ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/65

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισµός προσωπικού για χάλυψη πρόσκαιρων αναγχκών σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα Ν.Δ/τος 2592/5% και Ν.1397/84 και στο ΕΚΑΒ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.1735/1987 (Α΄ 195) «ΠΠροσλήψεις στο Αηµόσιο Τοµέα, χοινωνικός έλεγχος στην Δηµόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώµατα χαι άλλες διατάξεις,. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κνβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (Α΄ 157) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 4.Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρ. Υ.1059/3.5.90 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 295/1990 τ.Β΄). 5.Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών αρ. Υ1140/90 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών (ΦΕΚ 420/90 +.Β΄). 6.Την αρ. 699/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Αναπλ. Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεώων και του Υφυπουργού Οικονοµικών. αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1.Καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός προσωπικού που µπορεί να προσλαµβάνεται µέχρι 31.12.1995 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου ορισµένου χρόνου στα ακόλουθα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Άικαΐου για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών που οφείλονται στην ανάγκη πρόσληψης ειδικευµένου προσωπικού που δεν προβλέπεται από τους Οργανισµούς των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων για να χαλύφψει τις ανάγκες των αναπτυξιακών προγραµµάτων που συνχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ήτοι: Α. Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., 1)Κέντρο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Νέων µε Μεσογειακή Αναιµία. Ειδικότητα . Εκπαιδευτές ΔΑΕ ή ΤΕ % ΠΕ . Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ ή ΠΕ . Ψυχολόγος ΠΕ . Λογιστής ΤΕ ή ΠΕ Γραµµατέας - Δακτυλογράφος ΔΑΕ . Καθαρίστρια ΥΕ . Κλητήρας ΥΕ . Κηπουρός ΥΕ . Οδηγός ΔΑΕ 2)Επαγγελµατική Κατάρτιση Στελεχών Αιµοδοσίας Ειδικότητα . Στατιστικολόγος - Αναλυτής ΠΕ . Προγραµµατιστής Η/Υ ΔΕ . Γραµµατέας ΔΕ . Δακτυλογράφος ΔΕ . Παρασκεναστές ΔΕ ή ΤΕ Κχητήρας ΥΕ . Οδηγός ΔΑΕ . Διαχειριστής Ε Β. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «ΑΓΊΑ ΣΟΦίΑ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων (ΚΕ. κΥΝ) Ειδικότητα . Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ ή ΠΕ 3 . Εργοθεραπευτής ΤΕ 1 . Ψυχολόγος ΠΕ 1 . Ειδικός Δηµιουργικής Απασχόλησης ΤΕ ή ΠΕ 1 . Διοικητικός Υπάλληλος ΔΕ 1 . Γραµµατέας ΔΑΕ 1 . Υπεύθυνος Επόπτης Εργαστηρίου Γραφειοτικής ΤΕ ή ΠΕ . 1 . Υπεύθυνος Εποπτείας Κλινικού ΄ Επιστ. οµάδας ΠΕ 9.Ερευνητής ΠΕ 10.Στατιστικολόγος ΠΕ 11.Καθαρίστρια ΥΕ 12.Εκπαιδευτής Δέρµατος ΔΕ 13.Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΤΕ 14.Εκπαιδευτής Φωτογραφίας ΔΕ 15.Εκπαιδευτής Εργασιών Γραφείου ΔΕ ή ΤΕ 16.Εκπαιδευτής Τυπογράφος Εκδόσεων ΤΕ Γ. Εθνικό Κέντρο “Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 1.Επαγγελµατική Κατάρτιση πλχηρωµάτων Ασθενοφόρων 1)Για την Αθΐνα Ειδικότητα . Δακτυλογράφοι ΔΕ . Χειριστής Ηλεκτρονικού Υπολογιστής ΔΕ . Διοικητικοί - Λογιστικοί Υπάλληλοι ΑΕ ή ΤΕ . Κλητήρες ΥΕ . Καθαρίστρια ΥΕ 2)Για την Θεσσαλονίκη Ειδικότητα . Δακτυλογράφος ΔΑΕ . Διοικητικοί - Λογιστικοί υπάλληλοι ΑΕ ή ΤΕ . Κλητήρας ΥΕ . Καθαριστής ΥΕ 2.Ειδικό Τµήµα Ιατρικής Καταστροφών Ειδικότητα . Διοικητικοί - Λογιστικοί Υπάλληλοι ΔΕ ή ΤΕ 3 . Κλητήρες ΥΕ ' 2 Δ. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών Εκπαίδευση Εργοθεραπευτών για άτοµα µε κινητικά µατα Ειδικότητα ΚΟωΝΦμΡωΝι-ι κ> κ> κ-> κ> κ> κ κ- 2 ν κ> κκ ι κ κκ κ ©ο - Ο» η 4> ©2 κ>» ©2 Ε κ> ι 4> Ε κκκ> κ-> κ> Ε Ε κ> υ2 κκ κ> κκ κκ κο Ε κ>1.Διοικητικός - Συντονιστής ΤΕ ή ΠΕ ξ 2.Εργοθεραπευτής ΤΕ 5 3.Δακτυλογράφοι ΔΕ ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) ε Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού των διαφόρων ειδιχοτήτων είναι τα προβλεπόµενα από το Π.Δ. 194/1 988 (ΦΕΚ 84/Α/ 88). Στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα. 27 Φεβρουαρίου 190 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπογττοι νφγπογΡτοΣ ΟικοΝοκικΩΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΛΑΣ -ή (3)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία