ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/492

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-11-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων πολεοδοµικών εφαρµογών στο δήµο ' ΠΠαπάγου (Ά. Αττικής). >

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Την παραχώρηση κατά κυριότητα, στον Κολινδρού, µε τίµηµα 1.000.000 δραχµών, το οποίο θα χαταβληθεί σε τέσσερις ετήσιες δόσεις, των δηµοσίων κτηµάτων Α.Β.Κ. 320, 321 και 322 (αρµοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατερίνης), συνολικής εκτάσεως 58.450 τµ. (14300 τµ. + 19600 τµ. + 24550 τµ.) όπως αυτά εικονίζονται στο από 18.6.1990 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου εργοδηγού Ιωάννη Ταίπη, µε κλίµακα 1:2000, που θεωρήθηκε την 7.11.90 από τη Α/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Πιερίας, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν: α) Για εργατικές, αγροτικές και αστικές κατοικίες β) Δτηµοτικό Αθλητικό Κέντρο και . 7} Δηµοτική τουριστική επιχείρηση Η παραχώρηση γίνεται µε τους παρακάτω όρους: α) την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών εντός πενταετίας από την δηµοσίευση της παρούσας πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ) την καταβολή του τιµήµατος µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και {) την µη µεταβίβαση σε τρίτους των πιο πάνω ακινήτων του Δηµοσίου. Η µη τήρηση των παραπάνω όρων επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης χαι η χυριότητα του ακινήτου επανέρχεται στο Δηµόσιο. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ' ΄ Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Αχριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν.1331 /1949, σύµφωνα µε τις οποίες µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µπορούν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα, δωρεάν ή µε τίµηµα, ακίνητα του Δηµοσίου σε Ιδρύµατα και Οργανισµούς ή Σωµατεία Κοινής Ωφελείας για την εκπλήρωση των ειδικών αυτών σκοπών.
  • Την αριθ. 415/1964 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε την οποία «η ανωτέρω διάταξις εφαρµόζεται κατ' αναλογίαν χαι επί Δήµων και Κοινοτήτων».
  • Την αριθ. 1101586/2Υ717/ΑΟΟ010/11.11.199] εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία προτείνεται η παραχώρηση, κατά κυριότητα των δηµοσίων χτηµάτων Α.Β.Κ. 320, 321 και 322 αρµοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατερίνης στο Δήµο Κολινδρού µε τίµηµα 1.000.000 δραχµών που θα καταβληθεί σε τέσσερις ετήσιες δόσεις,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-11-26 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων πολεοδοµικών εφαρµογών στο δήµο ' ΠΠαπάγου (Ά. Αττικής). >
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1949/1331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1331 1949
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία