ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 2 του Ν. 1746/1988 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2 /Α/ 88). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 6/Α/83). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγρ. 10 του Ν. 1586/1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/86), 4.Την αριθµ- 6/4.7.89 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας. 5.Την αριθµ. Υ.1140/1051173/1390/0001/90 (ΦΕΚ 420/Β/ 10.7.90) απόφαση Πρωθυπουργού και Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό ΟΌικονοµ:κών». 6.Την αριθµ. 610/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουρνού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Τφυπουργού Οικονοµικών και Υπουργού Εµπορίου. αποφασίζουµε: ΕΣΩτεΡικΩΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ “ΆΑρθρο | Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας. διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: 1)Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. 2)Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. 7.Τµήµα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. ΄“Άρθρο 2 Οι αρµοδιότητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα. -αοποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών χαι Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανΐχκουν: - Η Μελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανία, το Εµπόριο, την Βιοτεχνία χαι τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωµοδοτι. κού έργου του Επιµελητηρίου. } - Η παρακολούθηση κάθε θέµατος, που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας. κχαθώς και στη βιοµηχανία της περιφέρειας του Επιµελητηρίου. η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εκάστοτε ισχνουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπκάνω θέµατα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµένων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών χαι των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο και την βιοµηχανία. - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολούθηση χκάθε θέµατος, που αφορά τα επαγγέλµατα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιµελητηρίου χαι ή εφαρµογή των σχετικών διατάξων νόµων χαι κανονιστι. κχών γενικά πράξεων, χαθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η χατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας χαι της δραστηριότητας του Επιµελητηρίου ως αυµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέας ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της Βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευής για συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. χαθώς χαι σε εµπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες χρατικές υπηρεσίες. - Καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών χαι εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων Σωµατείων Ενώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών. κ.λπ. - Η επιµέλεια της σύνταξης. έκδοσης και διεκπεραίωσης του µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. 2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού - Οικονοµικού ανήκουν: - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθυητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. - Η µέριµνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό χαι εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φοράς σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέρµνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας. δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων χαι εντύπων. διεκπεραΐωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή άλλων εντύπων χαι διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για τη φύλαξη χαι καθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού χέντρου, τηλετύπων χαι λοιπών µέσων επικοινωνίας. - Η µέρψµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Έπιτροπής του Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής ΓενιΣυνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προῦπολογι. σµού του Επιµελητηρίου. . - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη χάθε εσόδου. - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουαα νοµοθεσία, - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευή και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων κ.λπ.). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. τ Ωτ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ. Ν Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών ανήχκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηρίου, η συνε. Χής ενηµέρωσή του, καθώς χαι η έκδοση σχετικών πιστοποιητιχκών, - Η σύνταξη των εκλογικών χκαταλόγων για την ανάδειξη της Διοι. κήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντικροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τηµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δευγµατοληψών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η θεώρηση του οµοίου και γνησίου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψης των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραµµατισµού τεχµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών χαι Μελετών Σκοπιµότητας.Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού, χατά κατηγορίες χαι κλάδους, ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θέσεις τρεις (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις µία (1) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις µία (1) Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις έξι (6) εκ των οποίων δύο (2) θέσεις ειδικότητας Εισπράκτορα Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ θέσεις µία (1) ειδικότητας χειριστών Η/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις µία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος θέσεις µία (1) “Άρθρο 4 Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού, ορίζονται τά κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/ 1988 (ΦΕΚ 84/Α/88). “Άρθρο 5 Προϊστάµενοι υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης -ου Επιµελητηρίου Φθιώτιδας προΐσταται υπάλκχηλος του Κλάδου ΠΕ. Διοικητικός - Οικονοµικὸς της Κατηγορίας ΠΕ ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός της Κατηγορίας ΤΕ. 2.Των Τµηµάτων του εν λόγω Επιµελητηρίου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Άογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. ΄“Άρθρο 6 Μεταβατικές Δφιτάξεις Οιχκατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµποριχού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λαµίας χατατάσσονται αυτοδίχαια σε θέσεις αντίστοιχες χκατά κλάδους χαι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Από τη δηµοσίευση του παρόντος χαταργούνται η Κ.Υ.Α. 1594/ 4174 ΦΕΚ 64/Β/20.1.73 «Περί Οργανώσεως των υπηρεσιών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λαµίας» και κάθε άλλη ξιάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά από το παρόν διάταγµα. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα. 27 Φεβρουαρίου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νΥπονΡΓοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α. ΞΑΡΧΑΣ (6) ΠΙΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 69 Συµπλήρωση διατάξεων του [[.Δ/τος 102 /1 990 περί Οργανισµού της Κεντρικής ΄Ένωσης των Επιµελητηρίων ΦΕΚ 47 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν. 1746/88 (ΦΕΚ 2/Α/1988) «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις». 2.Την από 5.3.90 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Επιµελητηρίων της Κεντρικής Ένωσης των Επιµελητηρίων. 3.Την αριθ. Υ.1140/1051173/1390/0001/90 (ΦΕΚ 420/π/ 10.7.90) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό ΟΌικονοµικών». 4.Την αριθµ. 602 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΕπιΧχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Έτο Π.Δ. 102/22.3.90 «Οργανισµός της Κεντρικής “Ένωσης των Επιµελητηρίων» προστίθεται µετά το άρθρο 7, άρθρο το οποίο λαµβάνει τον αριθµό 8, το δε επόµενο άρθρο αριθµείται αντίστοιχαα ως άρθρο 9. “Άρθρο 8 Πόροι της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων είναι: 1.Οι ετήσιες συνδροµές των Επιµελητηρίων που χαθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Επιµελητηρίων της ΚΕΕ ανάόγα µε τα έσοδά τους. 2.Τα έσοδα από την κατανοµή του ανταποδοτικού τέλους (άρθρο 14 παρ. 11 του Ν. 1746/88),. 3.Το ποσοστό επί τοις % από τα δικαιώµατα εγγραφής στο εµπο. ρικό Μητρώο Επιµελητηρίων που χαθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Επιµελητηρίων της ΚΕΕ. . 4. Τα Έσοδα από επιχορηγήσεις. δωρεές. κληρονοµίες και κληροδοτήσεις. 5.Οι πρόσοδοι από την περιουσία της (τόχκοι. µιαθώµατα κ.τ.λ.). 6.Τα δικαιώµατα που εισπράττονται από τη χρησιµοποίηση των Χώρων της Κ.Ε.Ε.7. Τα έσοδα από εκδόσεις (οδηγοί, χατάλογοι κ.τ.λ.). Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-07 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία