ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/512

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτι. κού δικαίουν (ΦΕΚ 34Α΄) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892 /1 990 (Α' 101) χαι του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο χεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “Ανθρακα και Χάλυβα και του οργανισµού εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ. (ΦΕΚ 70Α) και τροποποιήθηκε από το ἁρθρο 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής: επιχειρηµατικού χεφαλαίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101 2.Την αριθµ. 652/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων ΄Έργων, αποφασίζουµε: . . “Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµο-θεσίας αναφέρεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας προς τις διατάξεις των άρθρων 7., 52 και 59 της Συνθήµκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ΟΌικονοµικής Κοινότητας. “Άρθρο 2 Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειµένων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 430) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α' 161), αντικαθίσταται ως εξής: «Ως τακτικά µέλη του ΤΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής ιθαγένειας ή οι έχοντες την ιθαγένεια χράτους -µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διπλωµατούχοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας και των ισοτίµων σχολών του εξωτερικού µετά τη λήγψη της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο ΤΕΕ χωρίς Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρούνται σε ισχύ». “Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΗΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ κΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ -+,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία