ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/63

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής χωρίς οικοτροφείο στο [Γενικό Νοµαρχιακό Νοσύκοµείο Χίου (Σκυλιτσειο) και έγκριση του οργανισµού αυτής. ΄ - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπόφψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.Δ. 683/1948 (Α΄ 124) «Περί διπλωµατούχων Αδελφων Νοσοκόµων χαι Επισκεπτριών», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217Α΄) ρυθµίσεις για την εφαρµογή και αναπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας κχαι άλλες διατάξεις. β) Των άρθρων 9 παρ. 9 και 86 (παρ. 3) του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.9.85 τ. Α) «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβαθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την Υ1140/1051173/1390/0001/90 (φΕΚ 420 τ. Β κουνή: απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση-αρµο-.διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 3. Την Υ1059/3.5.90 (ΦΕΚ Β' 205/90) απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στον Αναπλχηρωτή Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων». ' 4. Την Η 2871/30.4./90 (ΦΕΚ 206/Β/Α.5.90) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους πουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». 5. Την γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου που διατυπώθηκε στο πρακτικό της 21/6.8.Β6. . . 6. Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ΠΕΣΥ. γ 7. Την υπ' αριθ.΄ 406/90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικχρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεξδρίας Κυβερνήσεως, Τφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουµε: * “Άρθρο | ο Ίδρυση 1. Ιδρύεται στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χίου (Σκυλίτσειο) Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοίτησης χωρίς οικοτροφείο αποτελούσα Παράρτηµα του Νοσοκοµείου αυτού, που τελεί υπό την Εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνιχών Ασφαλίσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.Δ. 683/1948 του Ν. 1566/ 85 και του Ν. 1579/85. “Άρθρο 2 - τ , Σκοπός Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιµάζει στα πλαίσια θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης. νοσηλευτικό προσωπικό µέσης βαθµίδας , ικανό να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοδηλευτικού επαγγέλµατος. ' Άρθρο 3 - Αριθµός Μαθητών Οι µαθητές σε κάθε τάξη ή τµήµα της σχολής δεν µπορούν να υπερ. . βαίνουν τους τριάντα πέντε (35). , Τάξεις µε µαθητές περισσότερους από τριάντα πέντε (45) διαιρούνται σε τµήµατα (άρθρα 9 παρ. 8 και 5 παρ. 10 του Ν. 1566/85),. “Άρθρο 4 ΄ “Όργανα Διοικήσεως της Σχολής 1.Η σχολή διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χίου (Σκυλίτσειο) στο οποίο χαι υπάγεται. 2.Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες αναφορικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολής. ' ο τ ο 1)Συντάσσει χαι υποβάλλει προς έγκριση τον χανονισµό της Σχολής, όπως χαι κάθε τροποποΐηση ή συµπλήρωση. αυτού στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από εισήγγηση της Δ/ . τ . . , , νσης. . 2)Αποφασίζει για χκάθε θέµα που αφορά την κατάσταση του προσωπικού της σχολής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ' αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 61 1/77 ειδικότερα δε µε τις κάθε φορά χείµενες διατάξεις. . ο ο ) Εισηγείται για έγκριση στο Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από εισήγηση της Α/νσης τον αριθµό των µαθητών που θα εισαχθούν στη σχολή, κάθε σχολικό έτος. 3)Διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία και τους πόρους της σχολής διά των αρµοδίων της οργάνων. ο ο 4)Εγκρίνει κατ' αρχή το αφορών στη σχολή κονδύλιο του προύπολο. γισµού του νοσοκοµείου τρεις (3) τουλάχιστον µήµνες πριν από τη λήξη . του οικονοµικού έτους και υποβάλλει αυτό µαζί µε τον προῦπολογισµό του /µείου στην οικεία Νοµαρχία για έγκριση. ' στ)α) Εγκρίνει τον ισολογισµό και απολογισµό του Χήξαντός έτους για το χονδύλιο του προύυπολογισµού του Νοσ/µείου που αφορά τη σχολή και υποβάλλει αυτούς µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του Νοσ /µείου στη Νοµαρχία µέσα σε τρέις µήνες από τη λίξη του σικονοµικού έτους που αναφέρέεται ο απολογισµός. . . β) Αντίγραφο του απολογισµού µαζί µε όλα τα σχετικά .λογιστικά στοιχεία διαβιβάζει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. . ζ Αποφασίζει τα περί τήης αποδοχής ή µη των υπέρ της σχολής αφιεµένων κλχηρονοµιών, δωρεάν, κληροδοσιών χαι εισφορών. ' ή) Αποφασίζειχκατά τις κείµενες διατάξεις περί ανεγέρσεως ή χκατεδαφίσεως οικοδοµών, περί αγοράς και πωλήσεως κινητών, ακινήτων και χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως κεφαλαίων, περί συνάψεως δανείων πάσης φύσεως, δικαιούµενο να παρέχει προς ασφάλεια αυτών υποθήκη - επί ακινήτων της σχολής όπως και περί διαθέσέως της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της σχολής. Η περί υποθήκης ακινήτων και η περί διαθέσεως περιουσίας της σχο- . λής απόφαση λαµβάνεται διά πλειοψηφίας των (2/3) του συνόλου των µελών του. . ' > ΄ 3.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου παρίσταται ο Διευθυντής της σχολής άνευ ψήφου και εισηγείται για τα θέµατα που αφορούν τη σχολή,. ' τ ο . ' 4.Οι περί της σχολής αποφάσεις του Α.Σ.. ανακοινώνονται στο άιευ. θυντή της σχολής διά αποσπάσµατος των σχετικών πραχτικών και είναι αµέσως εκτελεστές., ΄ . ΄“Άρθρο 5 Αρµοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Α.Σ. του Νοσοκοµείου εκπροσωπεί τη Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολή ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής ως και στις συναλλαγές αυτής και έχει τις εξής αρµοδιότητες: 1. Εχκπροσωπεί τη σχολή στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, ξδιορίζει τους δικαστικούς πληρεξούσιους. . 2.Καταρτίζει µε τον Α/ντή την ηµερήσίια διάταξη των θεµάτων που είναι για συζήτηση. Σ τ . Στην ηµερΐσια διάταξη περιέχονται περιχηπτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν. , , ο 3.Υπογράφει µε τον Διευθυντή τις σχετικές επιταγές και τα εντάλµατα πληρωµών χαθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εξουσιόδοτηθεί γι“ αυτό ο Διευθυντής ή οι προϊστάµενοι των τµηµάτων. .4. Ασκεί στο προσωπικό της σχολής τις αρµοδίότητες που του παρέχουν οι νόµοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Α/ντή της έχολης. ο ο η σ ό τ ο 5.Τη Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολή απόντος ή χωλυόµένου του Προέδρου του Δ.Σ. εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος ή άλλο µέλος του Δ.Σ. οριζόµενο προς τούτο από αυτό. ' ΄ τ “Άρθρο 6 ΄ Διεύθυνση - Ώρες εργασίας “Όργανα Διεύθυνσης της σχολής είναι ο Α/ντής, Υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων (παρ. 1 άρθρο 11 Ν. 1566/85). > 1.Διευθυντής και Υποδιευθυντής ορίζέται εκπαιδευτικός του χλάδου: ΠΕΙΑ εκπαιδευτικός ή ΠΕΙΥ εκπαιδευτικός ή ΠΕΙ& εκπαιδευτικός. - ' 2.Σύλλογος διδασκόντων ' γ 1)Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολής αποτελείται από όλους τους µε πλήρη διδακτική απασχόλχηση, διδάσκοντες στην σχολή µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή της Σχολής. Το ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό. µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας µετέχει στο Σύλλογο όταν στις συνεδριάσεις του εξετάζονται θέµατα της αρµοδιότητάς του. ο ο “Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέµατα µαθητών µετέχουν και δυο εκπρόσωποί τους που“υρίζόνται από το διοικητικό συµβούλιο των µαθητικών χοινοτήτων: ,΄ 2)Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά τουλάχιστον µια φορά πριν από την έναρξη των µαθηµάτων ή µία φορά στο τέλος κάθε τριµήνου και έχτακτα, όταν το χρίνει σκόπιµο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριµένα θέµατα τουλάχιστον το έν . τρίτο των µελών του. ' Οι συνεδριάσεις γίνόνται µέσα στο ωράριο εργασίας και σε καµιά πε ρίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων. ) Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για την χάραξη κατευθύνσεων για. την καλύτερή εφαρµογή της εκπαίδευσης και την χκαλύτερη λειτουργία της σχολής. ο “Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του ωρολογίου και αναλυτικού Προγράµµατος την υγεία και προστασία των µαθητών, την καθαριόΔΔ ς τητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. ίεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιµετώπισή τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους χοινωνικούς φορείς .του τόπου (άρθρο 11 ΣΤ του Ν. 1566/85),. 3)Ο Διευθυντής, Υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων έχουν εκπαιδευτικά χαθήκοντα. 3.“Ώρες εργασίας µόνιµου Εκπαιδευτικού προσωπικού 1)Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, ορίζονται ως εξΐς: 1) Διευθυντής, ώρες δέκα (10) όταν η σχολή λειτουργεί µε 1 ή 2 τµΐµατα, 8 από 3-5, 7 από 6-9, 5 από 10-12 χαι 3 όταν λειτουργούν περισσότερα από 12 τµήµατα τάξεων. . 2) Υποδιευθυντής, ώρες δεκατέσσερις (14). ΤΥ Καθηγητές, ώρες είκοσι µία (21), αν έχουν έως έξι έτη νπηρεσίας, ώρες δεκαεννέα (19), αν έχουν από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες δεκαοκτώ (18), αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. Διδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή οπότε τούτο θα συµπληρωθεί µε διοικητική εργασία. Υ) ΄“Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής παραµένει υποχρεωτικά στη Σχολή στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προαφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, τήρηση βιβλίων της Σχολής και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε έκπαιδευτικός παραµένει υποχρεωτικά στη Σχολή, στις εργάσιµες ηµέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγχέκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί, όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή τριάντα (40) ώρες την εβδοµάδα, µε την επιφύλαξη της παραΥράφου 2 της περίπτωσης Β΄ του ιδίου άρθρου. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλάσσονται οι µητέρες παιδιών µέχρι δύο ετών. δ) Οιπαραπάνω διατάξεις της περίπτωσης Γ“ εφαρµόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι απεσπασµένο στη Σχολή ή υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. “Άρθρο 7 Αλληλογραφία της Σχολής Η Σχολή τηρεί δικό της πρωτόκολλο και αλληλογραφεί απ' ευθείας µε κάθε Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο.Πόροι - Δαπάνες 1.Πόροι του Νοσοκοµείου που διατίθενται για τη Σχολή είναι: 1)Οι υπέρ αυτής κληρονοµιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτίο θανάτου, καθώς και πάσης φύσης επιχορηγήσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων. 2)Έσοδα από τόκους, τοκοµερίδια, µερίσµατα, µισθώµατα, εκποίηση ακινήτων ή κινητών της περιουσίας αυτής. Κάθε άλλο έσοδο. . ΩΏς προς τα υπέρ της Σχολής δωρούµενα ή χαταλειπόµενα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγµατος. 2.Σε περίπτωση διαλύσεως της σχολής το τυχόν κεφάλαιο που θα βρεθεί περιέρχεται, στο Νοσοκοµείο στο οποίο λειτουργεί η σχολή,. 3.Όλες οι δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεως της Σχολής όπως και η µισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού αυτής βαρύνουν τον προῦπολογισµό του Νοσοκοµείου στον οποίο εγγράφονται κάθε για τον σκοπό αυτό πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθµούς. “Άρθρο 9 Βασική διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες της Σχολής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούµενη όπως παρακάτω: 1)Τµήµα Σπουδών 2)Τµήµα Διοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων ΕΨΗΜΕΡΙΣ 1 Η> ΚΥΕΒΕΡΝΗΕΩΣ (ιΕΥΧΟΣ πΡΩτοΟ) … η “Άρθρο 10 'Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Η «ρµοδιότητα της Διεύθυνσης αναφέρεται στα πιο κάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων όπως παρακάτω: α«) Τµήµα Σπουδών: Κάθε θέµα που αναφέρεται στην εκπαίδευση των Μαθητών και την εφαρµογή των εγκεκριµένων προγραµµάτων εχ - παιδεύσεως χαι πρακτικής άσχκησης. 2)Τµήµα Διοικητικών χαι Οικονοµικών Υποθέσεων: Θέµατα οικονοµικά, διαχειριστικά, διαδικασίες προµηθειών, γραµµατειακές ανάγκες, ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, ανάγκες λειτουργίας Βιβλιοθΐµεης της Σχολής, καθώς και κάθε θέµα που αναφέρεται στην εν γένει µέριµνα των µαθητών της Σχολής. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντιγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 1599 ΄“Άρθρο 11 Θέσεις προσωπικού » Στη Σχολή συνιστώνται οι πιο κάτω θέσεις: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 1.Κλάδος ΠΕΙΑ Εκπαιδευτικές θέσεις τέσσερις (4). 2.Κλάδος ΠΕΙ7 Εχκπαιδευτικές θέσεις πέντε (6). 3.Κλάδος ΠΕΙ& Εκπαιδευτικές θέσεις πέντε (6). Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕΙΑ Εκπαιδευτικού σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψφής τους από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πληρούνται από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα των κλάδων ΠΕ] 7 Εκπαιδευτικού ή ΠΕΙΒ Εκπαιδευτικού. “Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωµένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα των κλάδων ΠΕΙΥ Εκπαιδευτικού ή ΠΕΙΒ Εχκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στους κλάδους ΠΕΙ] 7 Εκπαιδευτικού ή ΠΕΙ& Εχκπαιδευτικού. Οι θέσεις του χλάδου ΠΕΙ7 Εκπαιδευτικού, σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψής τους από πτυχιούχους Αετούς φοίτησης πληρούνται από υποψηφίους που έχουν τα προσόντα του κλάδου ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικού όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωµένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα του Κλάδου ΠΕΙ& Εκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στον Κλάδο ΠΕΊ8& Εκπαιδευτικού. ΄' ' Στο σύνολο των πιο πάνω οργανικών θέσεων περιλαµβάνονται και µία θέση Διευθυντή και µία θέση Υποδιευθυντή,. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επιµελητών θέση µία (1). Οι λοιπές ανάγκες της σχολής σε Διοικητικό-Λογιστικό, Τεχνικό, Βοηθητικό κ.λ.π. προσωπικό και µέχρι της σύστασης αντιστοΐχων θέσεων στη σχολή χαλύπτονται απο προσωπικό του Νοσοκοµείου στα πλαίσια του οποΐου λειτουργεί η σχολή ανάλογα µε τις δυνατότητές του. “Άρθρο 12 ΄ Υπαλληλική κατάσταση προσωπικού 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/ 85 εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν διάταγµα. 2- Το υπόλοιπο προσωπικό της σχολής εξοµοιώνεται για την εν γένει υπαλληλική του κατάσταση µε το νοσηλευτικό προσωπικό του ιδρύµατος στο οποίο λειτουργεί η σχολή και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του υπαλληλικού χώδικα. “Άρθρο 13 Προσόντα διορισµού 1.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού για τους παρακάτω κλάδους που δεν χαλύπτονται από το Π.Δ/γµα 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/6.5.88) καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου, ορίζονται τα εξής: 1)Κλάδος ΠΕΙΑ Εκπαιδευτικός, πτυχίο Α.Ε.Ι. σχολής Επιστηµών Υγείας τµήµατος νοσηλευτικής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής προτιµωµένων εκείνων που έχζουν χαι πτυ. χίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοπουητικό σπουδών σε θέµατα τεχνικής της εκπαίδευσης, σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους µε εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 16ο χαι καταληκτικό το 1ο. 2)Κλάδο ΠΕΙΥ Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρω σχον ν λών αδελφών νοσοχκόµων και επισκεπτριών Αετούς φοίτησης αρµοδιότητος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητος σχολών της ηµεδαπής ή αλλο. δαπής προτιµωµένων εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών. της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοπονητικό σπουδών σε θέµατα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους, µε εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 1 7ο και καταληκτικό το 2ο. 3)Κλάδος ΠΕΙΒ Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρώην ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόµων λετούς φοίτησης αρµοδιότητος του γείου Υγείας, Πρόνόιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ τµήµατος νοσηλευτικής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής προτιµωµένων εκείνων που έχουν πτυχίο Παιδαγωγικχών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοπονητικό σπουδών σε θέµατα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους µε εισαγωγικό µιαθολογικό κλιµάχκιο το 17ο και καταληκτικό το 2ο. 2.Οιβαθµοί του Εκπαιδευτικού προσωπικού του παρόντος διαλερίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ'΄. Οι θέσεις όλων των βαθµών είναι σε χάθε κλάδο οργανικά ενιαΐες. Εισαγωγικός βαθµός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίου µε βαθµό Γ΄. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικχών όλων των κλάδων στο βαθµό Β΄, απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθµό Γ'΄ και για την προαγωγή στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β'. 3.ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Για τον κλάδο ΤΕ Επιµελητών εφαρµόζονται τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/ 88 για την ειδικότητα κής ή επισκεπτών χαι επισκεπτριών υγείας. “Άρθρο 14 Προϊστάµενοι Α/νσεων 1.Της σχολής προΐσταται ο Διευθυντής. Ο Διευθυντής εισηγείται στο σύλλογο διδασκόντων της σχολής κάθε θέµα αναφερόµενο στη λειτουργία της σχολής, πλην των θεµάτων της καταστάσεως του προσωπικού της σχολής. ο 2.Του τµήµατος σπουδών προΐσταται ο Υποδιευθυντής της σχολής ή αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, ο ανώτερος σε βαθµό από τους εκπαιδευτικούς της σχολής των Κλάδων ΠΕΙΑ, ΠΕΙΥ. Πεἰ&, ή αν υπάρχουν οµοιόβαθµοι, εκείνος που ορίζεται µε απόφαση του Α.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 3.Του τµήµατος Διοικητικού και οικονοµικών υποθέσεων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λλογιστικού ή ΤΕ Δνοικήτι. κού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού σύµφωνα µε τον Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 37 Α). 4.Για την επιλογή του Διευθυντή και Υποδιευθυντή της σχολής το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο κχρίνει ως το τέλος Φεβρουαρίόυ κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της σχολής που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις, καθώς και 2ετία στο βαθµό Α΄ έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους. 'Άρθρο 15 Τροφή - Ιµατισµός Μαθητών -- Προσωπικού 1.Στους µαθητές της σχολής παρέχονται οι διευχκολύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 192/82 (ΦΕΚ.30/3.3.82 τ.Α). 2.Στο προσωπικό της Σχολής παρέχεται πρωϊνό, πρόγευµα και γεύµα, εφόσον η εργασία του παρατείνεται πέρα της 1ης µ.µ. δείπνο δι' καιούται µόνο αν η εργασία του στη Σχολή παρατείνεται πέρα της όης 3.Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό δικαιούται τέσσερις (4) υπηρεσιακές στολές αµέσως µετά τη πρόσλχηφή του, δύο (2) ζευγάρια παπούτσια υπηρεσίας, µία (1) ζακέττα, δέκα (1 0) καλσόν (ετησίως), µία (1) µπέρτα όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις µε δυνατότητα ανανέωσης µιας στολής κάθε χρόνο. Τα ίδια δικατούται και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Σχολής. ' ΄ Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό επί πλέον δικαιούται µια στολή εξόδου πλήρη (χειµωνιάτικη και καλοκαιρινή), που ανανεώνεται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή, ΄ 4.Το Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό δικαιούται στολές κατά τα ΕΕΕ προβλεπόµενα στη παράγραφο (3) του ίδιου άρθρου. 5.Η κατά το παρόν άρθρο χορηγούµενη τροφή και στολή στο πιο πάνω προφσωπικό της Σχολής παρέχεται για χάλυψη λειτουργικών αναγκών του ιδρύµατος και δεν αποτελεί µισθό ή άλλου είδους παροχή,. “Άρθρο 16 Διδακτικό Προσωπικό 1.Τα στο πρόγραµµα εκπαιδεύσεως προβλεπόµενα µαθΐµατα διδάσχκουν; 1)Το Εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής. 2)Επιτρέπεται η µε ωριαία αντιµισθία ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων σε πρόσωπα που έχουν τα προβλεπόµενα από το Ν. 1566/ 85 προσόντα (άρθρα 14, παραγρ. 1, 17, 18 και 19) στις πιο κάτω περιπτώσεις: ' 1) “Όταν οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων είναι περιορισµένες και δεν δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού χαι 2) 'Όταν οι κατά πρόγραµµα: ώρες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή, 3)Επίσης επιτρέπεται όταν συντρέχουν οι της προηγούµενης παραγράφου η ανάθεση θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών χαι κλινικών ασκήσεων και στο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, µέχρι δέκα (10) ώρες εβδοµαδιάΐως, µε ωριαΐα αντιµισθία. 2.Το ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό της Σχολής ορίζεται για κάθε σχολικό έτος µετά από εισΐήγηση της Α/νσης, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοχκοµείου και που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ααφαλίσεων. 3.Το πιο πάνω οριζόµενο διδακτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί το υπό των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οριζόµενο αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων, ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των σχετικών µαθηµάτων µέσα στις τασσόµενες προθεσµίες. κ ο 4.Στα υπό στοιχεία (β) και (γ) της πρώτης παραγράφου διδακτικό προσωπικό παρέχεται αντιµισθία χατά ώρα διδασκαλίας ᾗ διενεργουµένων, εξετάσεων ίση προς το 1 /70 των πάσης φύσεως αποδοχών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στό άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1810/88 (ΦΕΚ. 223),. 5.Το Προσωπικό των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΙΑ, ΠΕΙΥ και ΠΕΊ8 δικαιούται χανονικής άδειας κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών εφαρµοζοµένων των περί απουσίας των Εκπαιδευτικών κειµένων διατάξεων. Για το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής ισχύουν οί περί κανονικών αναρρωτικών κ.λ.π. αδειών διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. “Άρθρο 17 Μετεκπαίδευδη 1.Για τη µετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167). . 2.Για το υπόλοιπο προσωπικό εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για µετεκπαίδευση των µόνιηµων δηµοσίων υπαλλήλων. '“Άρθρο 18 ' Σήµα 1.Οι απόφοιτοι της Σχολής υποχρεούνται να φέρουν σε ώρα υπηρεσίας επί του στήθους, αριστερά το διακριτικό της Σχολής τους, το οποίο απονέµεται σ' αυτούς µαζί µε το πτυχίο τους. . . , 2.Το διακριτικό σήµα της Σχολής είναι µεταλλική πλάκα της οποίας το µέγεθος, σχήµα και απεικόνιση καθορίζονται µια φορά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και µε προηγούµενη εισγρηση της Α/νσης της Σχολής. 3.Στο πίσω µέρος του σΐµατος αναγράφεται ο αριθµός του Μητρώου της Σχολής. : “Άρθρο 19 Στολή 1.Η στολή είναι χρώµατος λευκού . 2. Το σχέδιο καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. που λαµβάνεται ύστερα από υπόδειξη της Διεύθυνσης της Σχολής.3. Κάθε µαθητής φέρει στο αριστερό άνω τμήµαξου θώρακα πινακίδα στην οποία αναγράφεται µε τα αρχικά η Σχολή και το ονοµατεπώ-: νυµο του µαθητού. “Άρθρο 20 Πτυχίο Οι απόφοιτοι των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών λαµβάνουν πτυχίο (άρθρο 64 Ν. 1566/85 ΦΕΚ. 167/30.9.85 τ.Α΄). . “Άρθρο 21 Απονοµή βραβείων 1.Καθιερώνεται η απονοµή βραβείων στους τελειοφοιτους της Σχολής χκατά την λήψη του πτυχίου. 2.Κάθε χρόνο µε κοινή απόφαση του Α.Σ. του Νοσ/µείου χαι της Διεύθυνσης ορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων της σχολής στους οποίους απονέµεται χρηµατικό βραβείο καθώς και το ύψος σε δραχµές του κάθε βραβείου. Τα χρηµατικά βραβεία απονέµονται δι' αποφάσεως της Διεύθυνσης της Σχολής λαµβανοµένης µε βάση την τελιχη γενική βαθµολογια και το επίπεδο της διαγωγής του µαθητού. 3.΄Έπαινος. Θα ακολουθείται η διαδικασια της παραγρ. 2 του παρόντος. ΄ Στον Αναπληρωτη Υπουργό Υγειας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικου διατάγµατος. » Αθήνα, 15 Φεβρουαριου 1991 . Ο ΥΠΟΥΡτοι ' » ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ . οικοΝοΝικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Β. ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΠΟ Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-04 Προεδρικό Διάταγμα 1991/63
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/29
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία