποσοστό αµοιβής πωλητών
 3. Πρόσθετα προσφερόµενα έσοδα, πέρα των απαιτουµένων από τη διακήρυξη, υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου
2.  
  Η µέγιστη δυνατή προσφερόµενη ασφάλεια. Η Ε.Δ.Κ.Λ. θα ορίζει, στη διακήρυξη, τις παρακάτω υποχρεωτικές για τον ανάδοχο ασφαλιστικές χκαλύψεις:.
 1. Ασφαλιστική χάλυψη αξιοπιστίας των στιγµιαίων λαχείων, η οποία θα καλύπτει την πληρωµή κερδιζόντων λαχνών, που τυχόν τυπώθηκαν επιπλέον των προγραµµατισµένων, λόγω λάθους του προγράµµατος ή της εκτύπωσης
 2. β) Στην παραγωγή των προϊόντων. {) Σπτον έλεγχο.
 3. Ασφαλιστική κάλυψη κατά παντός χινδύνου ολικής ή µερικής καταστροφής ή κλοπής των λαχείων στο χώρο αποθήκευσής τους.
 4. Υ) Ααφαλιστική κάλυφη κατά παντός κινδύνου ολικής ή µερικής καταστροφής ή Χλοπής κατά την µεταφορά των λαχείων σε επί µέρους αποθηκευτικούς χώρους, εφόσον τα διακινούµενα λαχεία δεν έχουν προπληρωθεί.
 5. Στην αποθήκευση των λαχνών
3.  
  Από τον ειδικό λογαριασµό θα αποδίδονται: Η αναπροσαρµογή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη εισΐγγηση της Ε.Δ.Κ.Α.
 1. Τα έσοδα του Ελληνικού Δηµοσίου (Δ.Κ.Λ.).
 2. Τα έξοδα προβολής του Σ.Λ. Τα διανεµόµενα κέρδη.
 3. 8) Τα έσοδα του αναδύχου.
 4. Οι αµοιβές πωλητών
4.  
  Η ονοµαστική αξία των λαχείων των ειδικών εκδόσεων καθορίζεται µετά από συµφωνία µεταξύ του αναδύχου και της Ε.Δ.Κ.Λ. Τα λαχεία των παυγνιδιών των ειδικών εκδόσεων θα φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική ονοµαστική αξία από τα λαχεία των βασικών εκδόσεων.
5.  
  Η Ε.Δ.Κ.Λ. θα ορίζει στη διακήρυξη κσι στη σύµβαση το ποσοστό των χερδών και το ελάχιστο επιτρεπόµενο ποσοστό που θα καλύπτει τα έξοδα της προβολής του Σ.Λ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο Γ'΄, άρθρο &, παράγραφος 6 του παρόντος Π.Δ.
6.  
  Η Ε.Δ.Κ.Λ., σε συµφωνία µε τον ανάδοχο, θα ορίζουν:.
 1. Τα έσοδα του Ελληνικού Δηµοσίου
 2. Τα έξοδα για την προβολή του Σ.Λ. Τα διανεµόµενα κέρδη,. '.
 3. Τα έσοδα του αναδόχου
 4. Την αµοιβή των πωλητών.
 5. Το σύνολο των ποσοστών αυτών θα ισούται µε το των ετήσιων εισπράξεων που θα προέρχονται από την ολοκληρωµένη πώληση του συνόλου των ετήσιων εκδόσεων.
 6. Ο καθορισµός και ο υπολογισµός των εσόδων αυτών θα γίνεται στο άθροισµα της ονοµαστικής αξίας των λαχείων που θα χυκλοφορήσουν.
7.  
  Η µεταφορά τεχνογνωσίας χαι τεχνολογίας. &. Ο χρόνος έναρξης πωλήσεων.
8.  
  Τους λόγους λύσης της σύµβασης. Αν ό ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο η σύµβαση λύεται: α) Λόγω θανάτου, β) για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12, περιπτώσεις γ. δ και ε της απόφασης Α.2617/40/19.9.88 Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ-Β“Ζ28). Τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση φυσικού προσώπου µέλους της αναδόχου πλην της περίπτωσης του θανάτου, χατά την οποίαν η λύση είναι δυνητική. Αν ο ανάδοχος ειναι νοµικό πρόσωπο, η σύµβαση λύεται λόγω λύσης ή διάλυσης του Ν.Π. ανάκλησης της Υπουργικής άδειας της Α.Ε. πτώχευσης, ως και θέσης υπό αναγκαστική διαχείριση. Η λύση θα γίνεται µε απόφαση του Υπουρργού Οικονοµικών, µετά από πρόταση της Ε.Δ.Κ.Λ. Η σύµβαση λύεται χαι εφόσον ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος. Ο ανάδοχος, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά πρόταση της Ε.Δ.Κ.Λ., για τους λόγους τους αναφεροµένους στο άρθρο 13 παρ. 1 περιπτώσεις α-δ και στ, ζ, της αυτής ως άνω απόφασης Υπουργού Οικονοµικών. Αντί της έκπτωσης, για τους προαναφερόµενους ως άνω λόγους, δύναται µε απόφαση της Ε.Δ.Κ.Λ. να επιβληθεί στον ανάδοχο, αναλόγως µε τη βαρύτητα της περίπτωσης, πρόστιµο από 500.000 δρχ. έως 50.000.000 δρχς.
9.  
  Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του αναδόχου για λύση της σύµβασης γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Κ.Λ.
10.  
  Το ὕψος των ελαχίστων εγγυηµένων ετησίων πωλήσεων Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρµόζεται η παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Λ. “Άρθρο 9 Γενικά.
11.  
  Η στρατηγική διάθεσης και προώθησης των λαχείων
12.  
  Πίνακας Βαθµολογίας Βαθµοί
 1. Ααφάλεια χαι αξιοπιστία των λαχείων και λαχνών 9
 2. Εχκτυπωτικές δυνατότητες - Μεταφορά τεχνογνωσίας 7 ) Έλεγχος γνησιότητας και εγκυρότητας 5
 3. Σε περίπτωση που η ανάθεση έχει γίνει από το Δηµόσιο Φορέα τα παραπάνω στοιχεία να αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα του εν λόγω φορέα.
 4. Περυγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου. '.
 5. Κατάσταση ειδικευµένου προσωπικού, κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδα Αρχή,
 6. Οργάνωση και λογιστική παρακολούθηση 5
 7. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά:.
 8. Προηγούµενη εµπειρία 14 ζ Χρόνος υλοποΐησης πρώτης έκδοσης λαχείων 17 ή) Προσφερόµενο ποσοστό υπέρ της Δ.Κ.Λ. 25 8) Εγγυηµένο ετήσιο ελάχιστο ύψος πωλήσεων 12 ή Δυνατότητα επένδυσης για παραγωγή του λαχείου στην Ελλάδα 10 ΄ Β. Συµφερότερη προαφορά είναι εκείνη που ικανοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τα κριτήρια αξιολόγησης και συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ἁθρόισµα βαθµών του ως άνω πίνακα. … Γ Για την α«ξιολόγηση των προσφορών απαιτούνται, πέρα των υπό των. κειµένων διατάξεων απαιτουµένων δικαιολογητικών, τα κάτωθι δικαιολογητικά, προσκοµιζόµενα από τους ενδιαφεροµένους:.
Άρθρο 21
1.  
  Ίσχύς του Π.Δ. Το παρόν Π.Δ. ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΄ Στον Υπουργό των. Οικονοµικών αναθέτοβµε τη δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄ Ο ΥΠΟνΥΡτΟΣ οικοΝονικον ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΠΟ το ΡΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
 • Την µε αριθ. 9542 εισήγγηση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Λ.).
 • Τη γνωµάτευση αρ. 633/1991 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού των Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-11-07 Κανονισµός Προµήθειας - Διαχείρισης και Λειτου.ργίας του Στυγµιαΐου Λαχείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία