ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/513

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση του Π.Δ. 91 /1991 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δηµοσίων γων (ΕΥΔΕ) για τη µελέτη και χατασκευή των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων Νοµού Αττικής».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 245Α'/197 7} όπως τροποπουήθηκαν µε την παράγραφο | του άρθρου 23 του Ν. 1418/ 84 «Δηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23Α'/1984). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Α/τος 293/0] «Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 103Α'/1901),. 3.Τη γνωµοδότηση αριθµ. 666/91 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 91 /199] αντικαθίσταται ως εξής: .« 2.Η Υπηρεσία αυτή ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των Δηµοσίων “Έργων όσον αφορά την χατασκευή των µεγάλων συγχκοινωνιακών έργων του Νοµού Αττικής. Για την µελέτη των ανωτέρω έργων καθΐκοντα Προϊσταµένης Αρχής ασκεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Αηµοσίων Έργων δια της αρµόδιας Α/νσης Μελετών Έργων της Γενικής Γραµµατείας άηµοσίων 'Έργων και καθήµκοντα Α/νουσας Υπηρεσίας ασκεί η ανωτέρω ΕΥΔΕ. Για την άσκηση των καθηκόντων της Προϊσταµένης Αρχής της κατασκευής των έργων συνιστώνται τα εξής Τµήµατα: 1)Τµήµα Κατασκευών µε αντικείµενο τη συγκέντρωση στοιχείων για παρόµοια έργα από άλλες χώρες, τη σύνταξη σχεδίων προδιαγραφών τευχών δηµοπράτησης και την. παρακολούθησης της κατασκενυής των έργων. 2)Τµήµα Διοικητικού-Οικονοµικού µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Γραµµατείας και Λογιστηρίου και την τεχνοοικονοµική παρακολούθηση της εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων, τη συγχκέντρωση στοιχείων από τη λειτουργία τους κ.λπ. Για την άσκηση των καθηκόντων Α/νουσας Υπηρεσίας της κατασκευής των έργων συνιστάται Τµήµα Κατασκευής Έργων.Η ισχύς του διατάγµατος αυτού αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. , Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡτΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΧΙΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ