ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/509

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση υπηρεσιακών µονάδων χαι ανακαθορισµός των οργανικών θ σεων του Υπουργείου Οικονοµικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 24 παράγραφος 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α' 137),. ' 2)Του άρθρου 22 παράγραφος 3 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δηµόσια Τοµέα, Κοινωνικός Έλεγχος στη Δηµόσια Διοίκηση, Πολιτικά Δικαιώµατα και άλλες διατάξεις,» (Α΄ 195). 7) Του άρθρου 2 του Π.Α. 17/199] «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Οιχονοµικών» (Α΄ 7). ' 2.Τη γνωµοδότηση αριθ. 522/190] του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και (4) Οικονοµικών, αποφασίζουµε: … “Άρθρο 1 1.Καταργείται η ΔΑ/νση Μελετών χαι Προγραµµατισµού του Υπουργείου Οικονοµικών και οι αρµοδιότητές της µεταφέρονται και ασκούνται από τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Όικο. νοµικών, τροποποιουµένων ανάλογα των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 2 παράγραφος 2 του Π.Δ. 284/1988. 2.Καταργείται η Α/νση Ναρκωτικών και Φαρµάκων της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενικού Χηµείου του Κράτους, του άρθρου 10 του Π.Δ. 89/199] «Περί συστάσεως Τελωνειακής Δ/νσης Ελέγχου Οικονοµικού Εγκλήµατος (Δασµοφοροδιαφυγής) και άλλων Α/νσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 39) και οι αρµοδιότητές της µεταφέρονται και ασκούνται από τα συνιστώµενα µε το παρόν άρθρο Τµήµαταστη Γ' Χηµική Υπηρεσία Νοµαρχίας Αθηνών: Τµήµα Α΄ Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Φαρµάκων. Τµήµα Β' Φαρµάκων χαι Καλλυντικών. Τα Τµήµα της Γ' Χηµικής Υπηρεσίας Νοµαρχίας Αθηνών που συστάθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Π.Δ. 504/1989 «Τροποποΐηση διατά.ξεων του Π.Δ. 551 988 «Οργανισµών Νοµαρχιών (Οργάνωση Οικονοµικών Υπηρεσιών) - (ΦΕΚ 259/Α΄“µ» (Α΄ 216) καταργούνται. ΄ “Άρθρο 2 1.Καταργούνται τα Τµήµατα Α΄ Οικονοµικό, Η' Εκκαθάρισης Αποδοχών και Γ' Προµηθειών της Α/νσης Οικονοµικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι αρµοδιότητες της Α/νσης χατανέµονται στα συνιστώµενα µε το παρόν άρθρο Τµήµατα Α΄ Προµηθειών χαι Στέγασης Υπηρεσιών και Β' Οικονοµικό ως εξής, τροποποιούµενο ανάλογα του άρθρου 5 του Π.Δ. 79/1990: 1)Τµήµα Α΄ - Προµηθειών χαι Στέγασης Υπηρεαιών Μέριµνα για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ενιαίου χαι µερικού προγράµµατος προµηθειών. Μέριµνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Γ.Λ. Κράτους, εφαρµογή αποφάσεων για κάθε θέµα που ανάγεται στην κατανοµή του χώρου, καθαριότητα και ευπρεπισµό γενικώς των καταστηµάτων και παροχή κατευθύνσεων και όδηγιών στο βοηθητικό προσωπικό το εντεταλµένο στην καθαριότητα των χτιρίων, συντήρηση και ασφάλεια των χτιρίων και εγκαταστάσεων και Χήψη µέτρων πυρασφαλείας αυτών, παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των µέσων επικοινωνίας και των δικτύων φωτισµού και ύδρευσης των καταστηµάτων. Διαχείριση και συντήρηση κάθε υλικού που είναι αναγκαΐο για τη λειτουργίατων Υπηρεσιών του Γ.Λ. Κράτους και τήρηση µητρώου επίπλων και σκευών. Εφοδιασµός των χεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία και έντυπα. Μέριµνα για την εξασφάλιση µεταφορικών µέσων, συντήρηση και κίνηση αυτών, ως χαι παρακολούθηση του έργου των οδηγών αυτοκινήτων. 2)Τµήµα Β΄ - Οικονοµικό ΄ Κατάρτιση του προύπολογισµού δαπανών των υπηρεσιών του Γ.Λ. Κράτους και µέριµνα αναµόρφωσης και εκτέλεσης αυτού. Ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων χαι η υπό των δηµοσιολογιστικών διατάξεων προβλεπόµενη αναγνώριση των διενεργουµένων δαπανών.. Σύνταξη µιοθολογικών καταστάσεων και εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αποζηµιώσεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Λ. Κράτους, τήρηση µισθολογικού µητρώου και λοιπών βοηθητικών βιβλίων και εκκαθάριση µισθωµάτων των χτιρίων. ΄ 2. Καταργούνται τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 79/1990 Τµήµατα της Δ/νσης Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκεναστικής Εργασίας, Ενστάσεων και Προσφυγών του Γ.Α. |κράτους Οι αρµοδιότητες της Α/νσης κατανέµονται στα συνιστώµενα µε το παρόν άρθρο Τµήµατα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκενυαστικής Εργασίας και Β΄ Ενστάσεων, Προσφυγων χαι Αναγνωρισης Διάρκειας Συντάξηης Υπηρεσίας ως εξής, καταργουµένων των παραγράφων 2 και 4 του Π.Δ. 79/1990; 1)Τµήµα Α΄ Συνταξιοδοτικής Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας. Μελέτη και εισΐγγηση προτάσεων τροποποίησης των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου ή των συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. Κατάρτιση ή επεξεργασία νοµοσχεδίων συνταξιοδοτικού περιεχοµένου που αφορούν τις συντάξεις του Δηµοσίου ή τις συντάξεις Ν.Π.Δ.Δ. Συγκέντρωση και ταξινόµηση της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, ως και η διαρκής ή περιοδική κωδικοποίηση αυτής. Συγκέντρωση των πάσης φύσεως σικονοµικών και στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στις συντάξεις, ως και µεθοδική κατάταξη και επεξεργασία αυτών για την υποβοήθηση της χάραξης της πολιτικής που αναφέρονται γενικά στις συντάξεις. ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΄Έχκδοση σχετικού στατιστικού δελτίου. Παρακολούθηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας της αλλοδαπής και συγκέντρωση διεθνών στατιστικών στοιχείων επί του τοµέως των συντάξεων, 2)Τµήµα Β' Ενστάσεων, Προσφυγών και Αναγνώρισης Διάρκειας Συντάξιµης Υπηρεσίας. Επιµέλεια της εκδίκασης ενστάσεων, χατά πράξεων εκδιδοµένων από τη Διεύθυνση Κανονισµού Συντάξεων Πολιτικών Υτπαλλήλων χαι από τη Διεύθυνση Κανονισµού Στρατιωτικών και Πολεµικών. Συντάξεων. Επιµέλεια της εκδίκασης προσφυγών χατά πράξεων κανονισµού συντάξεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1.Κ.Α.) και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισµών, στους οποίους, σύµφωνα µε το νόµο, υφίσταται τέτοια αρµοδιότητα. Κοινοποίηση στους αρµόδιους των αποφάσεων, που εκδίδονται από την επιτροπή του άρθρου 1 του Α.Ν. 599/1968 (Α΄ 258), Επιµέλεια για την αναγνώριση της διάρχκειας συντάξηµης υπηρεσίας, σε περίπτωση αδυναµίας απόδειξης τµήµατος αυτής από επίσηµα στοιχεία, από την Επιτροπή του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/1968. Επιµέλεια εκδίκασης των αιτήσεων αναθεώρησης κατά πράξεων της ανωτέρω επιτροπής και κχοινοποΐηση των εκδιδοµένων από αυτήν αποφάσεων. Βοηθητικές εργασίες για τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών, των άρθρων 1 και 4 του Α.Ν. 590/1968. Παρακολούθηση, συγκέντρωση, επεξεργασία και τήρηση Αρχείου Νοµολογίας των Οργάνων που δικαιοδοτούν ή αποφασίζουν για τις συντάξεις ως και η επιµέλεια της σύνταξης και περιοδικής έκδοσης Δελτίου Νοµ.ολογιας συνταξιοδοτικών υποθέσεων. “Άρθρο 3 Προσωπικό 1.Το σύνολο των οργανικών θέσεων των Κλάδων Τελωνειακών και Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεµπορίου Τελωνείων, που ανέρχεται σε 5.049 0σεις. µειώνεται χατά 505 οργανικές θέσέις, ως εξής, τροποποιουµένων ανάλογα των άρθρων 129 χαι 130 του Π.Δ/τος 284/1988, όπως ισχύουν;: ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ & . 1.ΠΕ Τελωνειακών 2.073 2.ΤΕ Τελωνειακών1051.968 1.028 2.Το άρθρο 137 του Π.Δ. 284/1 988 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά τη µείωση των οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ της προηγούµενης παραγράφου διαµορφώνεται ως εξής: ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ Τελωνειακών 354 1614 1968 ΤΕ Τελωνειακών 272 756 1.208 3.Οι οργανικές θέσεις των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Τελωνειακών µετά τη µείωση των οργανικών θέσεων των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ανακαθορίζονται χατά Νοµαρχία. τροποποιουµένων των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 551 /1988, όπως ισχύει, ως εξής: ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ “Άρθρα Π.Δ. 551/1988 Κ ΑΑΔ Ο που τροποποισούνται ΠΕ Τελωνειακών ΤΕ Τελωνειακών Αθηνών 17 102 39 Αιτωλοακαρνανίας 25 8 5 Ανατολικής Αττικής . 343 24 11 Αργολίδας ΄ 41 8 17 Αρκαδίας 49 2 ' 2 57 5 [ 3 Αχαΐας ' 65 63 ' 26 Βοιωτίας 13 20 τ Τ Δράµας . 89 8 4 Δυτικής Αττικής 97 22 > 1} Δωδεκανήσου 105 ή5 20 ΄Έβρου 113 32 . 18 Ευβοίας 121 20 8 Ζακύνθου 137 2 2 Ηλείας 145 4 2 Ήµαθίας 1543 # 4 Ηρακλείου 161 37 . 13 Θεσσαλονίκης 169 269- 89 Θεσπρωτίας 177 13 7 Ιωαννίνων 185 10 6 Καβάλας 193 23 . 8 Καρδίτοας 201 2 ' 3 Καστοριάς 209 ΙΕ 5 .ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ Π.Δ. 551 ΚΑ ΑΑ ΟΙ - που τροποποιούνται ΠΕ Τελωνειακών ΤΕ Τελωνειακών Κερκύρας 217 22 11 Κεφαλληνίας 225 4' 4 Κιλκίς . 233 49 19 Κοζάνης 241 6 5 Κορινθίας 249 > 19 5 Κυκλάδων 257 20 14 Λακωνίας 265 4 2 . Λάρισας. 273 21 ό Λασιθίου 281 ' 5 4 Λέσβου 289 18 9 Λευκάδας 207 2 9 Μαγνησίας 305 34 17 Μεσσηνίας 313 18 8 ΣΞάνθης . ' 321 7 3 Πειραιά 329 546 274 Πέλλας 337 1 2 Πιερίας ΄ 345 4 3 Πρέβεζας 353 5 4 Ρεθύµνης 361 3 | Ροδόπης 369 3 2 Σάµου 377 8 8 Σερρών 385 13 8 Τρικάλων 393 Ε 3 Φθιώτιδας 401 11 7 Φλώρινας . 409 9 ο 7 Φωκίδας +17 4 3 Χαλκιδικής ΄ 425 8 10 Χανίων 433 15 9 Χίου 441 6 6 “Άρθρο 4 1.Το σύνολο των οργανικών θέσεων των Κλάδων του Γενικού Χηµείου του Κράτους. που ανέρχεται σε #7 5 θέσεις, µειώνεται κατά 88 οργανικές θέσεις ως εξής. τροποποιουµένων ανάλογα των άρθρων 129. 130 χαι 131 του Π.Δ. 284/1988. όπως ισχύουν: ΚΛΑΔΟΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ . ' ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ' 1.ΠΕ Χηµικών 626 32 594 2.ΠΕ Μαθηµατικών . 3 1 2 3.ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών … .α) Τεχνολόγων Τροφίµων 14 2 12 1)Κλωστούφαντουργίας . 8 8 . 7} Τεχνολογίας Πετρελαίου 17 7 δ) Οινολογίας χαι Τεχνολογίας Ποτών ' 2 2 4. ΔΕ Τεχνικός Χηµικών Εργαστηρίων 105 36 69 2.Το άρθρο 137 του Π.Α. 284/1988. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. µετά τη µείωση των οργανικών θέσεων των Κλάδων του Γενικού Χηµείου του Κράτους της προηγούµενης παραγράφου, διαµορφώνεται ως εξής: ΚΛΑΔΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ- ΥΠΗΡΕΞΙΕΣ ΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 509 594 ΠΕ Χηµικών 85 ΠΕ Μαθηµατικών “ 2 - 2 ΤΕΤεχνολογικών Εφαρµογών Τεχνολόγων Τροφίµων 1 11 12 ΔΕ Τεχνικός - Χηµικών Εργαστηρίων 8 61 69 3.Από τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφβρμογών καταργούνται οι ειδικότητες Κλωστούφαντουργίας, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Οινολογίας - Τεχνολογίας Ποτών. . ' 4.Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ. ΤΕ., ΔΕ και ΥΕ του Γενικού Χηµείου του Κράτους καθορίζονται κατά Νοµαρχία ως κατωτέρω. τροποποιουµένων και συµπληρουµένων των διατάξεων του Π.Δ. 551 /1988, µετά: α) τη µείωση των οργανικών θέσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. β) την χατάργηση των ειδικοτήτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και γ) τη σύσταση των κλάδων ΑΕ Διοικητικού. ΥΕ Επιµελχητών χαι ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων Γ.Χ.Κ. µε τα τροποπουητικά των οργανωτικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονοµικών Π.Δ/τα 543 /1 989 (Α΄ 220) και 60/1990 (Α΄ 26} Νοµαρχίες Ε ΠΕ Χηµικών ΤΕ Τεχνολόγων ΑΕ Τεχ». Χη- ΑΕ Διοικητικός ΥΕ Επιµελητών ΥΕ ΦυύλάκωνΠ.Δ. 551/88 που Τροφίµων µικών Εργαστηρίων Γ.Χ.Κ. Γ.Χ.Κ. Νυκτοφυλάκων τροποποιούνται . Γ.Χ.Κ. Αθηνών 11 88 2 8 3 1 Αιτωλ/νίας 25 3 - ! - 1 Αν. Αττικής 33 12 1 1 - - Αργολίδας 41 Η - 1 - - Αρκαδίας 49 1 - 1 - - “Άρτας 57 1 - - ο - - Αχαΐας - 65 22 2 2 Βοιωτίας 73 1 - 1 - - Δράµας 89 2 - ! - - Άυτ. Αττικής 97 14 - 1 1 1 1 ΣΩΤΗΡ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ Νοµαρχίες “Άρθρα ΠΕ Χηµικών ΤΕ Τεχνολόγων ΔΕ Τεχ». Χη- ΔΕ Διοικητικός ΥΕ Επιµελητών ΤΥΕ Φυλάκων- . Π.Δ. 551/88 που Τροφίµων µικών Εργαστηρίων Γ.Χ.Κ. Γ.Χ.Κ. Νυκτοφυλάκων τροποποιούνται . Γ.Χ.Κ. Δωδεκανήσου 105 12 - 1 1 - Έβρω 113 8 - 1 1 - Ενβοίας 121 1 - 1 1 - Ζακύνθου 137 1 - - - - Ήλείας 145 3 - - 1 - Ηµαθίας 154 5 - 1 Η 1 Ήρακλείου 161 12 1 2 1 - Θεσσαλονίκης 169 12 2 5 Ε 1 3 Θεσπρωτίας 177 2 - 1 Ε - - Ιωαννίνων 185 1 - 2 - - Καβάλας 193 13 - 2 - - Καρδίτσας 201 1 - - - - Καστοριάς 209 1 - - - - Κέρκυρας 211 4 - 1 - - Κεφαλληνία 225 1 - - - - Κιλκίς 233 ! - - - - Κοζάνης 241 4 - 1 - - Κορινθίας 249 10 - 1 - Κυκλάδων 257 2 - .1 - - Λακωνίας 265 1 - - - - Αάρισας Ε 9 1 2 1 - Άασιθίου 281 2 - 1 - - Λέσβου 289 4 - ! - - Δευκάδας 297 1 - - - - Μαγνησίας 305 12 - 1 - Μεσσηνίας 313 8 - 1 - - .Ξάνθης 321 4 - 1 - - Πειραιά 329 105 3 10 3 3 1 Πέλλας 337 4 - 1 1 - Πιερίας 345 5 - - 1 - Πρέβεζας 353 4 - - 1 - Ρεθύµνης 361 2 - 1 - - Ροδόπης 369 1 - - - - Σάµου 371 3 - 1 - - Σερρών 385 5 - 1 - - Τρικάλων 1 - - - - Φύιώτιδας 401 6ό - 1 1 1 2 Φλώρινας 409 2 - - 1 - Φωχκίδας 417 1 - - - - Χαλκιδικής 425 1 - - - - Χανίων 433 1 - 1 2 Χίου 44! 3 - 1 ο - - Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθΐνα. 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι νπονΡτοι . ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ φ (6)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία