ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/530

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1 990 «Για τον εκσυγχρονισµό χαι την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», (Α/101) και του άρθρου 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1 9084 (Α/70) και τροποπουήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (Α/101) του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού Δικαΐου» (Α/34). 2.Την υπ' αριθµ. 644/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: . ΄“Άρθρο 1. Σχκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η διευκόλυνση της αποδείξεως των προύποθέσεων για την άσκηση του διακαιώµατος εγκαταστά.-. σεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών υπηκόων των χρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι οποίοι πρόχκειται να ασκήσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 52 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ της Ρώµης. “Άρθρο 2. 1.“Όπου προς απόδειξιν εντιµότητος ή µη χκηρύξεως σε πτώχευση η ελλχηνική νοµοθεσία απαιτεί από τους ΄Έλληνες, για την άσκηση επαγγέλµατος ή δραστηριότητας οποιασδήποτε φύσεως ή για την απόκτηση των προῦποθέσεων ασκήσεώς τους, την προσκόµιση πιστοπονητικού ποινικού µητρώου, πιστοποιητικού µη διώξεως ή πιστοπονητικού µη πτωχεύσεως, για τους υπηκόους των λοιπών χρατών µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµα ή τη δραστηριότητα αυτή ή να αποκτήσουν τις προύθέσεις ασκήσεώς τους στην Ελλάδα, η προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή πιστοποιητικού µη πτωχεύσεως ή και αµφοτέρων, εν ελλείψει δε αυτών ισοδυνάµου εγγράφου που χορηγείται από αρµόδια δικα.στική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας. 2.΄Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση των εγγράφων της προηγουµένης παραγράφου προς απόδειξιν εντιµότητος ή µη χηρύξεως σε πτώχευση, τα έγγραφα αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του ενδιαφεροµένου χαι αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, από επίσηµη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή ενδεχοµένως ενώπιον συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως. Η δήλωση για τη µη κήρυξη σε πτώχευση µπορεί να γίνει και ενώπιον αρµοδίου επαγγελµατικού οργανισµού της ίδιας χώρας. 3.Τα έγγραφα των ανωτέρω παραγράφων πρέπει να υποβληθούν στην αρµόδια ελληνική αρχή, σε πρωτότυπο ή χυρωµένο αντίγραφο και επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, εντός τριών µηνών από της ήµεροµηνίας εκδόσεώς τους. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθΐνα, 13 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΛΜΑΝΛΗΣ ΄ οι ΥπονγΡτοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΛΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -+ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 531 (8) Καθορισµός αριθµού θέσεων συµβολαιογράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του ἁρθρου 37 του Νόµου 670/77 (ΦΕΚ 232/ 77} περί Κώδικος Συµβολαιογράφων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παράγραφος 7 του Νόµου 1653/ 86 (ΦΕΚ 173 / 86), β) του άρθρου 13 παράγραφος 8,9 χαι 10 του Ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200),. 2.Τις αριθµ. 43090/12.11.90, 49137/23.10.90, 1721/ 11.9.90, 635/25.9.90, 3645/5.12.90, 404/17.9.90, 789/ 27.9.90, 740/30.8.90, 1359/3.9.90, 10283/28.11.90, 9658/ 18.9.90, 5852/18.10.90, 3528 1652/19.9.90, 3397/ 18.9.90, 5967/3.9.90, 1022/3.9.90, 1225 /24.9.90, 1182/ 3.9.90, 1078/9.10.90, 786/1.10.90, 417/28.8.90, 208/6.9.90, 6519/3.12.90, 1972/11.9,90, 910/23.11.90, 2928/17.9.90, 58490/18.9.90, 1193/10.9.90, 1666/10.9.90, 514/29.8.90, 635/14.11.90, 6485/2.11.90, 9273/16.1.90, 986/24.9.90, 1340/18.9.90, 1469/190.9.90, 911/3.9.90, 419/18.9.90, 903/ 12.9.90, 602/18.9.90, 624/17.9.90, 4/27.9.90, 1129/1.11.90, 4973/28.9.90, 2401 /26.9.90, 2095/4.9.90, 2170/3.9.90, 1044/3.9.90, 759/28.11:90, 622 /3.8.90, 461/7.12.90, 1463/ 28.9.90, 919/28.9.90, (1226), 1231/30.8.90/399/28.8.90, 51/4.9.90, 2722 /5.12.90, 797/10.9.90, 2465/20.11.90, 945/ 9.10.90, 622/19.9.90, 1222/24.9.90, 488/11.9.90, 116/ 29.8.90, 2424/4.10.90 και 1742 2119/1.10.90, 381/ 28.9.90 και 274/5.7.91, 5/19.9,90, 2208/19.11.90, 2307/ 11.9.90, 1232/17.9.90, 3651/18.12.90, 1315/7.9.90, 796/ 9.11.90, 1881/30.8.90, 1227/3.10.90, 710/2.10.90, 10501/ 10/207/10546/5.12.90, 4636/26.10.90, 1952 /28.8.90, ΑΟ68Ι/17.10.90, 729/4.10.90 και 63/28.9.90 γνωµοδοτήσεις των Εισαγγελέων Εφετών, Εισαγγελέων Πρωτοδικών χαι Συµβολαισγραφικών Συλλόγων του Κράτους χαι 3.Την υπ' αριθµό 711/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Ο αριθµός των οργανικών θέσεων συµβολαιογράφων σε όλες τις Ειρηνοδικειακές περιφέρειες του Κράτους καθορίζονται ως ακολούθως: 1.Πρωτοδικείο Αθηνών 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε 923 από τις οποίες 2 στου Ζωγράφου, 6 στο Βύρωνα, 4 στο Αιγάλεω, 1 στο Παλαιό φά ληρο, 1 στο Χαϊδάρι, 3 στη Γλυφάδα, 2 στην Ηλιούπολη, 1 στη Νέα Μάκρη, 1 στην Αργυρούπολη και 1 στον “Άγιο Δηµήγτριο. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου σε 24 από τις οποίες 3 στη Ν. Ερυθραία, 4 στην Κηφισιά και 1 στα Μελίσσια. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας σε 24 από τις οποίες 2 στη Ν. Σµύρνη. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας σε 18. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Περιστερίου σε 23. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου σε 15 από τις οποίες ] στα Βριλήσσια. ὢ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίας Παρασχκευής σε 4. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αχαρνών σε 26. 7)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ν. Λιοσίων σε 5 από τις οποίες 1 στους Αγίους Αναργύρους. ή Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας σε 28 από τις οποίες 1 στη Μάνδρα και 2 στα Βίλλια. 8)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγάρων σε 18. 1β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρωπίας σε 29 από τις οποίες 2 στο Μαρκόπουλο, 2 στην Παιανία, 2 στα Σπάτα, 2 στην Παλλήνη, 1 στα Γλυκά Νερά, 1 στο Γέρακα χαι 1 στη Βάρη. 1) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαυρίου σε 17 από τις οποίες 5 στην Κερατέα. 3 στα Καλύβια, 1 στην Ανάβυσο, 1 στην Κέα χαι 1 στον Κουβαρά. 16) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος σε 17 από τις οποίες 5 στον “ Άγιο Στέφανο, 2 στον Μαραθώνα, 1 στην Αυλώνα και 1 στη Σταµάτα. 2.Πρωτοδικείο Πειραιώς 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιώς σε 153 από τις οποίες ] στο Κερατσίνι. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νίκαιας σε 12 από τις οποίες 1 στον Κορυδαλλό. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρος) σε 4. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κυθήρων σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ανγίνης σε 6 από τις οποίες 1 στην 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαλαµίνας σε 6. ὢ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπετσών σε 2.3. Πρωτοδικείο Λειβαδιάς 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λειβαδιάς σε 9.. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλιάρτου σε 1. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δαύλειας σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αράχωβας σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµβρυσσού (Δίστοµο) σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ορχοµενού σε 3. 4.Πρωτοδικείο Θηβών 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θηβών σε 10 από τις οποίες 1 στη Δόµβραινα. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσπιών σε 2.. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερυθρών σε 1. 5.Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας σε 24 από τις οποίες 1 στα Ψαχνά, 2 στην Ερέτρεια χαι 1 στην Αµάρυνθο. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας σε 9 από τις οποίες ] στα Λουτρά Αιδηφού. . … ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρύστου σε 5 από τις οποίες 1 στο Μαρµάρι και 1 στα Στύρα. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ταµυνέων (Αλιβέρι) σε 5. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κύµης σε 2. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίας “Άννας σε 1. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λίµνης σε 2. ή) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σχκύρου σε 1. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αυλώνας Κάρυστίας σε 2. 6.Πρωτοδικείο Λαµίας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαµίας σε 15. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αταλάντης σε 6. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Υπάτης σε 2. . 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαλάρων (Στυλίδα) σε 4. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας σε 1. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μακρακώµης σε 2. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θερµοπυλών (Μώλος) σε 4. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµφίκλειας σε 3. 7)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελάτειας σε 2. ή Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δοµοκού σε 2. 7.Πρωτοδικείο “Άµφισσας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “ Άµφισσας σε 6 από τις οποίες 1 στο Γαλαξείδι. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιτέας σε 4. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δωρίδος σε 2 από τις οποίες 1 στο Κροκύλιο. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δωριέων (Γραβιά&) σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τολοφώνος (Ερατεινή) σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δελφών σε 4 από τις οποίες 1 στη Δεσφίνα. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ευπαλίου σε 1. 8.Πρωτοδικείο Ευρυτανίας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρπενησίου σε 5 από τις οποίες 1 στον Προυσσό χκαι 1 στα Φουρνά. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Απεραντίων ([Γρανίτσα) σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγραΐων σε 1. 9.Πρωτοδικείο Ναυπλίου . 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου σε Ο. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ν. Επιδαύρου σε 4 από τις οποίες 2 στο Λυγουριό και 1 στην Παλαιά Επίδαυρο. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “ Άργους σε 15 από τις οποίες 1 στον Αχλαδόχκαµπο. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρασσιών (Λεωνίδιο) σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “Άστρους (παραλία) σε 2 από τις οποίες 1 στο “Άστρος. ΄ 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μάσσητος σε 5 από τις οποίες 1 στην Ερµιόνη,. ΄ 10.Πρωτοδικείο Κορίνθου. 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κορίνθου σε 27 από τις οποίες 1 στο Ζευγολατιό, 1 στο Βέλλο, 1 στο Βραχάτι, 1 στο Χιλιοµόδι, 2 στο Λουτράκι και 4 στο Σοφικό. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηγνοδικείου Συκυώνος σε Ο. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νεµέας σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δερβενίου σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου σε 5. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Στυµφαλίας σε 1. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φενεού (Γχούρα) σε 1. 11.Πρωτοδικείο Τριπόλεως 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως σε 10 από τις οποίες 1 στη Βλαχοκερασιά και 1 στον “Αγιο Πέτρο. . 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγαλοπόλεως σε 3. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ορχοµενού (Λεβίδι) σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τανίας Δολιανών (Καστρί) σεε) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρύταινας σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ψωφίδος (Δηµηταάνα) σε 4 από τις οποίες 1 στην Στεµνίτσα. . ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τευθίδος (Λαγκάδια) σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τροπαΐων (Τρόπαια) σε 3 από τις οποίες 1 στο Βαλτεσινίκο. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νυµφασίας (Βυτίνα) σε 1. 12.Πρωτοδικείο Καλαµάτας 1)Στην περιφέρειά του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας σε 25 από τις οποίες 2 στην Θουρία, 1 στα Κάτω Αρφαρά, 1 στην Αλαγωνία, ] στην Καρδαµύλη, 1 στον Κάµπο χαι 1 στον -Άγιο Νικόλαο. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Οιχαλίας σε 4 από τις οποίες 1 στο Διαβολίτσι. ο ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παµίσου (Μεσσήνη) σε 10 από τις οποίες 1 στην Κορώνη, 1 στο Χατζή, 1 στην Ανδρούσα και 1 στο Πεταλίδι. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύλου σε 5 από τις οποίες 1 στη Μεθώνη,. > ' 13.Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κυπαριασίας σε 4 από τις οποίες 1 στην Παραλία. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αυλώνος (Σιδηρόκαστρο) σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εράνης (Φιλιατρά) σε 3. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλαταµώδους (Γαργαλιάνοή σε 3. ΄ τ 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δωρίου σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φλεσσιάδος (Χώρα) σε 1. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ανδριτσαΐνης (Ανδρίτσαινα) σεή) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φυγαλείας (Ν. Φυγαλεία) σε 2. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρήνης (Ζαχάρω) σε 2. 14.Πρωτοδικείο Σπάρτης , α) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπάρτης σε 12 από τις οποίες 1 στη Γχορτσιά, 1 στα Βρέσθενα, 1 στον Ξηρόχκαµπο, 1 στα Βουρλιά και 1 στο Γεράκι. 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ληκηράς (Μολάοι) σε 5 από τις οποίες 1 στην Μονεµβασιά. {) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κροκεών σε 4 από τις οποίες 2 στη Σκάλα και 1 στα Ελαχιώτη. ΄ 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστορίου (Καστανιά) σε 1. 15.Πρωτοδικείο Γυθείου ' 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γυθείου σε 5 από τις οποίες 1 στην Αρεόπολη και 1 στον “Άγιο Νικόλαο. ΄ 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Βοιών σε 1. 16.Πρωτοδικείο Πατρών 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πατρών σε 49. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαρρών (Χαλανδρίτσα) σε 2. {) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δύµης (Κ. Αχαΐα) σε 4. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τριταΐας σε΄ 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαγέϊκων σε 1.. 17.Πρωτοδικείο Ανγίου . 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Αύγιο) σε 16. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερινεού (Καµάρες) σε 1. 18.Πρωτοδικείου Ηλείας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου σε 10, από τις οποίες 1 στο Επιτάλιο. ' β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρεσταΐνων σε 3. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαµπείας (Δϊβρη) σε 1. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ολυµπίων (Πελόπιο) σε 3. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας Πελοποννήσου (Κοντοβάζαινα) σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου ΩΩλένης (Καράτουλα) σε 1. 19.Πρωτοδικείο Αµαλιάδας ο 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας σε 11. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γαστούνης σε 4 Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων (Λεχαινά) σε 6 3594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΠΡΩΤΟ) από τις οποίες 1 στην Ανδραβίδα. . 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάρδας σε 3. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βαρθολοµιού σε 3. 20.Πρωτοδικειο Μεσολογγίου 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου σε 6. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου σε 5. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αιτωλικού σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μακρυνείας (Γαβαλού) σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παραχελωΐτιδος (Νεοχώρι) σε 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Προσχίου (Πλάτανος) σε 1. Ο Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Αποδοτιας (Άνω Χώρα) σε 1. ή) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξηροµέρου (Ασταχος) σε 1. 21.Πρωτοδικειο Αγρινίου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικειου Αγρινίου σε 14 2)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Θέρµου σε 2. ) Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Βάλτου σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εχινου σε 1. 22.Πρωτοδικειο Κεφαλληνίας . 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου σε 7 από τις οποίες 1 στα Χιονάτα. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαµαίων (Αυγιαλός) σε 4 από τις οποίες 1 στην Ένωση. 7} Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αηξουρίου σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιθάκης σε 2. 23.Πρωτοδικείο Ζακύνθου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου σε & 24.Πρωτοδικείο Λευκάδας . 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευχάδας σε 6 από τις οποίες 1 στην Καρυά. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων (Βασιλική) σε 1. ) Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Βονίτσης σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σολίου (Μύτικας) σε 1. 25.Πρωτοδικείο Καλαβρύτων 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων σε 1. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αροανίας σε 1. Ό Στην περιφέρεια Ειρηνοδικείου Αχκράτας (Παραλία Αιγείρας) σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδιχειου Κλειτορίας (Κάτω Κλειτορία) σε 1. 26.Πρωτοδαειο Κερκύρας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κερκύρας σε 17 από τις οποίες 1 στο Σκριπερό χαι 1 στους Καστελάνους. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “Όρους σε 2. ) Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Παξών σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λευκίµης σε 2. 27.Πρωτοδικειο Θεσπρωτίας 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Η γουµενίτσας σε 6. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παραµυθιάς σε 2. Ὑ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φιλιατών σε 2. 28.Πρωτοδικειο Ιωαννίνων 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων σε 16 από τις οποιες 1 στα Πραµαντα 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζίτσας σε 1. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κόνιτσας σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζαγορίου σε 1. 4)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Μετσόβου σε 2. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πωγωνίου σε 1. 29.Πρωτοδαειο Θεσπρωτίας 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου 'Άρτας σε 11. 2)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Δροσοπηγής σε 1. ) Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Τζουµέρκων σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φιλιππιάδας σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “Άνω Καλεντίνης σε 1. 30.Πρωτοδικειο Πρέβεζας 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδιχειου Πρέβεζας σε 7. ' β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάργας σε 2.΄: Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτικού σε 1. 31.Πρωτοδαειο Λάρισας 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Λάρισας σε 38. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τυρνάβου σε 7 από τις οποίες σε ] στον Αµπελωνα ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων σε 5. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κιασάβου (Συκούριο) σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγυιάς σε 3. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ολύµπου σε 1. ὢ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ελασσώνας σε 5. 32.Πρωτοδικείο Τρικάλων 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τρικάλων σε 20. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλαµπάκας σε 5. . 7) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύρρας σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φαρκαδόνος σε 1. 33.Πρωτοδικείο Βόλου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόλου σε 31 από τις οποίες 1 στα “Άνω Λεχώνια χαι ] στην Αγριά. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φερρών (Βελεστίνο) σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μηλέων σε 1. 4)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Αργαλαστής σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλµυρού σε 5 από τις οποίες 1 στη Σούρπη,. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου σε 1. Ο Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Σκιάθου σε 2. 7)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ζαγοράς σε 1. 34.Πρωτοδιχειο Καρδίταας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βόλου σε 17 από τις οποίες 1 στο Φανάρι, 1 στο Μεσενικόλα και 1 στην Ρεντίνα. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μουζακίου σε 1. 7} Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παλαµά σε 3. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σοφάδων σε 3. 35.Πρωτοδικείο Κοζάνης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σε 12. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σιάτιστας σε 2. 7) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ανασελίτσης σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σερβίων σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Εορδαίας σε 7. 36.Πρωτοδικειο Γρεβενών 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Γρεβενών σε 4β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πενταλόφου σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δεσκάτης σε 1. 37.Πρωτοδαειο Θεσσαλονίκης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σε ε 262. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων σε 5 από τις οποίες 1 στη Νέα Χαλκηβόνα. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά σε 7. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σωχού σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βασιλικών σε 3. 38.Πρωτοδικείο Κιλκίς 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κιλκίς σε 7. 2)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου σε 2. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μουριών σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γουµενίσσης σε 1. 39.Πρωτοδιχειο Κατερίνης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κατερίνης σε 14. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολινδρού σε 2. 40.Πρωτοδικειο Σερρών. 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδιιειου Σερρών σε 17. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου φυλλίδος σε 3. 3)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας σε 4. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σιντικής σε 3. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείας σε 1. στ)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Πορρόΐων σε 1 Ο Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ροδολείβους σε 41.Πρωτοδιχειο Βέρροιας. 1)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Βέρροιας σε 21. 2)Στην περιφερεια του Ειρηνοδικείου Νάουσας σε 7. 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρείας σε 7. 42.Πρωτοδιχειο Έδεσσας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου 'Έδεσσας σε 7. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλµωπίας (Αριδαΐα) σε 4. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σχκύδρας σε 4. 43.Πρωτοδιχειο Γιαννιταών. 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιταών σε 13. 4Φ4. Πρωτοδιχειο Καστοριάς 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστοριάς σε 10 από τις οποίες 2 στο Αργος Ορεστικό και 1 στο Μακροχώριο. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κλεισούρας σε 1.) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νεστορίου σε 1. 45.Πρωτοδικείοπ φλώρινας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Φλώρινας σε 7. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµυνταΐου σε ,΄ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πρεσπών σε 1. 46.Πρωτοδικείο Χαλκιδικής 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου σε 4. 2)Στην περιφέρεια του Ειφηνοδικείου Ιερισσού σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρναίας σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Συχιάς σε 3 από τις οποίες 2 στη Νικήτα. | 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας (βάλτης) σε 3. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νέων Μουδανιών σε 3. 47.Πρωτοδικείο Χανίων 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων σε 25 από τις οποίες 1 στον Αλικιανό. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστελλίου Κισσάµου σε 2. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καντάνου σε 1. 5) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χώρας Σφακίων σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολυµβαρίου σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάµου σε 1. 48.Πρωτοδικείο Ρεθύµνης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρεθύµνης σε 11.΄ 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπηλίου σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµαρίου σε 1. 5) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυλοποτάµου σε 1. 49.Πρωτοδικείο Ηρακλείου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε 38 από τις οποίες 1 στις Αρχάνες. ' 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστελλίου Πεδιάδος σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου σε 4 από τις οποίες 1 στο Ασήµι. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μοιρών σε 4 από τις οποίες 1 στους Βόρρους. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χερσονΐσου σε ὢ. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βιάννου σε }. 50.Πρωτοδικείο Λασηθίου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως σε 4. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου σε &. . γ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας σε 6. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σητείας σε 7. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τζερµιάδων σε 2.. 51.Πρωτοδικείο Σύρου ' 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερµουπόλεως σε 6. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “Άνδρου σε 4 από τις οποίες ] στο Κόρθι και 1 στο Γαύριο. {) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάρου σε 4. 3)Στην περιφέρειά του Ειρηνοδικείου Μυκόνου σε 3. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τΐνου σε 2. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μήλου σε 3 από τις οποίες 1 στην Κίµωλο. ζ Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σίφνου σε 1. ή) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κύθνου σε 1. 6)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σερίφου σε 1. 52.Πρωτοδικείο Νάξου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νάξου σε 4. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τραγαίας σε 1. Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αµοργού σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου ΘΉρας σε 7 από τις οποίες 1 στη Σίκχινο και ] στην Ανάφη. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου “Ίου σε 2. 53.Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης σε 15 από τις οποίες 2 στην Αγιάσο και 1 στο Μανδαµάδο 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνιδικείου Παπάδου σε 2. 7} Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πλωµαρίου σε 3. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου σε 1. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλλονής σε 4 από τις οποίες 1 στη Μήθυµνα. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ερεσσού σε 1. ' ζΣτην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λήµνου σε 4 (Κάστρο) από τις οποίες 1 στο Μούδρο. ΄ 54.Πρωτοδικείο Χίου ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χίου σε 11 από τις οποίες 1 στα Καρδάµυλα, 1 στην Καλλιµασιά χαι 1 στην Καλαµωτή. >1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βολισσού σε 2. 55.Πρωτοδικείο Σάµου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σάµου (λιµήν Βαθέως) σε 7 από τις οποίες 1 στον Πύργο και 2 στο Πυθαγόρειο. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρλοβασίου σε 4 από τις οποίες 1 στο Μαραθόκαµπο. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ικαρίας σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ευδήλου σε 1. 56.Πρωτοδικείο Ροδόπης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κοµοτηνής σε 10. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαππών σε 2. 57.Πρωτοδικείο Έβρου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρουπόλεως σε 9. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σουφλίου σε 2. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σαµοθράκης σε 2 58.Πρωτοδικείο Ορεστιάδας … 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας σε 7. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Διδυµοτείχου σε 4. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Δικαΐων σε 1. 59.Πρωτοδικείο Δράµας: 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείόυ Δράµας σε 11 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοξδικείου Προσωτσάνης σε 1. Υ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νευροκοπίου σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νέστου σε 1. 60.Πρωτοδικείο Καβάλας 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καβάλας σε 17. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Παγγαίου σε 3. {) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χρυσουπόλεως σε 3. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θάσου σε 2. 61.Πρωτοδικείο Ξάνθης 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ξάνθης σε 9. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σταυρουπόλεως σε ]. 62.Πρωτοδικείο Ρόδου 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρόδου σε 22. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σύµης σε 1. ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρπάθου σε 1. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μεγίστης (Καστελόριζο) σε 1. 63.Πρωτοδικείο Κώ 1)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κώ σε 6 από τις οποίες 1 στην Καρδάµαινα. 2)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νισύρου σε 1. 7} Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Λέρου σε 2. 3)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καλύµνου σε 2. 4)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πάτµου σε 1. 5)Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αστυπάλαιας σε 1. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε στην δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ΄ 19 Δεκεµβρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3596 - . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πΡΩτο) | εκοκΝικο τγποτρΑσΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 , Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 * [Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 57 τηλ.: 52.48.141 * Τµήύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρκία µε καταβολύ της αξίας τόυ δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 80, από 17 έως 24 δρκ. 100 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώληστις κάθε φύλλου ᾗ ι'.ιέρους αυτοήή αυξάνεται κατά 30 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητής για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµή είναι: - βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 10.000 Δρκ. 500 2)» » » Β΄' » 19.000 » 950 γ)} » » » Γ » 6.000 » 300 3)» » » Δ΄ » 18.000 » 900 4)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » . 12000 » 600 5)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 6.000 » 00 ζ| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ». 3.000 » 50 11)» » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 , . » 300 12)» » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 ' » , 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 40.000 . » 2.000 1ια) Για όλα τα Τεύχη » 85.000 » 4.250 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της αρχιτεκτονικής προς τις οδηγίες 85/384, 85/614, 86/17 και 90/658 της ΕΟΚ. 1993/107 1993
Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων 1993/249 1993
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματική[...]" 2004/53 2004
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 2018/31 2018