ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/66

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση του άρθρου 46 του Ν. 1181 / 1 984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α-152).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: ' . 1.Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. | εδ. στ΄ του 1481 /1984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης.» (Α-152). όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο ] παρ. | του Ν. 1590/1 986 (Α-40),. 2.Τις ξδιατάξεις του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α-5 1). 3.Την 114/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης. αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. 1.Στο άρθρο 46 του Ν. 1481 / 1984 «Οργανισµός Υπουργείου άτηµόσιας Τάξης» (Α-152). όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο του Π.Δ. 154/1990 (Α-57) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: Οι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται και για τους Αστυνοµικούς Διευθυντές οι οποίοι συµπληρώνουν 3 δετή πραγµατική Υπηρεσία µέχρι την 31 η Δεκεµβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι τακτικές χρίσεις. 1)Για τον υπολογισµό της 3δετούς πραγµατικής υπηρεσίας των αξιωµατικών µέχρι το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1234/1082 (Α-23). 2.Η παράγραφος 1} του άρθρου 46 του Ν. 1181 / 84 λαµβάνει αριθµό 12. Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέ. λεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα. 27 φεβρουαρίου 1900 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του άρθρου 46 του Ν. 1481/1984 Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α 152). 1992/64 1992