ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/64

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποΐηση του Π.Δ. 130/1984 «Κύρωση του Γενικού Κανονισµού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ 42 /10 Απρ. 84 Τεύχος Α΄),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
'Έχοντας υπόψη: ( α. Τα άρθρα 5 παράγραφος 8, 15 παράγραφος 4 εδάφιο δ΄ και 18 παράγραφος 1 εδάφιοι, του Νόµου 660/197 7 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αµύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάµεων». β. Την νπ' αριθµό 192/3.9.1990 γνωµοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου. γ. Την από 12.9.1990 πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και το Συντονισµό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµύνης. δ. Την υπ' αριθµό 2/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αµύνης, αποφασίζουµε: “Άρθρο } 1.Στην παράγραφο 1 των άρθρων 29 χαι 35 του Π.Δ. 130/1984 προστίθεται νέα παράγραφος «ζ» ως εξής:« 1)Άδειες απουσίας λόγω µετάθεσης». 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαθίαστανται ως εξής: «Ά. Στους εφέδρους αξιωµατικούς χορηγούνται όλες οι παραπάνω άδειες απουσίας εκτός από τις εκπαιδευτικές, τις λόγω µετάθεσης χαι επί πλέον τις ειδικές άδειες (αγροτικές, φοιτητικές, λόγω θεοµηνιών και τιµητικές). ΄“Άρθρο 2 Στο κεφάλαιο | του τέταρτου µέρους του Π.Δ. 1984 προστίθεται νέο άρθρο 34Α ως εξής: “Αρθρο 34Α ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1.απουσίας «λύγω µετάθεσης» χορηγούνται στους Αξιωµατικούς χαι Ανθυπασπιστές, που µετακινούνται λόγω µετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας εφ' όσον απαιτείται η µεταφορά της οικοσκευής τους χαι η εξεύρεση νέας κατοικίας. 2.Οι παραπάνω άδειες, διαρκείας οκτώ (8) ηµερών σε χάθε περίπτωση, δίδονται µαζί µε το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα κάθε φορά το σχετικό δικαίωµα χαι λογίζονται επί πλέον των λοιπών προβλεποµένων χανονικών ή µικράς διαρκείας αδειών, που δικαιούται ο Αξιωµατικός ή Ανθυπασπιστής (άρθρο 3 1, παράγραφος 1).“Άρθρο 3 Στο χεφάλαιο Κ του τετάρτου µέρους του Π.Δ. 130/1984 προστίθεται νέο άρθρο 41 Α ως εξής: 41Α ΑΔΕΙΕΣΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1.' απουσίας «λόγω µετ;άθεσης» χορηγούνται στους µονίµους, εθελοντές οπλίτες, οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως αµφοτέρων των φύλων, που µετακινούνται λόγω µετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας εφ' όσον απαιτείται η µεταφορά της οικοσκευής τους και η εξεύρεση νέας κατοικίας. 2.Οι παραπάνω άδειες, διαρκείας οκτώ (8) ηµερών σε χάθε περίπτωση, δίδονται µαζί µε το φύλλο πορείας για τη νέα θέση από τον έχοντα χάθε φορά το σχετικό δικαΐωµα και λογίζονται επί πλέον των λοιπών προβλεποµένων χανονικών %ή µικράς διαρκείας αδειών, που διχαιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 1. “Άρθρο 4 Η ισχός του διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αµύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση τού παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 199} Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ --φ-----(ὢ) …
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία