ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/535

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών στο Τµήµα Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και καθορισµός του εσώτερικού του χανονισµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: . ' 1.Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ.- 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/ 1982 «Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/19083 «λοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 17&). 2.Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Νοµικής της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδρίαση 29.5.199]), και3. Την 680/1991 'γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση. Ιδρύεται στο Τµήµα Νοµικής της Σχολής Νοµικών Οικονοµικών χαι Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών χαι κατανέµεται στον Τοµέα Ποινικών Επιστηµών Εργαστήριο Ποινικών χαι ΈΕγκληµατολογικών Ερευνών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα του ποινικού δικαίου χαι της ποινικής δικονοµίας, της εγκληµατολογίας, της σωφρονιστικής, της δεκαστικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής και της ανακριτικής. “Άρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµός. Ο εσωτερικός χανονισµός του Εργαστηρίου καθορίζεται σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα: “Άρθρο 3 Αποστολή, Το Εργαστήριο έχει ως αποστολής. 1)Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του τµήµατος σε προπτυ. χιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, στα γνωστικά αντικείµενα που ανήκουν στο εργαστήριο. 2)Τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραµµάτων µε συµµετοχή προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών χαθώς και ειδικευµένων επι. στηµόνων, Υ) Τη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων. 5) Τη δήµοσίευση των ερευνών που πραγµατοποιεί, την έκδοση εργα. σιών και ειδικού περιοδικού εντύπου µε περιεχόµενο που ανήκει στα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου. - ε) Την ενίσχυση - µέσω ερευνών - µεταπτυχιακών φοιτητών που εχπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέµα ανήκει στα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου, ιδίως µε παροχή δυνατότητας χρήσης βιβλιογραφικού υλικού, µε οικονοµική υποστήριξη και χορήγηση υποτροφιών. 3)Τη συνεργασία µε άλλα ελλχηνικά και αλλοδαπά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ή χέντρα ερευνών εφόσον οι επιστηµονικοί στόχοι τους συµπίπτουν, συµβαδίζουν ή αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του εργαστηρίου σε πνεύµα αµοϊβαιότητας. ο ὢ Τη συνεργασία µε δηµόσιες υπηρεσίες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαι άλλους επιστηµονικούς και χοινωνικούς φορείς, ώστε να συµβάλλει το επιστηµονικό προσωπικό του εργαστηρίου στη µελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης διαφόρων κοινωνικών προβληµάτων που εµπίπτουν στο γνωστικό πεδίο των επιστηµονικών κλάδων του εργαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1. “Άρθρο 4 Προσωπικό. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τοµέα Ποινικών Επιστηµών, που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα θέµατα του Εργαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 1, από τα µέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό, που τοποθετείται .σε αυτό σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6 αυτού του κανονισµού.Διοίκηση - Αρµοδιότητες. 1.Το Εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Έρευνητικού Προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και εκλέγεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Προεδρικό Διάταγµα 46/1989 (Α'΄ 21),. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα Ποινικών Επιστηµώῶν εκλέγεται αναπληρωτής διευθυντής του Εργαστηρίου που αναπληρώνει το Διευθυντή σε περιπτώσεις αδυναµίας άσκησης των αρµοδιοτήτων του και σε χάθε άλλη περίπτωση µετά από γραπτή εξουσιοδότησή του. 2.Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 χαι επιπλέον: 1)Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. 2)Καταρτίζει και υποβάλλει αρµοδίως το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. ) Μεριµνά για τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου. 3)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το απαραίτητο προσωπικό. 4)Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο και γενικά έχει την ευθύνη της οµαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Εργαστηρίου. “Άρθρο 6 Λειτουργία. 1.Στο πλαίσιο της αποστολής του εργαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού αυτού, ο διευθυντής καθορίζει τις µονάδες του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα µε τις οποίες συµβάλλεται ή συνεργάζεται το ερταστήριο για την εκπόνηση συγχκεκριµένων ερευνητικών προγραµµάτων. 2.Για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ορίζεται ένας υπεύθυνος από τα µέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου. ' 3.Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρµόδια όργανα του Τµήµατος Νοµικής και του Πανεπιστηµίου Αθηνών είναι δυνατή η πρόσληψη ειδικών επιστηµόνων, επισκεπτών καθηγητών, διδακτόρων, µεταπτυχιακχών και προπτυχιακών φοιτητών σε τοµείς σχετικούς µε τις ερευνητικές, διδακτικές και άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου. 4.Η χρησιµοποΐηση των εγκαταστάσεων χαι του εξοπλισµού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό του Εργαστηρίου και στους ερευνητές που συµµετέχουν στα ερευνητικά του προγράµµατα και στη λοιπή δραστηριότητα. * >5.Ο Διευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος ΕΔΤΗΠ τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. ΄“Άρθρο 7 Πόροι. Πόροι του εργαστηρίου 1)Οι πιστώσεις που προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος χαι χορηγούνται από τον οικείο τοµέα µε τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 1268/1982, 2)Οι κληρονόµιές, τα κληροδοτήµατα, οι δωρεές και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση προς το Πανεπιστήµιο Αθηνών για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Υ) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγµατος 159/1984 (Α΄. 53). . 8) Οι πιστώσεις από την ετήσια επιχορήγηση από τον προθπολογισµό διαφόρων Υπουργείων και γενικά Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα. 3)Η χρηµατοδότηση ή συγχρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων από διάφορα Υπουργεία ή και το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 4)Η συγχρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων από το Κοινωνικό Ταµείο της ΕΟΚ. ι “Άρθρο 8 , Βιβλία. Για τις ανάγκες τόυ Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 1)Βιβλίο Πρωτοκόλλου. 2)Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 7) Φάκελος οικονοµικών στοιχείων χκάθε έτους. 7)Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών χαι οργάνων. 3)Αρχείο ερευνητικών προγραµµάτων. τ ο 4)Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου. “Άρθρο 9 Χώρος Εγκατάστασης. 1.Το Εργαστήριο λειτουργεί στο χώρο του Παραρτήµατος του Σπουδαστηρίου Ποινικών Επιστηµών και στα γραφεία 150-152 του τρίτου ορόφου της παλαιάς πτέρυγας του κτιρίου της Σχολής Νοµικών, ΟΌικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών (οδός Σόλωνος 57). 2.Μέχρι την απόκτηση ιδίου εξοπλισµού, οργάνων και υλικού χρησιµοποιεί, µετά από έγχκριση του Διευθυντή του Τοµέα Ποινικών Έπιστηµών. τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του σπουδαστηρίου Ποινικών Επιστηµών. . : 3643 3.Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και ,/το ονοµατεπώνυµο του Διευθυντή, “Άρθρο 10 Ωράριο λειτουργίας. 1.Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπιστηµίου. 2.Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για χάθε κατηγορία. 3.Η απασχόληση των ειδικών επιστηµόνων, επισκεπτών καθηγητών, διδακτόρων και µεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται µετά από συνεργασία τους µε το Διευθυντή του εργαστηρίου και µπορεί να είναι πλήρης ή µερική, σύµφωνα µε τους ειδίκότερους όρους της σύµβασης που υπογράφουν: και ιξίως το ύψος της αµοιβής τους. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. . Μαρµαράς 23 Δεκεµβρίου 991 . τ . Ο πΕθεάΡοΣ τΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γ..ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ζ ογπονΡτοΣ . ' ΕΘΝΙκΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ. ]
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία