ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/511

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίξρυση Εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνικών Υλικών στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και κα= θορισµός του εσωτερικού του χανονισµού. ' '

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών µάτων» (Α΄ 173),. [ 2.Τη γνώµη της γενικής συνέλευσης του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανι. κχών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών (συνεδρίαση 5/ 17.1.1990),. ' 3.Την 506/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Εργαστήριο ΗΠλεκτροτεχνιτών Υλικών το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο των ήλεχτροτεχνιτών υλικών και ειδικότερα των αέριων χαι στερεών µονωτικών. “Άρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµός Ο εσωτερικός χανονισµός του εργαστηρίου Ηλεκτροτεχνιτών Υλικών καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα. ΄“Άρθρο 3 Αποστολή Το Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών έχει ως αποστολή: 1.Την κάλυψη των διδακτικών χαι ερευνητικών αναγχκών του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα θέµατα που καλύπτει σύµφωνα µε το άρθρο 1. 2.Τη συνεργασία µε Ελλχηνικά χαι Αλλοδαπά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα, επιστηµοτεχνικούς και άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. 3.Την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων χαθώς και την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων χαι εκδόσεων. 4.Την παροχή υπηρεσιών χκάτά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53). . 1)Τη συνεργασία µε σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες, δήµους, χοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και τη συµβολή του εργαστηρίου στη µελέτη προβληµάτων ανάπτυξης της χώρας. “Άρθρο 4 Προσωπικό Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη ΑΕΠ του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα µατα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠ και το λοιπό επιστηµονικό προσω-. πικό που τοποθετείται σ' αυτό. “Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητες 1.Το εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1 982 και εκλέγεται κατά τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα (46/1989 Α 21),. 2.Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/ 1982 χαι επιπλέον: 1)Συντονίζει το ξιδακτικό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακό) χαι ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. 2)Καταρτίζει και υποβάλει αρµοδίως το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργατηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. 7} Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. 3)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαίο προσωπικό. 4)Μεριµνά για την χατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. 5)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. ζ Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίµων υλικών και του χινητού εξοπλισµού χαι 6)Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο. ' “Άρθρο 6 Λειτουργία 1.Ο διευθυντής, ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνέται στο εργαστήριο στα πλαΐσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και χαθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποΐηση οργάνων χαι χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 2.Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποΐηση οργάνων και υλικών που ανΐκουν σ αυτό, την παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί χανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιµέλειας τῳν εργαζοµένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 3.Η χρησιµοποΐηση ει.δικφν οργάνων του εργαστηρίου επιτρξπεται µόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση χαι εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποίησή τους, στην χατάσταση που είχαν παραδοθεί. 4.Με εισΐγγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. 5.Ο ξιευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος ΕΔΤΠ τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. “Άρθρο 7 Πόροι Πόροι του εργαστηρίου είναι: 1)Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις, ή τον τκτικό προύπολογισµό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζουν οι ξιατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 2)Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα΄µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). ' 7) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ή ετήσια επιχορήγγηση από τακτικό προυπολογισµό και προύπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας, 1) οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήµιο Πατρών για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστηµίου Πατρών. '“Άρθρο 8 Ωράριο λειτουργίας Το εργαστήριο λειτουργεί χατά τις εργάσιµες ηµέρες και ὢρες, σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπιστηµίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις για χάθε χατηγορία. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ -..+-.΄ (?
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία