ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/70

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1991/70

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισµού Σχολής Ναντικών Δοκίµωνν (Α' 298). … Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφψη: α. Τα άρθρα 1, 2 και 6 του Α.Ν. 428/1037 «Περί της εντω Β. Ναυτικών Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15). ' ΄ β. Τη διάταξη του άρθρου µόνουτου Α.Ν. 602 «Περί συµπλη. ρώσεως των περί Σχολής Ν. Δοκίµων Διατάξεων» (Α΄ 259). ο : . γ. Την ξιάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 18 του Ν. 660/1977 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αµύνης κ.λπ.» (Α΄ 218). δ. Την γνώµη του Ανωτάτου Ναυτικού Συµβουλίου (Πρακτικό µε αριθµ..38/1.8.90),.΄ ε. Την πρόταση του Α/ΓΕΝ από 5.9.90. στ. Την µε αριθµ. 16/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής “Άµυνας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1. Το δέκατο (Χ) Κεφάλαιο, εκτός από το άρθρο 100 του Β.Δ. 846/63 (ΦΕΚ 298Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: ' κΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ * . Περί Δοκίµων Σηµαιοφόρων Οικονοµικών . “Άρθρο 78 . Γενικές διατάξεις - Αριθµός χατατασσοµένων 1. Η εισαγωγή Δοκίµων Σηµαιοφέρων Οικονόµικών (ΔΣΟ) στη . ΣΝΔ γίνεται µετά από επιτυχία στις «Διαδικασίες Εισαγωγής». 2. Οι «Διαδικασίες Εισαγωγής» περιλαµβάνουν: α. Τις Προκαταρτικές Εξετάσεις οι οποίες είναι η Υγειονοµική Εξέταση, η Αθλχητική Δοκιµασία και η Ψυχοτεχνική Δοκιµασία, και β. Τις εξετάσεις των Μαθηµάτων Εισαγωγής. 3. Οι Προκαταρτικές εξετάσεις γίνονται µε µέριµνα της ΣΝΔ και όπως προβλέπεται στον παρόντα Οργανισµό. Προυπόθεση συµµετοχής των υποψηφίων ΑΣΟ στις Εξετάσεις των Μαθηµάτων Εισαγωγής είναι να έχουν επιτύχει σε όλες τις Προκαταρτικές Εξετάσεις. 4. Ο αριθµός των ΑΣΟ που κατατάσσονται κάθε έτος ορίζονται µε την απόφαση προκηρύξεως του διαγωνισµού χατατάξεως του Υ.ΕΘ.Α. 5. Με απόφαση Υ.ΕΘ.Α. είναι δυνατή, ύστερα από πρόταση της Σχολής, η κάλυψη κενών θέσεων που δηµιουργούνται για οποιοδήποτε λόγο ΄ µέσα σε ένα µήνα το αργότερο από την ηµέρα έναρξης της κατατάζεως. Η επιλογή αυτών που καλύπτουν τα χενά γίνεται µε βάση τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων που έχει χαταρτισθεί. “Άρθρο 79 . Προκήρυξη Διαγωνισµού Επιλογής 1. Στην Προκήρυξη του διαγωνισµού Επιλογής αναγράφονται τα ακόλουθα: τ α. Ο αριθµός των ΔΣΟ που θα εισαχθοῦν στη Σχολή,. β. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συµµετοχή των υποφηφίων στις «Διαδικασίες Εισαγωγής». γ. Η προθεσµία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών. . δ. Ο τόπος κανοι ηµεροµηνίες παρουσιάσεως των υποφηφίων για την Υγειονοµική Εξέταση, την Αθλητική και Ψυχοτεχνική Δοκιµασία, ο τπος και η ηµεροµηνία εξετάσεως των µαθηµάτων Εισαγωγής, η έξεταστέα ύλη, το Ανώτατο 'Όριο Βαθµολογίας (ΑΟΒ) καθενός των µαθηµάτων και οι προύποθέσεις επιτυχίας για την εισαγωγή υποφψηφίων ΔΞΣΟ στη ΣΝΔ, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του Οργανισµού αυτού. ε. Οι ισχύουσες διατάξεις βάσει των οποίων γίνεται η Υγειονοµική - Εξέταση των υποφψηφίων, η ελάχιστη επιτρεπόµενη οπτική και αχουστική οξύτητα ως και τα κυριώτερα νοσήµατα και σωµατικές ατέλειες για τα οποία ο υποψήγριος κρίνεται ακατάλληλος από απόψεως υγείας. στ. Τα αθλήµατα της Αθλητικής Δοκιµασίας, ο τρόπος δοκιµασίας τους και τα απαιτούµενὰ ελάχιστα όρια επιδόσεως σε αυτά. ζ. Η διαδικασία της Ψυχοτεχνικής Δοκιµασίας. ΄ η. Οι διατάζεις του άρθρου 90 του παρόντος Οργανισµού όσον αφορά στις συνέπειες των υποψηφίων που δεν προσέρχονται ή διακόπτουν τις δοκιµασίες και τις εξετάσεις. 0. Οι οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι νπο φψήφιοι ΔΣΟ εάν εισαχθούν στη ΣΝΔ, καὶ οι συνέπειες της µη εκπληρώσεως αυτών. ' ι. Η υποχρέωση εκπαιδεύσεως των ΑΣΟ σε υποβρύχια, αεροσχκάφη, ελικόπτερα όπως και κάθε άλλη χαι µε οποιοδήποτε µέσο εκπαίδευση, την οποία η Υπηρεσία θα έχρινε αναγκαία. ια. Οι απαγορευτικές διατάξεις για τους υποψηφίους. ιβ. Η υποχρέωση του υποφηφίου να φέρει µαζί του το δελτίο Αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. ΄ ιγ. Η αναλαµβανόµενη από τους χατατασσοµένους υποχρέωση πο ραµονής στις τάξεις του Π.Ν. > ΄ 2. Περίληψη της προκηρύξεως του διαγωνισµού εισαγωγής δηµο-σιεύεται στον ηµερήσιο τύπο και ανακοινώνεται στο χοινό µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. αντίτυπα δε αυτής αποστέλλονται σε: α. Πολεµικά Πλοία και Ναυτικές Υπηρεσίες. β. Σπρατιωτικές χαι Αεροπορικές Αρχές. 7. Νοµαρχίες, Δηµοτικές και Κοινοτικές Αρχές. δ. Αστυνοµικές χαι Λιµενικές Αρχές. ε. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Κράτους. στ. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας και όπου αλλού χρίνεται σκόπιµο από την Υπηρεσία. 3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν χαταστεί δυνατή η τήρηση των ηµεροµηνιών που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού εισαγωγής. ορίζονται νέες, µε απόφαση Υ.ΕΘ.Α.. αντίγραφο της οποίας αναρτάται µε φροντίδα της ΣΝΔ, στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου - Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ χαι της ΣΝΑΔ.. ΄ ΄“Άρθρο 80 Απαιτούµενα προσόντα υποφηφίων 1. Τα απαιτούµενα προσόντα των υποφηφίων ΔΣΟ είναι τα παρακάτω: α. Να είναι Έλληνες το γένος χαι να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα. β. Να µην έχουν συµπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεµβρίου του έτους χατά το οποίο γίνεται η επιλογή. 7. Να µην έχουν στερηθεί από καταδίκη τα πολιτικά τους δικαιώµατα, χατά τα άρθρα 59 έως 62 του Ποινικού Κώδικα και να µην έχουν καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλακίσεως για κλοπή γενικά, υπεΕαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία των άρθρων 216 έως 232 του Ποινικού χώδικα, δωροδοκία των ἁρθρων 235 έως χαι 237 του Ποινικού Κώδικα, συκοφαντική δυσφήµιση, εγκλήµατα κατά ηθών και γενικά για αδικήµατα κατά της ασφάλειας της χώρας. δ. Να µην εκκρεµεί εναντίον τους ποινική δίωξη για αδίκηµα για το οποίο προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα ποινή φυλακίσεως ή ανώτερη. γ ε. Να είναι σωµατικά και πνευµατικά υγιείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις «Περί κρίσεως της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων των κατατασσοµένων στο Στράτευµα ως και του Στρατιωτικού Προσωπικού εν γένευ. στ. Να είναι στρατολογικά εντάξει. ζ. Να έχουν Πτυχίο µιας από τις ακόλουθες Σχολές: (1) Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίων. (2) Πολιτικής Επιστήµης, Δηµοσίας Διοίκησης, Οικονοµικών Επιστηµών χαι Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίων. (8) Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. (4) Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήµών. . (5) Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 4 (6) Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών - . ή τίτλο σπουδών ισότιµου αντίστοιχου Πανεπιστηµίου της Αλλοδαπής, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί στην Ελλάδα. . τ>“Άρθρο 81 Απαιτούµενα δικαιολογητικά - Τρόπος και χρόνος υποβολής 1. Στην προκήρυξη του Διαγωνισµού Επιλογής των υποφηφίων ΔΞΣΟ, αναγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συµµετοχή τους στις Διαδικασίες Εισαγωγής και επισυνάπτονται τα υποδείγµατα αυτών. , 2. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: α. Αίτηση του υποφηφίου στην οποία επικολλάται φωτογραφία κεφαΧής προσθίας όφεως του υποφήφίου. β. Υπεύθυνση δήλωση του Ν. 1599/86 του υποφψηφίου ότι: ΄ - (1) Αναλαµβάνει τις οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 93 του παρόντος Οργανισµού.. (2) Φέρεται γραµµένος µία φορά στα µητρώα αρρένων ενός και µόνο Δήµου ή Κοινότήτας. ' (3) Δεν έχει εκπέσει από στρατιωτικό βαθµό ούτε έφυγε από το Στράτευµα ή Στρατιωτική Σχολή για λόγους πειθαρχίας και ότι δεν τελεί σε ανυποταξία.. . (4&) Δεν καταδικάστηκε σύτε διώκεται για χανένα ακό α εγκλήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 17 του άρθρου 80 του παρόντος Οργανισµού. 7. Πρωτότυπο ή κυρωµένο αντίγραφο πτυχίου. δ. Πιστοπονητικό Δήµου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνονται: (1) Ο Δήµος ή η Κοινότητα και ο Νοµός στον οποίο ανήκει η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό. , (2) Το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα του πάτέρα χαι της µητέρας του υποψηφίου. (8) Ο «ύξων αριθµός µε τον οποίο ο υποψήφιος φέρεται γραµµένος στα Μητρώα Αρρένων. ' (4) Το έτος γεννήσεως του υποφηφίου, αριθµητικά και ολογράφως, και ότι αυτός είναι γραµµένος στα Μητρώα Αρρένων από την αρχή µία µόνο φορά χωρίς διόρθωση της ηλικίας του µε δικαστική απόφαση. Στο πιστοποιητικό αυτό να υπάρχει φωτογραφία του υποφηφίου που έχει κυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πιστοπουητικό. ε. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου «Ά» ή αρνητικό δελτίο από το Πρωτοδικείο του τόπου γεννήσεως ή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος γεννήθηκε στην αλλοδαπή. Σ' αυτό πρέπει να φαίνεται ότι δεν καταδικάσθηκε σε ποινή που συνεπάγεται ακαταλληλότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1γ του άρθρου 80 του Οργανισµού αυτού. στ. Πιστοποινητικό του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών της περιφερείας στην οποία χατοικεί ο υποφήφιος ή της Προξενικής ή Εχκχκλησιαστικής Αρχής, εάν διαµένει στο εξωτερικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εναντίον του εκκρεµής ποινική δίωξη, που συνεπάγεται ακαταλληλότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 17 του άρθρου 80 του Οργανισµού αυτού. ζ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Ά» από το οποίο να προχύπτει ότι είναι στρατολογικά εντάξει. 3. Όλα τα δικαιολογητικά συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη του Διαγωνισµού Επιλογής και υποβάλλονται στη ΣΝΔ. . 4 4. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω εδαφίων 2δ, 2ε, 2στ χκαι 2ζ νπο βάλλονται µόνον από τους υποφηφίους ΑΞΣΟ που τελικά θα χριθούν εισα.κτέοι στη Σχολή, Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά αυτά δεν είναι εντάξει, οι επιτυχόντες απκοκλείονται της εισαγωγής τους στη ΣΝΑΔ. “Άρθρο 82 ' Έλεγχος Δικαιολογητικών 1. Ο Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αιτήσεων των παραγράφων 2α, 2β και 27 του άρθρου 81 γίνεται από τριµελή επιτροπή από Αξιωµατικούς του Π.Ν. 2. Η επιτροπή συγκροτείται µε Διαταγή ΣΝΔ και εκτελεί στον χαθοριζόµενο σ' αυτή χρόνο, τον έλεγχο των υποβληθέτων δικαιόλογητιχκών. Μετά τον έλεγχο, η επιτροπή χαταρτίζει και αναρτά στους πίνακες ανακοινώσεων του [Γραφείου Ενηµερώσεως κοινού του ΓΕΝ χαι της ΣΝΔ, χατάλογο των ονοµάτων των υποφηφίων στα δικαιολογητικά των οποίων διαπίστωσε ανωµαλίες ή τυπικές παραλείφεις και καλεί αυτούς να τα συµπληρώσουν και να τα υποβάλουν στη Σχολή το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη των Προκαταρτικών Εξετάσεων. 3. Όταν παρέλθει η προθεσµία που ορίζεται, η επιτροπή αφού ελέγξει τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, συντάσσει πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει: , α. Ονοµαστικό πίνακα υποφηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν εντάξει. β. Ονοµαστικό πίνακα των υποφηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν αντικανονικά και αυτοί χρίθηκαν ως οριστικά αποχκλειόµενοι. Αναγράφεται σύντοµο δικαιολογητικό. 4. Ενατάσεί& στις αποφάσεις της επιτροπής δεν γίνονται δεκτές. δ. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του [Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της ΣΝΔ και υποβάλλεται στο ΓΕΝ. 6. Η επιτροπή της παραγράφου 2 ή σε αδυναµία νέα επιτροπή, εκτελεί επίσης και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών που θα προσχκο. - µίσουν οι εισαγόµενοι στη Σχολή κατά την κατάταξή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 81 και καταρτίζει σχετικό πρωτόχκολλο χανονικότητας ή µη. . Το πρωτόχκολλο αυτό υποβάλλει στον Διοικητή ΣΝΔ και στο ΓΕΝ ως ανωτέρω παράγραφος 5, εντός δέκα (10) ηµερών από του πέρατος της χατατάξεως. … 353 .. ς 7. Μετά την κατάταξη των νέων ΑΣΟ. η ΣΝΔ προβαΐνει στις ακόλουθες ενέργειες σχετικά µε τα δικαιολογητικά των υποφηφίίων: α. Φυλάσσει τα δικαιολογητικά των χαταταγέντων µέχρι την ονοµασία τους σε Σηµαιοφόρους και ακολούθως τα υποβάλλει στο τµήµα Μητρώων της Διευθύνσεως Προσωπικού του ΓΕΝ. β. Επιστρέφει τα δικαιολογητικά των µη καταταγέντων, κατόπιν αιτήσεώς τους, µέσα σε τρεις µήνες. “Άρθρο 83 Προσέλευξη υποφηφίων γιά Προκαταρτικές και Εισαγωγικές Εξετάσεις 1. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν τελικά εντάξει. προσέρχονται για συµµετοχή στις Προκαταρτικές Εξετάσεις (Υ εξέτάση, αθλητική και ΨΓυχοτεχνική δοκιµασία) και στις εξετάσεις των µαθηµάτων εισαγωγής, όπως ορίζεται στα επόµενα ἁρθρα του παρόντος και καθορίζεται µε λεπτοµέρεια στην απόφαση ΥΕΘΑ περί προκήρυξεως του Διαγωνισµού εισαγωγής. [ * 2. Οι Προκαταρτικές Εξετάσεις και οι εξετάσεις των µαθηµάτων Έισαγωγής, εκτελούνται σε οριζόµενο από την προκΐρυξη ΥΕΘΑ τόπο και χρόνο. Οι υποφψήφιοι ΔΣΟ προσέρχονται για να λάβουν µέρος στις Διαδι- | χασίες Εισαγωγής, κατόπιν ανακοινώσεως που αναρτάται µετά το τέ. λος κάθε εξέτασης στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου Ενηµέρωσης Κοινού του ΓΕΝ και της ΣΝΔ. όπως ορίζεται στα επόµενα άρθρα του παρόντος Οργανισµού. 3. Η σειρά διεξαγωγής των Προκαταρτικών Εξετάσεων χαι των µα- . θηµάτων Εισαγωγής. καθορίζεται στην Προκήρυξη του Διαγωνισµού Εισαγωγής. ΄ ΄ ' ΄ 'Άρθρο 84 Υγειονοµική Εξέταση 1. Η συγκρότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής και η Υγειονοµική εξέταση των υποφηφίων ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις «Περί χρίσεως σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων των κατατασσοµένων στο στράτευµα. ως και του Στρατιωτικού Προσωπικού εν γένευ». Με ξιαταγή ΓΕΝ που εισηγείται η Διεύθυνση Υ γειονοµικού/ ΓΕΝ, έπειτα από σχετικό αίτηµα της ΣΝΔ. η ΑΝΥΕ συµπληρώνεται, ως απαιτείται, µε Υγειονοµικούς Αξιωµατικόύς ως συµβουλευτικά µέλη. 2. Υποφήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν µπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την Υγειονοµική Εξέταση. θεωρείται ακατάλληλος. γ ' ' 3. Μετά το τέλος της Υγειονοµικής Εξέτασης η ΑΝΥΕ συντάσσει πρακτικό γνωµατεύσεως. το οποίο υποβάλλεται στο ΓΕΝ,µε χοινοποίηση ΣΝΔ. Το πρακτικό αυτό περιλαµβάνει: α. Πίνακα των υποφηφίων που κρίθηκαν χατάλληλοι. β. Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλοι, µαζί µε την αιτιολογία ακαταλληλότητας για καθέναν από αυτούς. .. Οι πίνακες αυτοί είναι εµπιστευτικοί και δεν ανακοινώνονται. Αποκλειστικά και µόνο στον ίδιο τον κρινόµενο ως ακατάλληλο ανακοινώνεται το αιτιολογικό της ακαταλληλότητας. . ΄ 4. Με βάση το παραπάνω πρακτικό συντάσσεται από την ΑΝΥΕ πίνακας που υπογράφεται από αυτήν και περιλαµβάνει τα ονόµατα των εξετασθέντων µαζί µε τον χαρακτηρισµό «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ή «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ». ' ΄ Ο πίνακας αυτός αναρτάται µε φροντίδα της ΣΝΔ στους πίνακες ανα- ΄ κοινώσεων του Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της ΣΝΔ. 5. Ενστάσεις στη γνωµάτευση της ΑΝΥΕ δεν γίνονται δεκτές. 6. Υποφψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι από την ΑΝΥΕ αποκλείονται από τις περαιτέρω εξετάσεις. * “Άρθρο 85 Αθλητική Δοκιµασία 1. Η Αθλχητική Δοκιµασία διεξάγεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής των Προκαταρτικών Εξετάσεων. η οποία συγκροτείται µε Διαταγή Διοικητού ΣΝΔ., ως ακολούθως: , ' α. Πλοίαρχος ή Αντιπλοίαρχος ως Πρόεδρος (Δύναται να ορίζεται ο Υποδιοικητής ΣΝΔ, αναλόγως υπηρεδιακών αναγκών). β. Αντιπλοίαρχος. ως µέλος (Διατίθεται από άλλη υπηρεσία µε έγκριση ΓΕΝ). γ. Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος, ως µέλος (Από τους υπηρετούντες στη ΣΝΔ). ' . δ. Ειδικός Καθηγητής Σωµατικής Αγωγής της ΣΝΔ (Κατά χρίση ΣΝΔ ο ανωτέρω δύναται να υποβοηθείται στο έργο του, σε συνάρτηση µε το πλήθος των υποψηφίων, µε ανάλογο αριθµό υπηρετούντων στη ΣΝΔ προπονητών). ε. Υποπλοίαρχος, ως γραµµατέας χωρίς ψήφο (Από τους υπηρετούντες στη ΣΝΔ). >2. Οι απαιτούµενοι αξιωµατικοί για τη συγκρότηση της επιτροπής διατίθενται στη ΣΝΔ µε Διαταγή ΓΕΝ, έπειτα από σχετικό αίτηµα, πριν την έναρξη των Διαδικασιών Εισαγωγής. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υποφηφίων είναι µεγάλος, είναι δυνατόν να συγκροτούνται περισσότερες της µιας επιτροπές. 4. Οι υποψήφιοι δοκιµάζονται κατά την Αθλητική Δοκιµασία στα εξής αθλήµατα: : α. Δρόµος 100 µ. Ελάχιστο όριο επιδόσεως Ι6 β. Δρόµος 800 µ. Ελάχιστο όριο επιδόσεως 3 λ 15 δλ. γ. 'Άλµα σε ύψος µε φόρα. Ελάχιστο όριο επιδόσεως 1 µ. δ. 'Άλµα σε µήµος µε φόρα. Ελάχιστο όριο επιδόσεως 3,20 µ. : ε. Ρίφη σφαίρας 7.275 χλγ. µε κάθε χέρι. Ελάχιστο όριο µέσου όρου ρίψεως (δεξιού και αριστερού) 4.50 µ. στ. Ελεύθερη κολύµβηση 50 µ. χωρίς χρονικό όριο. . Η δοκιµασία για τους δρόµους και την κολύµβηση γίνεται µια φορά, για δε τα άλµατα και τις ρίψεις, µέχρι τρεις. 5. Υποφήφιος που δεν πέτυχε τα παραπάνω χαθοριζόµενα όρια επιδόσεως θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται από τις περαιτέρω εξετά΄ σεις. . 6. Υποφήφιος, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν µπόρεσε να προσέλθει ή να ολοκληρώσει την Αθλητική Δοκιµασία, θεωρείται αποτυχών. 7. Μετά το τέλος της Αθλητικής Δοκιµασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει τους χριθέντες ως επιτυχόντες και τους κριθέντες ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα µέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη Σχολή.. Αντίγραφα του πρακτικού, µετά τή θεώρησή του από τον Διοικητή υποβάλλεται ότο ΓΕΝ χαι αναρτάται µε φροντίδα της ΣΝΔ, στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ χαι της ΣΝΔ. Β. Ενστάσεις χατά των αποτελεσµάτωύ“ τής Αθλητικής Δοκιµασίας δεν γίνονται δεκτές. ' ΄“Άρθρο 86 Ψυχοτεχνική Δοκιµασία 1. Η Ψυχοτεχνική Δοκιµασία διεξάγεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται µε Διαταγή Διοικητού ΣΝΔ, ως ακολούθως: α. Πλοίαρχος ή Αντιπλοίαρχος ως Πρόεδρος (δύναται να ορίζεται ο Υποδιοικητής ΣΝΔ, αναλόγως υπηρεσιακών αναγκών). β. Αντιπλοίαρχος ως µέλος (διατίθεται από άλλη υπηρεσία µε έγκριση ΓΕΝ). … Γ. Κατάλληλος Ανώτερος Αξιωµατικός ειδικευµένος σε θέµα επιλογής προσωπικού. δ. Κατάλληλος Υγειονοµικός Αξιωµατικός ειδικότητας Ψυχιάτρου ή και νευρολόγου που διατίθεται στη ΣΝΔ από το ΓΕΝ. ε. Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος ως µέλος (από τους υπηρετούντες στη ΣΝΔ). στ. Υποπλοίαρχος ως γραµµατέας, χωρίς ψήφο. (από τους νπηρετούντες στη ΣΝΔ). .. . . 2. Οι απαιτούµενοι Αξιωµατικοί για τη συγκρότηση της επιτροπής διατίθενται στη ΣΝΔ µε Διαταγή ΓΕΝ, έπειτα από σχετικό αίτηµα πριν την έναρξη των Διαδικασιών Ειααγωγής. τ 3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των υποψηφίων είναι µεγάλος, είναι δυνατόν να συγκροτούνται περισσότερες της µιας επιτροπές. 4..Η ψυχοτεχνική δοκιµασία διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές των αρµοδίων Διευθύνσεων ΓΕΝ και ΓΕΕΘΑ «Περί χνικής Επιλογής των υποψηφίων µαθητών των Παραγωγικών Σχολών του Π.Ν.». Εφόσον διεξάγεται στην Ψυχοτεχνική Δοκιµασία και γραπτή εξέταση απαγορεύεται κάθε συνεργασία µεταξύ των υποφηφίων, η αναγραφή του ονόµατός τους ή άλλων σηµείων αναγνωρίσεως, εκτός τουορισµένου χώρου χκάτω από το αδιαφανές χάλυµµα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση µε σκοπό την δολίευση των εξετάσεων που διαπιστώνει η επιτροπή Ψυχοτεχνικής Δοκιµασίας. συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποφηφίου από την περαιτέρω εξέταση χαι τον χαρακτηρισµό του ως αποτυχόντος. Τα ανωτέρω γνωρίζονται στους υποφηφίους από την επιτροπή πριν από την έναρξη της γραπτής Δοκιµασίας. 5. Υποψήφιοι που κρίθηκαν αποτυχόντες στην Ψυχοτεχνική Δοκιµασία αποκλείονται από τις περαιτέρω εξετάσεις. 6. Υποψήφιος, ό οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν µπόρεσε να προ. σέλθει ή να συνεχίσει την ΨΨυχοτεχνική Δοκιµασία, θεωρείται αποτυχών. … 7. Μετά το τέλος της Ψυχοτεχνικής Δοκιµασίάς συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει τους κχριθέντες ως επιτυχόντες και ως αποτυχόντες. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα µέλη της ή των επιτροπών και υποβάλλεται στη Σχολή. Αντίγραφο του πρακτικού, µετά τη θεώρησή τους από ον Διοικητή. υποβάλλονται στο ΓΕΝ και µε φροντίδα της ΣΝΔ αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ χαι της ΣΝΔ. 8. Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων της Ψυχοτεχνικής Δοκιµασίας δεν γίνονται δεκτές. … 9. Τα έντυπα της Ψυχοτεχνικής Δοκιµασίας που χρησιµοποιήθηκαν από τους υποψηφίους, καταστρέφονται από την Επιτροπή, η οποία συντάσσει για το σχκοπό αυτό χαι σχετικόΕξετάσεις των µαθηµάτων Εισαγωγής/Βάση επιτυχίας 1..Τα µαθήµατα των Εξετάσεων Εισαγωγής είναι τα εξής: α. Έχθεση Ιδεών ΄ β. Δηµοσία Οικονοµία .7. Σποιχεία Αστικού χαι Εµπορικού Δικαΐου δ. Αγγλικά ΄ ε. Προαιρετικές Ξένες [Γλώσσες 2. Το Ανώτατο 'Οριοβαθµολογίας (ΑΟΒ) των υποχρεωτικών µαθηµάτων παραπάνω υποπαραγράφων 1 α µέχρι 1δ. είναι το διακόσια (200). . . 3. Προαιρετικά µπορεί ο υποψήφιος ΔΣΟ. χατόπιν αιτήσεως που υποβάλλει στον Πρόεδρο τής Εξεταστικής Επιτροπής πριν από την έναρξη Σων Εξετάσεων. να εξετασθεί σε µία ακόµα από τις ξένες γλώσσες Γαλλική ή Γερµανική. των οποίων ΑΟΒ είναι το πενήντα (50),. 4. Για να θεωρηθεί επιτυχών ο υποφήφιος θα πρέπει να λάβει τουλάΧιστον τα 5/10 του ΑΟΒ του µαθήµατος παραπάνω παραγράφου 1α. καθώς και τα 6/10 του αθροίσµατος του ΑΟΒ του συνόλου των νπο . χρεωτικώς εξεταζοµένων µαθηµάτων. ήτοι βαθµολογία τουλάχιστον. 480. Η βαθµολογία της προαιρετικής Εένης γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στο άθροισµα αυτό. αλλά προσµετράται επιπλέον κατά τον υπολογισµό της σειράς επιτυχίας µόνον εφόσον είναι µεγαλύτερη των 3/4 του προβλεποµένου ΑΟΒ. ήτοι µεγαλύτερη του 37.5. ' 5. Ο αριθµός των θεµάτων χαι το ΑΟΒ κάθε θέµατος, σε καθένα από τα εξεταζόµενα µαθΐµατα είναι τα εξής: . α. Έχθεση Ιδεών. ΄ Δίνεται ένα (1) θέµα µε ΑΟΒ 200. β. Δηµοσία Οικονοµία Δίνονται τρία (3) ζητήµατα. τα οποία έχουν ΑΟΒ αντίστοιχα 100, 60 και 40. Σύνολο 200. 7. Σπτοιχεία Αστικού και Εµπορικού Δικαΐου. Δίνονται τρία (3) ζητήµατα. τα οποία έχουν ΑΟΒ αντίστοιχα 100, 60 και 40. Σύνολο 200. . δ. Αγγλικά (1) Προφορικά (ΑΟΒ 70) ' … Ανάγνωση και συνδιάλεξη µε τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. (2) Γραπτά (ΑΟΒ 130) . (α) Δίνεται γραπτό Αγγλικό κείµενο (30-40 σειρών) χατά προτίµηση Οικονοµικού αντικειµένου. Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν περίληψη του δοθέντος χειµένου. εκτάσεως ίσης περίπου µε το 1 /3 αυτού {ΑΟΒ 50) και να απαντήσουν σε 10-1 5 ερωτήσεις επί του χειµένου από τις οποίες αποδεικνύεται ότι κατανόησαν το χείµενο (ΑΟΒ 30),. (β) Καλούνται να συντάξουν εχτάσεως 120 - 180 λέξεων επί θέµατος κατά προτίµηση οικονοµικού (ΑΟΗ 50),. ε. Προαιρετικές ΣΞΣένες. Γλώσσες. . Η εξέταση διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως χαι για τα Αγγλικά. 6. Η εξεταστέα ύλη σε χαθένα από τα παραπάνω µαθήµατα περιλαµβάνεται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Διαγωνισµού Επιλογής (Άρθρο 79). . . . 7. Η εξέταση των µαθηµάτων της παραγράφου 1 γίνεται γραπτώς εκτός από τα µαθΐµατα των Αγγλικών και Προαιρετικών Ξένων Γλωσσών τα οποία εξετάζονται χαι προφορικά. “Άρθρο 88 Διεξαγωγή των Εξετάσεων 1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της Γ Δοκιµασίας, η ΣΝΔ καλεί µε ανακοϊνωσή της τους υποψηφίους που χρίθηκαν χατάλληλοι να προσέλθουν για να υποβληθούν στις Εξετάσεις των Μαθηµάτων. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της ΣΝΔ. Οι Εξετάσεις των Μαθηµάτων διενεργούνται στη ΣΝΑΔ σε ηµεροµηνίες µέσα στην περίοδο που καθορίζεται στην προκήρυξη του Διαγωνισµού Επιλογής. … 2. Για τη διενέργεια των Εξετάσεων των Μαθηµάτων Εισαγωγής σαυγκροτούνται µε Διαταγή Διοικητού, οι κατωτέρω Επιτροπές: α. Επιτροπή Επιβλέψεως . Η Επιτροπή Επιβλέψεως συγκροτείται µε Διαταγή Διοικητού χαι αποτελείται από ένα Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο ως Πρόεδρο και δύο ή περισσότερους Αξιωµατικούς ως µέλη, Ο αριθµός των µελών εξαρτάται από τον αριθµό των υποψηφίων και των αιθουσών εξετάσεων που χρησιµοποιούνται, να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον δύοµέλη σε κάθε µία αίθουσα εξετάσεων. β. Εξεταστική Επιτροπή Η Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται µε Διαταγή Διοικητού και απκοτελείται από: 4 (1) Ένα Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο ως Πρόεδρο. (2) Έναν ανώτερο Αξιωµατικό, ως µέλος. (8) Τον Εξεταστή Καθηγητή κάθε µαθήµατος. Αυτός επιλέγεται, είτε από Τακτικούς ή Έχκτακτους Εντεταλµένους Μόνιµους Καθηγητές ή Ειδικούς Επιστήµονες της ΣΝΔ, είτε από µέλη του ΑΕΠ των βαθµίδων του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθητητή άλλων ΑΕΙ της Χώρας, είτε µέλος από κατάλληλους ανώτερους ή ανώτατους Αξιωµατικούς. ειδικά για τα µαθήµατα των Αγγλικών και των Προαιρετικών Ξένων Γλωσσών ορίζεται ως Εξεταστής ένας από τους Ειδικούς Καθηγητές Αγγλικών στη ΣΝΑΔ. Με την ίδια διαταγή ορίζεται ως Γραµµατέας, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας Πλωτάρχης ή Υποπλοίαρχος, όπως επίσης και ανά ένας ανα.. πληρωµατικός Εξεταστής Καθηγητής για κάθε µάθηµα και ο οποίος αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύµατος, τον τακτικό Εξεταστή Καθη3. Την ηµέρα των εξετάσεων κάθε µαθήµατός: α. Η Επιτροπή Επιβλέφεως (1) Συγκεντρώνει τους υποψηφίους που προσήλθαν την χαθορισθείσα. µέρα και ώρα κχαι µετά τον έλεγχο της τανυτότητάς τους ή άλλου αποδεικτικού-στοιχείου, τους εισάγει στις αίθουσες των εξετάσεων, όπου µε κλήρωση ορίζεται η θέση του καθενός. © ' Μετά από αυτά κλείνει τις πόρτες και απαγορεύει την είσοδο σε όλους εκτός από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον Διοικητή. Τα µέλη της επιτροπής είναι υποχρεωµένα να παραµείνουν στις αίθουσες εξετάσεων µέχρι την παράδοση των γραπτών από το σύνολο των διαγωνιζοµένων. 4 (2) Χορηγεί στους υποφηφίους την απαραίτητη γραφική ύλη καθώς και τετρασέλιδη χόλλα διαγωνισµού, η οποία φέρει στην πάνω δεξιά γΤωνία της πρώτης σελίδας διπλό αδιαφανές επικάλυµµα µε το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να χαλύψουν το ονοµατεπώνυµό τους όταν παραδίδουν το γραπτό σε µέλος της Επιτροπής Επιβλέφεως, και στον πάνω αριστερό χώρο τη σφραγίδα της Σχολής, τις µονογραφές των µελών της Επιτροπής Επιβλέψεως και την ειδική σφραγίδα για αναγραφή της βαθµολογίας της Εξεταστικής Επιτροπής. Δίνει οδηγίες στους υποψηφίους να γράφουν, κάτω από τη σφραγίδα, το εξεταζόµενο µάθηµα, την ηµεροµηνία και τα θέµατα, ενώ απαγορεύεται να γραφεί οτιδήποτε άλλο που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σαν χαρακτηριστικό για την αναγνώριση του γραπτού. , 355 ΄ (8) Παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση αδιαβλήτου των εξετάσεων. . (4) Μεριµνά για την αναγνώριση και την τήρηση των απάγορευτικχών ξιατάξεων οι οποίες αφορούν στους Υποφηφίους, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 89 του παρόντος Οργανισµού. ΄ .. ΄ ί τ (5) Δεν αποµακρύνεται από τις αίθουσες εξετάσεων µέχρι το τέλος των εξετάσεων, συνεργάζεται µε την Εξεταστική Επιτροπή η οποία επίσης παρευρίσκεται στις αἰθουσες και ενηµερώνει τον Πρόεδρο της τελευταΐας για κάθε διαπιστούµενη ανωµαλία. . (6) Ελέγχει το γραπτό καθενός υποψηφίου που τελειώνει την εξέταση αν το ονοµατεπώνυµο και τα λοιπά στοιχεία του είναι σωστά γραµµένα πάνω στην χκόλλα όπως είναι στο δελτίο ταυτότητάς του και ακολούθως του δίνει εντολή να επικαλύψει κολλώντας περιφερειακά το αδιαφανές επικάλυµµα και παραλαµβάνει το γραπτό. Αυτό µονογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Επιβλέψεως αµέσως µετά την τελευταία γραµµένη σειρά. ' (7) Μετά από αυτή τη διαδικασία παραδίδει τα γραπτά στην Εξεταστική Επιτροπή. ' ο . β. Η Εξεταστική Επιτροπή (1) Ορίζει από την ύλχη του εξεταστέου µαθήµατος τέσσερις (4) οµάδες θεµάτων. Ειδικά για το µάθηµα της Εκθέσεως Ιδεών ορίζει τέσσερα (&) θέµατα. Τα θέµατα αυτά διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, που δεν αφήγνει καµµιά αµφιβολία στους υποψφηφίους. ΄ Μετά τον ορισµό των θεµάτων. η επιτροπή. αφού τα υπογράφει, τα βάζει σε χωριστούς φακέλλους οι οποίοι κλείνονται. αφραγίζονται και µονογράφονται από αυτή,. . ' (2) Βάζει τους φακέλλους των θεµάτων στην ειξδική κληρωτίδα που υπάρχει γι' αυτό το σκοπό και την µεταφέρει σε µία από τις αίθουσες εξετάσεων. ' (8) Επιλέγει µε κλήρο έναν υποφήφιο. ο οποίος εξάγει από την κλχηρωτίδα ένα κλήρο, που αντιστοιχεί σε µία οµάδα θεµάτων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µονογράφει την οµάδα θεµάτων που κλχηρώθηκε και µεριµνά για την σύγχρονη υπαγόρευσή τους στους υποψηφίους που βρίσκονται στις διάφορες αίθουσες. (&) Παρέχει µέσω του Εξεταστή Καθηγητή τις αναγκαίες επεξγγγήσεις στους υποψηφίους επί των θεµάτων και γνωρίζει σ' αυτούς τον διατιθέµενο χρόνο για την ανάπτυξή τους. χαι ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες. (6) Παραλαµβάνει από την Επιτροπή Επιβλέψεως τα γραπτά. Ειδικά προκειµένου περί του µαθήµατος των Ξένων Γλωσσών, την γραπτή εξέταση ακολουθεί προφορική εξέταση των υποψηφίων. Η τελευταία διεξάγεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε ώρα που καθορίζεται από αυτήν. από τα παραπάνω αρχίζει η διόρθωση των γραπτών από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διόρθωση γίνεται στη ΣΝΔ, απαγορευοµένης αυστηρώς της µεταφοράς γραπτού ή γραπτών εκτός της Σχολής. γ (7)Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από τον εξεταστή Καθηγητή, ο οποίος αναγράφει µε κόχκχκινο µελάνι επάνω στο γραπτό, στην ειδική στήλη της σφραγίδας, τη βαθµολογία κατά θέµα και τη συνολική βαθµολογία σε αχκέραιο βαθµό. Αχκολούθως βαθµολογούν κατά τον ίδιο τρόπο ο Πρόεδρος και το άλλο µέλος της Επιτροπής. “Όλοι µονογράφουν τις αντίστοιχες στήλες της σφραγίδας. Ο γραµµατέας της Επιτροπής αθροίζει και αναγράφει το γενικό άθροισµα, εξάγει δε στη συνέχεια χαι αναγράφει αριθµητικώς (και ολογράφως) τον µέσο όρο (ήτοι το άρθροισµα δια 3), ο οποίος και αποτελεί την τελική βαθµολογία του γραπτού. ' . {8) Η αποσφράγιση των γραπτών γίνεται από την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζουσα την καθορισθείσα τηµέρα και ώρα, αποσφραγίζει τα γραπτά ενώπιον των υποψηφίων ανακοινώνουσα συγχρόνως τη βαθµολογία την οποία πῆρε χάθε υποψήφιος. Ακολούθως συντάσσει πρωτόχολλο το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της και υποβάλλεται στη Σχολή µαζί µε τα γραπτά των υποψηφίων. Ειδικά προκειµένου περί του µαθήµατος των Ξένων [Γλωσσών συντάσσεται Ειδικό Πρωτόχκολλο, στο οποίο λαµβάνεται υπόψη και η προφορική βαθµολογία που πήραν οι υποψήφιοι. Μετά από θεώρηση από τον Διοικητή, αντίγραφα των πρωτοκόλλων αυτών αναρτώνται µε φροντίδα της ΣΝΔ, στους πίνακες ανακοινώσεων του [Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ κι της ΣΝΔ. (9) Τα γραπτά των υποψηφίων φυλάγονται στη ΣΝΔ για ένα εξάµηνο, µετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται. ΄ “Άρθρο 89 Απαγορευτικές διατάξεις για τους. υποφηφίους . 1. Απαγορεύεται στους εξεταζόµενους υποψήφιους η αλληλοβοΐθεια, η χρήση βοηθηµάτων και οργάνων άλλων από αυτά που επιτρέπονται από την Εξεταστική Επιτροπή. Επίσης απαγορεύεται η έξοδος από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την παράδοση του γραπτού, οποιαξήποτε συνεννόηση µε οποιοδήποτε πρόσωπο µέσα ή έξω από την αίθουσα και γενικά η αντυγραφή,. ΄ Επίσης απαγορεύεται στους υποφηφίους οποιαδήποτε ερώτηση στον Καθηγητή ή τα µέλη των Επιτροπών µετά την υπαγόρευση και επεξήγηση των θεµάτων, η αναγραφή του ονόµατός τους σε άλλη θέση εκτός της χαθορισµένης κάτω από το αδιαφανές επικάλυµµα ως και η αναγραφή στην κόλλα των εξετάσεων κάθε σηµείου, αριθµού ή λέξεων που µπορούν να θεωρηθούν σαν χαρακτηριστικά για την αναγνώριση του γραπτού. ΄ . 2. Κάθε παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και κάθε &λλ ενέργεια µε σκοπό την δολίευση των εξετάσεων εχ µέρους κάποιου υποψηφίου, συνεπάγεται τον αποκλεισµό του από τις εξετάσεις του µαθήµατος αυτού στο οποίο και βαθµολογείται µε µηρδέν. “Άρθρο 90 Αποκλειόµενοι υποφήφιοι των Διαδικασιών Εισαγωγής Εχκτός από τους υποφήφίους που αποκλείονται σύµφωνα µε τα άρθρα 82, 84, 85 και 86 του παρόντος Οργανισµού, αποκλεΐονται επίσης οι υποφήγφιοι που δεν προσέρχονται τις ηµέρες και ώρες που ορίσθηκαν για να υποβληβθούν στην Υγειονοµική Εξέταση, την Αθλητική και χνική Δοκιµασία, και σε κάθε µάθηµα Εισαγωγής. “Άρθρο 91 Σειρά επιτυχίας - Επικύρωση Πινάκων Επιτυχίας 1. Η σειρά επιτυχίας χαθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας την οποία πήρε ο υποφήφιος στο σύνολο των εξετασθέντων υποχρεωτικχών και προαιρετικών µαθηµάτων στην οποία προστίθεται και ο βαθµός του Πτυχίου του πολλαπλασιαζόµενος επί συντελεστή είκοσι (20),. 2. Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων όλων των εξετασθέντων µαθηµάτων, η ΣΝΔ µε βάση αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 86 του παρόντος Οργανισµού, συντάσσει τους εξής τρεις πίνακες: ' ' ο α. Πίνακα «ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ» κατά σειράν επιτυχίας, µεαναλυτική κατά µάθηµα βαθµολογία και συνολική βαθµολογία µαθηµάτων. Στον πίνακα αυτόν περιλαµβάνονται µόνον τόσοι από τους επιτυχόντες όσοι καλύπτουν τον αριθµό που καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού κατατάζεως. β. «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ» χατά σειράν επιτυχίας, µε την κατά µάθηµα βαθµολογία και συνολική βαθµολογία. γ. Πίνακα «ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ» µε συνολική βαθµολογία του καθενός. 3. Η σειρά επιτυχίας των υποφηφίων που την ίδια συνολική βαθµολογία καθορίζεται µε βάση την βαθµολογία του πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε βάση την βαθµολογία που έλαβαν σε καθένα από τα µαθήµατα και µε την σειρά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 87 του παρόντος Όργανισµού. . 4. Οι πίνακες της ανωτέρω παραγράφου 2 επικυρώνονται από τον Α/ ΓΕΝ και µετά από την επικύρωση επιστρέφονται στη ΣΝΔ. Αντίγραφα των επικυρωθέντων πινάκων αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της ΣΝΔ. 5. Αµέσως µετά την επικύρωση των πινάκων προκαλείται απόφαση ΥΕΘΑ, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάξεως των εισαγοµένων στην ΣΝΑΔ. - . “Άρθρο 92 Κατάταξη - Προπαίδευση - Ορκωµοσία 1. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης Υ.ΕΘ.Α. της παραγράφου 5 του άρθρου Ο}, ο Διοικητής καλεί µε ανακοίνωσή του τους εισαγόµενους να παρουσιαστούν στη ΣΝΔ προς κατάταξη σε ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση. Αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώ.σεων του [Γραφείου Ενηµερώσεως Κοινού του ΓΕΝ και της Σχολής και γνωστοποιείται µε τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως µε µέριµνα ΓΕΝ/ ΓΔΗΣ. 2. Όσοι από τους κληθέντες δεν παρουσιάζονται την ηµέρα που ορίζεται ή το αργότερο σε 10 ηµέρες σε περίπτωση υπάρξεως ανώτερης βίας, η οποία βεβαιώνεται αρµοδίως, διαγράφονται µε απόφαση ΥΤ.ΕΘ.Α. µετά εισήγηση της Σχολής προς το ΓΕΝ. Η απόφαση δηµο. σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Αυτοί που κατατάσσονται στη Σχολή υπόχεινται στους χανονισµούς της και παρακολουθούν πρόγραµµα εκπαιδεύσεως της Σχολής σε θέµατα Ναυτικής και Στρατιωτικής αγωγής για περίοδο 10-1 5 ηµερών προς της ενάρξεως του κυρίως εκπαιδευτικού έτους. 4. Οι χαταταγέντες, µετά το πέρας της προπαιδεύσεως, σε ηµέρα που χαθορίζεται από τον Διοικητή, δίνουν σε ειδική τελετή τον προβλεπόµενο όρκο, συντασσοµένων χαι σχετικών πρωτοχόλλων, όπως και για τους Ν. Δοκίµους. 5. 'Άρνηση ΔΣΟ να ορκισθεί, ισοδυναµεί µε παραϊτησή του από τη 6. Από της ορχκωµοσίας τους, οι ΑΣΟ υπάγονται στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 7. Η σειρά αρχαιότητας αυτών που κατατάσσονται στη Σχολή, είναι η µεταξύ τους σειρά επιτυχίας. 8. Οι ΑΞΣΟ θεωρούνται νεώτεροι της εκάστοτε Διοικούσας τάξεως . των Ν. Δοκίµων. “ΆΑρθρο 93 Οικονοµικές καιν λοιπές υποχρεώσεις Οι ΑΞΣΟ υποχρεούνται: α. Στην χαταβολή των εξόδων για χατασκευή στολών εξόδου (Άξιωµατικών) και των ειδών που είναι αναγκαία για την σύνθεση αυτών (πηλίκιο, γάντια, πουχκάµισο κ.λπ.). β. Στην καταβολή όλων των εξόδων για την αντιµετώπιση τυχόν φθορών χαι ζηµιών σε είδη του Δηµοσίου που θα προξενηβούν από αυτούς. Τ. Στην καταβολή της τεχνητών οδόντων, όσες φορές ήθελε παρουσιαστεί τέτοια ανάγκη,. δ. Στην καταβολή της αΈίας ορισµένων ατοµικών ειδών εξαρτισµού. ε. Στην χαταβολή των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε το Π.Ν. χατά τον χρόνο φοίτησης στη Σχολή, σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεώς τους. Της καταβολής εξαιρούνται οι απολυόµενοι ΑΣΟ για λόγους υγείας κατόπιν αποφάσεως της ΑΝΥΕ. ΄ “Άρθρο Ο4 Εκπαιδευτικές Περίοδοι 1. Η φοίτηση των ΑΞΣΟ διαρκεί δέκα τρεις (13) περίπου µήγνες χαι περιλαµβάνει τρεις (3) εκπαιδευτικές περιόδους, την Χειµερινή, την Θερινή και την Περίοδο Εφαρµογής. τ . 2. Η Χειµερινή περίοδος η οποία διαιρείται σε δύο τετράµηνα, αρχίζει µέσα στο δεύτερο δεχαπενθΐµερο του µηνός Σεπτεµβρίου και λήγγει µέσα στο πρώτο δεκαπενθΐµερο του µηνός Ιουνίου. Κατ' αυτήν οι ΑΣΟ εκπαιδεύονται στη ΣΝΔ σε Θεωρητικά και Πρακτικά µαθΐµατα. 3. Η Θερινή περίοδος αρχίζει µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιουνίου και λήγγει µέσα στο πρώτο δεκαπενθΐµερο του µηνός Σεπτεµβρίου. Κατ' αυτήν οι ΔΑΣΟ επιβαίνουν εκπαιδευτικού πλοίου χαι συµµετέχουν στο ΘΕΠ των Ν. Δοκίµων. 4. Η Περίοδος Εφαρµογής αρχίζει µετά το τέλος της Θερινής Περιόδου και διαρκεί έναν (1) µήνα. Κατ' αυτή οι ΔΣΟ αποσπώνται στο Κέντρο Εφοδιασµού Ναυτικού (ΚΕΦΝ). ' 5. Κατά το διάστηµα της αποσπάσεώς τους στο ΚΕΦΝ υπάγονται διοικητικά και πειθαρχικά στον Διοικητή ΚΕΦΝ. ΄ 6. Οιλεπτοµέρειες της εκπαιδεύσεως και των τριών «Περιόδων» καθορίζονται στους Κανονισµούς Εκπαιδεύσεως του Σχολείου. “Άρθρο 95 Χειµερινή Περίοδος Εκπαιδεύσέως 1. Τα διδασκόµενα στους ΑΞΣΟ µαθήµατα κατά τη Χειµερινή Περίοδο όπως χαι το ΑΟΒ του κάθε µαθήµατος αναφέρονται στον Κανονισµό Εχκπαιδεύσεως Χειµερινής Περιόδου. 2. Τα ανωτέρω µαθήµατα διδάσκονται από: α) Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της ΣΝΔ. β) Κατάλληλους Αξιωµατικούς ΠΝ εν ενεργεία ή εν αποστρατεία και οι οποίοι διορίζονται µε ωριαία αντιµισθία, χαι Υ Κατάλληλους δηµόσιους λειτουργούς ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται από τον παρόύντα Οργανισµό για τους Ειδικούς Επιστήµονες (άρθρο 17 παράγραφος 5) και οι οποίοι επίσης διορίζονται µε ωριαία αντιµίσθία. . 3. Οι προύποθέσεις επιτυχίας χατά τη Χειµερινή περίοδο είναι ίδιες µε αυτές των Ν. Δοκίµων και που προβλέπονται στο άρθρο 45 του παρόντος Οργανισµού. | 'Άρθρο 96 Θερινή Περίοδος Εκπαιδεύσεως 1. Τα διδασκόµενα στους ΑΣΟ µαθήµατα κατά τη Θερινή Περίοδο όπως και το ΑΟΒ του κάθε µαθήµατος αναφέρονται στον Κανονισµό Εκπαιδεύσεως Θερινής Περιόδου. 2. Οι προύποθέσεις επιτυχίας κατά τη Θερινή Περίοδο είναι οι ίδιες µε αυτές των Ν. Δοκίµων και που προβλέπονται στο άρθρο 46 του παρόντος Οργανισµού. “Άρθρο 97 Περίοδος Εφαρµογής 1. Τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά την Περίοδο Εφαρµογής όπως και το ΑΟΒ του κάθε ενός µαθήµατος αναφέρονται στον Κανονισµό Εχπαιδεύσεως Περιόδου Εφαρµογής. 2. Κατά την περίοδο αυτή χαθήκοντα Διευθυντή Σπουδών για του ΔΞΟ εκτελεί ο Ειδικός Επιτελής ΚΕΦΝ. 3. Τα µαθήµατα της περιόδου αυτής εξετάζονται γραπτά ή προφορικά., ανάλογα µε την φύση του κάθε µαθήµατος, από επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Ειδικό Επιτελή ΚΕΦΝ, τον Αξιωµατικό Επιτηρητή του ΚΕΦΝ και τον Αξιωµατικό που διδάσκει το µάθηµα. 4. Για καθένα από τα µαθήµατα της περιόδου αυτής συντάσσεται πρωτόχολλο βαθµολογίας που χοινοποιείται στους ΑΣΟ. “Όλα τα πρωτόκολλα διαβιβάζονται στην ΣΝΔ, όπου ο Διευθυντής Σπουδών αυτής συµπληρώνει τον συνολικό πίνακα βαθµολογίας της πε ριόδου αυτής. 5. Γιανα θεωρηθεί επιτυχών ο ΑΞΣΟ κατά την περίοδο Εφαρµογής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον τα 5/10 του ΑΟΒ του συνόλου των µαθηµάτων της περιόδου αυτής. ΄“Άρθρο 98 Σπρατιωτικά χαι Ναυτικά Προσόντα - Βαθµολογία αυτών 1. Ισχθουν και για τους ΔΞΣΟ αυτά που προβλέπονται για τους Ν. οκίµους στο άρθρο 56 του παρόντος Οργανισµού. 2. Επιπλέον για τους ΑΣΟ προβλέπεται και βαθµολογία Στρατιωώτι. κών Προσόντων κατά την Περίοδο Εφαρµογής. Για την εξαγωγή της βαθµολογίας αυτής βαθµολογούν ο Διοικητής ΣΝΔ, ο Διοικητής ΚΕΦΝ., και ο Επιτηρητής της τάξης των ΑΣΟ στην ΣΝΔ. 3. Η τελική βαθµολογία Στρατιωτικών Προσόντων για τους ΔΞΣΟ εξάγεται από τον τύπο: Α+ Β+Θ+ Ε “ όπουΑ Η βαθµολογία Στρατιωτικών Προσόντων του Α΄ τετραµήνου. : Η βαθµολογία Στρατιωτικών Προσόντων του Η΄' τετραµήγνου. : Η βαθµολογία Στρατιωτικών Προσύντων της Θερινής Περιόδου. Ε Η βαθµολογία Στρατιωτικών Προσόντων της Περιόδου Εφαρµογΐις. . 4. Η τελική βαθµολογία Ναυτικών Προσόντων για τους ΑΣΟ εξάγε. © κ .ται από τον τύπο: . Α+ Β+Θ. Ν=όπου 3| Α: Η βαθµολογία Ναυτικών Προσόντων του Α΄ τετραµήνου. Β: Η βαθµολογία Ναυτικών Προσόντων του Β΄ τετραµήγνου. ΕΟΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο)Θ: Η βαθµολογία Ναυτικών Προσόντων της Θερινής Περιόδου. “Άρθρο 99 Βάση επιτυχίας για την αποφοίτηση 1. Για την επιτυχή αποφόίτηση από τη ΣΝΔ ο &ΣΟ πρέπει: α. Να έχει επιτύχει κατά τη Χειµερινή περίοδο. β. Να έχει επιτύχει χατά τη Θερινή Περίοδο. γ. Να µην έχει απουσιάσει παραπάνω από το µισό της διάρχκειας της Θερινής Περιόδου. δ. Να έχει επιτύχει χατά την Περίοδο Εφαρµογής. ε. Να µην έχει κατά την διάρκεια της Περιόδου Εφαρµογής απουσίες πάνω από 4/10 του συνολικού αριθµού εργασίµων ηµερών. στ. Να έχει τελική βαθµολογία τόσο στα Ναυτικιά όσο και στα Στρατιωτικά Προσόντα τουλάχιστον ίση µε τα 5/ 10 των αντιστοίχων ΑΟΕΒ. 2. ΑΣΟ ο οποίος απέτυχε απολύεται από τη ΣΝΔ µε απόφαση Υ.ΕΘ.Α.. ύστερα από πρόταση του Διοικητού και δεν µπορεί να ξαναφοιτήσει µε την εποµενη σειρά ΔΞΟ. Κατ' εξαίρεση. ΔΣΟ ο οποίος απέτυχε εξ αιτίας απουσιών που οφειλονται σε λογους υγειας τη Χειµερινη ή τη Θερινη Περιοδο ξαναφοιτά, για µία ακόµα φορά µε την επόµενη σειρα ΔΞΟ, εφόσον υπάρξει νέα σειρά το αµέσως επόµενο εκπαιδευτικό έτος, άλλως απολύεται. Σε περίπτωση επαναφοιτησεως ο αποτυχων ΑΞΣΟ µπαίνει στο αρι- αστερό της τάξεως µε την οποία επαναφοιτά. 3. Εφόσον απέτυχε για λογους υγείας στην Περιοδο Εφαρµογης επαναλαµβανει την περίοδο αυτή για µία ακόµα φορά, όπως ειδικά καθορίζεται από το ΓΕΝ µετά από εισήγηση της ΣΝΔ. “Άρθρο 100 Ονοµασία Σηµαιοφόρων - Ορχκωµοσία αυτών 1. Οι ΔΞΣΟ που αποφοιτούν επιτυχώς, ονοµαζονται Σηµαιοφόροι (Ο) Π.Ν. µε Προεδριχο Διαταγµα Αυτό προκαλείται από τον ΥΕΘΑ µετά την επικύρωση των πινάκων βαθμολογιας που αναφέρονται στο άρθρο 58 του παρόντος Οργανισµού και το οποίο ισχύει επίσης και για τους ΑΞΣΟ. 2. Στους πίνακες βαθµολογιών που προβλέπονται στο άρθρο 58, προκειµένου για τους ΔΣΟ, προστίθενται και οι βαθµολογίες της Περιόδου Εφαρµογης Κατά συνέπεια η τελική βαΘμολογια η οποία ρυθµίζει τη σειρά αρχαιότητας των ΑΣΟ που αποφοίτησαν είναι το άθροισµα των βαθµολογιών;: (Χ) + (Θ) + (Ε) + (Ν) + (6 όπου (Χ) : η συνολική βαθµολογία µαθηµάτων της Χειµερινής Περιόδου. (Θ) : η συνολική βαθµολογία µαθηµάτων της Θερινής Περιόδου. (Ε) : η συνολική βαθµολογία µαθηµάτων της Περιόδου ΕφαρµοΜ (Ν) : η τελική βαθµολογία των Ναυτικών Προσόντων. (Ξ) : η τελική βαθµολογία των Στρατιωτικών Προσόντων. 3. Οι νέοι Σηµαιοφόροι (0) δίνουν τον προβλεπόµενο όρχκο, σε επίσηµήη τελετή η οποία γίνεται στη ΣΝΔ, σε ηµέρα που ορίζεται από το ΓΕΝ, ύστερα από πρόταση της ΣΝΔ. “Άρθρο 101 Ποινές 1. Σχετικά µε τις ποινές, τη σηµασία αυτών και τον τρόπο επιβολής τους ισχύουν και για τους ΑΣΟ αυτά που αναφέρονται στοάρθρο 63 του Οργανισµού αυτού. 2. Κατ' εξαίρεση στους ΔΑ.Σ.Ο. δεν επιβάλλονται οι ποινές 2 και 3. “Άρθρο 102 Χορηγία και εφοδζασμός µε ιµατισµό 1. Ο εφοδιασµος των ΑΞΣΟ µε ιµατισµό γίνεται µε µέριµνα της ΣΝΔ. Η σχετική δαπάνη για στολές εξόδου βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους και χαταβάλλεται από τις αποδοχές τους µε µηνιαίες χρατήσεις, που καθορίζονται κάθε φορά µε διαταγή Διοικητού. 2. Οι ΔΣΟ οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο παραιτούνται ή αποβάλλονται από τη Σχολή επιστρέφουν όλο τον ιµατισµό χαι τα είδη που τους χορηγήθηκαν δωρεάν από την Υπηρεσία. “Άρθρο 103 Δίπλωµα ο 1. Στους ΑΞΣΟ που αποφοιτούν από τη ΣΝΑ απονεµεται δίπλωµα αναλογο προς αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 59 του παρόντος Όργανισµού, για τους Ν. Δοκίµους. γ “Άρθρο 104 Ειδικές διατάξεις για τους ΑΞΣΟ Για όσα θέµατα σχετικά µε τους ΔΣΟ δεν προβλέπεται ρύθµιση σύµφωνα µε τα άρθρα 78 έως 103 του παρόντος Οργανισµού, εφαρµόζονται αυτά που ισχύουν για τους Ν. Δοκίµους, σύµφωνα µε τον παρόντα Οργανισµό ΣΝΔ. ' 105 Μεταβατικές διατάξεις Οι Α.Ξ.Ο. οι οποίοι χατά την δηµοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος φοιτούν στο αντίστοιχο Σχολεϊο, σε οποιαδήποτε ΈΕχκπαιΟΡδευτικη περιοδο, Χειµερινή - Θιρινη ή Εφαρµογής και µέχρινα αποφοιτήσουν από αυτό, διέπονται από τις καταργούµενες διατάξεις του Β.Δ. 846/68. “Άρθρο 2 Η αρίθµηση του άρθρου 106 του Β.Δ. 846/1968 (Α΄ 298) το οποίο αναριθµίστηκε σε 100 µε το Π.Δ. 322 /1986 (Α΄ 142) µεταβάλλεται και το άρθρο αυτό αποκτά τον αριθµό 106. “Άρθρο 3 Η ισχυς του Προεδρικού αυτού Διατάγµατος αρχίζει από την ἅηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργο Εθνικής “Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήνα, 15 Φεβρουαριου 1991 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-12 Προεδρικό Διάταγμα 1991/70
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία