ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/520

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

() Κατάργηση χενών οργανικών θέσεων του µόνιµου διοικητικού προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: που έχει ως εξής: «Άα. Οι έλεγχοι των εγγράφων που αναφέρει η παράγραφος 1 περίπτ. α΄ και οι έλεγχοι ταυτότητας που αναφέρει η παρ. 1 περίπτ. ε΄, διεξάγονται µόνο όταν και όπου γίνονται οι τελωνειακές ή άλλες διοικήτιχές διατυπώσεις σχετικά µε την κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας Τ7/93/ΕΟΚ, αποφασίζεται κατά κατηγορία φυτών και φυτικών προϊόντων το ποσοστό των αποστολών, το οποίο θα υπόχκειται σε σποραδικούς δευγµατοληπτικούς ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας. Το ποσοστό αυτό θα µειώ- ΄ νεται σταξδιακά για να µηβδενιστεί όταν τεθούν σε ισχύ οι διατυπώσεις ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς». ' 'Α.ρθρο 3. (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγ. 90/168/ΕΟΚ). Το άρθρο 15 του π.δ. 292/1990 (Α“ 117} αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 1.Η Υπηρεσία Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας αναχοινώνει αµέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. χαι στις αρµόδιες Αρχές των άλλων Κρατών µελών την πραγµατική ή ενδεχόµενη παρουσία στη χώρα µας οιωνδήποτε αγνώστων µέχρι τώρα επιβλαβών οργανισµών και να τους πλχηροφορεί σχετικά µε τα προστατευτικά µέτρα. τα οποία έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Τα µέτρα αυτά πρέπει, µεταξύ άλλων, να αποτρέπουν χάθε κίνδυνο διάδοσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών στο έδαφος των άλλων χρατών µελών. 2.'Όσον αφορά την αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων προέλευσης τρίτων χωρών, που πιστεύεται ότι αποτελούν άµεσο κίνδυνο εισαγωγής ή διάδοσης των επιβλαβών οργανισµών που αναφέρονται στην προηγούµενη παρ. 1, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, λαµβάνονται αµέσως τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του εδάφους των άλλων κρατών µελών των Ε.Κ. από τον χίνδυνο αυτό και η αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρµόδιες Αρχές των άλλων χκρατών µελών. 3.'Ότων η αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας φυτών του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος άλλος από τον προαναφερόµενο στην προηγούµενη παρ. 2, ανακοινώνει αµέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρµόδιες Αρχές των άλλων χρατών µελών τα µέτρα που θα ήθελε να χηφθούν. Αν χρίνει ότι τα µέτρα αυτά δεν λαµβάνονται αρκετά γρΐγγορα, προκειµένου να αποφευχθεί η είσοδος ή η διάδοση στη χώρα µας επιβλαβών οργανισµών, µπορεί να Χηφθούν µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας τα προσωρινά µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για όσο χρονικό διάστηµα η Επιτροπή δεν λαµβάνει µέτρα». 'Άρθρο 4. (Οδηγίες 90/490/ΕΟΚ, 90/506/ΕΟΚ και 91/27 ΕκΟΚ),. 1.Το Παράρτηµα 1 του άρθρου 21 του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 117} όπως ανατυπώθηκε, τροποποιείται ως εξής: 1)Στην παρ. Α΄ µετά την περίπτωση 20α παρεµβάλλεται περίπτωση 20αα που έχει ως εξής: «20αα. ΞΡΡ (µη ευρωπαϊκό είδος) φορείς του ΒυΒΞΑΡΗΕΙΕΝΟΗΙΙΞ 2)Στην παρ. Δ΄, η περίπτωση 2 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Ιοί φυτών ΟΙΤΒΉ Ε ΞΥΊΝΟΙΕ. ΒΑΣ ή νβριδίων τους». (81/7/ΕΟΚ, 86/651/ΕΟΚ, 91/27/ΕΟΚ). 3576 … ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2.Το Παράρτηµα Π του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 1} 7) τροποποιείται ως ρων προς σπορά». εξής: 1)Στην παρ. α) περίπτωση 5, η δεξιά στήλη αντικαθίσταται ως εξής: Ὑ) Στην παρ. «) περίπτωση 6, η δεξιά στήλη αντικαθίσταται ως εξής: «Φυτά των Ο©ΙΤΒΉΞ Ι... ΕΟΚΤΗΝΕΙΙ.Α ΞΥΊΝΩΙΕ, «Φυτά των ΟΙΤΚΠ8 Ι4*, ΡΟΒΤυΝΕ[,[.Α 5ΨΙΝ6[Ε, ΡΟΝ€ΙΒΠΒ ΒΑΡ, ή τα υβΡϊδιά τους ΜΑιυ8 ΜΙΙΞΙ-΄ χαι ΡΥΒι]5 ι. που πρ00ΡίζοΒΑΓΡ ή τα υβρίδιά τους χαι Φυτά των ΑΒΑΟΕΑΕ, ΜΑΒΑΝΤΗΑ©ΕΑΕ. ΜΠΙΞΑΟΕΑΕ, ΡΕΕΒΞΕΑ ΑΜΕΒΙΟΑΝΗΜ Ρ. ΜΠΙ.. Ξ5ΤΒΕΗΠΖΙΑΟΕΑΕ. µε ρίζες ή µε συνδεδεµένο ή συνοδεύον θρεπτικό µέσο». 2)Στο Παράρτηµα Η προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: «Όι ΑΙΕΗΒΟΤΗΡΙΧΗΞ τι.οςς€ΟΞυς (ΜΑΞΚ) νται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά». 3.Το Παράρτηµα ΗΙ του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 11 7} τροποποιείται ως εξής: . 1)Μετά την περίπτωση θα παρεµβάλλεται περίπτωση Οβ που έχει Φυτά των ΟΙΤΒΉΣ Ι... ΕΟΝΤΗΝΕΙΛΑ ΞγιΝΩΙΕ ως εξής: ΒΑΡ ή τα υβρίδιά τους που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπό«9β. Ξυλεία κωνοφόρων του ανταποκρίνονται στην περιγραφή του χωδικού ΣΟ 4401 10 Καναξδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 4 Το Παράρτηµα Ιν του π.δ. 202/1990 (Α' 117) τροποποιείται ως εξής: 1)οι περιπτώσεις ], 1α χαι 1β αντικαθίστανται από τις περιπτώσεις ], |α, 1β, 17 χαι 15, που έχουν ως εξής:« 1.Ξυλεία κωνοφόρων χαταγωγής Καναξδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. . 1α.Ξυλεία χωνοφόρων χαταγωγής µη ευρωπαϊκών χωρών που δεν καλύπτονται από την περίπτωση 1. 1β. Ξυλεία σε µοργή ροκανιδίων, µορίων απορριµάτων ή θραυ.σµάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή µερικώς από ένα από τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα Υ σηµείο 4 στοιχείο β καταγωγής µη Ευρωπαϊκών χωρών αλλά από εκείνα που προκύπτουν από κωνοφόρα καταγωγής Καναξά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Ιη. Ξυλεία υπό µορφή ροκανδίων, µορίων απορριµάτων ή θραυσµάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή µερικώς από χωνοφόρα χαταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κο έας, Πνωµέὲφύρ αγωγης ? µ νων Πολιτειών Αµερικής. 1.Πριονισµένο ξύλο του ΑΟΕΒ ΞΑΟΗΑΕΒΙΙΜ χαταγωγής Η.Π.Α. ΄ 1)Η αριστερή στήλη της περίπτωσης 15γ αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη των ξιατάξεων που εφαρµόζονται όσον αφορά την ξυλεία που αναφέρεται στο ΠαΡάρτηµα ] περίπτωση 98 χαι στο Παράρτηµα Παράρτηµα Ιν περίπτ. 1η, θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο µε σµανση «ΚΠ» ή άλλο ξιεήνώς αναγνωρισµένο σήµα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπορική πρακτική ότι η εν λύγω ξυλεία έχει υπο. στεί ξίρανση σε χλίβανο µε υγρασία κάτω των 20% εκφραζόµενης ως ποσοστισίο ποσοστό ξηράς ύλης κατά τη στιγµή της παραγωγής, η οποία επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο πρόγραµµα ρύθµισης χρόνου/θερµοκρασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρµύζονται για την ξυλεία που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΠΝ περίπτ. 7α) και στο Παράρτηµα [ περίπε. 1β, . - Πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός χαθώς χαι οι τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από τον ΟΕΝΗ ΜΟΝΟΟΗΑΜΗΞ' ως τέτοιες νοσύνται εκείνες που έχουν µήκος µεγαλύτερο των 4 χιλιοστών ή - θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο µε σήµανση «ΚΠ.Ν.ΡΗΙΕΡι, κι ή άλλο ξιεθνώς αναγνωρισµένο σήµα επί της συσκευασίας σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπορική πρακτική ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο µε υγρασία χάτω του 209 εκφραζοµένης ως ποσοστό ξηράς µάζας, κατά τη στιγµή της παραγωγής του επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο πρόγραµµα ρύθµισης χρόνου/ θερµοκρασίας. … ' . Το προϊόν να προέρχεται αποχλειστικά από ζξύλο, του οποΐου αφαιρέθηκε ο φλοιός ή να έχει υποστεί: 2)βιοµηχανική επεξεργασία αποξήρανσης σε κλίβανο µε κατάλληλο συνδυασµό χρόνου χαι θερµο. κρασίας ώστε χατά τη στιγµή της ξίρανσης να χατέβει ή περιεχόµενη υγρασία χάτω του 20% εχ. φρασµένη επί της ξηράς ουσίας. υποκαπνισµό και στις δυο περιπτώσεις η αποστολή µεταφέρεται σε σφραγισµένα εµπορευµατοχι. βώτια ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που να τξασφαλίζει ότι δεν θα επαναµολυνθεί. Το προϊόν έχει παραχθεί αποκλειστικά από ξυλεία που είτε υπέστη ξρανση σε χλίβανο µε υγρασία κάτω του 2048 εκφρασµένη ως ποσοστό ξηράς µάζας χατά τη στιγµή της παραγωγής που επιτυγχά. νεται µε το κατάλληλο σύστηµα ρύθµισης χράνου/θερµοκρασίας είτε υπέστη χατεργασία υποκαπνισµού και που φορτώνεται σε εµπορευµατοκιβώτια ή χατά τρόπο ὢστε να αποφευχθεί ή εχ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισµούς. Να καθίσταται προφανές από σΉµανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι χατά τη διάρχεια της βιο. “Ἱκηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξίρανση σε κλίβανο (ΚΠ.Ν ΠΒΙΕΠ) µε κατάλληλο συνδυασµό χρόνου και θερµοκρασίας ώστε χατά τη στιγµή της ξέρανσης να χατέβει η περιεχύµενη υγρασία κάτω των 2098 εκφραζόµενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήµανση θα έχει γίνει είτε µε το σήµα «ΚΠΑΝ ΠΒΒΙΕβ, «ΚΠ» είτε µε χάποιο άλλο ξιεθνώς αναγνωρισµένο. «ίδγ. Φυτά των ΟΠΤΒΙΙ5Ι.. ΕΟΒΤΗΝΕΗΙΑ ΞΥΨΊΝΩΙΕ, ΡΟΝΩΙΒΙΞ Ατ ι ήτανβρίδιά τους και φυτά των ΑΒΑΟΕΑΕ, ΜΑΒΑΝΤΗΒΑΟΕΑΕ, ΜΙΙΞΑΟΕΑΕ, ΡΕΒΞΕΑ ΑΜΕΕΙ. ©ΑΝΑ Ρ. ΜΠ ΞΤΒΙΔΖΙΑΟΕΑΕ, µε ρίζες ή µε συνδεδεµένο ή συνοδεύον βρεπτικό µέσο, χαταγωγής ή προέλευσης τρίτων χωρών». 3)Οι περιπτώσεις 34α χκαι 34β αντικαθίστανται από τις περιπτώσεις 34α, 348 και 34γ που έχουν ως εξής: Άάα. φυτά ΟΒΑΥΕΟΙΕΝΞ, ΒΒΑΞΞΙΟΑ, ΟΑΡΞΙΩΙΜ ΑΝΝΙΠΜ, ΟΗΕΥΞΑΝΤΗΕΜΗΜ, ΡΕΝΡΒΑ. ΝΤΗΕΜΑ, ΟΙΑΝΤΗΙΞ, ΟΕΒΒΕΒΑ, €ΥΡΞΟΡΗΠ.Α, Ιλετ. ΠΟΑ ΙΕΠΟΑΝΤΗΕΜΗΜ, ΙΥΟΟΡΕΒΞΙΟΟΝ τες. ΠΙΕΝΤΗΗΜ, 20ΙΑΝΙΙΜ ΜΕΙΟΝΟΕΒΑ, ΤΑΝΑΟΕΤΗΜ, µε εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά για φύτευση και που χατά.γονται από χράτος µέλος ή από τρίτες χώρες στις οποίες έχει διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τη διαξικασία που θεσπίζει το άρθρο 16 ότι δεν έγιε γνωστή η εµφάνιση των: - ΑΜΑΠΒΟΜΥΖΑ ΜΑΟΗΙΟΣΞΑ, - ΗΒΙΟΜΥΖΑ ΒΠΙΡΟΡΒΕΝΞΙ5, - ΗΒΙΟΜΥΖΑ 2ΑΤΙΝΑΕ, - ΤΗΙΡΟΙΙ. 34β.Φυτά των ειξών που καλύπτονται από το σηµείο 34α, µε τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτέυση χαι που κατάγονται από χώρες της Αµερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν χαλύπτεται από το σηµείο 34α. Επίσηµη διαπίστωση: - ότι δεν έχει ξιαπιστωθεί εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών στον τόπο παραγωγής µετά από επίση. #ους ελέγχους που πραγµατοπουήβηκαν τουλάχιστον κάθε µΐνα κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από τη συγκοµιδή ή - ότι αµέσως πριν από την εξαγωγή των φυτών έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις των σχετικών επιβλαβών οργανισµών χαι ότι έχουν υποβληθεί σε χατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των σχετικών επιβλαβών οργανισµών. ΄ Επίσηµη διαπίστωση ότι δεν έχει παρατηρηθεί εµφάνιση των ΑΜΑΤΙΒΟΜΥΖΑ ΜΥΖΑ ΒΙΟΜΥΖΑ η ΒΟΜΥΖΑ ΤΒΙΣΟΙΔΙ στον τότο παραγωµετά από επίσηµους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον κάθε µήνα κατά τη διάρκεια των τµών µηνών πριν από τη συγκοµιδή, ' 34γ.Φυτά του είδους ΗΕΒΒΑΟΕΗΟΗ&, εκτός από αυτά που χαλύπτονται από το σηµείο 34α, µε τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτευση και που κατάγονται από χράτος µέλος όπου έγινε γνωστή η εµφάνιση ενός από τους επιβλαβείς οργανισµούς που αναφέρονται στο σηµείο 34α ή από χώρες της Αµερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν χαλύπτεται από το σηµείο 34ο). “Άρθρο 5 ΄Έναρξη ισχύος . (Άρθρο 2 Οδηγιών 90/168/ΕΟΚ, 90/490/ΕΟΚ, 90/506/ΕΟΚ και 91 /27 /ΕΟΚ) Το παρόν διάταγµα αρχίζει να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 199], µε εξαίρεση τις διατάξεις του αρθρου 4 παρ. 1 περ. β) και 2 περ. α), β) και που αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Απριλίου 1991 Στον Υπουργο Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡτΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ -----φ------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 522 (6) Τροποποΐηση των παρ. 4, δα χκαι 6 του άρθρου 16 του χαταστατικού του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρου 7 του Ν. 4074/ 1960 (Α΄ 99),. 2.Τις διατάξεις του άρθρου µόνου του Π.Δ/τος 758/1970 (Α΄ 250), 3.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. ] στοιχ. γ. 26 παρ. 1 και 27 * παρ. ] στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 105/1988 (Α΄ 46),. 5.Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 3ό6η/24.7.1991 συνεδρίασή του της ΚΣΤ περιόδου. 6.Τη γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού ΟΛΘ που διατυπώθηκε χατά την Φη/31.1.1991 συνεδρίασή του. 7.Την Υ.1540/18.9.91 (Β' 754 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ.γού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. &. Την 629/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Οι παρ. 4, δα και ό του αρθρου 16 του καταστατικού του Ταμειου Προνοίας Προσωπικού ΟΛΘ όπως ισχύουν µετά την τροποποϊησή τους µε την 32050/5Σ.283/17.6.1965 (Β' 368) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και το Π.Δ. 107 (Α΄ 160) τροποποιούνται ως ακολούως: 1.Η παρ. 4 του άρθρου 16 του χαταστατικού του Ταµείου χαταργείται οι δε παράγραφοι 5 χαι 6 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται ως 4 και 5 αντιστοίχως. 2.Το εδαφ. α της παρ. 5 του ιδίου αρθρου η οποία λαµβάνει τον αριθµό.4, τροποποιείται ως εξής:« 4.Η προῦπηρεσία της προηγούµενης παραγράφου αναγνωρίζεται κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισµένου µε απόφαση του Α.Σ. του Ταµείου. Η εξαγορά της προῦπηρεσίας αυτής ενεργείται µε την καταβολή υπέρ του Ταµείου προσθέτου εισφοράς 5%% από την οποία ποσοστό 30 βαρύνει τον εργοδότη και 20 τον ασφαλισµένο επί που υπόκχεινται σε κράτηση υπέρ του Ταµείου και για χρόνο προῦπηρεσίας του µέχρι και 10 χρόνια. Πέραν δε της δεχαετιας ο ασφαλισµένος βαρύνεται µε το σύνολο της προσθέτου εισφοράς 59 (εργοδότη και ασφαλισµένου).Επισηµη διαπιστωση - ότι δεν έχει διαπιστωθεί εµφάνιση κανενός από τους σχετικούς επιβλαβεις οργανισµούς στον τόπο παραγωγής µετά από επίσηµο έλεγχο που πραγµατοποιηθηιε πρν από - ότι αµέσως πρν από την εξαγωγή των φυτών έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις των σχετικών επιβλαβων οργανισµών και ότι έχουν υποβληθεί σε καταλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των σχετικών επιβλαβών οργανισμων» ' Η παραπάνω εισφορά που βαρύνει τον ασφαλισµένο παρακρατείται χάθε από τις αποδοχές του. Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλισµένου από την υπηρεσία πριν από την ολοσχερη εξαγορά του αναγνωριζόµενου χρόνου προῦπηρεσίας, το υπόλοικο ποσό υπολογιζεται στις αποδοχες που ελάµβανε ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο της αποχώρησής του και παρακρατείται ολόκληρο από το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που δικαιούται ο ασφαλι-. σµένος». Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ -=-----ή------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 523 (6) Επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων του τµήµατος βρεφονηπιοκο- µίας των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του εδ. (γ) της παρ. 2 του αρθρου 25 του Ν. 1404/ 1983 (ΦΕΚ 173). . 2. Την από 7 και 8.3.1989 (αριθµ..πρακτ. 9/ 1989) γνωµοδότηση του Συµβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ξ.Τ. 3.Την αριθµ. 287 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Πτυχιούχοι τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας 1.Οι πτυχιόύχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών ΈΕκπαιδευτικών Ιδρυµατων µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και παιδαγωγυκές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε αλλους επιστήµονες: α) στη µελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών, β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο και στη διδασκαλία χαι εφαρµογή της Βρεφονηπιοκοµίας. 2.Οι παρατάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε σαν στελεχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακους και ἥρεφικούς Σταθµους του ιδιωτικού χκαι δηµοσίου τοµέα εκτός των εκπαιδευτικών χέντρων αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούµενοι στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες: 1.Λγωγη και φροντιδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο. 2.Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή Παιδικών Σταθµών. 3.κάθε άλλης επαγγελµατικής δραστηριοτητας που εµφανίζεται στο αντικειµενο της ειδικοτητας τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγιχης επιστηµης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοχοµίας ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νοµοθεσίας. 4.Εξελίασονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της ειδικότητάς τους σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία.5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν χαι σαν µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 6.Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωµάτων. “Άρθρο 2 Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεσή του. Αθήγνα, 13 Δεκεµβρίου 1901 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 524 (ή Κατάργηση - ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά [δρύµατα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψφη: 1.Τις διατάξεις: 1)Των άρθρων 1 ] παρ. 2 και 50 παρ. 1 και ό του Ν. 1268/1982 «για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87). 2)Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν.1566/1985 δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), και 2.Τη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου;: 1)Του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρίαση 17/3.4.1991),. Του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 461/ 5.12.1990, 4ΥΑ/Ί8.3.91 και ) Του Πανεπιστηµίου Κρήτης (συνεδρίαση 79/12.9.19090), και 2)Του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 25/3.10.90, 11/5.6.90 χαι 13/26.6.90),. 3.Τα έγγραφα Β1/886/π.ε./15.1.1991, Β1/792/20.11.90, 11 /806/20.11.1990, Β1/118/26.3.1991, Β1/208/23,4.199]1, και Β1 /4Α8Α/6.8.199] του Υπουργείου Εθνικής ιαιδείας χαι Θρησκευµάτων, µε τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη ινώµη του το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας χαι ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ 4 του Ν. 1268/1982. 4.Την 654/ 1901 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατειας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Στα χατωτέρω αναφερόµενα Τµήµατα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικχών Ιδρυµάτων καταργούνται κενές θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και αντί αυτών ιδρύονται ισάριθµες άλλης κατηγορίας, ως ακολούθως: Α. ΠΑΝΕΠΙΞΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: Τρεις (&) κενές ΑΡ χατηγορίας καταργούνται και αντί αυτών ιδρύονται ισάριθµες ΑΤ κατηγορίας. Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1)Τµήµα Ιατριχης Εξήντα (60) κχενές θέσεις ΑΡ χατηγορίας καταργούνται χαι αντί αυτών ιδρύονται είκοσι (20) θέσεις ΑΤ χατηγορίας και σαράντα (40) ΜΕ κατηγορίας. 2)Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών: Τέσσερις (&) κενές ΑΡ χατηγορίας καταργούνται και αντί αυτών ιδρύονται ισάριθµες ΑΤ χατηγορίας. {) Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής: Πέντε (5) χενές ΜΕ χατηγορίας καταργούνται και αντί αυτών ιδρύονται ισάριθµες ΑΤ χατηγο. ρίας. Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1)Τµήµα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: Μία (1) κενή θέση ΑΡ χατηγορίας καταργείται και αντί αυτής ιδρύεται µία (1) ΜΕ κατηγορίας. 2)Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών: Πέντε (5) χκενές θέσεις ΑΡ κατηγορίας καταργούνται και αντί αυτών ιδρύονται µία (1) ΑΤ κατηγορίας και τέσσερις (4) ΜΕ κατηγορίας. {) Α.Ε.Ι.: Πέντε (5) κενές θεσεις από τις οποίες δύο (2) ΑΡ χατηγορίας και τρεις (3) ΜΕ κατηγοριας καταργούνται και αντί αυτών ιδρύονται πέντε (5) ΑΤ κατηγορίας. ΄ Δ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -Τµήµα Μαθηµατικών: Δέχα (10) κενές ΜΕ κατηγορίας καταργούνται χαι αντί αυτών ιδρύονται ισάριθµες ΑΤ χατηγορίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 525 (8) Εσωτερικός χανονισµός της Παιδιατρικής Κλινικής του Τµήµατος Ιατρικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 'Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 «για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «δοµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.. (Α΄ 174} 2.Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Ιατρικής του Δτµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 29.5.1901),. 4.Την 679/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄ “Άρθρο 1. Γνωστικό Αντικείµενο. Η Παιδιατρική Κλινική του Τµήµατος Ιατρικής του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν. 641 /1977 (Α' 200) και 70 παρ. 20(α) του Ν. 1566/ 1985 (Α΄ 167} και της Υ.Α. Β1/18.3.1991 (Β' 20 1), εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές χαι νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Γενικής Παιδιατρικής. “Άρθρο 2. Αποστολή,. Η Παιδιατρική Κλινική έχει ως αποστολή: 1)Την χκάλυψη των διδακτικών και ερευνητιχών αναγκών του Τµήµατος Ιατρικής, καθως και των άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµιου Θραιης σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείµενο της Γενικής Παιδιατρικής. 2)Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριµένη συνδροµή που ανήχκει στο αντικείµενο της Κλινικής. Ὑ) Την ειδίκευση γιατρών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας χαι την συνεχή εκπαίδευση και επιµόρφωση αυτών. 8) Την παροχή τριτοβάθµιας περίθαλψης χκαι νοσηλείας σε παιδιά µε παθολογικά προβλήµατα. 3)Την εκτέλεσι κλινικών χαι πειραµατικών ερευνητικών προγραµµάτων µε σκοπό τη µελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών χαι θεραπευτικών µεθόδων. 4)Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε άλλα ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΠΡΩΤΟ)ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεδρίων, συµποσίων, σεµιναρίων, διαλέξεων χαι μετεχπαιδευτιχων µαθηµάτων µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού και του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής. “Άρθρο 3. Προσωπικό. Το προσωπικο της Κλινικης απαρτίζεται από: α) Μέλη του Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικής που έχουν χατανεµηθει στον Τοµέα Υγείας του Παιδιού και το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει µε τα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της Κλινικής. ) Ειδικευόµενους γιατρούς χαι λοιπούς επιστήµονες. {) Μέλη του Ειδικού Διοικητικού- Τεχνικού Προσωπικού, και δ) Το χάθε είδους νοσηλευτικό χκαι λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην Κλινική, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύσυσες διατάξεις. “Άρθρο 4. Διοίκηση - Αρµοδιότητες. 1.Η Κλινική διευθύνεται από µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Ιατρικής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1268/ 82 και εκλέγεται µε τη διαδικασία του Π.Δ. 46/1989 (Α΄ 2]), όπως τροποποιΐθηκε µε το Π.Α. 265/90 (Α' 107). 2.Ο Διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το ΄ άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268 / 82 και επιπλέον; 1)Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραµµα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής και µεριµνά για την υλοποϊησή του. 2)Μεριµνά για την υλοποΐηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκοµείου στο οποίο εγκαθίσταται η Κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου. ) Διαχειριζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινική, σύµφωνα τις ισχύουσες διατάξεις. 3)Μεριµνά για τη στελεχωση της Κλινικής µε το αναγκαίο προσωπικό. 4)Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίµων υλικών και του κινητού εξοπλισµού. 5)Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται από την Κλινική,. 3.Σε κάθε ειδική µονάδα όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Β1/3/18.3.199] (Β' 20 1) ορίζεται µε απόφαση του Διενθυντή υπεύθυνος. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν κυρίως την επιστηµονική δραστηριότητα του υποψηφίου στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται ή συγκεκριµένη µονάδα. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου µπορεί να χαλεί συµβουλευτικά σε συνεδριάσεις τους υπεύθυνους των µονάδων, όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, να αναθέτει τη σύνταξη εισησε έναν ή περισσότερους από αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές µελέτης ειδικών προβληµάτων. “Άρθρο 5. Πόροι. Πόροι της Κλινικής είναι: 1)Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδυσεις, ή τον τακτικό προύῦπολογισµό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται από το Τµήµα Ιατρικής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982. 2)Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: 1} η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προῦπολογισµό και δηµοσίων επενδύσεων από διάφορα Υπουργεία της Χώρας, 1} οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπκά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήµιο Θράκης για τους σκοπούς της Κλινικής, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της Κλινικής και του Πανεπιστηµίου Θράκης. “Άρθρο 6. Τηρούµενα βιβλία. Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακολουθα βιβλία και στοιχεία: -Πρωτόκολλο εισερχόµενης - εξερχόµενης αλληλογραφίας. -Βαθµολόγιο φοιτητών. -Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. -Φάκελλος οικονοµικών στοιχείων κάθε ἓ έτους. -Κατάλογος επιστηµονικών οργάνων. -ΆΑρχείο ασθενών της Κλινικής. --Βιβλίο επιστηµονικής δραστηριότητας της Κλινικής. -Βιβλίο µεταβολών του προσωπικού της Κλινικής, και … -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή χρίνεται απαραίτητο για την Κλινική,. “Άρθρο 7. Χώρος εγκατάστασης. Χώροι εγκατάστασης της Παιδιατρικής Κλινικής είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου της. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο της Κλινικής και το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή,. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡτΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ' φ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 526 (9) Καθιέρωση διανοµαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραµµής µεταξύ των πόλεων “ Άµφισσας και Θεσσαλονίκης µέσω Λαµίας, Λάρισας και Κατερίνης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 588 7 «περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (Α' 148). 2.Την µε αριθµό 14/2.9.1991 αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΤΕΛ υπεραστικών γραµµώνιΝοµού Φωκίδας και την µε αριθµό 5126/11.10.91 εισήγηση του Νοµάρχη Φωχκίδας. 3.Την µε αριθµό 695/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: µόνο. Καθιερώνουµε υπεραστική επιβατική οδική γραµµή µεταξύ των πόλεων “Άµφισσας και Θεσσαλονίκης µέσω Λαµίας, Λάρισας και Κατερίνης, της οποίας ή εκµετάλλευση ανατίθεται κατά ποσοστό 1004 στο ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας. Στον Υπουργό Μεταφορών χαι Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο γΠΟνΥΡτΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κΑι ΕπΙΚΟιΝΩΝΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 527 (10) Καθιέρωση διανοµαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραµµής µεταξύ των πόλεων Καρδίτσας χκαι Αιδηφού µέσω Γλύφας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 588/77 «περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 2.Την µε αριθµό 378/21.2.199] αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΤΕΛ υπεραστικών γραµµών Νοµού Καρδίτοας και την µε Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοαριθµό 5930/7.5.91] εισήγηση του Νοµάρχη Καρξίτσας. σίευση΄ και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. 3.Την µε αριθµό 694/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αθΐνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 «ποφασίζουµε: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ … ΄Άρθρο µόνο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Καθιερώνουµε υπεραστική επιβατική οδική γραµµή µεταξύ των πόανπονρτοε λεων Καρδίτσας και Αιδηφού µέσω Γλύφας, της οποίας η εκµετάλλευση ανατίθεται κατά ποσοστό 806 στο ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας και 20 στο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΩΝ ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας, ΝικΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/ τΑ/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 39 περ. Β του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/τ.Α'/16.6.90) «Διαρρυθµίσεις στην έµµεση φορολογία και άλλες διατάξεις».3. Την υπ' αρ. 541/3.9.91 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: '“Άρθρο µόνο Καταργούνται δεκατρείς (13) κενές οργανικές θέσεις του µονίµου διοικητικού προσωπικού από τον Κλάδο ΥΕ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. ' Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 1ΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ---φ------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 521 (4) Τροποποζηση και συµπλήρωση του π.δ. 292/ 1990 «Φυτούγειονοµικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή από τρίτες χώρες, σε συµµύρφωση µε Οδηγίες του Συµβουλίου και της Επιτροπής της ΕΟΚ (Α΄ 1 1 όπως ανατυπώθηχκε, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/ 168/ΕΟΚ του Συµβουλίου και τις οδηγίες 90/490/ΕΟΚ, 90/506 ΕΟΚ και 91 /27/ ΕΟΚ της Επιτροπής. υπόφψη:
  • και το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄' 101),. β) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 «Περί προλήψφεως και καταστολής των ασθενειών χαι εχθρών των φυτών χαι περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α΄ 155) και
  • Την 376/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Σκοπός Με το παρόν διάταγµα τροποποιούνται χαι συµπληρώνονται διατάξεις του Π.Δ. 292 /1990 (Α΄ 117), όπως ανατυπώθηκε, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/168/ΕΟΚ του Συµβουλίου και τις Οδηγίες 90/490/ΕΟΚ, 90/506/ΕΟΚ και 91 /27/ΕΟΚ της Επιτροπής. “Άρθρο 2. (Άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 Οδηγ. 90/168/ΕΟΚ)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-12-24 () Κατάργηση χενών οργανικών θέσεων του µόνιµου διοικητικού προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: που έχει ως εξής: «Άα. Οι έλεγχοι των εγγράφων που αναφέρει η παράγραφος 1 περίπτ. α΄ και οι έλεγχοι ταυτότητας που αναφέρει η παρ. 1 περίπτ. ε΄, διεξάγονται µόνο όταν και όπου γίνονται οι τελωνειακές ή άλλες διοικήτιχές διατυπώσεις σχετικά µε την κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας Τ7/93/ΕΟΚ, αποφασίζεται κατά κατηγορία φυτών και φυτικών προϊόντων το ποσοστό των αποστολών, το οποίο θα υπόχκειται σε σποραδικούς δευγµατοληπτικούς ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας. Το ποσοστό αυτό θα µειώ- ΄ νεται σταξδιακά για να µηβδενιστεί όταν τεθούν σε ισχύ οι διατυπώσεις ελέγχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς». ' 'Α.ρθρο 3. (άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγ. 90/168/ΕΟΚ). Το άρθρο 15 του π.δ. 292/1990 (Α“ 117} αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 15 1.Η Υπηρεσία Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας αναχοινώνει αµέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. χαι στις αρµόδιες Αρχές των άλλων Κρατών µελών την πραγµατική ή ενδεχόµενη παρουσία στη χώρα µας οιωνδήποτε αγνώστων µέχρι τώρα επιβλαβών οργανισµών και να τους πλχηροφορεί σχετικά µε τα προστατευτικά µέτρα. τα οποία έλαβε ή προτίθεται να λάβει. Τα µέτρα αυτά πρέπει, µεταξύ άλλων, να αποτρέπουν χάθε κίνδυνο διάδοσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισµών στο έδαφος των άλλων χρατών µελών. 2.'Όσον αφορά την αποστολή φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων προέλευσης τρίτων χωρών, που πιστεύεται ότι αποτελούν άµεσο κίνδυνο εισαγωγής ή διάδοσης των επιβλαβών οργανισµών που αναφέρονται στην προηγούµενη παρ. 1, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, λαµβάνονται αµέσως τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του εδάφους των άλλων κρατών µελών των Ε.Κ. από τον χίνδυνο αυτό και η αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρµόδιες Αρχές των άλλων χκρατών µελών. 3.'Ότων η αρµόδια Υπηρεσία Προστασίας φυτών του Υπουργείου Γεωργίας θεωρεί ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος άλλος από τον προαναφερόµενο στην προηγούµενη παρ. 2, ανακοινώνει αµέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρµόδιες Αρχές των άλλων χρατών µελών τα µέτρα που θα ήθελε να χηφθούν. Αν χρίνει ότι τα µέτρα αυτά δεν λαµβάνονται αρκετά γρΐγγορα, προκειµένου να αποφευχθεί η είσοδος ή η διάδοση στη χώρα µας επιβλαβών οργανισµών, µπορεί να Χηφθούν µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας τα προσωρινά µέτρα που θεωρούνται αναγκαία για όσο χρονικό διάστηµα η Επιτροπή δεν λαµβάνει µέτρα». 'Άρθρο 4. (Οδηγίες 90/490/ΕΟΚ, 90/506/ΕΟΚ και 91/27 ΕκΟΚ),. 1.Το Παράρτηµα 1 του άρθρου 21 του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 117} όπως ανατυπώθηκε, τροποποιείται ως εξής: 1)Στην παρ. Α΄ µετά την περίπτωση 20α παρεµβάλλεται περίπτωση 20αα που έχει ως εξής: «20αα. ΞΡΡ (µη ευρωπαϊκό είδος) φορείς του ΒυΒΞΑΡΗΕΙΕΝΟΗΙΙΞ 2)Στην παρ. Δ΄, η περίπτωση 2 αντικαθίσταται ως εξής:« 2.Ιοί φυτών ΟΙΤΒΉ Ε ΞΥΊΝΟΙΕ. ΒΑΣ ή νβριδίων τους». (81/7/ΕΟΚ, 86/651/ΕΟΚ, 91/27/ΕΟΚ). 3576 … ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2.Το Παράρτηµα Π του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 1} 7) τροποποιείται ως ρων προς σπορά». εξής: 1)Στην παρ. α) περίπτωση 5, η δεξιά στήλη αντικαθίσταται ως εξής: Ὑ) Στην παρ. «) περίπτωση 6, η δεξιά στήλη αντικαθίσταται ως εξής: «Φυτά των Ο©ΙΤΒΉΞ Ι... ΕΟΚΤΗΝΕΙΙ.Α ΞΥΊΝΩΙΕ, «Φυτά των ΟΙΤΚΠ8 Ι4*, ΡΟΒΤυΝΕ[,[.Α 5ΨΙΝ6[Ε, ΡΟΝ€ΙΒΠΒ ΒΑΡ, ή τα υβΡϊδιά τους ΜΑιυ8 ΜΙΙΞΙ-΄ χαι ΡΥΒι]5 ι. που πρ00ΡίζοΒΑΓΡ ή τα υβρίδιά τους χαι Φυτά των ΑΒΑΟΕΑΕ, ΜΑΒΑΝΤΗΑ©ΕΑΕ. ΜΠΙΞΑΟΕΑΕ, ΡΕΕΒΞΕΑ ΑΜΕΒΙΟΑΝΗΜ Ρ. ΜΠΙ.. Ξ5ΤΒΕΗΠΖΙΑΟΕΑΕ. µε ρίζες ή µε συνδεδεµένο ή συνοδεύον θρεπτικό µέσο». 2)Στο Παράρτηµα Η προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: «Όι ΑΙΕΗΒΟΤΗΡΙΧΗΞ τι.οςς€ΟΞυς (ΜΑΞΚ) νται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά». 3.Το Παράρτηµα ΗΙ του π.δ. 292 /1990 (Α΄ 11 7} τροποποιείται ως εξής: . 1)Μετά την περίπτωση θα παρεµβάλλεται περίπτωση Οβ που έχει Φυτά των ΟΙΤΒΉΣ Ι... ΕΟΝΤΗΝΕΙΛΑ ΞγιΝΩΙΕ ως εξής: ΒΑΡ ή τα υβρίδιά τους που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπό«9β. Ξυλεία κωνοφόρων του ανταποκρίνονται στην περιγραφή του χωδικού ΣΟ 4401 10 Καναξδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 4 Το Παράρτηµα Ιν του π.δ. 202/1990 (Α' 117) τροποποιείται ως εξής: 1)οι περιπτώσεις ], 1α χαι 1β αντικαθίστανται από τις περιπτώσεις ], |α, 1β, 17 χαι 15, που έχουν ως εξής:« 1.Ξυλεία κωνοφόρων χαταγωγής Καναξδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. . 1α.Ξυλεία χωνοφόρων χαταγωγής µη ευρωπαϊκών χωρών που δεν καλύπτονται από την περίπτωση 1. 1β. Ξυλεία σε µοργή ροκανιδίων, µορίων απορριµάτων ή θραυ.σµάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή µερικώς από ένα από τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα Υ σηµείο 4 στοιχείο β καταγωγής µη Ευρωπαϊκών χωρών αλλά από εκείνα που προκύπτουν από κωνοφόρα καταγωγής Καναξά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Ιη. Ξυλεία υπό µορφή ροκανδίων, µορίων απορριµάτων ή θραυσµάτων ξύλου που προκύπτουν ολικώς ή µερικώς από χωνοφόρα χαταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κο έας, Πνωµέὲφύρ αγωγης ? µ νων Πολιτειών Αµερικής. 1.Πριονισµένο ξύλο του ΑΟΕΒ ΞΑΟΗΑΕΒΙΙΜ χαταγωγής Η.Π.Α. ΄ 1)Η αριστερή στήλη της περίπτωσης 15γ αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη των ξιατάξεων που εφαρµόζονται όσον αφορά την ξυλεία που αναφέρεται στο ΠαΡάρτηµα ] περίπτωση 98 χαι στο Παράρτηµα Παράρτηµα Ιν περίπτ. 1η, θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο µε σµανση «ΚΠ» ή άλλο ξιεήνώς αναγνωρισµένο σήµα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπορική πρακτική ότι η εν λύγω ξυλεία έχει υπο. στεί ξίρανση σε χλίβανο µε υγρασία κάτω των 20% εκφραζόµενης ως ποσοστισίο ποσοστό ξηράς ύλης κατά τη στιγµή της παραγωγής, η οποία επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο πρόγραµµα ρύθµισης χρόνου/θερµοκρασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρµύζονται για την ξυλεία που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΠΝ περίπτ. 7α) και στο Παράρτηµα [ περίπε. 1β, . - Πρέπει να έχει αφαιρεθεί από το ξύλο ο φλοιός χαθώς χαι οι τρύπες από σκουλήκια που προκαλούνται από τον ΟΕΝΗ ΜΟΝΟΟΗΑΜΗΞ' ως τέτοιες νοσύνται εκείνες που έχουν µήκος µεγαλύτερο των 4 χιλιοστών ή - θα υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο µε σήµανση «ΚΠ.Ν.ΡΗΙΕΡι, κι ή άλλο ξιεθνώς αναγνωρισµένο σήµα επί της συσκευασίας σύµφωνα µε την τρέχουσα εµπορική πρακτική ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο µε υγρασία χάτω του 209 εκφραζοµένης ως ποσοστό ξηράς µάζας, κατά τη στιγµή της παραγωγής του επιτυγχάνεται µε το κατάλληλο πρόγραµµα ρύθµισης χρόνου/ θερµοκρασίας. … ' . Το προϊόν να προέρχεται αποχλειστικά από ζξύλο, του οποΐου αφαιρέθηκε ο φλοιός ή να έχει υποστεί: 2)βιοµηχανική επεξεργασία αποξήρανσης σε κλίβανο µε κατάλληλο συνδυασµό χρόνου χαι θερµο. κρασίας ώστε χατά τη στιγµή της ξίρανσης να χατέβει ή περιεχόµενη υγρασία χάτω του 20% εχ. φρασµένη επί της ξηράς ουσίας. υποκαπνισµό και στις δυο περιπτώσεις η αποστολή µεταφέρεται σε σφραγισµένα εµπορευµατοχι. βώτια ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που να τξασφαλίζει ότι δεν θα επαναµολυνθεί. Το προϊόν έχει παραχθεί αποκλειστικά από ξυλεία που είτε υπέστη ξρανση σε χλίβανο µε υγρασία κάτω του 2048 εκφρασµένη ως ποσοστό ξηράς µάζας χατά τη στιγµή της παραγωγής που επιτυγχά. νεται µε το κατάλληλο σύστηµα ρύθµισης χράνου/θερµοκρασίας είτε υπέστη χατεργασία υποκαπνισµού και που φορτώνεται σε εµπορευµατοκιβώτια ή χατά τρόπο ὢστε να αποφευχθεί ή εχ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισµούς. Να καθίσταται προφανές από σΉµανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι χατά τη διάρχεια της βιο. “Ἱκηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξίρανση σε κλίβανο (ΚΠ.Ν ΠΒΙΕΠ) µε κατάλληλο συνδυασµό χρόνου και θερµοκρασίας ώστε χατά τη στιγµή της ξέρανσης να χατέβει η περιεχύµενη υγρασία κάτω των 2098 εκφραζόµενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήµανση θα έχει γίνει είτε µε το σήµα «ΚΠΑΝ ΠΒΒΙΕβ, «ΚΠ» είτε µε χάποιο άλλο ξιεθνώς αναγνωρισµένο. «ίδγ. Φυτά των ΟΠΤΒΙΙ5Ι.. ΕΟΒΤΗΝΕΗΙΑ ΞΥΨΊΝΩΙΕ, ΡΟΝΩΙΒΙΞ Ατ ι ήτανβρίδιά τους και φυτά των ΑΒΑΟΕΑΕ, ΜΑΒΑΝΤΗΒΑΟΕΑΕ, ΜΙΙΞΑΟΕΑΕ, ΡΕΒΞΕΑ ΑΜΕΕΙ. ©ΑΝΑ Ρ. ΜΠ ΞΤΒΙΔΖΙΑΟΕΑΕ, µε ρίζες ή µε συνδεδεµένο ή συνοδεύον βρεπτικό µέσο, χαταγωγής ή προέλευσης τρίτων χωρών». 3)Οι περιπτώσεις 34α χκαι 34β αντικαθίστανται από τις περιπτώσεις 34α, 348 και 34γ που έχουν ως εξής: Άάα. φυτά ΟΒΑΥΕΟΙΕΝΞ, ΒΒΑΞΞΙΟΑ, ΟΑΡΞΙΩΙΜ ΑΝΝΙΠΜ, ΟΗΕΥΞΑΝΤΗΕΜΗΜ, ΡΕΝΡΒΑ. ΝΤΗΕΜΑ, ΟΙΑΝΤΗΙΞ, ΟΕΒΒΕΒΑ, €ΥΡΞΟΡΗΠ.Α, Ιλετ. ΠΟΑ ΙΕΠΟΑΝΤΗΕΜΗΜ, ΙΥΟΟΡΕΒΞΙΟΟΝ τες. ΠΙΕΝΤΗΗΜ, 20ΙΑΝΙΙΜ ΜΕΙΟΝΟΕΒΑ, ΤΑΝΑΟΕΤΗΜ, µε εξαίρεση τους σπόρους προς σπορά για φύτευση και που χατά.γονται από χράτος µέλος ή από τρίτες χώρες στις οποίες έχει διαπιστωθεί, σύµφωνα µε τη διαξικασία που θεσπίζει το άρθρο 16 ότι δεν έγιε γνωστή η εµφάνιση των: - ΑΜΑΠΒΟΜΥΖΑ ΜΑΟΗΙΟΣΞΑ, - ΗΒΙΟΜΥΖΑ ΒΠΙΡΟΡΒΕΝΞΙ5, - ΗΒΙΟΜΥΖΑ 2ΑΤΙΝΑΕ, - ΤΗΙΡΟΙΙ. 34β.Φυτά των ειξών που καλύπτονται από το σηµείο 34α, µε τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτέυση χαι που κατάγονται από χώρες της Αµερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν χαλύπτεται από το σηµείο 34α. Επίσηµη διαπίστωση: - ότι δεν έχει ξιαπιστωθεί εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών στον τόπο παραγωγής µετά από επίση. #ους ελέγχους που πραγµατοπουήβηκαν τουλάχιστον κάθε µΐνα κατά τη διάρκεια των τριών µηνών πριν από τη συγκοµιδή ή - ότι αµέσως πριν από την εξαγωγή των φυτών έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις των σχετικών επιβλαβών οργανισµών χαι ότι έχουν υποβληθεί σε χατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των σχετικών επιβλαβών οργανισµών. ΄ Επίσηµη διαπίστωση ότι δεν έχει παρατηρηθεί εµφάνιση των ΑΜΑΤΙΒΟΜΥΖΑ ΜΥΖΑ ΒΙΟΜΥΖΑ η ΒΟΜΥΖΑ ΤΒΙΣΟΙΔΙ στον τότο παραγωµετά από επίσηµους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον κάθε µήνα κατά τη διάρκεια των τµών µηνών πριν από τη συγκοµιδή, ' 34γ.Φυτά του είδους ΗΕΒΒΑΟΕΗΟΗ&, εκτός από αυτά που χαλύπτονται από το σηµείο 34α, µε τους σπόρους προς σπορά, που προορίζονται για φύτευση και που κατάγονται από χράτος µέλος όπου έγινε γνωστή η εµφάνιση ενός από τους επιβλαβείς οργανισµούς που αναφέρονται στο σηµείο 34α ή από χώρες της Αµερικής ή από άλλη τρίτη χώρα που δεν χαλύπτεται από το σηµείο 34ο). “Άρθρο 5 ΄Έναρξη ισχύος . (Άρθρο 2 Οδηγιών 90/168/ΕΟΚ, 90/490/ΕΟΚ, 90/506/ΕΟΚ και 91 /27 /ΕΟΚ) Το παρόν διάταγµα αρχίζει να ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 199], µε εξαίρεση τις διατάξεις του αρθρου 4 παρ. 1 περ. β) και 2 περ. α), β) και που αρχίζουν να ισχύουν από την 1 η Απριλίου 1991 Στον Υπουργο Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡτΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ -----φ------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 522 (6) Τροποποΐηση των παρ. 4, δα χκαι 6 του άρθρου 16 του χαταστατικού του Ταµείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/203
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1927/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/91 1927
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/292 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/292 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία