ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/510

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαγωνισµός για την πλήρωση θέσεων παρέδρων Πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 64 παρ. 7 του «Κώδικα οργανισµού δικαστηρίων και χατάστασης δικαστικών λειτουργών» (κυρωτικός νόµος 17 56/88 ΦΕΚ 35Α). όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1877/1990 (ΦΕΚ 28 Α). 2.Την νπ' αριθµ. 11 /199] σύµφωνη γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. ' Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 Προκήρυξη διαγωνισµού 1.Η πλήρωση των θέσεων παρέδρων Πρωτοδικείου των Δικαστηρίων γίνεται µε διαγωνισµό που ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του «Κώδικα Οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος διατάγµατος». Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 2.Η προκήρυξη ή οποία αναφέρει τον αριθµό των θέσεων χαι την ηµέρα ενάρξεως του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σε τρεις ηµερΐσιες εφηµερίδες της πρωτεύουσας και µία της Θεσσαλονίκης χαι τοιχοκολλάται στα γραφεία της Γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας. Η τελευταία δηµοσίευση πρέπει να γίνεται δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την οριζόµενη ηµεροµηνία ενάρξεως του διαγωνισµού. Ευρύτερη γνωστοποΐηση του διαγωνισµού µπορεί να γίνει µε τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεως συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ο διαγωνισµός διεξάγεται στην Αθᾗνα και σε τόπο που ορίζεται από την Επιτροπή διαγωνισµού. 'Επιτροπή διαγωνισµού . 1. Στην Επιτροπή του διαγωνισµού δεν επιτρέπεται να συµµετέχει, ως µέλος, ειδικός εξεταστής ή γραµµατέας, συγγενής του διαγωνιζοµένου µέχρι και του τετάρτου βαθµού ή πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα µε το διαγωνιζόµενο. - . 2.Η Επιτροπή του διαγωνισµού αποφασίζει χατά πλειοψφηφία για όλα τα θ&µατα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. “Άρθρο 3 Υποβολή αίτησης συµµετοχής 1.Οι ενδιαφερόµενοι για να µετάσχουν στο διαγωνισµό υποβάλλουν στη Γραµµατεία της Γενικής Επιτροπείας, δέχκα πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισµού, αίτηση µε τα νόµιµα δικαιολογητικά που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής του διαγωνισµού. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται στην προκΐρνξη. 2.Στην αίτηση συµµετοχής αναγράφονται το όνοµα, το επώνυµο και τα ονό-µατα του πατέρα και της µητέρας του υποφψηφίου και σηµειώνεται η διεύθυνση κατοικίας του. '“Άρθρο 4 τυπικών προσόντων 1.Η Επιτροπή του διαγωνισµού συνέρχεται µέσα σε πέντε ηµέρες από τη λΧήξη της προθεσµίας του προηγουµένου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συµµετοχής και τα δικαιολογητικά, καταρτίζει: α) Πίνακα στον οποίο καταχωρούνται µε αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα και ) Πίνακα των αποκλειοµένων µε αναφορά του λόγου αποχκλεισµού. Οι παραπάνω πίνακες τοιχοκολλώνται στο γραφείο της Γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας. 2.Η Επιτροπή καταρτίζει το πρόγραµµα του διαγωνισµού, ορίζοντας και τον τόπο διεξαγωγής του. Το πρόγραµµα τοιχοκολλάται τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισµού στο γραφείο της Γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας. “Άρθρο 5 Στάδια διαγωνισµού Η εξέταση των διαγωνιζοµένων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριµατικό και οριστικό. “Άρθρο 6 Προκριµατικό Στάδιο Το προκριµατικό στάδιο περιλαµβάνει δύο γραπτές εξετάσεις σε πρακτικά θέµαταα που συνδυάζουν γενικές γνώσεις σε ένα ή περισσότερους κλάδους του δικαίου από την εξεταστέα ύλη. “Άρθρο 7 Γραπτή εξέταση 1.Κάθε ένα από τα πρακτικά θέµατα είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους και καθορίζεται µε κλήρο µεταξύ δύο θεµάτων που επιλέγει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής παρουσία των εξεταζοµένων. 2.Όταν αρχίσει η εξέταση και κατά τη διάρχκεια αυτής απαγορεύεται στους εξεταζοµένους κάθε επικοινωνία µεταξύ τους ή προς τα έξω. Επιτρέπεται µόνον η χρήση των κειµένων των νόµων. Την εποπτεία ασκεί ένα από τα µέλη της Επιτροπής, συνεπικουρούµενο από διοικητικούς δικαστές που ορίζει η Επιτροπή, 3.Στους εξεταζοµένους παρέχεται χρόνος τεσσάρων ωρών για κάθε θέµα στο οποίο διαγωνίζονται. Ο χρόνος υπολογίζεται από το τέλος της εκφωνήσεως του θέµατος. “Όταν συµπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόµενος οφείλει να παραδώσει το χειρόγραφό του έστω χαι αν αυτό είναι ηµιτελές. 4.Οιυποφήφιοι αναπτύσσουν τα θέµατα σε φύλλα χάρτου τα οποία χορηγεί η Επιτροπή και φέρουν τη αφραγίδα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την µονογραφή του προέδρου της Επιτροπής. 5.Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα οποιουδήποτε ονόµοατος ή άλλου διακριτικού σηµείου. Παράβαση της απαγορεύσεως αυτής παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να βαθµολογήσει το γραπτό µε το βαθµό µηβδέν. 6.Το όνοµα του εξεταζοµένου γράφεται σε χωριστό φύλλο χάρτου το οποίο τοποθετείται σε φάκελλο που φέρει επίσης τη σφραγίδα της Γενικής Επιτροπείας και τη µονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Ο φάκελλος αυτός, αφού σφραγισθεί από τον υποψήφιο, επικολλάται στο φύλλο ύπου έγινε η ανάπτυξη του θὲµατος και παραδίδεται στο εποπτεύον την εξέταση µέλος της Επιτροπής, το οποίο µονογραφεί αµέσως µετά την τελευταία λέξη του γραπτού και συγχρόνως αριθµεί τόσο το γραπτό του υποφηφίου όσο και το φάχκελλο χατά τη σειρά παραδόσεως. . . “Άρθρο 8 Αποκλεισµός από το διαγωνισµό 1.Ο υποφψήφιος ο οποίος δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα θέµατα του προκριµατικού σταδίου δεν µπο. ρεί να µετάσχει σ' αυτήν και αποκλείεται από το διαγωνισµό. 2.Υποφήφιος που χαταλαµβάνεται να αντιγράφει από µη επιτρεπόµενο βιβλίο ή οποιοδήποτε χειράγραφο, να χρησιµοποιεί σηµειώσεις ή να συνεννοείται µε άλλον υποφήφιο αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από το διαγωνισµό. Σχετική ένδειξη για το λόγο της αποβολής αναγράφεται από τον εποπτεύοντα στο γραπτό του υποφηφίου. “Άρθρο 9 Βαθµολογία - Βαθµολόγηση 1.Η ικανότητα των εξεταζοµένων βαθµολογείται από κάθε µέλος της Επιτροπής µε τους εξής βαθµούς και αριθµούς: άριστα 14 και 15. Λίαν Καλώς: 11, 12 και 13. Καλώς: 8, 9 και 10. Σχεδόν Καλώς: 5, ό και 7. Μετρίως: 2, 3 και 4. Κακώς: Ο και 1. 2.Τα µέλη της Επιτροπής βαθµολογούν χωριστά ο καθένας χάθε γραπτό στο οποίο χαι σηµειώνεται ο βαθµός. Μετά τη βαθµολόγηση από όλους τους εξεταστές ανοίγεται ο φάκελλος και αναγράφεται ξίπλα στο µέσο όρο των πέντε βαθµών, που αποτελεί το βαθµό του θέµατος, το όνοµα του υποψηφίου. 3.Το άθροισµα του βαθµού των δύο θεµάτων δια δύο αποτελεί το βαθµό του προκριµατικού σταδίου. Επιτυχόντες στο προκριµατικό στάδιο είναι οι υποψφήφιοι που έχουν βαθµό τουλάχιστον &. 4.Τα ονόµατα των επιτυχόντων αναγράφονται σε πίνακα µε αλφαβητική σειρά, χωρίς να σηµειώνεται ο βαθµός. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο Γραφείο της Γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας. ' ΄“Άρθρο 10 Οριστικό στάδιο 1.Στο οριστικό στάδιο του διαγωνισµού γίνονται δεκτοί οι υποφήφιοι που σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του προηγουµένου ἁρθρου επέτυχαν στο προκριµατικό στάδιο. * 2.Το οριστικό στάδιο περιλαµβάνει προφορική εξέταση σε όλους τους κλάδους του δικαίου που περιλαµβάνονται στην εξεταστέα ύλη. Η εξέταση συνδυάζει ερωτήσεις επί θεωρητικών και πρακτικών θεµάτων ὦστε να µπορεί να εχτιµηθεί η χρίση και η ικανότητα του υποψφηφίου κατά την εφαρµογή των νόµων. 3.Οι υποφήφιοι χαλούνται στην προφορική εξέταση µε τη σειρά που ορίζει η Επιτροπή. Η εξέταση γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, ατοµικώς ή κατά οµάδες υποψηφίων, κατά την κρίση της Επιτροπής. 4.Μετά την εξέταση κάθε υποψηφίου τα µέλη της Επιτροπής βαθµολογούν µυστικά και καθένας χωριστά τον υποφήφιο. Ο µέσος όρος των πέντε βαθµών αποτελεί τη βαθµολογία της προφορικής εξέτασης. 5.Ο υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο χατά την ορισθείσα γι' αυτόν ηµέρα εξετάσεως αποκλείεται από το διαγωνισµό.Εξέτασε σε ξένη γλώσσα χαι λογιστική 1.Κατά το οριστικό στάδιο οι υποφήφιοι εξετάζονται εφόσον το έχουν δηλώσει µε την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και α) στις ξένες γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερµανική χαι ιταλική και ) στις γενικές αρχές της λογιστικής επιστήµης. γ 2.Η εξέταση στη ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ' υπαγόρευση 20 έως 30 στίχων από νοµικό σύγγραµα της γλώσσας αυτής και µετάφρασή του στα ελληνικά. Τα χείµενα επιλέγονται κατά περίπτωση, από την Επιτροπή ή τους ειδικούς εξεταστές. Στους διαγωνιζοµένους δίνεται προθεσµία µιάµισης ώρας από τη χήξη της εκφώνησης του χειµένου για τη µετάφρασή του. Χρήση λεξικού ή οποιουδήποτε άλλου“ βιβλίου απαγορεύεται. . 3.Η εξέταση στη λογιστική συνίσταται σε γραπτό πρακτικό θέµα από το νικό µέρος της λογιστικής που επιλέγεται κατά περίπτωση από την επιτροπή ή τους ειδικούς εξεταστές. Στους διαγωνιζόµενους δίνεται προθεσµία δύο ωρών, από τη χήξη της εκφώνησης για να γράφουν την απάντηση. Χρήση οποιουδήποτε βοηθήµατος απαγορεύεται. 4.Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο χατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα θέµατα αυτά θεωρείται ότι βαθµολογήθηκε στο θέµα αυτό µε µηδέν. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγ. 2. 4&, 5, 6 του άρθρου 8 παρ. 2 του άρθρου 9 παρ. 1 και 2. “Άρθρο 12 Καθορισµός τελικής βαθµολογίας 1.Οιβαθµοί του προκριµατικού και του οριστικού σταδίου αθροιζόµενοι και διαιρούµενοι δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθµό του υποψφηφίου. Θεωρείται ως χατ' αρχήν επιτυχών στο διαγωνισµό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθµό τουλάχιστον 8. Εφόσον ο υποψήφιος λάβει τουλάχιστον 8 σε µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες ή στη λογιστική, προστίθενται στον τελικό βαθµό τόσα δέκατα πέµπτα της µονάδας όσες είναι οι από το # χαι πάνω µονάδες του βαθµού που έλαβε σε κάθε ξένη γλώσαα ή στη λογιστική. Ο καθορισµός της σειράς επιτυχίας στο διαγωνισµό κανονίζεται από τον τελικό βαθµό, όπως αυτός διαµορφώνεται µε την παραπάνω προσαύξηση. 2.Σε περίπτωση ισοβαθµίας, γίνεται κλήρωση. 3.Με βάση την τελική σειρά επιτυχίας καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων µέχρι του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ο πίνακας αυτός νπο γραφόµενος από τον πρόεδρο, τα µέλη και το γραµµατέα της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης µαζί µε τα πρακτικά διεξαγωγής του διαγωνισµού. “Άρθρο 13 . Σειρά. διορισµού Η σειρά διορισµού σε θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων χαθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(6)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία