ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/491

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄ Διάρθρωση και Αρµοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Κεντρική Υπηρεσία . 'Άρθρο 1 Αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. - . . 1. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών ανήκουν τα θέµατα που ανάγονται: . α) Στην αντικειµενική πληροφόρηση του Ελληγνικού λαού. β) Στην ενηµέρωση των Οργάνων του Κράτους και των φορέων του δηµοσίου τοµέα για τα σηµαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελλχηνικής και ξένης κοινής γνώµης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στα θέµατα που αφορούν τη χώρα. . {) Στην ενηµέρωση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο των ΈΕξωτερικών και λοιπούς αρµόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώµης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, στην προβολή της Χώρας στο Εξωτερικό, καθώς και τη συµβολή στην καλλιέργεια πνευµατικών και γενικά πολιτιστικών σχέσεων µε άλλα Κράτη και Διεθνείς Οργανισµούς. 5) Στη συµβολή για την καλλιέργεια εθνικών, πνευµατικών χκαι πολιτιστικών γενικά σχέσεων µε τον Απόδηµο Ελληνισµό και την ενηµέρωσή του στα ζητήµατα που τον αφορούν. ' ε) Στην παρακολούθηση, διατύπωση προτάσεων για ρυθµίσεις και στην εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τον Τύπο γενικά, τα ραδιοτηλεοπτικά και λοιπά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, την κινηµατογραφία, την δισκογραφία, την ταινιογραφία, καθώς και τα αφορώντα τους τοµείς αυτούς θέµατα πνευµατικής τδιοκτησίας. στ) Στο σχεδιασµό, ανάπτυξη και αξιοποΐηση των αντιστοΐχων προς τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών προγραµµάτων της Ε.Ο.Κ.. και την ίδρυση και στήριξη θεσµών που υπηρετούν την πλχηρέστερη ενηµέρωση του Ελληνιχκού λαού και της διεθνούς κοινής . ζ Στη. συγκρότηση και λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήµης βάσει του Ν. 1802/90.η) Στη συλλογή και αξιοποΐηση στοιχείων αναγόµενων στον ευρύτερο κύχκλο των αρµοδιοτήτων της Γενικής Γ ραµµατείας Τοπου και Πληροφοριών και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, σικονοµικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά χ.λπ. θέµατα του Ελληνικού Χώρου χαι του Ελληνισµού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέµατα που έχουν σχέση µε τη χώρα και τους διεθνεῖς Όργανισµούς που αυτή µετέχει, (ΕΟΚ, ΔΑΣΕ, ΟΗΕ κ.λπ). 2. Για την άσχκηση των αρµοδιοτήτων της η Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών χρησιµοποιεί όλα τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις µέσα, προµηθεύεται κάθε πρόσφορο κατά την κρίση των αµροδίων οργάνων της µέσο, παράγει ενηµερωτικό υλικό παντός είδους και οργανώνει ενηµερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. “Άρθρο 2 Γενικός Γραµµατέας 1. Των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χαι Πληροφοριών προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας Τύπου και Πληροφοριών. 2. Για την εξυπηρέτηση και τη διοικητική υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα λειτουργεί Γραφείο, µε αρµοδιότητα τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενηµέρωσή του χατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του χκαθώς καιοργάνωση της επικοινωνίας του µε το κοινό και άλλες Υπηρεσίες στην Ελλάδα χαι το εξωτερικό. ΄ Άρθρο 3 Διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφο- , ριών 1.Η Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών διαρθώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 2.Η Κεντρική Υπηρεσία διαθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις Διευθύνσεις και Τµήµατα. ** ΄ 3.Γενικές Διευθύνσεις είναι: &) Η Γενική Διεύθυνση Ενηµέρωσης. 1)Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης. 4.Η. Γενική Διεύθυνση Ενηµέρωσης συγχκρότείται από τις Διευθύνσεις; ΄ 1)Πληροφόρησης. ] . 2)Αναλύσεων χαι Τεκµηρίωσης. Υ) Γραφείων Τύπου: 3)Δηµοσίων Σχέσεων. 4)Εποπτείας. . 5)Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήκης. 5.Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Διοικητικού.. 2)Οικονοµικών. ) Οργάνωσης και Εκπαίδευσης. 8) Τεχνικής Υποστήριξης. 6.Διευθύνσεις υπαγόµενες απ' ευθείας στο Γενικό Γραµµατέα είναι: 1)Η Διεύθυνση Επιθεώρησης. … 7.Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών είναι τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού χκαν τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού, εξαρτώµενα από την Κεντρική Υπηρεσία καθ' α ειδικότερα ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισµού. ' 8.Στη Γενική Γραµµατεία Τύπου χκαι Πληροφοριών λειτουρχεί επίσης η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού χαι Ανάλυσης Πολιτικής (Π.Δ. 460/90 - ΦΕΚ 176/Α/90). . ΄ Άρθρο Άρθρο 4 Αρµοδιότητα Γενικών Διευθύνσεων 1.Η Γενική Διεύθυνση Ενηµέρωσης συντονίζει τη δράση των επιµέρους υηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται µε σκοπό: 1)Την άµεση και διαρκή ενηµέρωση και πληροφόρηση της ελληνικής και ξένης χοινής γνώµης για τις εθνικές θέσεις, τα κρατικά µέτρα και αποφάσεις, την κατάσταση της Χώρας, καθώς και τη συλλογή χαι αξιοποΐίηση πληροφοριών που αφορούν θέµατα του Ελληνισµού. 2)Την κατά νόµο εποπτεία επί των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, την εξυπηρέτησή τους γενικά χαθώς και την υποβοήθηση στο έργο τους των εκπροσώπων -ου ελληνικού χκαι ξένου Τύπου και των εργαζοµένων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 2.Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης συντονίζει τη δράση των επι. µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών µονάδων και τη µέγιστη αξιοποΐηση του υπηρετούντος προσωπικού και των διατιθεµένων µέσων. “Άρθρο 5 Συτέρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφόρησης 1.Η Διεύθυνση Πληροφόρησης συγκροτείται από τα εξής . Τµήµατα: 1)Επισκόπησης Τύπου 2)Επισκόπησης Οπτικοαχκουστικών Μέσων Υ) Ευρωκοινοτικών θεµάτων 3)Δηµοσιογραφικών χκαλύψεων 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφόρησης απ' ευθείας ανάγονται τα εξής θέµατα: Ο συντονισµός του έργου των υπογοµένων σ' αυτή Τµηµάτων, η συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών, η ενηµέρωση της ιεραρχίας, ή παροχή στα κάθε είδους µέσα µαζικής ενηµέρωσης ειδήσεων, επισήµων χειµένων χαι πληροφοριών γενικά προς ενηµέρωση της κοινής γνώµης για θέµατα κρατικής δραστηριότητας και η έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή τη διάψευση . ανακριβών δηµοσιευµάτων ή ειδήσεων, καθώς και η τακτική και άµεση επαφή µε τους εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η επιµέλεια για την ενηµέρωση αυτών από τον αρµόδιο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. 3.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Πληροφόρησης ανάγονται επίσης τα εξής θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των-Τµηµάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τµήµα Επισκόπησης Τύπου: Η επισκόπηση του ελληνικού και Εένου Τύπου για τη συγκέντρωση ειδήσεων, πλχηροφοριών και στοιχείων που αφορούν στα θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών χαι η κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενηµέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών, των Οργάνων του Κράτους και των φορέων του Ατµόσιου Τοµέα. . . 8) Στο Τµήµα Επισκόπησης ΟπτικοακουστικώνοΜέσων: Η παρακολούθηση των εκποµπών των οπτικοακουστικών εν γένει µέσων για τη συγχκέντρωση ειδήσεων, πληροφοριών χαι στοιχείων που αφορούν στα θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών και η κατάρτιση σχετικών δελτίων προς ενηµέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών, των Οργάνων του Κράτους χαι των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα. 7} Στο τµήµα Ευρωκοινοτικών Θεµάτων: Η συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς και τις εν γένει δραστηριότητες των οργάνων τους και η κατάρτιση δελτίων προς ενηµέρωση της ιεραρχίας, των Οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δηµόσιου τοµέα, για την αξιοποΐηση κάθε στοιχείου σχετικού µε τα Ευρωπαϊκά θέµατα. 2)Στο Τµήµα Δηµοσιογραφικών καλύψεων: Η µε δηµοσιογραφικά, φωτογραφικά, τηλεοπτικά, χινηµατοΥραφικά χ.λπ. συνεργεία κάλυψη γεγονότων χαι θεµάτων που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Τύπου ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΟ) και Πλχηροφοριών, η διενέργεια δηµοσκοπήσεων και σφυγµοµετρήσεων, χκαθώς και η παραγωγή ντοκυµαντέρ χαι κάθε είδους ενηµερωτικού υλικού. “Άρθρο 6 . Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκµηρίωσης » 1.Η Διεύθυνση Αναλύσεων και Τεκµηρίωσης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 4 ' 1)Πολιτικών χαι Οικονοµικών θεµάτων 7 2)Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Οικολογικών θεµάτων Εθνικών θεµάτων 3)Εχκδόσεων ΄ ' 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκµηρίωσης ανάγονται τα εξής θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως: . 1)Στο Τµήµα Πολιτικών και Οικονοµικών θεµάτων. Η µελέτη, ανάλυση και τεκιµηρίωση θεµάτων πολτικού και οιχκονοµικού χαρακτήρα. 2)Στο Τµήµα Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Οικολογικών θεµάτων. ' . Η µελέτη, ανάλυση και τεκµνηρίωση θεµάτων χοινωνικού, πολιτιστικού και σικολογικού χαρακτήρα.΄ Σπτο Τµήµα Εθνικών θεµάτων: Η ανάλυση και τεκµηρίωση θεµάτων εθνικού χαρακτήρα. 3)Στο Τµήµα Εκδόσεων: … 1) Ο σχεδιασµός και η µέριµνα της έκδοσης διαφόρων εντύπων ή άλλων στοιχείων τεκµηρίωσης, το εσωτερικό και το εξωτερικό, χαθώς και των τακτικών εκδόσεων της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. | 2) Ο εφοδιασµός των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τοπου και Πχηροφοριών µε κάθε µορφής εκδόσεις, έντυπα κ.λπ., χαθώς και η διαχείριση και διάθεση των εκδύσεων της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων. 3) Οιτεχνικές εκδοτικές διαδικασίες και εργασίες, καθώς και η εν γένει επιµέλεια των εκδόσεων. ΄ 5δ) Η οργάνωση και λειτουργία εκδοτικής µονάδας. . “Άρθρο 7 … Συγκρότηση και αρµοδίοτητα της Διεύθυνσης Γραφείων Γύπου 1.Η Διεύθυνση Γραφείων Τύπου συγκροτείται από τα εξής θέµατα: . 1)Τµήµα Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 2)Τµήµα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού ) Τµήµα Επικοινωνιών Γραφείων Τύπου 2, Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Γραφείων Τύπου ανάγονται τά εξής θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως: … 3)Στο τµήµα Εξωτερικού: 1) Η µελέτη των θεµάτων και ο καθορισµός: των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού στα πλαίσια των Εθνικών αναγκών και επιδιώξεων. 2) Η επεξεργασία, σε συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τοπου και Πλχηροφοριών και τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς του Δηµόσιου τοµέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε διεθνή θέµατα. σε εθνικά θέµατα και στον Απόδηµο Ελληνισµό και η αξιοποίηση τούτων δια των Γραφείων Ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος του έργου, της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων γενικά των Γραφείων Τοπου Εξωτερικού και η παροχή χατευθύνσεων, πληροφοριών., στοιχείων και οδηγιών για την εκπλήρωση της αποστολής των ' Γραφείων Τύπου Εξωτερικού και ιδίως σε ό,τιαφορά τον επήρεαάσµό υπέρ των ελλχηνικών απόψεων της διεθνούς κοινής γνώµης και τη διάψευση ή ανασκευΐββευδών, ή δυσµενών δηµοσιευµάτων και πληροφοριών των ξένων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 55) Η παροχή οδηγιῶν για το χειρισµό θεµάτων που ανάγο- :νται στον κύχλο αρµοδιότητας άλλων Υπηρεσιών, δηµόσιων ΟΌργανισµών και φορέων καθώς και τα θέµατα επικοινωνίας µε αυτούς. 3) Η εισηγηση ή διαµεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πλχηροφοριών για τη σύσταση, στέελέχωση, κατάργηση, καθώς και για τα θέµατα προσωπικού, προύπολογισµού, µέριµνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού. 2)Στο Τµήµα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού: 1) Η µελέτη των θεµάτων και ο καθορισµός των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού στα πλαΐίσια των Κρατικών και Εθνικών αναγκών. 2) Η επεξεργασία, σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών και τα αρµόδια Υπουργεία και φορείς του Δηµόστου τοµέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε θέµατα χρατικής δραστηριότητας και η αξιοποΐηση τούτων δια των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού. Υ Ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος του έργου. της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων γενικά των Γραφείων Τ που Εσωτερικού χαι η παροχή κατευθύνσεων, πληροφοριών, στοιχείων και οδηγιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 55) Η εισΐγγηση ή διαµεσολάβηση προς τις άλλες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πλχηροφοριών για τη σύσταση, στελέχωση κατάργηση καθώς και για θέµατα προσωπικού, προύυπολογισµού., µέριµνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού. 3) Η παρέµβαση ή διαµεσολάβηση προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς του τόπου λειτουργίας τους, ή του κύκλου αρµοδιότητας του οικείου θέµατος, για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος ζητήµατος. . ) Στο Τµήµα Επικοινωνιών Γραφείων Τύπου: 1) Η συγκέντρωση από τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και Εσωτερικού, ειδήσεων, πλχηροφοριών και στοιχείων για τα θέµατα που ανάγονται στους τοµείς αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου :χαι Πληροφοριών και η ενηµέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπόου και Π . . για την πλχηροφόρηση της υπηρεσιακής ιέράαρχίας, των Οργάνων του Κράτους χαι των φορέων του δηµοσίου τοµέα. 2) Η διαβίβαση προς τα Γραφεία Τύπου, σε συνεργασία µε τις οικείες Διευθύνσεις, ειδήσεων και πλχηροφοριών. καθώς και οδηγιών για την αξιοποϊησή τους. ή για την ανασκευή ή τη διάφψευση ανακριβών δηµοσιευµάτων. . “Άρθρο 8 Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Δηµοσίων Σχέσεων 1.Η Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων σύγκροτείται από τα εξής τµήµατα: . … | 1)Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων Εσωτερικού 2)Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων Εξωτερικού ) Τµήµα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών Κέντρων . . 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Δηµοσίων Σχέσεων ανάγονται τα εξής θέµατα. που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως: ' 1)Στο Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων Εσωτερικού: 1) Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπήρέτηση των απευθυνόµενων στη Γενική Γραµµατεία Τοπου και Πληροφοριών πολιτών, φορέων χαι εκπροσώπων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. . . 2) Η παροχή στους δηµοσιογραφικούς οργανισµούς, τους εχκπροσώπους του ελληνικου Τύπου και των χκάθε είδους µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κάθε ασχολούµενο µε αυτά, διευκολύνσεων για την χαλύτερη εκτέλεση του έργου τους, επιφυλασσοµένων των περιπτώσεων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας. Υ Τα ζητήµατα κάι οι εκδηλώσεις χκοινωνικού και φιλοφρο-νητικού χαρακτήρα της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. 8) Στο Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων Εξωτερικού: 1) Η διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η πα.. ροχή σ' αυτούς και τους ξένους εν γένει δηµοσιογράφους, διευχκο.λύνσεων χαι τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους καθώς χαι ή, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διοργάνωσης Εχδηλώσεων χκαι Συνεδριακών Κέντρων, οργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποχκριτές του ξένου Τύπου, καθώς χκαι των συνεντεύξεων ξένων επισήµων. 2) Η συνεργασία µε τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα Εένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελµατικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα. ' ΥΥ) Η παροχή διοικητικών και τεχνικών διευχολύνσεων σε ξένα τηλεοπτικά, κινηµατογραφικά κ.Άτ. συνεργεία για τη λήψφη σκηνών επικαΐρων ή ταινιών γενικά. ΄ 86} Η χατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων παραµονής στην Ελλάδα ξένων προσωπικοτήτων ή δηµοσιογράφων που την επι-. σκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής µε πρόσκληση της Υπηρεσίας. 5) Η παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποχριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και η επιµέλεια χκάθε θέµατος που τους αφορά. . 6) Η τήρηση επαφής µε τους επισκεπτοµένους τη χώρα ξένους δηµοσιογράφους χαι µετά την αναχώρησή τους χκαι η απο- . στολή σ' αυτούς στοιχείων χαι πληροφοριών. ζ Τα θέµατα τήρησης, σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πληροφοριών, αρχείου αλληλογραφίας, δηµοσιευµάτων χαι στοιχείων, καθώς και µητρώου και ευρετηρίου των εξυπηρετουµένων από την Υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δηµοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσµο διακεκριµένων δηµοσιογρά. φων χαι προσωπικοτήτων. γενικά. Στο Τµήµα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Συνεδριακών έντρωνς: 1) Η οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους-των µέσων µαζικής ενηµέρωσης εκδηλώσεων ή σηµαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος. 2) Η διοργάνωση και πραγµατοποΐηση εκδηλώσεων ενηµέ-. ρωσης, συνεντεύξεων τύπου χ.λπ. των οργάνων του Κράτους και των φορέων του Δηµόσιου τοµέα, ξένων Επισήµων, τήτων και λοιπών παραγόντων. Υή Η υποβοήθηση άλλων Υπηρεσιών και φορέων στην πραγµατοποΐηση τέτοιων εκδηλώσεων. . 9) Η τήρηση ηµερολογίου εκδηλώσεων. … 5) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας στους όργανωτές και τους συµµετέχοντες σε χκάθε εκδήλωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας των χώρων ως Κέντρων Τύπου. 6) Η µέριµνα για την διαρρύθµιση των αιθουσών, τον χαθα.ρισµό και τη συντήρηση των χώρων χαι εγκαταστάσεων, καθώς και των επίπλων, των σκευών και του µηχανικού εξοπλισµού που βρίσκονται µέσα σ' αυτούς σε άριστη πάντοτε χατάσταση, ο εφοδιασµός µε αναλώσιµα υλικά χαι η διαχείρισή τους. “Άρθρο 9 Συγκρότηση και Αρµοξιότητα της Διεύθυνσης Εποπτείας 1.Η Διεύθυνση Εποπτείας συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Εντύπων 2)Τµήµα Ραξιοτηλεοπτικών Μέσων 7) Τµήµα Θεαµάτων χαι Ακροαµάτων 3)Τµήµα Πρακτορείων Ειδήσεων, Δηµοσιογραφικών Οργανισµών και Επαγγελµατικών Οργανώσεων. 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Εποπτείας ανάγονται τα εξής θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων αυτής ως ακολούθως: . . 1)Στο Τµήµα Εντύπων . 1) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Τύπου χκαι λοιπών πων µαζικής ενηµέρωσης. ' 2) Η τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυχλοφορία των εφηµερίδων χαι λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου, χαθώς και ή σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκδόσεων, εκτύπωση της. Υ Η παροχή διευκολύνσεων χαι υποστήριξης γενικά προς τις εφηµερίδες και τα λοιπά έντυπα τα οποία πληρούν τις προς τούτο οικείες προύποθέσεις καθώς και η εισήγηση για τη χορήγγηση οικχονοµικής ενίσχυσης. Η εφαρµογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου, Ὑενικώς χκαθώς και η παρακολούθηση της οµαλής διακίνησής του. 2)Στο Τµήµα Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων 1) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ραδιοτηλεοπτικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης γενικώς χαι της εποπτείας του Κράτους σ' αυτά. … 2) Η παρακολούθηση της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής Κοινοτι. κής και Διεθνούς Νοµοθεσίας περί ραδιοτηλεοπτικών µέσων µα-. ζικής ενηµέρωσης, καθώς και η µελέτη γενικά των θεµάτων των µέσων αυτών. Τ Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των κάθε τύπου, µορφής, υπόστασης και τεχνικής αυγκρότησης ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών χ.λπ. σταθµών. 3) Τα θέµατα συνεργασίας και εποπτείας επί της ΕΡΤ - ΑΕ, καθώς και της ανάπτυξης και υλικοτεχνικής στήριξής της. Επίσης τα θέµατα συνεργασίας µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και της κρατικής στήριξής του. Υ) Στο Τµήµα Θεαµάτων χαι Αχροαµάτων 1) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα θεάµατα και ακροάµατα γενικώς. . 2) Η, µετά κρίση του περιεχοµένου τους από τις αρµόδιες επιτροπές, χορήγηση αδειών, όπου αυτές προβλέπονται από τον Νόµο. για προβολή ταινιών, χήψη σκηνών ταινιών, εκτύπωση σε οποιοδήποτε φορέα εικόνων, ακροαµάτων κ.λ.π. Υ Η µέριµνα συγκρότησης των χατά νόµο γνωµοδοτικών επιτροπών και η παραποµπή σ' αυτές των θεµάτων του ανωτέρω εδαφίου β{β, ο συντονισµός και ή εποπτεία του έργου τους, καθώς και οι µελέτες των θεµάτων αρµοδιότητάς τους. 3) Η παρακολούθηση της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής Κοινοτι. κής και της Διεθνούς νοµοθεσίας περί κινηµατογραφίας, βίντεο, τραγουδιών κ.λ.π. και περί εκτυπώσεων παρόµοιας φύσης, περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς χαι η συµµετοχή στα οικεία “Όργανα. 3)Στο Τµήµα Πρακτορείων Ειδήσεων, Δηµοσιογραφικών Ορτανισµών και Επαγγελµατικών Οργανώσεων Τύπου. 1) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί Πρακτορείων Ειδήσεων και η εποπτεία της λειτουργίας τους. 2) Η µελέτη, εισήγηση και λήψη µέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέµατα πρακτορείων ειδήσεων στο εσωτερικό. Υή Η εποπτεία επί χαι ή κρατική στήριξή του. 3) Τα χάθε είδους ζητήµατα διεθνών πρακτορείων χκαι διεθνών δηµοσιογραφικών οργανισµών; διεθνών Κέντρων Τύπου, Ινστιτούτων µέσων µαξζικής ενηµέρωσης χ.λπ. 4) Η µελέτη των αφορώντων τις επαγγελµατικές οργανώσεις των εργαζοµένων στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης θεµάτων, η διατύπωση εισηγήσεων επί των σχετικών ζητηµάτων και η συγκέντρωση και τήρηση σχετικού ενηµερωτικού αρχείου. 5) Η παροχή επαγγελµατικών διευκολύνσεων στους εργαζοµένους στον τοµέα του Τύπου, όπου προβλέπεται από τον νόµο, για την άσχκηση του έργου τους.ζζ) Η εισΐήγγηση για τη χορήγγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε επαγγελµατικές οργανώσεις Τύπου. “ΆΑρθρο 10 Συγκρότηση και αρµοξδιότητα της Διεύθυνσης Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήκης 1.Η Διεύθυνση της Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήκης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Λειτουργίας 2)Τµήµα Προπαρασκευής στοιχείων ) Τµήµα Πρόσβασης ) Τµήµα Κρατικής Ταινιοθήκης και Οπτικοακουστικού γ κού. 2.Στην αρµοξιότητα της Διεύθυνσης της Τράπεζας ριών και Κρατικής Ταινιοθήχκης ανάγονται τα εξής θέµατα. που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτών της ως ακολούθως: 1)Στο Τµήµα Λειτουργίας: 1) Ο καθορισµός και η εφαρµογή κανόνων και συνθηχκών εργασίας της Τράπεζας. χανονικής και ασφαλούς λειτουργίας της. καθώς και λειτουργίας. συντήρησης και αποκατάστασης ανωµαλιών του µηχανικού εξοπλισµού της. 2) Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του µηχανογραφικού εξοπλισµού και του λογισµικού της Τράπεζας Ι καθώς και η ανάπτυξη εφαρµογών και της λειτουργίας της ζας. Ο έλεγχος της πληρότητας και αποδοτικότητας του λογισµικού της Τράπεζας. ' 2)Στο Τµήµα ΠΠροπαρασκευής στοιχείων: Β. Στα πλαίσια του Συντάγµατος και της κείµενης νοµοθεσίας. συγκέντρωση. διαλογή. επεξεργασία. τεκµηρίωση και διοχέτευση πληροφοριών στην Τράπεζα. καθώς και η φωτογραφική, µικροφωτογραφική κ.λπ.. αποτύπωση στοιχείων που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας και Πίληροφοριών. 7) Στο Τµήµα ΠΠρόσβασης: Τα θέµατα καθορισµού των προύυποθέσεων και συνθηχκών πρόσβασης στην Τράπεζα. στα πλαίσια της χείµενης νοµοθεσίας. καθώς και η µέριµνα της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των χρήστών. 3)Στο Τµήµα Κκρατικής Ταινιοθήκης, και (πτικοακουστικού Υλικού. 1) Η συγχκέντρωση. ταξινόµηση και διαφύλαξη οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως. ΄ Η µέριµνα συντήρησης. αναπαραγωγής και α«ξιοποίησης καθ“ οιονδήποτε τρόπο των στοιχείων του υλικού τούτου. Υή Η συγκρότηση. λειτουργία. διαχείριση και η εν γένει επιµέλεια της Ταινιοθήκης και του φωτογραφικού υλικού. [ ' 'Άρθρο || ' Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού 1.Διεύθυνση Διοικητικού συγχκροτείται από τα εξής Υµήµατα: α«) Τµήµα Διοίκησης ΠΠροσωπικού ΄ ο 1)Υµήµα Κατάστασης Προσωπικού Υ) Τµήµα Γραµµατείας και Διεκπεραίωσης 2.Στην αρµοδιύτητα της Διεύθυνσης Διοικητικού ανάγονται τα εξής θέµατα. που χκατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως: α) Σπτο Τµήµα Διοίκησης … αα) Η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορίες. κλάδους κ.λπ. και η σύνθεση σε προσωπικό των υπηρεσιακών µονάδων. ββ) Οι διαδικασίες πρόσλήφψης. τοποθέτησης. µετακίνησης. µετάθεσης. απόσπασης. χορήγησης α«δειών. αναπλήρωσης και αποµάκρυνσης του προσωπικού από την Υτπηρεσία. καθώς και κάθε συναφούς µεταβολής. ΥΥ) Η έκδοση οδηγιών. διατχγών και εγκυχκλίων σε θέµατα διοίκησης προσωπικού. δδ) Τα θέµατα ωρών χαι ηµερών λειτουργίας των υπηρεσιών χκαι τακτικής και πρόσθετης εργασίας του προσωπικού. εε) Τα θέµατα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου στστ) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και χκάθε είδους Συµβουλίων. Επιτροπών και οµάδων εργασίας. καθώς και λοιπών συλλογικών οργάνων και η εισαγωγή σ΄ αυτά θεµάτων της αρµοδιότητάς τους. Για τη συγκρότηση επιτροπών αρµοδιότητας άλλων Διευθύν. σεων ενεργεί σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις. 1)Στο Τµήµα Κατάστατης Προσωπικού 1) Η εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και ιδίως σε ό.τι αφορά τις προαγωγές. προσανξήσεις µισθών. απονοµή επιδοµάτων. παροχή νγειονοµικής περίθαλψης και τη λήξη της υπαλληλικής σχέσης. καθώς και ο χειρισµός κάθε σχετικού µε αυτά ζητήµατος. 2) Η τήρηση του προσωπικού - υπηρεσιακού µητρώου των υπαλλήλων. . ΥΥ) Η έκδοση οδηγιών. διαταγών και εγκυκλίων για θέµατα κατάστασης προσωπικού. Υ) Στο Τµήµα Γραµµατείας και Διεκπεραίωσης. . 1) Η παραλαβή και η διακίνηση. της υπηρεσιακής α«λληλοΥραφίας . βΒβΒ) Η µεταβίβαση. η λήφη και η εν γένει διακίνηση της «λληλογραφίας µε ΤΕΙΕΧ. ΕΑΧ και λοιπκά µέσα. ΥΥ) Οι διαξδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των ει' σερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. 4) Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων χαι η διανοµή τους στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 5) Η δακτυλογράφηση των χάθε είδους εγγράφων µε συνεργείο του Τµήµατος. αν δεν υφίσταται προσωπικό τοποθετηµένο στις καθ΄ έχαστα υπηρεσίες. 6) Η βεβαίωση από τον προϊστάµενο της ή τον νύµιµο αναπληρωτή του. της πιστότητας αντιγράφων. φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά διχκαιολογητικών. ὕστερα από αντιπαραβολή τους µε-το.το.επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο. Χζ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. “ΆΑρθρο 12 Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης (λικονοµικών 1.Η Διεύθυνση (λικονοµικών συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: … . α) Τµήµα ΠΠρούπολογισµού και Αποδοχών Εσωτερικού 1)Τµήµα Αποδοχών και Δαπανών Εξωτερικού Υ) Τµήµα Δαπανών Εσωτερικού και Προµηθειών 2)Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών. 2, Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Οικονοµικών ανάγονται τα εξής θέµατα του κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της. ως ακολούθως: . 3)Στο Τµήµα ΠΠρουπολογισµού και Αποδοχών Κσωτερικού: | . 1) Η χατάρτιση του προύπολογισµού των υπηρεσιών εσώτερικού και εξωτερικού της Γενικής ΠΓραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. η τυχόν αναµόρφωσή του και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του. ' . 2) Η έκδοση αποφάσεων ανάληφψης υποχρεώσεων. ΥΥ) Η! εκκαθάριση και η πληρωµή των αποδοχών και των προσθέτων αµοιβών του προσωπικού των υπτηρεσιών εσωτερίκού. ) Στο Τµήµα Αποδοχών και Δαπανών Εξωτερικού: 1) 1 εκκαθάφιση και η τληρωµή των αποδοχών του προσωπικού των |'ραφείων Τύπου Εξωτερικού. ) Η χκατανοµή των πιστώσεων του προυπολογισµού των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού. λάσει των προτάσεων που νπ-βάλλονται αρµοδίως: και η παρακολούθηση της κίνησής τους. Υ Η φροντίδα για τη σύσταση, τον καθορισµό του ύψους καὢς και τον ορισµό υπολόγων των πάγιων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, βάσει των προτάσεων της Διεύθυνσης [Γραφείων Τύπου και η παρακολούθηση της κίνησής τους. 4) Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση ορισµένων δαπανών των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Υ.Ε.Ε. . 5) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών χάθε είδους τακτικής δαπάνης που πραγµατοποιείται από τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και η φροντίδα για την εκκαθάρισή της. 6) Η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων, εξόδων πρώτης εγκατάστασης και µεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού. | Στο Τµήµα Δαπανών Εσωτερικού χαι Προµηθειών: 1) Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση ορισµένων δαπανών των υπηρεσιών εσωτερικού και η υποβολή των σχετιχών δικαιολογητικών στις αρµόδιες Υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Οιχκονοµικών. 2) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών δαπανών που πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες εσωτερικού και η φροντίδα για εκκάθάρισή τους. ΥΥ) Η εκκαθάριση των οδοιπορικών εξόδων και της ηµερήσιας αποζηµίωσης των υπαλλήλων των υπηρεσιών εσωτερικού ή και ιδιωτών που µετακινούνται στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. . 4) Η παρακολούθηση των οικονοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των συνεδριακών Κέντρων. 5) Η προµήθεια του αναγχκαίου υλικού χαι η εκτέλεση των αναγκαΐων εργασιών για την εύρρυθµη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών σύµφωνα µε τις ισχύουσες . σχετικές διατάξεις για τις χρατικές προµήθειες. 2)Στο Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών: . αα) Η διαχείριση και η διακίνηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Μέριµνας Χώρων και Μέσων. του υλικού εν γένει και η λογιστική παρακολούθησή του για την Κεντρική Υπηρεσία και τα Γραφεία Τόπου. ΄ ' 1) Η λειτουργία των αποθηκών υλικού και Αρχείου.Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και - Εκπαίδευσης 1.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαΐδευσης συγχκροτείται από τα εξής Τµήµατα: . 1)Τµήµα Νοµοθεσίας και Θεσµικών Μέτρων 2)Τµήµα Μελετών και Απλούστευσης Διαδικασιών Υ) Τµήµα Εκπαίδευσης 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και δευσης ανάγονται τα εξής θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της, ως ακολούθως: 1)Στο Τµήµα Νοµοθεσίας και Θεσµικών Μέτρων 1) Η παρακολούθηση και η κωδικοποΐηση της νοµοθεσίας και νοµολογίας που αναφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών και τα θέµατα αρµοδιότητάς της, χαθώς και η σχετική ενηµέρωση των υπηρεσιών της. 2) Η σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες µελέτη και κατάρτιση σχεδίων θεσµικών και γενικών µέτρων χκαθώς και οι ενέργειες προώθησής τους. . Υ Η παροχή συνδροµής προς τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πλχηροφοριών για την αντιµετώπιση θεµάτων νοµικής φύσεως. Β) Στο Τµήµα Μελετῶν χαι Απλούστευσης Διαδικασιών: 1) Οι µελέτες οργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών χαι των χρησιµοποιουµένων για την εκπλήρωση του έργου τους µέσων. 2) Η καθιέρωση µεθόδων απλούστευσης καθώς χαι ταχύτεΡης. αποδοτικότερης και αποτελεµατικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών. . Υή Ο σχεδιασµός νέων εντύπων και εν γένει µέσων διεξαγωτου υπηρεσιακού έργου. 5) Η µελέτη και η εισήγηση µέτρων βελτίωσης των συνθηκχών εργασίας. ' Υ) Στο Τµήµα Εκπαίδευσης 1) Ο σχεδιασµός, η κατάρτιση και η εφαρµογή πάσης φύσεως προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών, αυτοτελώς, ή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης. καθώς και µε τις υπηρεσίες άλλων αρµόδιων χρατικών φορέων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 1943/1991. 2) Η µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό, χαθώς και για τη συγκέντρωση γραπτών στοιχείων σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών και τις ειδικότεΡες ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων της. Επίσης, η φρο.' ντίδα για την ενηµέρωση των υπηρεσιών της Γ ενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών για το υλικό της βιβλιοθήκης. “Άρθρο 14 Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής ΥποστήΡιξης . ] 1.Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: . 1)Τµήµα Μέριµνας Χώρων και Μέσων 2)Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης … 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης ανάγονται τα εξής θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων αυτής ως ακολούθως: 1)Στο Τµήµα Μέριµνας Χώρων χαι Μέσων: 1) Η µέριµνα για τη µίσθωση χώρων χαι τη χωροταξική κατανοµή τους προς στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών ή την αποθήκευση υλικών χαι η παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαδικασία της µίσθωσης. Οι αρµοδιότητες αυτές όταν αφορούν Γραφείο Τοπου Εξωτερικού ασκούνται σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Γραφείων Τύπου. . 2) Η καθαριότητα τώων υπηρεσιακών χώρων Υ Η φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων δ6) Η µέριµνα εφοδιασµού των υπηρεσιών µε τα κάθε είδους µέσα διεξαγωγής του έργου τους χκαθώς και η µέριµνα διαφύλαξης και καλής χρήσης του οικείου εξοπλισµού. … 3) Η µέριµνα λειτουργίας του τηλεφωνικού Κέντρου. 4) Τα θέµατα χίνησης των οχηµάτων. 2)Στο Τµΐµα Τεχνικής Υποστήριξης: 1) Η µέριµνα για τη συντήρηση και λειτουργικότητα των τη-. λεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών µέσων χαι γενικώς των τεχνικών εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας. 2) Οι διαδικασίες χαι η παρακολούθηση εκτελέσεως τεχνικών εγκαταστάσεων χαι τεχνικών χατασκευών χαι επισκευών. ΥΤΟ Η λειτουργία µονάδων αναπαραγωγής εγγράφων και λοιπών στοιχείων. “Άρθρο 15 Συγκρότηση και αρµοδιότητα της Διεύθυνσής Επιθεώρησης 1.Η Διεύθυνση Επιθεώρησης συγκροτείται από τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εσωτερικού 8) Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού 2.Στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ανάγονται τα εξής θέµατα, πού χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της.ως ακολούθως: 1)Στο Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εσωτερικού 1) Η διενέργεια τακτικών βάσει προγράµµατος που εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα, και εκτάχκτων, βάσει ιεραρχικών εντολών, επιθεωρΐσεων των υπηρεσιακών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού για τη διαπίστωση της κανονικής και αποδοτικής λειτουργίας τους, καθώς και η σύνταξη σχετικών εχθέσεων. 2) Η επί τόπου παροχή οδηγιών για τη διόρθωση σφαλµάτων. Υ Η ξιενέργεια: διοικητικών εξετάσεων και ανακρίσεων., κατόπιν χαταγγελιών ή ιεραρχικών εντολών. 2)Στο Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού: 1) Η διενέργεια τακτικών, βάσει προγράµµατος, που εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα, και εκτάκτων, βάσει ιεραρχικών εντολών, επιθεωρΐσεων των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, για τη διαπίστωση της κανονικής και αποδοτικής λειτουργίας τους και της τακτικότητας στις διαχειρίσεις τους καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 2) Η επί τόπου παροχή οδηγιών για τη διόρθωση σφαλµάτων. . . Υγ) Η διενέργεια διοικητικών εξετάσεων και ανακρίσεων. κατόπιν χαταγγελιών ή ιεραρχικών εντολών. “Άρθρο 16 Γενική Διάταξη περί των αρµοδιοτήτων 1.Στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων, τόσο της Γενικής Γραµµατείας Τοπου και Πληροφοριών όσο και των επί µέρους υπηρεσιών της, όπως το πλαίσιο αυτό διαγράφεται από τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων, θεωρείται ότι περιλαµβάνονται. επίσης, εφόσον δεν χκαλύπτονται από άλλες διατάξεις, και όλα τα σχετικά και ειδικότερα προς τις αρµοδιότητες αυτές θέµατα και ζητήµατα. χκαθώς χαι οι χάθε είδους αναγκαίες για την άσκηση των άρµοδιοτήτων αυτών ενέργειες. 2.Τα χάθε είδους προβλήµατα σύγκρουσης ή αλληλεπικάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ των Γενικών Διευβύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών επιλύονται από το [Γενικό Γραµµατέα, προς τον οποίο και απευθύνονται οι αρµόδιοι Γενικοί Διευθυντές όταν ανακύπτουν τέτοια προβλήµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Περιφερειακές Υπηρεσίες “Άρθρο 17 Γραφείο Εξωτερικού: 1. Γραφεία Τύπου Εξωτερικού λειτουργούν στις έδρες των ελ- Χχηνικών διπλωµατικών ή προξενικών Αρχών καθώς και στις έδρες διεθνών Οργανισµών. . 2. Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού διακρίνονται σε Γραφεία Τοπου Α΄ Τάξης, σε Γραφεία Τύπου Β΄ Τάξης και σε [Γραφεία Τύπου Γ' Τάξης. 3 Γραφεία Τύπου Α΄ τάξης είναι τα εξής: Βόννης, ΕΟΚ - ΝΑΤΟ µε έδρα τις Βρυξέλλες, Λευχκωσίας, Λονδίνου, Νέας Υόρχκης και ΟΗΕ, Ονάσιγκτον, Παρισίων. 4. Γραφεία Τύπου Β΄' τάξης είναι τα εξής: Βελιγραδίου, - Βερολίνου, Βιέννης, Βουκουρεστίου, Κάΐρου. Μαξδρίτης, Μελβούρνης, Μόσχας, Ρώµης, Σόφιας, Τελ Αβίβ, Τιράνων. 5. Γραφεία Τύπουν Γ΄ Τάξης είναι τα εξής: Αλγερίου, Αµβούργου, Βαρσοβίας, Βέρνης. Βηρυττού, οστώνης, Βουδαπέστης. Βρυξελλών, Γενεύης, Δαµασκού, Καµπέρας, Κοπεγχάγης. Μεξικού, Μονάχου, Μόντρεαλ, Μπουένος “Άύρες, Ν. Δελχί. “Όλσο., Οττάβας, Πράγας, Πρετώριας, Ριάντ. Σαν Φραντζίσκο, Σίδνεύ, Σικάγου, Στοκχόλµης, Στρασβούργου. “Τόχκνο, Τορόντο, Χάγης, Δουβλίνου, Λισσαβώνας. 6. Στις έδρες Ελληνικών Διπλωµατικών και Προξενικών Αρχών ή άλλους τόπους σηµαντικού Εθνικοῦ ενδιαφέροντος, που δεν υπάρχουν συνεστηµένα Γραφεία Τύπου, δύναται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τύπου και Πληροφοριών, να ορίζονται άµισθοι Σύµβουλοι Τύπου ή άµισθοι επί τιµή Σύµβουλοι Τύπου. Οι οριζόµενοι ως Σύµβουλοι Τύπου πρέπει να είναι διαπρεπείς και έγκριτοι Έλληνες ή διακεκριµένοι αλλοδαποί µόνηµοι κάτοιχοι των χωρών διαπίστευσής τους, οι οποίοι να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσής τους καθώς και την Αγγλική ή την Γαλλική,. Οι Σύµβουλοι αυτοί ασκούν τα υπό της Γενικής Γραµµατείας Τοπου και Πληροφοριών οριζόµενα χαθήκοντα, ουδέν όµως διχκαίωµα οιασδήποτε µορφής (αποζηµιώσεως, αναγνωρίσεως υπηρεσίας, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό κ.λ.π.) αποκτούν εχ της χατά τα άνω τηκητικής αποστολής και ἁµισθης υπηρεσίας τους. “Άρθρο 18 Αρµοδιότητα Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 1. Στην αρµοδιότητα των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ανήκουν τα εξής θέµατα: . ' α) Η συµφώνως προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας διεκπεραίωση κάθε ζητήµατος που ανάγεται στον κύχκλο αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χαι Πληροφοριών. » β) Η ενηµέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για χκάθε ζήτηµα . που αφορά την Ελλάδα και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής Ελλχηνικής πολιτικής στο διεθνή χώρο: τα µέσα µαζικῆς ενηµέρωσης και την κοινή γνώµη του εξωτερίικού. Υ) Η ενηµέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις κύριες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στις χώρες της έδρας τους. δ) Η στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους ενηµέρωση των ελΧηνικών διπλωµατικών αρχών της. περιοχής τους και η µέριµνα για την επικοινωνία αυτών µε τα µέσα ενηµέρωσης. ε) Η ενηµέρωση της διεθνούς κοινής γνῶώµης εθνικά θέµατα, καθώς και για τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις και τα εν γένει επιτεύγµατα της χώρας µας. µε σκοπό τη δηµιουργία θετικής εικόνας της Ελλάδος στο εξωτερικό. στ) Οι ενηµερωτικές επαφές µε τους εκπροσώπους του Τύπου. των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των πολιτιστικών και πνευµατικών ιδρυµάτων της περιοχής της αρµοδιότητάς τους. ζ Η, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ενηµέρωση του Απόδηµου Ελληνισµού για τα θέµατα που αφορούν. ή) Οι επαφές, η βοΐθεια χαι η συνεργασία µε τον παροικιακό Τύπο και τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, για τα προγράµµατα που αφορούν τον Ελλχηνισµό. ' 0) Η, σε συνεργασία µε τις οικείες ελληνικές διπλωµατικές αρχές, παρακολούθηση του οµογενειακού Τύπου και των οµογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. ) Η, σύµφωνα µε τις οδηγίες ή µετά από έγκριση της Κεντρικήῆς Υπηρεσίας, εκτέλεση ειδικών καθηκόντων για λογαριασµό άλλων Δηµοσίων Υπηρεσιών και ιδίως στους τοµείς Τουρισµού, Πολιτισµού και Εκπαίδευσης. . ΄ 2. Η κατά τόπο αρµοδιότητα των Γραφείων Τύπου Εξωτεριχκού συµπίπτει µε εκείνη της ελληνικής διπλωµατικής ή προξενικῆς Αρχής της έδρας τους. . 3. Η κατά τόπο και καθ' ύλην αρµοδιότητα των Γραφείων ΤΌπου που λειτουργούν στις: έδρες Διεθνών Οργανισµών ορίζεται εκάστοτε µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. 4. Με απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληρο-φοριών µπορεί να ανατίθεται η αρµοδιότητα περιοχής στην οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Τύπου, σε άλλο Γ ραφείο Τύπου οριζόµενο µε την απόφαση. | ΄“Άρθρο 19 Διάρθρωση των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 1. Η διάρθρωση σε θέσεις προσωπικού των γραφείων Τύπου Εξωτερικού, χατά τάξη, έχει ως εξής: α) Γραφεία Τύπου Α΄ Τάξης: 4 θέσεις Κλάδου ΠΕ2 Τοπου 1 θέση Κλάδου ΠΕ] Διοικητικού 1 θέση Κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού ή ΔΕ5& Μεταφραστών -- Διερµηνέων 1 θέση Κλάδου Δακτυλογράφων 1 θέση Κλάδου ΥΕΙ Επιµελχητών. β) Γραφεία Τύπου Β' Τάξης: 2 θέσεις Κλάδου ΠΕ2 Τοπου 1 θέση Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού 1 θέση Κλάδου ΔΕΔ Δακτυλογράφων 1 θέση Κλάδου ΥΕΙ Επιµελητών. Υ) Γραφεία Τύπου Γ'΄ Τάξης: 2 θέσεις Κλάδου ΠΕ2 Τοπου.Στελέχωση Γραφείων Τύπου Εξωτερικού 1. Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Τοπου των Γ ραφείων Τύπου Εξωτερικού πληρούνται µε προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών το οποίο συγκεντρώνει τις ακόλουθες προύποθέσεις: . ο α) έχει πτυχίο Ανωτάτης Σχολής από τα αναφερόµενα στο άρθρο 29 του παρόντος, β) γνωρίζει άριστα δύο ξένες γλώσσες από τις οποίες η µια υποχρεωτικά η αγγλική ή η γαλλική Υ) έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία, από τα οποία δύο (2) σε δηµοσιογραφικό αντικείµενο, δ) έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα ειδικά υποχρεωτικά προγράµµατα εκπαίδευσης, €) έχει κριθεί κατάλληλο, ύστερα από ειδική συνέντευξη µε την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη των απαιτουµένων στην προχκειµένη περίπτωση ουσιαστικών προσόντων και της γνώµης των γλωσσών που δήλωσε ότι χατέχει ο υπάλληλος. Για το σκοπό αυτό ανάλογο µέρος της συνέντευξης διεξάγεται υποχρεωτικά στις ξένες αυτές γλώσσες. 2. Στη συνέντευξη χαλούνται να µετάσχουν µε γενική πρόσκληση που ανακοινώνεται κατά µήνα Δεκέµβριο, α) υποχρεωτικά, όσοι συµπληρώνουν τετραετή υπηρεσία από την αρχική, υπό οιαδήποτε µορφή, πρόσληφψή τους, β) όσοι ενδιαφέρονται να µετατεθούν σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού και δεν έχουν προσέλθει άλλη φορά σε συνέντευξη, ή προσήλθαν και δεν κρίθηκαν χατάλληλοι, ᾗ έληξε η ισχύς του πίνακα στον οποίο είχαν περιληφθεί. 3. Η συνέντευξη διεξάγεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους ενώπιον Επιττροπής που αποτελείται από ένα Γενικό Διευθυντή της Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών, το Διευθυντή ΄ραφείων Τύπου, δύο υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει σε ΓΓραφεία Τύπου Εξωτερικού, από τους οποίους ο ένας αγγλοµαθής και ο άλλος γαλλοµαθής, και από έναν χαθηγητή ξένων γλωσσών για κάθε ξένη γλώσσα που δήλωσε ότι γνωρίζει ο υποφήφιος. 4. Η επιτροπή χαταρτίζει αλφαβητικό πίνακα αυτών που κρίθηκαν κατάλληλοι κατά την συνέντευξη. Οι πίνακες αυτοί σχύουν για τέσσερα ηµερολογιακά έτη,. 5. Από τους πίνακες της προηγουµένης παραγράφου το ΥπηΣυµβούλιο διενεργεί τις οικείες µεταθέσεις ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση µετάθεσης στον µετατιθέµενο το Μάρτιο του οικείου έτους, εκτελείται δε µέσα στο από 1 ης Ιουλίου µέχρι 15 Αυγούστου χρο. νικό διάστηµα. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για µεταθέσεις προς και από Αυστραλία, Νότιο Αµερική και λοιπές χώρες παροµοίων ετησίων εποχιακών συνθηχκών, η µετάθεση δύναται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που επικαλείται λόγους σπουδών τέκνων, να εκτελείται µεά το πέρας του οικείου ακαδηµαϊκού έτους. 6. Οι χρονικοί προσδιορισµοί κοινόποΐησης και εκτέλεσης των αποφάσεων µεταθέσεων ισχύουν χαι για µεταθέσεις από ένα ΓΓραφείο Τύπου Εξωτερικού: σε άλλο ή στην Κεντρική Υπηρεσία. 7. Η διάρχκεια κάθε µετάθεσης στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού δεν µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας ούτε µεγαλύτερη της τετραετίας. Επί διαδαδοχικών µεταθέσεων από Γραφείο Τύπόυ Εξωτερικού σε άλλο, η συνολική ξιάρχκεια της συνεχούς νπηρεσίας του υπαλλήλου στο εξωτερικό δεν µπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) έτη. 8. Μετά τη συµπλήρωση του κατά την παραγρ. 7 χρονικού ορίου υπηρεσίας στο εξωτερικό, ο υπάλληλος µετατίθεται στην Κεντρική Υπηρεσία όπου υπηρετεί χκατ' αρχήν τουλάχιστον επί µια τετραετία µετά την οποία δύναται να τοποθετηθεί Προϊστάµενος Γραφείου Τύπου Εξωτερικού. 9. Οι χρόνοι προσδιορισµοί των παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθου δεν ισχύουν επί ειδικών περιπτώσεων που αφορούν την γπηρεσία ή όταν συντρέχουν λόγοι υπαιτιότητας του υπαλλήλου. 10. Για την κάλυψη θέσεων προσωπικού των λοιπών Κλάδων, πλην του ΠΕ2 Τύπου, εφαρµόζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου µόνον όσες αφορούν τους χΧρονικούς προσδιορισµούς. 11. Το προσωπικό των Κλάδων ΠΕΙ Διοικητικού ή ΔΕΙ Διοικητικού χκαθώς και το προσωπικό του Κλάδου ΔΕ3 Δακτυλογράπρέπει να γνωρίζει µια των γλωσσών αγγλικής ή γαλλικής ή την γλώσσα του τόπου της έδρας του Γραφείου, χκαθώς χαι τον χειρισµό ΤΕΛΕΣΞ και ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ. 12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών χατ' απόσπαση. 13. Οινπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου που υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού φέρουν χατά τη διάρκεια της υπηρε. σίας τους στο εξωτερικό, τον τίτλο, και µόνο ως τίτλο, Σύµβουλος Τύπου ή Γραµµατέας Τύπου ή Αχκόλουθος Τύπου υπό τις κατωτέρω διακρίσεις: … α) Του Συµβούλου Τόπου: οι Προϊστάµενοι των Γ ραφείων ΤΌπου β) Του Γραµµατέα Τύπου: οι έχοντες υπηρεσία στο εξωτερικό µεγαλύτερη των έξι (6) ετών, Του Αχκόλουθου Τύπου: οι έχοντες υπηρεσία στο εξωτερικό µικρότερη των έξι (6) ετών. “Άρθρο 21 Γραφεία Τόπου, Εσωτερικού 1. Τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού διακρίνονται σε; α) Διανοµαρχιακά β) Νοµαρχιακά … 2. Διανοµαρχιακά Γραφεία Τύπου είναι τα Γ ραφεία: α) Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 8) Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή, 7) Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα 3. Νοµαρχιακά Γραφεία Τύπου είναι τα λειτουργούντα στις Νοµαρχίες. Σε κάθε Νοµαρχία λειτουργεί ένα Γραφείο Τύπου. ΄“Άρθρο 22 Αρµοδιότητα Γραφείων Τύπου Εσωτερικού 1. Στην αρµοδιότητα των Διανοµαρχικών χαι των Νοµαρχιακών [Γραφείων Τύπου ανάγονται τα εξής θέµατα: α)- Η σύµφωνως προς τις γενικές χαι ειδικές οδηγίες της Κεφεκ 1+8 ντρικής Υπηρεσίας διεκπεραίωση χκάθε ζητήµατος που ανάγεται στον χκύκλο αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. . β) Η πλχηροφόρηση των µέσων ενηµέρωσης της περιοχής τους για τις χρατικές δραστηριότητες.. ) Η δηµοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενηµέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας. δ) Η ενηµέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δηµοσιεύµατα ιδιαίτερης σηµασίας. ε) Η ενηµέρωση των Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Άιγαίου, αντιστοίχως, και των οικείων Νοµαρχών, για πληροφορίες και δηµοσιεύµατα στην περιοχή τους που αφορούν τις νπηρεσίες τους ή τις περιοχές αρµοδιότητάς τους. στ) Η µέριµνα για την επικοινωνία των Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Ανγαΐου, αντιστοίχως, και των οικείων Νοµαρχών, καθώς και των Υπηρεσιών της περιοχής αρµοδιότητάς τους, και τα µέσα ενηµέρωσης. ζ Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δηµοσιογράφους. . 2. Προκειµένου περί των Νοµαρχιακών Γραφείων Θεσσαλονίκής, Ροδόπης και Ιωαννίνων προς το σκοπό αξιοποίησης των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων. χκαθώς και συντονισµού και υποβοΐήθησης του έργου τους, οι υπηρετούντες σ' αυτά δηµοσιογράφου, κατά την άσχκηση των χαθηκόντων τους, τελούν σε διαρκή σύνδεσµο και επικοινωνία µε το οικείο Διανοµαρχιακό Γραφείο Τύπου. . 3. Τα Διανοµαρχιακά Γραφεία Μακεδονίας και Θράκης τελούν σε ό,τι αφορά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους υπό την εποπτεία και του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. 4. Για τα Γραφεία Τύπου των Νοµαρχιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90), “Άρθρο 23 Διάρθωση Γραφείων Τύπου Εσωτερικού Η ξδιάρθρωση σε θέσεις προσωπικού των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού έχει ως εξής: α) Γραφείο Τύπου Μακεδονίας 2 θέσεις Κλάδου ΠΕ2 Τύπου 1 θέση Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού 1 θέση Κλάδου Δακτυλογράφων 1 θέση Κλάδου ΥΕΙ Επιµελητών β) Γραφείο Τύπου Θράκης 1 θέση Κλάδου ΠΕ2 Τύπου 1 θέση Κλάδου Διοικητικού 1 θέση Κλάδου ΔΕΑ Δακτυλογράφων 1 θέση Κλάδου ΥΕΙ Επιµελητών Γραφείο Τύπου Ηπείρου 1 θέση Κλάδου ΠΕ2 Τύπου 1 θέση Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού 1 θέση Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων 1 θέση Κλάδου ΥΕΙ Επιµελητών . δ) Γραφείο Τύπου Νοµαρχιών 1 θέση δηµοσιογράφου µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου. “Άρθρο 24 Στελέχωση των Νοµαρχιακών [Γραφείων Τύπου 1. Οι θέσεις των Νοµαρχιακών Γραφείων Τύπου καλύπτονται από δηµοσιογράφους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. 2. Στις θέσεις των Νοµαρχιακών Γραφείων Τύπου είναι δυνατόν, κατά τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, να τοποθετούνται … πάλι.κατ' απόσπαση υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Συλλογικά ΄Οέγανα “Άρθρο 25 Συγκρότηση και λειτουργία Για τις επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται µε ειδικότερες ρυθµίσεις, οι πιό κάτω διατάξεις: . 1. Οιεπιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χαι Πληροφοριών για ορισµένο σκοπό ή µε ετήσια θητεία. Οι µε ετήσια θητεία συγχκροτούνται κατά µήνα Δεκέµβριο χάθε έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται αντικατάσταση µέλους παρά µόνο για εύλογη αιτία. Στην περίπτωση αυτή το νέο µέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Μέλος το οποίο εξάντχησε τη θητεία του δύναται να διοριστεί 2. Στις επιτροπές προεδρεύει, όπου δεν ορίζεται αλλιώς, υπάλΧχηλος µε βαθµό Α΄ των Κλάδων ΠΕ οριζόµενος µε την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Σε περίπτωση συµµετοχής ιδιωτών, η ανάθεση της προεδρίας της επιτροπής σε ιδιώτη δεν αποκλείεται. 3. Τα µέλη που απουσιάζουν ή χωλύονται αναπληρούν οι οριζόµενοι µε την απόφαση συγκρότησης του συλλογικού οργάνου αναπχηρωτές αυτών. Μέλη επιτροπών που συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια µέχρι και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν µπορούν να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση. 4. Τα θέµατα που συζητούνται στις Επιτροπές, τα εισηγούνται οι αρµόδιοι καθ' ύλην Προϊστάµενοι υπηρεσιών, Διευθύνσεων ή Τµηµάτων. Ο πρόεδρος µπορείνα αναθέσει σε µέλος της επιτροπής τη µελέτη και εισΐγγηση ορισµένων θεµάτων. 5. Οιεπιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. . Οι τριµελείς επιτροπές συνεδριάζουν εφόσον παρίστανται και τα τρία µέλη. τ ο 6. Οι επιτροπές συγκαλούνται µε πρόσκληση του προέδρου τους σε τόπο που αυτός ορίζει. Η πρόσκλχηση στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερΐγσιας διάταξης επιδίδεται ή ανακοινώνεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας σε κάθε ένα από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισµένη για τη συνεδρίαση. Σε χατεπείγουσες, κατά την εκτίµηση του προέδρου, περιπτώσεις, ή πρόσκληση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος του χατεπεΐγοντος, µπορεί να επιδίδεται ή να ανακοινώνεται και χατά την προηγουµένη της συνεδρίασης ηµέρα. ' 7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι µυστικές. Η επιτροπκή µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή τδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα. . Β. Οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις των επιτροπών. λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσύτερες από δύο γνώµες, εκείνοι που υποστηρίζουν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρΐσουν σε µια από τις επικρατέστερες. Αποφάσεις απορριπτικές ή περιοριστικές του αιτήµατος, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες. Ο. Οι αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις των επιτροπών διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόµατα αυτών που συµµετέχουν και αναφέρεται ρητά η απουσία ή το χώλυµα τακτι΄ κού µέλους και η συµµετοχή του αναπλχηρωµατικού µέλους. Επίσης. στα πρακτικά καταχωρίζόνται και οι γνώµες των µελών πουµειοφήφισαν. . … 10. Κάθε επιτροπή, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, αλληλογραφεί, δια του προέδρου της απευθείας µε χάθε Δηµόσια Ρχή ή Υπηρεσία και Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαΐου, που υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση κάθε πληροφορία. χαθώς επίσης και µε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαΐου ή ιδιώτες. . Άρθρο 25. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών (άρθρ. 10 του Ν.Δ. 744/70) 1.Η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως απαρτίζεται δε από τους κατωτέρω: ΄ - Τον Γενικό Γραµµατέα Τόπου και Πληροφοριών, ως πρόεδρο - Δύο (2) Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών, ως µέλη. ' - Έναν (1) υπάλληλο των Κλάδων ΠΕΙ Διοικητικού ή ΠΕ2 . Τύπου της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών, ως γραµµατέα. 2.Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για δαπάνες ή επιχορηγήσεις που ανάγονται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών, εξυπηρετούν τα εθνικά συµφέροντα χαι δεν επιτρέπεται, λόγω της ειδικής φύσης τους, να κατονοµασθούν. ΄“Άρθρο 27 … Επιτροπές Ελέγχου Ταινιών, Θεαµάτων, Ακροαµάτων, . ο ο τ Σεναρίων κ.λ.π. … Α. Στη Γενική Γ ραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών λειτουργούν έξ (6) επταµελείς πρωτοβάθµιες επιτροπές και µια δευτεροβάθµια, Ελέγχου Ταινιών, Θεαµάτων, Ακροαµάτων, Σεναρίων κ.λ.π. τ Ο 1. α) Οι Πρωτοβάθµιες επιτροπές α΄παρτίζονται από: - - ένα δικηγόρο, ως πρόεδρο, - ένα σκηνοθέτη ή συγγραφέα ή κριτικό του χινηµατογράφου ή της τηλεόρασης, ως αντιπρόεδρο χαι µέλη - έναν υπάλληλο µε βαθµό Α΄ των Κλάδων ΠΕ της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χκαι Πληροφοριών - έναν δηµοσιογράφο - έναν εκπαιδευτικό ή παιδαγωγό ή κοινωνιολόγο ή φυχίατρο ή φυχολόγο, Ο - δύ6 (2) εκπροσώπους της κοινής γνώµης, ΄Όταν κάποια από τις επιτροπές προκειται να χρίνει θέµατα του εδαφίου (δδ) της εποµένης υποπαραγράφου, στη σύνθεσή της µετέχει και ένα µέλος µε αντίστοιχη προς το θέµα ειδικότητα. 1)Οι Επιτροπές είναι αρµόδιες για να;: 1) [νωµοδοτούν για τη Χορήγηση των χατά Νόµον αδειών προβολής των πάσης φύσεως ταινιών και των διαφηµιστικών αποκοµµάτων αυτών (τρέθλερς) καθώς και για το χαρακτηρισµό αυτών ως ακατάλληλων ή κατάλληλων για ανηλίκους. 2) Παρέχουν άδεια γαι την ανάρτηση φωτογραφιών από τις σκηνές των ταινιών που προβάλλονται ή θα προβληθούν. ΤΥ. Γνωµοδοτούν-για τη χορήγηση ή µη άδειας λήψεως σκηνών ταινιών. 3) Γνωµοδοτούν για χάθε περίπτωση που παραπέµπεται σ' αυτές χατά νόµο. ο 2. 1)Η δευτεροβάθµια επιτροπή Ελέγχου Ταινιών, Θεαµάτων, Ακροαµάτων και Σεναρίων, απαρτίζεται από: - έναν καθηγητή του Ποινικού Δικαΐου ή της Εγκληµατολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, ως πρόεδρο. - έναν καθηγητή Κοινωνιολογίας ή του Δηµοσίου Δικαΐου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, ως αντιπρόεδρο, και µέλη: - έναν δικηγόρο παρ' Αρείω .Πάγω ' - έναν υπάλληλο µε βαθµό Α΄ των Κλάδων ΠΕ της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών - έναν δηµοσισγράφο - έναν εκπαιδευτικό ή παιδαγωγό ή φυχίατρο ή φυχολόγο - ένα σκηνοθέτη ή συγγραφέα ή κριτικό του κινηµατογράφου ή της τηλεόρασης, | . β) Η επιτροπή είναι αρµόδια για να γνωµοδοτεί επί εφέσεων που ασκούνται από την Υπηρεσία ή τους ενδιαφερόµενους κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθµίων επιτροπών. Η έφεση ασκείται από την Υπηρεσία ή τον ενδιαφερόµενο εντός οκτώ (8&) ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει, για µεν την Υπηρεσία από την έκδοση της απόφασης, για δε τον ενδιαφερόµενο από την χοινοποϊησή της. Επί της εφέσεως αποφαίνεται η επιτροπή µέσα σε πέντε ηµέΡες από την ηµεροµηνία υποβολής της. ' αιτήσεις για χορήγηση άδειας που υποβάλλονται στις πρωτοβάθµιες επιτροπές και οι εφέσεις που ασκούνται στη δευτεροβάθµια επιτροπή συνοδεύονται, µε την ποινή του απαραδέχτου, από παράβολο για ποσό που κχαθορίζεται µε χοινή απόφαση των Τπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. Επί των εφέσεων, σε περίπτωση που δικαιώνεται πλήρως ο εκκαλών το παράβολο που έχει υποβληθεί επιστρέφεται. 4.Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραµµατείς των επιτροπών και οι αναπληρωτές τους, από µόνιµους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών καθώς χκαι ισάριθµα προς τα τακτικά αναπληρωµατικά µέλη,. 1)Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη όπως χαι οι γραµµατείς των επιτροπών αυτών χαι οι αναπληρωτές τους εφοδιάζονται µε ειδικό δελτίο ταυτότητας, που χΧορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Τύπου χαι Πληροφοριών και θεωρείται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου είσπραξης δηµοσίων θεαµάτων. Οι πα.ραπάνω, µε επίδειξη του δελτίου αυτού, έχουν δικαίωµα να εισέρΧονται ελεύθερα σε χώρους δηµοσίων θεαµάτων και ακροαµάτων για την άσκηση του σχετικού ελέγχου. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η αποζηµίωση που χαταβάλλεται στα µέλη και τους γραµµατείς των επιτροπών. ΜΕΡΟΣ Β' Προσωπικό ΄“Άρθρο 28 Κλάδοι χαι θέσεις µονίµου προσωπικού 1. Οι κλάδοι κατά Κατηγορία και οι θέσεις του µονίµου προσωπικού έχουν ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 1. Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικός, θέσεις 62 και 9 προσωρινές. 2. Κλάδος ΠΕ2 Τύπου, θέσεις 107 χκαι 23 προσωρινές 3. Κλάδος ΠΕΔ Πληροφορικής, α) ειδικότητας επιστήµης Η/Υ θέσεις 12 β) ειδικότητας µηχανικών Η/Υ θέσεις 8 4. Κλάδος ΠΕΑ Μεταφραστών -- Διερµηνέων, θέσεις 1 και 8 προσωρινές. δ. Κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών, θέσεις 5 - β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) … 1. Κλάδος ΤΕΙ Διδικητικός - Λογιστικός (προσωρινός) θέσεις 2. Κλάδος ΤΕ2 Ειδικών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης, θὲσεις 2 και ] προσωρινή 3. Κλάδος ΤΕΑ Βιβλιοθηκονόµων, θέσεις 2 4. Κλάδος ΤΕΑ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (προσωρινός] θέση 1 … δ. Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών (προσωρινός) θέσεις 2 6. Κλάδος ΤΕό6 Συντηρητών Μηχανηµάτων (προσωρινός) θέση 1.7. Κλάδος ΤΕΥ Πληροφορικής, α) ειδικότητας πλχηροφορικής, θέσεις 10 β) ειδικότητας ηλεκτρονικών υπολογιστών συάτηµάτων, θὲσεις {) Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1. Κλάδος ΔΕΙ Διοικητικός, θέσεις Β1 και 26 προσωρινές 2. Κλάδος ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ α) ειδικότητας προγραµµατιστών Η /Υ, θέσεις 10 β) ειδικότητας χειριστών Η /Υ, θέσεις 21 3. Κλάδος ΔΕΔ Δακτυλογράφων, θέσεις 58 και 53 προσωρινές 4. Κλάδος ΔΕΑ Γραµµατέων - Στενοδακτυλογράφων. θέση 1 5. Κλάδος ΔΕ5& Μεταφραστών -- Διερµηνέων, θέσεις 25 και 12 προσωρινές 6. Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικών Κινηµατογράφου, θέσεις 10 και 2 προσωρινές ] | 7. Κλάδος ΔΕΤΥ Χειριστών Τηλετύπου, θέσεις 5 και 6 προσωρινές . 8. Κλάδος ΔΕ& Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εχποµπών θέσεις & και 2 προσωρινές 9.; Κλάδος Τηλεφωνητών, θέσεις 4 και 1 προσωρινή 10. Κλάδος ΔΕΙΟ Υπαλλήλων Τύπου (προσωρινός) θέσεις 2 11. Κλάδος ΔΕΙ1 Τυπογραφίας, θέσεις 4 12. Κλάδος ΔΕΙ2 Χειριστών Μηχανηµάτων Κινηµατογραφικχών Προβολών, θέσεις 4 13. Κλάδος ΔΕΙ3 Δηµοσιογράφων., θέσεις 4 και 7 προσωρινές 14. Κλάδος ΔΕΙΑ Μεταφραστών - Διερµηνέων Ειδικών Γλωσσών (προσωρινός), θέσεις 2 . 15. Κλάδος ΔΕΙ5 Βοηθών Προγραµµατιστών (προσωρινός) θέση 1 16. Κλάδος ΔΕΙ6 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων -- Φωτοτεχνικών, θέσεις 5 και 1 προσωρινή 17. Κλάδος ΔΕΙΥ Τεχνικός: α) ειδικότητας τεχνικών. θέσεις 5 και 2 προσωρινές β) ειδικότητας οδηγών αυτοκινήγτων. θέσεις 2 δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1. Κλάδος ΥΕΙ Επιµελητών, θέσεις 54 και 10 προσωρινές 2. Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέσεις 4 και 2 προσωρινές . 3. Κλάδος Βοηθών Διοικητικού, θέσεις } χαι 2 προσωρινές ο ο 4. Κλάδος ΥΕΑ Συντηρητών Κτιρίων, θέση 1. 5. Κλάδος ΥΕΔ Εργατών, θέσεις 10 6. Κλάδος ΥΕό Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις 20 χκαι 6. προσωρινές . . 7. Κλάδος ΥΕΥ Οδηγών Αυτοκινήτων, θέση 1 Β. Κλάδος ΥΕΞ Φωτογράφων (προσωρινός) θέση 1 9. Κλάδος ΥΕΟ Βοηθών Τηλεφωνητών (προσωρινός) θέση 1 ε) Μα (1) θέση εκτάκτου υπαλλήλου (ἁρθρ. 7 παρ. 7 του Ν. 506/76 (προσωρινή). . . 2. Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών πληρούνται εκάστοτε µε µετάταξη προσωπικού τών Κλάδων ΠΕΙ Διοικητικού ή ΠΕ2 Τοπου που συµπχήρωσε δεκαπενταετή τουλάχιστον νπηρεσία στον οικείο Κλάδο.΄ ς 3. Από τις θέσεις µόνχµου προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν πλχηρούται εκάστοτε αριθµός θέσεων ίσος προς τον αριθµό των υπηρετούντων κάθε φορά σε προσωρινές θέσεις του αντίστοιχου Κλάδου. ΄ 4. ΟιΚλάδοι ΔΕΑ Γραµµατέων - Στενοδακτυλογράφων, ΑΕΥ Χειριστών Τηλετύπου, ΔΕ8 Αηπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκποµπών, ΔΕΙ3 Δηµοσιογράφων, ΥΕΔ Βοηθών Διοι- . χκητικού, ΥΕΑ Συντηρητών Κτιρίων και ΥΕΥ Οδηγών Αυτοκι-. νήτων, είναι µεταβατικοί και καταργούνται όταν αποχωρΐσει από την υπηρεσία, καθ' οιονδήποτε τρόπο. και ο τελευταΐος υπηρετών σ' αυτούς υπάλληλος. “Άρθρο 29 Προσόντα: Διορισµού Μόνιµου Προσωπικού 1. Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό καθενός από τους Κλάδους του προσωπικού ορίζονται υπό του Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88) ή τα υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων προβλεπόµενα. 2. Ειδικά, σε ό,τι αφορά τους παρακάτω κλάδους, τα προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται ως ακολούθως: α) Κλάδος ΠΕΙ Διοικητικός, πτυχίο ή ίπλωµα Νοµικής. ή Πολιτικών ή Οικονοµικών ή Βιοµηχανικών Επιστηµών, ή Κοινωντολογίας, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων., ή Δηµοσίας Διοικήσεως ή Επικοινωνίας χαι Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Ανωτάτου Έχπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιηµο της αλλοδαπής και άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας. β) Κλάδος ΠΕ2 Τύπου, πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής, ή Πολιτικχών ή Οικονοµικών Επιστηµών. ή Διεθνών Σχέσεων., ή Κοινω- νιολογίας ή Διοίκησης Επιχειρΐσεων % Δήµοσίας Διοικήσεως. ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Ανωτάτου ΈΕχ παιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής. της αλλοδαπής, χαθώς και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών από τις οποίες η µια υποχρεωτικά η αγγλική ή η γαλλική,. ) Κλάδος ΠΕΔ Πχηροφορικής, τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 194/ 88, και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. δ) Κλάδος ΤΕ2 Ειδικών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης, πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιµο σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ε) Κλάδος ΑΕΔ Δακτυλογράφων., ο πίτλος δευτεροβάθµιας εχ παίδευσης που ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 194/88 χαι επιπλέον άριστη γνώση της ελληνικής και ξενόγλωσσης δακτυλογραφίας. ο ο , χε ο Α πο στ) Κλάδος Τεχνικών Κινημξτξγραφίάς, τα προσόντα που ορίζονται στο ἁρθρο 14 του Ππ.Δ. 194/88. ΄ ζ) Κλάδος ΔΕΙ2 Χειριστών Μηχανηµάτων Κινηµατογραφικχών Προβολών, τα προσύντα που αρίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 194/88. … π η) Κλάδος ΔΑΕΙ6 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων - φωτοτεχνικών, τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 194/88. 3. Αν ο υποψήφιος για πρόσληψη 'απέκτησε τον απαιτούµενο χατά περίπτωση τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύει ότι γνωρίζει άριστα και την Ελληνική γλώσσα, έίτε µε προσκόµιση τίτλου σπουδών τουλάχιστον Ελληνικού Γυµνασίου, είτε µε πρακτικό Επιτροπής συγκροτούµενης µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. . “΄ . “Άρθρο 30 Προσωπικό µε θήτεία ΄ 1. Στις θέσεις του προσωπικού µε θητεία διορίζονται επιστήγµµονες µε πενταετή εµπειρία µετά την απόκτηση του πτυχίου τους. ή δηµοσιογράφοι ιδιαιτέρας µορφώσεως µε δεκαετή επαγγελµατική εµπειρία, ή ειδικοί επί θεµάτων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών µέ΄ δεκαετή επαγγελµατική εµπειρία.΄ : Οι θέσεις του προσωπικού µε θητεία ορίζονται σε τέσσερις (4). 2. Η θητεία ορίζεται τριετής και µπορεί να ανανεώνεται για ίσο κάθε φορά χρόνο.3. Ο διορισµός γίνεται στο καταληκτικό κλιµάκιο της αντίστοιχης κατηγορίας τίτλου σπουδών. “Άρθρο 31 Προσωπικό µε σχέση έµµισθης εντολής 1. Προσωπικό µε σχέση έµµισθης εντολής είναι οι Ειδικοί Νοµικοί Συνεργάτες. 2. Ως Ειδικοί Νοµικοί Συνεργάτες προσλαµβάνονται µε σχέση έµµισθης εντολής, δικηγόροι µε πενταετή τουλάχιστον άσχκηση δικηγορίας και ειδίκευση σε θέµατα που αφορούν τον τύπο, τη ραδιοφωνία -- τηλεόραση ή τον κινηµατογράφο ή τις δηµοσιογραφικές οργανώσεις και σωµατεία, ή γενικά σε θέµατα που ανάγονται στους σκοπούς και τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Τόπου χκαι Πληροφοριών, κατέχουν δε άρτια µια ξένη γλώσσα. 3. Ο αριθµός των θέσεων των Ειδικών Νοµικών Συνεργατών ορίζεται σε τέσσερις (4). - … “Άρθρο 32 Προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 1. Οι ειδικότητες και οι θέσεις του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χΧρόνου, έχουν ως εξής: α) Δηµοσιογράφοι, θέσεις 109 και 55 προσωρινές β) Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό, θέσεις 10 χαι 6 προσωρινές. ) Προσωπικό χαθαριότητας, θέσεις 6 προσωρινές. δ) Εργάτες -- Μεταφορείς, θέσεις 2 προσωρινές. ε) Συντηρητές, θέση 1 προσωρινή, στ) Φωτοειδησεογράφοι, θέση 1 προσωρινή, ὢ Πολυγραφητές, θέση 1 προσωρινή, 2. Από τις θέσεις του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαΐου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν πληρούται κάθε φορά αριθµός ίσος προς τον αριθµό των υπηρετούντων εχάστοτε σε προσωρινές θέσεις του αντίστοιχου Κλάδου. 3. Στις αποφάσεις προσλήψεως και στις οικείες συµβάσεις τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι το προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, χατά την άσχηση των καθηχκόντων του, έχει την ευθύνη δηµοσίου υπαλλήλου χαι εφαρµόζονται επ' αυτού οι διατάΈξεις των οικείων νόµων Χαι χωδίκων. ΄“Άρθρο 33 Προσόντα πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 1. Στις θέσεις των δηµοσιογράφων µε σύµβαση ίδιωτικού δικαίου προσλαµβάνονται δηµοσιογράφοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προύποθέσεις: . α) Έχουν πτυχίο σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και διετή προυπηρεσία δηµοσιογράφου, ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γενικής κατεύθυνσης χαι πε νταετή προῦπηρεσία δηµοσιογράφου. β) Είναι µέλη αναγνωρισµένης Στην Ελλάδα δηµοσιογραφικής οργανώσεως ή έχουν την προβλεπόµενη στο ανωτέρω εδάφιο (α) προύπηρεσία σε ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική εφηµερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Ελλάδα, ή σε ελληνικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. ' ) Είναι ασφαλισµένοι για παροχή ισόχρονης υπηρεσίας προς την αναφερόµενη στο ανωτέρω εδαφ. (α) υπό τηνιδιότητα του δηµοσιογράφου που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου δηµο. σιογραφικού ασφαλιστικού φορέα. &) Γνωρίζουν άρτια µια ξένη γλώσσα €) [Γνωρίζουν το χειρισµό ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ. 2. Στις θέσεις του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού προσλαµβάνονται επιστήµονες που έχουν πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής, ή Πολιτικών ή Οικονοµικών Επιστηµών, ή Διεθνών Σχέσεων, ή Κοινωνιολογίας, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ᾗ Πληροφορικής ή Στατιστικής, ή Δηµοσιογραφίας, ή Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ή Ραδιοηλεκτρολόγου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της άλλοδαπής και ειδική επιστηµονική εξειδίκευση σε θέµατα που ανάγονται στους τοµείς αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πηροφοριών, που αποδεικνύεται µε: α) διδακτορικό δίπλωµα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής ή γ β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής και εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών µετά την απόΧτηση του µεταπτυχιακού τίτλου, ή 7} εµπειρία τουλάχιστον τεασάρων ετών µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σαπουδών και µια τουλάχιστον δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό σε θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο της ειδικότητας. . ' Αν το διδακτορικό δίπλωµα ή ο µεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών δεν έχουν αποκτηθεί από ίδρυµα του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον άριστη γνώση µιας ξένης γλώσσας. ΄ Γιατην απόδειξη της απαιτούµενης χατά περίπτωση εµπειρίας και γνώσης ένης γλώσσας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/88, όπως εκάστοτε ισχύουν. “Όπου απαιτείται χνώση ΟΟΜΡΗΤΕΒ αυτή δύναται να διαπιστώνεται µε ειδική εξέταση οι λεπτοµέρειες της οποίας καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Τύπου και Πληροφοριών. 4. Ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 4δο έτος. ΄“Άρθρο 34 Κατάταξη 1. Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος υπηρετούντες µόνιµοι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Τύπου χαι Πληροφοριών, χατατάσσονται αυτοδικαίως στους προβλεπόµενους από τον Οργανισµό αυτό Κλάδους, όπως ορίζεται στα εδάΤια α έως δ' αυτής της παραγράφου: Οι υπάλληλοι που χατά τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις καταλαµβάνουν αντίστοιχες προσωρινές θέσεις του Κλάδου στον οποίο χατατάσσονται. α) Κατηγορία ΠΕ … 1. Στον Κλάδο ΠΕ ] Διοικητικού, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ] Διοικητικού. 2. Στον Κλάδο ΠΕ2 Τύπου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. 3. Στον Κλάδο ΠΕ3 Πληροφορικής, στην ειδικότητα Επιστή.µης Η/Τ, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕ3 Αναλυτών Προγραµµατιστών. 4. Στον Κλάδο ΠΕΑ Μεταφραστών - Διερµηνέων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΠΕΑ Μεταφραστών - Διερµηνέων. β) Κατηγορία ΤΕ 1. Στον Κλάδο ΤΕΙ Διοικητικό-Λογιστικό, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕΙ Διοικητικού. ΄ * ' 2. Στον Κλάδο ΤΕ2 Ειδικών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ2 Ειδικών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης. 3. Στον Κλάδο ΤΕ3 Βιβλιοθηχκονόµων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόµων. 4. Στον Κλάδο ΤΕΑ Τεχνολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανι-. κών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕΑ Τεχνολόγων - Μηχανολόγων - Μηχανικών, οι οποίοι έχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών. ' [ 5. Στον Κλάδο ΤΕΑ Ραδιοτηλεγραφητών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου Ραδιοτηλεγραφητών. 6. Στον Κλάδο ΤΕ6 Συντηρητών Μηχανηµάτωνν, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΤΕό6 Συντηρητών Μηχανηµάτων. Υ) Κατηγορία ΔΕ 1. Στον Κλάδο ΔΕΙ Διοικητικό, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού. ' ο ο 2. Στον Κλάδο ΔΕΑ Δακτυλογράφων, οι υπάλληλοι των ως τώρα Κλάδων ΔΕ2 Δακτυλογράφων Ελληνικής και ΔΕΑ Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών. γ 3. Στον Κλάδο ΔΕΑ Γραµµατέων - Στενοδακτυλογράφων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΑΕΑ Γραµµατέων - Στενοδακτυλογράφων. 4. Στον Κλάδο Μεταφραστών - Διερµηνέων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου Μεταφραστών - Διερµηνέων. 5. Στον Κλάδο ΔΕ6 Τεχνικών Κινηµατογράφου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου Τεχνικών Κινηµατογράφου. 6. Στον Κλάδο ΔΕΥ Χειριστών Τηλετύπου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕΥ Χειριστών Τηλετύπου. 7. Στον Κλάδο ΔΑΕ& Ληπτών Ραδιοφωνικών Εκποµπώῶν, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕ& Ληπτών Ραδιοφωνικών Εκποµπών. . 8. Στον Κλάδο ΔΕΟ Τηλεφωνητών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΑΕΟ Τηλεφωνητών. Ο. Στον Κλάδο ΔΕΙΟ Υπαλλήλων Τύπου, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΑΕΙΟ Υπαλλήλων Τύπου. 10. Στον Κλάδο ΔΕΙ1 Τυπογραφίας, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕΙ1 Ειδικών επί της Σχεδιάσεως και Εχκτυπώσεως Εντύπων. … 11. Στον Κλάδο ΔΕΙΑ Δηµοσιογράφων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΑΕΙ3 Δηµοσιογράφων. 12. Στον Κλάδο ΔΕΙΑ Μεταφραστών - Διερµηνέων Ειδικών Γλωσσών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕΙΑ Μεταφραστών - Διερµηνέων Ειδικών Γλωσσών. 13. Στον Κλάδο ΔΕΙ5 Βοηθών Προγραµµατιστών, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΔΕΙ Βοηθών Προγραµµατιστών. 14. Στον Κλάδο ΔΕΙ6 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων Φωτοτεχνικών, οι υπάλληλοι των ως τώρα Κλάδων ΔΑΕΙ2 Φωτοτεχνικών και ΔΕΙ6 Μικροφωτογράφων. ΄ 15. Στον Κλάδο ΔΕΙ Υ Τεχνικό, α) στην ειδικότητα τεχνικώνν οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΑΕΙΥ Συντηρητών Μηχανηµάτων. δ) Κατηγορία ΥΕ . 1. Στον Κλάδο ΥΕΙ Επιµελητών, οι υπάλληλοι των ως τώρα Κλάδων ΥΕΙ Κλητήρων και ΥΕΑ Χειριστών Μηχανηµάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων. ' 2. Στον Κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕ2Ζ Νυχκτοφυλάκων. ο 3. Στον Κλάδο ΥΕΑ Βοηθών Διοικητικού, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου Βοηθών Λογιστικού. 4. Στον Κλάδο ΥΕΑ Συντηρητών Κτιρίων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕό Συντηρητών Κτιρίου. 5. Στον Κλάδο ΥΕό Προσωπικού Καθαριότητας, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕΞ Καθαριστριών. 6. Στον Κλάδο ΥΕΥ Οδηγών Αυτοκινήτων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕΟ Οδηγών Αυτοκινήτου. 7. Στον Κλάδο Φωτογράφων, οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου Φωτογράφων. Β. Στον Κλάδο ΥΕΟ Βοηθών Τηλεφωνητών. οι υπάλληλοι του ως τώρα Κλάδου ΥΕΙ 1 Βοηθών Τηλεφωνητών. ε) Στην θέση του εκτάκτου υπαλλήλου, ο έως τώρα έχτακτος υπάλληλος. 2. Το προσωπικό που χατά τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού υπηρετεί σε οργανικές θέσεις µε θητεία ή µε σχέση έµµισθης εντολής ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατατάσσεται αντίστοιχα στις θέσεις των άρθρων 30, 31., 42 του παρόντος. 3. Το προσωπικό που κατά τη δηµοσίευση του διατάγµατος αυτού υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου παραµένει στις προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν µε οποιοδήπκοτετρόπο χενωθούν σε έφαρµογή του Ν. 1476/84, της ΔΠΙΠΙΑΔ/Φ. 42 /24/11440/31.12.86 όπως χυρώθηκε χαι συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 1735/87 ή άλλες διατάξεις. “Άρθρο 35. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Στις Διευθύνσεις Πληροφόρησης. Αναλύσεων και Τεκµηρίωσης καθώς και στα Τµήµατα αυτών, πρόΐστανται δηµοσιογράς φοι ιδιαίτερης µόρφωσης και πείρας που υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πλχηροφοριών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαΐου. 2. Στις Διευθύνσεις Γραφείων Τύπου, Δηµοσίων Σχέσεων, καθώς και στα Τµήµατα αυτών, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. ' … 3. Στη Διεύθυνση Τράπεζας Πληροφοριών και Κρατικής Ταινιοθήκης καθώς και στα Τµήµατα αυτής πλχην του Τµήµατος Κρατικής Ταινιοθήκης και Οπτικοακουστικού Υλικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕΑ Πληροφορικής. Στο Τµήµα Κρατικής Ταινιοθήκης και Οπτικοακουστικού Υλικού προΐσταται υπαλληλος του Κλάδου ΠΕ] Διοικητικού ή επί θητεία. 4. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονοµικών, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, Τεχνικής Υποστήριξης, Εποπτείας, καθώς και στα Τµήµατα αυτών, πλην του Τµήµατος Γραµµατείας, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ] Διοικητικού. . Στο Τµήµα Γραµµατείας πρόΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού. 5. Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και στα Τµήµατα αυτής προζστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών. . 6. Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. 7. Στα Διανοµαρχιακά Γραφεία Τύπου πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου. Σε περίπτωση συνδροµής ειδικών. συνθηκών εκτιµωµένων ελευθέρως από την Υπηρεσία, των Γραφείων αυτών προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού. τ ο ε ο ΜΕΡΟΣ τ Γενικές Μεταβατικές κα Τελικές Διατάξεις “Άρθρο 36 Γενικές και Μεταβατικές“ Διατάξεις 1. Μόνιµο προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε οργανικές µονάδες στις οποίες προΐσταται προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού Διχαΐου, υπάγεται για θέµατα αξιολόγησης και εν γένει εφαρµογής των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, στο αµέσως υπερχείµενο υπηρεσιακό κλιµάκιο στο οποίο προΐσταται µόνιµος υπάλληλος. ο 2. Έως την πλήρωση των θέσεων του Κλάδου ΠΕ5 Έπιθεωρητών µε την κατά το άρθρο 28 παράγρ. 2 του παρόντος µετάταξη, στη Διεύθυνση Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος των Κλάδων ΠΕΙ Διοικητικού ή ΠΕ2 Τύπου. Επίσης, στο Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εσωτερικού πρόΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕΙΊ Διοικητικού και στο Τµήµα Επιθεώρησης σιών Εξωτερικού προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ2 Τοπου. ' 3. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος χαι για µια τετραετία, από τη δηµοσίευσή του, α) το υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προσωπικό του Κλάδου ΠΕ2 Τύπου δύναται να τοποθετείται σε Γραφεία ΤΌπου Εξωτερικού, εάν γνωρίζει άριστα µόνον την αγγλική ή γαλλική γλώσσα, β) το υπηρετούν χκατά τη δηµοσίευση του παρόντος προσωπικό των Κλάδων ΠΕ] Διοικητικού ή ΑΕΊ Διοικητικού ή ΑΕΔ Δακτυλογράφων δύναται να τοποθετείται σε Γραφεία Τύπου Εξωτερι-κού έστω και αν γνωρίζει επαρκώς µια των απαιτουµένων στην παρ. 1 1 του άρθρου 20 γλωσσών. 7} το προσωπικό που προσλη;φθ'εζ µετά τη δηµοσίευση του παρόντος σε θέσεις του Κκλάδου [ΙΕ2 δύναται να τοποήετείται σε Γραφεία Τὕπου Εξωτερικού µετά τη συµπλήρωση στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και | ενός και ηµίσεως (1!2) έτους υπηρεσίας. από την οποία έξι (Ο) µήνες σε δηµουσιογραφικό αντικείµενο. και εφόσον έχει παρακολουθήσει τα σχετικά προγράµµατα εκπαίδευσης. Ο περιορισµός της απαιτουµένης για την τοποθέτηση σε |'οα, … > ! ι γ : φεία Τύπου Εξωτερικού τετραετίας σε [ / έτος. εςαρµόζεται και για όλο το υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος πρυσωπικό. . δ) σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσης στα [Γράφεία Τύπων |“ . > . ΄ϊ Υ τάξης και των δύο (2) θέσεων του κλάδου ὦπου µε προσω.. , ' ! , πικό του Κλάδου αυτού. επιτρέπεται η κάλυψη της µιας εξ χυτών µε προσωπικό του κλάδου | Ε] Διοικητικού της [ | µατείας Τύπου και | [ληροφοριών που γνωφίζει µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Άρθρο 37 Μετά τη δηµοσίευση αυτού του | Ιροεδρικού Διατάγµατος κα2 1 στη αυτό: # > ΓΗµατΟς ταργείται το ||.4. 38 υπερί οργανισµού της παρά τω Υπουργείω κυ βερνήσεως [Γενικής [Γραµµατείας ο> ! > ι >που και | ληροφοριών (“ » χαθώς και τα τροποποιητικά αυτού Π.Δ. 8#090/78& (ΦΕΚ 180/Α) και 317Τ/80 (ΦΕΚ 98/Α). … … Καταργείται επίσης και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η* 1 7 - | > ! που είναι αντίθετη προς τις φυθµίσεις που εισάγονται µε το παρόν διάταγµα. Στον Υφυπουργό ΠΠροεδρίας της Κυβέρνησης αναθέτουµε δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρύντος βιατάγµατος. Αθήνα. 2| Νοεµβρίου 199 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Γ. ΚΑΡΑΛΜΑΝΛΗΣ : ΄7 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣΤΗΣ κΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ Οικοκονικο» ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ +
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανω (ΦΕΚ 137/Α/ 26.7.85), σε συνδυασµό µε το ἁρθρ. 22 παράγρ. 1 του Ν. 1735/87 «προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα, κοινωνικός έλεγχος στη δηµόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α/ 11.11.87),. β) Της παραγρ. 1 του άρθρ. 17 του Ν. 1320/83 «Πρόσληφψη στο Δηµόσιο Τοµέα χαι άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 6/Α/ 11.1.83). ) Των άρθρων 78 και 80 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγ. χρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101/Α/ 31.17.90),.
  • Την αριθµ. 642 /91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζουµε:
  • Της παραγρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1586/ 86 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης χαι άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/9.4.86),. ε) Την χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθµ. Γ.Υ. 2366/ 30.4.90 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Βύρωνα Πολύδωρα» (ΦΕΚ 294/30.4.90),.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992