ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/508

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/508

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ποσό σύνταξης των µερικώς απασχολουµένων. - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παρ. 6β του άρθρου 39 του Ν. 1892 /1990 (ΦΕΚ 101),. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137),. 3. Την αριθ. Υ 1540/18.9.1991 (ΦΕΚ 754/91 8) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Άσφαλίσεων, Δηµήτριο Σιούφα». . 4. Την αρ. 137/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1. Για τους εργαζόµενους αποκλειστικά µε µερική απασχόληση και ασφάλισθέντες στην ειδική πρώτη ασφαλιστική κλάση του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 1892 /1990 το βασικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 37 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/1 951 όπως ισχύουν χάθε φορά. Πάντως το ποσό σύνταξης που χαταβάλλεται στους παραπάνω εργαζόµενους δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το µισό (12) του χατά περίπτωση χορηγούµενου από το ΙΚΑ χκατωτάτου ορίου. 2. Για τους ασφαλισµένους που έχουν απασχοληθεί διαδοχικά σε πλήρη και µερική απασχόληση και ως µερικά απασχολούµενοι έχουν ασφαλιστεί στην ει. δική πρώτη ασφαλιστική κλάση, για τον υπολογισµό της σύνταξης τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφόσον ο χρόνος που έχουν πραγµατοπονήσει στη µερική απασχόλχηση είναι περισσότερος του ηµίσεως του κατά περίπτωση αποιτούµενου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Αν ο χρόνος της πλήρους απασχόλησης είναι περισσύτερος του ηµίσεως του κατά περίπτωση απαιτούµενου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος του ΙΚΑ, το ποσό της σύνταξης είναι αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό σύµφωνα µε τα άρθρα 29 παρ. 1 χαι 37 παρ. 2 του Α.Ν. 1846/1951 και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης (8) του γινόµενου του αριθµού των ηµερών που πραγµατοποιήθηκαν στην πλήρη απασχόληση επί το ποσό του κατώτατου ορίου δια του αριθµού των ηµερών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Πάντως αν το ποσό που προκύπτει από την παραπάνω διαίρεση είναι µεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου χαταβάλλεται το χατώτατο όριο. “Άρθρο 2 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. . Στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. κΑΙ κΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-12-12 Προεδρικό Διάταγμα 1991/508
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/190
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία