ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/67

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίξρυση Γραφείου Αχολούθου Εµπορικών και Υποθέσεων στα Τίρανα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου | του Ν.Δ. 3067/1 969 (φΕΚ 259Α7/ 69) «Περί Οργανώσεως και λειτουργίας των εν τω εξωτερικώ Υπηρεών του Υπουργείου Εµπορίου όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 6 του Ν. 373/76.. 2.Τις ξδιατάξεις του άρθρου 21 παράγρ. 3 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ1347Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 3.Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185Α'/ 1988) «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου» όπως τροποπονήθηκε µε τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1900 (ΦΕΚ 85Α/1900),. 4.Την µε αριθµό Υ 1140/1051173/1390/9.7.1990 (ΦΕΚ ΑΞ2ΟΒ/1090) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό ΟΌικονοµι. κχών». . 5.Την µε αριθµό Υ 1060/4.5.1990 (ΦΕΚ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εµπορίου». 6.Την µε αριθµό Β7/199] Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι-. κρατείας. µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως Εξωτερικών Αναπληρωτού Υπουργού Εµπορίου και Υφυπουργού Οικονοµικών. αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνον Συνιστάται Γραφείο Αχολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέ&σεων στα Ἴίρανα. µε περιφέρεια αρµοδιότητας την Αλβανία. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. 27 Φεβρουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπΠογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟικοΝονικοΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΝ.ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-07 Ίξρυση Γραφείου Αχολούθου Εµπορικών και Υποθέσεων στα Τίρανα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία