ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/48

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/48

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(2) Ίδρυση διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας στα Χανιά και στη Λάρισα και Διαρκούς Ναυτοδικείου στα Χανιά. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ Άρθρο 4 1. ο περιπτώσεις (β) και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 168/1987 αντικαθίστανται ως εξής: «β) Ένα τεχνικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Δοµικών χαι Ήλεκτροµηχανολογικών Έργων της ΕΡΤ, διπλωµατούχο Ανωτάτων Εχκπαιδευτι. κών Ιδρυµάτων, οιασδήποτε κατηγορίας κλάξου και βαθµού που ορίζε- ' ται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγχκρότησης. ε) Ένα δικηγόρο της ΕΡΤ - Α.Ε. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου». 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του αυτού Π.Δ. 168/1987 αντι. καθίσταται ως εξής: ΄ «7. Το Τεχνικό Συµβούλιο παρέχει τη γνώµη του για τα θέµατα που ορίζει ο Ν. 141 8/ 84 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα, καθώς επίσης και για κάθε θέµα που παραπέµπει σ' αυτό το Διοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύµβουλος, ή το όργανο που είναι αρµόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση». “Άρθρο 5 ΄ Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 168/1987 αντικαθιστανται ως εξής: > … «1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάζξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/84, αποφασίζει το Δισικητικό Συµβούλιο µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου. … 2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ - Α.Ε. και επιδίδονται µε δικαστικό επιµελητή στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, ή την Προϊσταµένη Αρχή, χωρίς να απαιτείται κοινοποΐηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων “Έργων». ΄ 2 “Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτάξίας και Δηµοσίων ΄Έργων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εχτελεση του παρόντος. Διατάγµατος. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1991 “΄“ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι . ΄ γφ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡ., χοΡ. & ΔΗΜ. εΡΓΩΝ΄ ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ -+-ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ: 56 (10) Προσαρµογή και συµπλήρωση του Κ.Ν. 2190/1 920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως κωδικοπκοιήθηχκε µε το Β.Δ. 174/1 963 χκαι τροποποιήθηκε µε τα Π.Δ. 409/1 986 χαι 408/1987, προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77 / 91 /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1δης Δεκεµβριου 1976 (Ε.Ε.06., τόµος 001 σελίδα 230). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόψη: . 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και του αρθρου 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/1983) «εφαρµογή του χοινοτικού δικαΐου» όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθῥο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/ 1984) «Συµµετοχή της Ελλάδος στο χεφάλαιο, στα αποθεµατικά χαι στις προβλεφεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “Άνθρακος και Χάλυβος. και του οργανισµού Εφοδιασµου ΕΥΡΑΤΟΜ», το άρθρο 7 του Ν. 1775/88 «Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού χεφαλαϊουί ΦΕΚ 101 / Α/88) και το άρθρο 65 του Ν. 18902 /1990 «Για τον εκσυγχρονισµό . και την ανάπτυξη» (ΦΕΚ 101 /Α/90),. 2. Την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύτερης Οδηγίας 77/ 91 /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ής Δεχεµβριου 1976 (Ε.Ε. Ο6, τόµος Ο01, σελ. 230),. 3. Την Υ.1250/15.1.1991 απόφαση του Πρωθυπουργού «Συµπλήρωση της Υ.1201 /5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργου» (ΦΕΚ 10/Β/1991),. 4. Την µε αριθ. 571/18 10.1990 - Τµημα ΄, γνωµοδοτηση του . Συμβουλιου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου χαι του Αναπληρωτη Υπουργου Εθνικής Οικονοµίας, αποφασιζουµε ο “Άρθρο 1 ' Σκοπός του διατάγµατος αυτού είναι η προσαρµογή και συµπλήρωση του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως χωδικοποιήθηκε µε το Β.Δ. 174/1 963 και συµπληρώθηκε - τροποποιήθηκε µε τα Π.Α. 409/86 (ΦΕΚ 191 και 498/87 {ΦΕΚ 236/ προς τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Δεύὕτερης Οδηγίας Υ / 91 /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 3ης Δεχεµβριου 1976 (Ε.Ε.06, τοµος Ο01, σελ. 230).. “Άρθρο 2 Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1 986 και τροποποιήθηχκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 4908 /19087, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στο Καταστατικό ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να οριστεί ότι χατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Επταιρείας ή µέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της γενικης Συνέλευσης, το Διοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοφηφια των 2% του συνόλου των µελών του: ... α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού χεφαλαΐου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει κατα.βληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης. ο Πρόεδρος από την Γενική Συνέλευση και β) Να εκδίδει οµολογιακό δάνειο, για ποσό όµως που δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του χαταβεβληµένου µετοχικού χεφαλαίου, µε την έχδοση οµολογιών µετατρεψίµων σε µετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συµβουλιου µπορούν να ανανεώνονται από την Γενικη Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. “ΆΑρθρο 3 Το άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1 920 όπως προσετέθη µε το άρθρο 6 του Α.Ν. 148/67 (ΦΕΚ 173/Α/9.10.67) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.Δ. 34/68 (ΦΕΚ 285/Α/3.12.68), αντικαθίσταται ως εξής: ΄ «Επιτρέπεται όπως κατά την έκδοση οµολογιακού δανείου, αποφασιζοµένη κατά τις διατάζξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, ως επίσης και χατά τις διατάξεις της περ. }) της παρ. 1 του άρθρου 13, χορηγείται στους ομολογιούχους δικαάίωµα προς απόληφη, πέραν του τόχου και ωρισµένου ποσοστού επί των κερδων των υπολει΄ποµενων µετά την απόληψη του χατά το αρθρο 45 πρώτου µερίσµατος από τους προνοµιούχους και χκοινούς µετοχους ή προς λήφψη αλλης τινός προσθετου παροχής εξαρτωµένης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριοτητας της Εταιρειας Οι περαν του τόχου παροχες λογίζονται φορολογικά σαν µερισμα» “Άρθρο 4 Η περίπτωση ε) της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/ 1920 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) εκδόσεως δανείου δι' οµολογιών». ' Στον Υπουργό Εµπορίου, αναθέτουµε την δηµοσιευση κάι εκτέλεση αυτού του Προεδρικου Διατάγµατος. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . Οι Υπονντοι“ ΑΝΑΠΛ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΄ ΕΥΘΥΜΙΟΣ χρΙετ ΟΔΟΥΛΟΥ --…+ΥποΥΡτικον εγµΜΕονγΥΑιοΥ 9 ΕΜπΠοΡΙον ΑΘ.ΞΑΡΧΑΣ α1) Πράξη 22 της 20 Φεβξουαρίου 1991 Αύξηση ορίου κυκλοφορίας εντόχων γραµµατίων. Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: . . 1. Τις διαταξεις του Ν.Δ. 3745/ 57 «Περί εκδόσεως εντόχκων γραιλµατίων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 1266/ 82«΄Οργανα ασκήσεως της Νοµισµατικής, Πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 2. Την , αριθ. 2009421 /642/0023/8 21991 εισΐγγηση του . Υπουργού µε τήν οποία ζητειται η αύξηση του ορίου κυκλοφορίας των εντόκων γραµµατίων, κατά δρχ. 1.200.000 εκατοµµύρια, για την καλυφη δαπανών του Δηµοσίου, αποφασίζει: Την αύξηση από 1.12.1 900 κατά δραχµές 1.200:000 εκατοµµύρια του ορίου κυκλοφορίας των εντόχκων γραµµατίων, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δηµόσιο, δηλαδή από ξραχµές 4.800. 000 εκατοµµύρια σε“ δραχµές 6.000.000 εκατοµµύρια. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήρεως. -Οι Αντιπρόεδροι ' Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο ς ' Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΤΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ τκοκΝικο τΥποτΡΕΑΦΕΙΟ Εκδίδει την.ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υππρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * Πια φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 62.48.785 ΄Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 ι * Αποστολή ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολή της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 50. Από 9 σ'ελίδέ>ς µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ὑ΄µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 3Ο δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπητύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δήµόσιο Ταµείο 3512 ' . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλλπλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ). α) Για το Τεύχος Α΄ . Δρκ. 10.000 . Δρχ: 500 β) » ο » Β΄ » ΄ 19000 ο - '» 950 γ) » » ν Γ' . ». 6.000 ι& 300 δ) » » » Δ΄.. ο » 18.000 » 900 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 12.000 . » 600 στ) » ν » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 300 ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 > 150 η) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 ΄ » ο 300 θ) » » » - Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75. ή » » » Α.Ε..& » 40.000 » 2.000 ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4:250 . Πληροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Ιδρύουµε Στρατοδικείο Αεροπορίας στα Χανιά και στην Λάρισα, µε. “τίτλο «Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Χανίων» χαι «Διαρκές Στρατο. δικείο Αεροπορίας Λάρισας», αντιάτοίχως, χαθώς κάι Ναυτοδικείο στα Χανιά µε τίτλο «Διαρκές Ναυτοδικείο Χανίων». ο
  • Ως κατά τόπον αρµοδιότητα των παραπάνω Στρατοδικείων ορίζουµε: α) Για το Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπόρίας Χανίων χαι το Διαρκές Ναυτοδικείο Χάνίων, τους νοµούς Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασηθίου, περιορίζοντας, ως προς τις περιοχές αυτές, την αρµοδιότητα του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίας Αθηνών και Διαρκούς Ναντοδικείου Πειραιώς, αντιστοίχως. β) Για το Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας Λάρισας, τους νοµούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Ήµαθίας, Πιερίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και ΄Έβρου, περιορίζοντας, ως προς τις περιοχές αυτές, την αρµοδιότητα του Διαρκούς Στρατοδικείου Αεροπορίάς Αθηνών. '
  • Ως ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας των παραπάνω δικαάστηρίων, ορίζεται η 1.9.199]. . . “Άρθρο 2
  • Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Α/τος 105/1988 (Α, 46),.
  • Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 16η/10.10.90 συνεδρίασή του της ΚΣΤ' περιόδου.
  • Την 669/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασιζουμε Κυρώνεται η από 7.6:1990 απόφαση της Γενικής Συνελευσης των µελων του Διχηγορικου'Συλλογου Τρικάλων, για την τροποποΐηση του άρθρου 11 του Καταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Τρικάλων που χυρώθηκε µε το από 8.3.1941 Β.Δ/γµα (Α, 68) και ισχύθει µετά την τελευταία τροποποϊησή του µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 564/31.10.89 (Α, 239)
  • .3. Τη γνωµοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας αριθ. 40/ 199] µε πρόταση του Προέδρου της Κυβερνησεως και του Υπουργού Οικονοµικων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Δικαιώµατα Προϊσταµένου ΔΑ.Ο.Υ. Η παράγράφος 8 του αρθρου 45 του Π.Δ. 99/1977 αντικαθισταται ως ακολούθως: Ο Προισταµενος της Δημοσιας Οικονοµικής Υπηρεσιας ή ο υπάληλος που οριζεται από αυτόν, κατά τον έλεγχο των βιβλιων και στοιχείων του παρόντος Κώδικα στην επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευματια ή στο κατάστηµα άλλου υποχρέου, υποχρεούται να παραδώσει σ' αυτόν επί αποδείξει, µετά το πέρας του ελέγχου, σηµείωµα για τις παραλείψεις και παρατυπίες στην εφαρµογή του. παρόντος Κώδικά, που εξακριβώθηκαν κατά τον έλεγχο. Εξαιρετικά, όταν οι παραλείφεις ή παρατυπίες εξακριβώνονται από τον προληπτικό έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, το σηµε΄ιωµα αυτό παραδίδεται υποχρεωτικά από τα ελεγκτικά όργανα πριν από την αναχώρησή τους από την επαγγελματιχη εγκατάσταση του. επιτηδευµατία. Με το πιο πάνω σηµείωµα καλείται ο επιτηδευµατιας εντός δέχκα ηµερών να αναφέρει τις απόψεις του και να παράσχει σχετικές διευχκρινίσεις για τις παραλειφεις και παρατυπιες που εξακριβώθηκαν. Η προθεσµία αυτη µπορει να παραταθεί από τον Προϊστάµενο της Α.Ο.Υ. µέχρι δέκα ακόµη ηµέρες». .Πρόστιµο ΄ Η παραγραφος 3 του άρθρου 47 του Π. Δ 99/ 1977 αντ…αθισταται ΄ ως ακολούθως: «Ά. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του παραβατη φυσικού προσώπου, επί δε οµορρυθµων, ετερορρυθµων, περιωρισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιρειών, συνεταιρισµών και λοιπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου σε βάρος του νοµικού προσώπου. Προκειµένου περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών το προστιµο επιβαλλεται σε βάρος των µελών της κοινοπραξίας, το καθένα από τα οποία ευθύνεται απεριόριστα και στο σύνολο. . , Το προστιµο επιβαλλεται µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµοδιας Δ.Ο.Υ. ή του προϊσταµένου της ΥΠ.Ε.Δ.Α., στην οποία γίνεται αύντοµη περυγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστηµο που επιβάλλεται γι' αυτή, Μαζί µε την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετιχής έκθεψης ελέγχου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να επιβληθούν πρόστιµά διαχεκριµενως για περισσότερες της µιας παραβάσεις του παρόντος Κωδικα, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περιοδο ι . Αρµόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολης του προστιμου είναι, προκειµένου για επιτηδευµατία φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο στάµενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχειρήσεως ή του επαγγέλµατος του επιτηβδευµατία ή του υποκαταστήµατος, κατά περίπτωση, προκειµένου δε για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάµενος της αρµοδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβη της δήλωσης αποδοσης του παρακρατουµένου φόρου εισοδηµατος από µισθωτές υπηρεσίες και για τις λοιπές περιπτώσεις αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του παραβάτη. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο, αρµοδιοι για την έκδοση της απόφασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής του προστίµου είναι οι Προϊστάµενοι της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Αθηνών και των Παραρτηµάτων της. για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες αυτές, µόνο στις περιπτώσεις του ο παράβατης έχει την εδρα της επιχείρησης ή του επαπελµατος ή του υποκαταστήµατός του ή την κατοικία του, κατά περίπτωση, στην περιφέρεια των Νοµαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, ή στις περιφέρειες των Νοµαρχιών που“ εδρεύουν. το. παράρτηµα της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής του προστίµου διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. για ενηµέρωση του φακέλου του παραβάτη. Αµέσως µετά την οριστική και αµετάκλητη επίλυση της διαφοράς επί του επιβληθέντος προστίµου και τη βεβαϊωσή του ολόκληρος ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβαζεται στον Προισταμενο της αρµόδιας ΔΑ.Ο.Υ. Για την εξώδικη λύση της διαφοράς και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίµου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955; όπως ισχύπουν κάθε φορά. Σειπερίπτωση εξώδικης λύ- σης της διαφοράς το“πρόστιµο περιορίζεται ή διαγράφεται κατά περίπτωση. Οι περί παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου προς ενέργεια αρχικής,ή συµπληρωµατικής Φορολογικής εγγραφής στη Φορολογία εισοδήµατος διατάξεις, που ισχύουν χάθε φορά, εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιβολή του προστίµου του άρθρου αυτού, της προθεσµίας της παραγραφής αρχοµένης από της λήξεως της επόµενης διαχειριστικής περιόδου εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση». “Άρθρο 3 ΄Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων Λαρόντος Προεδρικού Διάτάγματος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό των Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσιενση και εχκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ >ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.. 562 (6) Τροποποιηση του άρθρου 1 ] του Κατασταστικού του Ταµείου Προνοίας ΄ Δικηγόρων Τρικάλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: ΄ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρθρου 1 τόυ Α Ν. 87/ 1936 (Α.390),.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-04 Προεδρικό Διάταγμα 1991/48
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/26
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1936/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/87 1936
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3323 1955
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/99 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/99 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/564 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία