ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/71

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισµός εργατικού δικαιώµατος εξόρυξης χαι µεταφοράς Ναξίας Σµύριδας. ὢ)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5/17.9.1935 Π.Δ. «περί χωδικο. ποιήσεως των κειµένων διατάξεων περί Ναξίας Σµύριδας» (ΦΕΚ 408/Α αναδ. 429/Α/1935). 2)Του άρθρου µόνον του Β.Δ. 594/30-8/8.9.1061 «περί τροπου καθορισµού του εργατικού δικαιώµατος εξορύξεως και µεταφοράς σµύριδας» (ΦΕΚ 146/Α),. ο ) Του άρθρου 145 παρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 «περί µεταλλευτικού χώδικος» (ΦΕΚ 27 7/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 857 (ΦΕΚ 2.Τις διατάξεις του αρθρου 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/Α΄) και Π.Δ. 574/82 «ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 104/Α΄),. 3.Την 28051 /26.10.90 Κοινή απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και του Υπουργού 0ικονοµαων «αύξηση του εργατικού διιαιωματος εξόρυξης χαι µεταφοράς σµύριδας». 4.Την 13/199] γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: 358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτΤΟ) Στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενε'ργείας και Τεχνολογίας αναθέτουµε . ΄ τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Το καταβαλλόµενα στους σµυριδωρύκτες Νάξου εργατικό δικαΐωµα ' Αθηνα, 27 Φ 5 1991 εξόρυξης και µεταφοράς της σµύριδας ανά παραδιδόµενο στο Δηµόσιο ηνά. εβρουαρίου στατήρα καθορίζεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1)Πρώτη ποιότητα από 161,60 δρχ. σε 175.01 δραχµές από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 1.1.1990 χαι σε 187,44 δραχµές από 1.9.1090. 2)Δεύτερη ποιότητα από 139,26 δρχ. σε 150.82 από 1.1.1990 χκαι σε 161,53 δραχµές από 1.9.1990. “Άρθρο µόνο Ο νΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ +. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-12 Καθορισµός εργατικού δικαιώµατος εξόρυξης χαι µεταφοράς Ναξίας Σµύριδας. ὢ)
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/32
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία