ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/507

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων στο Γαλαξείδι Φωκίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 4, 7 και 9 χαι του άρθρου 86 παράγρ. 3 και 5 του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/π.Α'“/30.9.1985),. 2.Τη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων, όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό της συνεδρίασής του της 26.3.1991. ΄ 3.Την Η 2871/30.4.1990 (ΦΕΚ 206/Ε'/4.5.90) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς. ΄ 4. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγµατος 417 «Κατάργηση του γείου Τουρισµού και µεταφορά των αρµοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Υπουργείο ΕΘναης Οικονοµίας» (ΦΕΚ 153/τ.Α'“/7.10.1991),. 5.Την υπ' αριθµ. 8/1991 γνωµοδοτηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Φωκίδας. 6.Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 566/1991, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθν. Οικονοµίας, Οικονοµικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Ιδρύεται ως σχολική µονάδα της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων, Τεχνική - Επαγγελµατική Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων (ΤΕΣΤΕ) στο Γαλαξείδι Φωκίδας µε τις ακόλουθες ειδικότητες: 1)Ξενοδοχειακή - Εστιατορική Τεχνική . ὢΒ) Μαγειρική Τέχνη 7) Ζαχαροπλαστική Τέχνη “Άρθρο 2 Σχετικά µε το σκοπό, γλώσσα, τον αριθµό εισακτέων - φοιτούντων, τις προύποθέσεις φοίτησης, τον τρόπο εισαγωγής και τη διάρχκεια φοίτησης στις ειδικότητες του προηγουµένού άρθρου, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του Προεδρικού Διατάγµατος 121 /1988 (ΦΕΚ 59/ και των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγµατος 359/ 1990 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/30.10.1990). “Άρθρο 3 Για την αντιµετώπιση των αναγκών σε προσωπικό της εν λόγω Σχολής αυξάνονται οι οργανικές θέσεις µονίµου διοικητικού προσωπικού της Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων κατά εννέα (9) θέσεις, οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: Διευθυντής Γραµµατέας Λογιστής Διαχειριστής - Ταµίας Οικονόµος Δακτυλογράφος - Γραφέας Κλητήρας Θνρωρός φύλακας “Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1991 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΝΜΙκΩΝ . ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΨΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία