ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναπροσδιορισμός θέσεων σταθμών διοδίων και καθορισμός των ειδικών τελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αναπροσδιορισμός θέσεων Σταθμών Διοδίων Οι Σταθμοί Διοδίων των τμημάτων Εθνικών οδών Αθηνών - Λαμίας και Πατρών - Κορίνθου αναπροσδιορίζονται ως εξής:"
1.  
  Παραμένουν σε λειτουργία οι μετωπικοί Σταθμοί διοδίων Σχηματαρίου και Τραγάνας του τμήματος Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας και οι μετωπικοί Σταθμοί διοδίων Κορίνθου και Ρίου του τμήματος της εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου
2.  
  Δημιουργούνται τέσσερεις (4) ακόμη σταθμοί διοδίων, ήτοι:
 1. Ένας μετωπικός στη χ.θ. 28 πλησίον του Χωρίου Αφίδνες, αποκαλούμενος σταθμός διοδίων Αφιδνών.
 2. Ένας πλευρικός στη χ.θ. 51 αποκαλούμενος σταθμός διοδίων Κόμβου Οινοφύτων και θα λειτουργεί ως συμπληρωματικός του σταθμού διοδίων Σχηματαρίου.
 3. Δύο (2) πλευρικοί σταθμοί διοδίων στις χ.θ. 104 πλησίον της πόλεως Κιάτου και 179 πλησίον της πόλεως Αιγίου, αποκαλούμενοι αντίστοιχα σταθμός διοδίων Κιάτου και σταθμός διοδίων Αιγίου.
 4. Η έναρξη λειτουργίας των παραπάνω σταθμών διοδίων θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 «Τέλη κυκλοφορίας» του Π.Δ. 39/1986 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 237/1988 (Α 100) και του Π.Δ. 250/1990 (Α 102), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 2. Τέλη κυκλοφορίας. Για τα τμήματα των Εθνικών οδών: α) Πατρών - Κορίνθου, β) Κορίνθου - Αθηνών, γ) Αθηνών - Λαμίας, δ) Λαμίας - Λάρισας, ε) Λάρισας - Κατερίνης και στ) Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και Κόμβου Χαλάστρας (ανισόπεδος κόμβος Αξιού) Βαθυλάκου - Ευζώνων (Γιουγκοσλαβικά σύνορα), τα ειδικά τέλη κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια), τα οποία αντιστοιχούν στις κατηγορίες διαχωρισμού των οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 καθορίζονται ως εξής: Ειδικά τέλη κυκλοφορίας (διόδια) σε δραχμές Κατηγορίες οχημάτων Τμήματα οδών Πατρών- Κορίνθου- Αθηνών- Λαμίας- Λαρίσης- Κατερίνης - Κόμβου Κορίνθου Αθηνών Λαμίας Λαρίσης Κατερίνης Χαλάστρας - Ευζώνων Αi και Αii 200 200 300 200 200 200 Βi και Βii 500 400 500 400 400 400 Γi και Γii 800 600 800 600 600 800 Δi και Δii 800 800 900 800 800 800 Εi και Εii 1000 800 1000 1000 1000 1000.
2.  
  Για κάθε όχημα που διέρχεται από το σταθμό διοδίων Αφιδνών καταβάλλεται το ένα τρίτο (1/3) των καθοριζομένων με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τελών διοδίων για κάθε απλή διαδρομή (διέλευση), του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος εκ της διαιρέσεως στρογγυλοποιουμένου στην αμέσως επομένη πενηντάδα ή εκατοντάδα
3.  
  Για κάθε όχημα που διέρχεται από τον σταθμό διοδίων Κόμβου Οινοφύτων καταβάλλονται τα τρία πέμπτα (3/5) των καθοριζομένων με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τελών διοδίων για κάθε απλή διαδρομή (διέλευση) του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος εκ της διαιρέσεως στρογγυλοποιουμένου στην αμέσως επομένη πενήνταδα ή εκατοντάδα
4.  
  Για κάθε όχημα που διέρχεται από τους σταθμούς διοδίων Σχηματαρίου και Τραγάνας καταβάλλονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των καθοριζομένων με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τελών διοδίων για κάθε απλή διαδρομή (διέλευση) του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος εκ της διαιρέσεως στρογγυλοποιουμένου στην αμέσως επομένη πενηντάδα ή εκατοντάδα
5.  
  Μέχρι λειτουργίας του Σταθμού Διοδίων Αφιδνών το με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καθοριζόμενο για την Εθνική Οδό Αθηνών -Λαμίας τέλος διοδίων θα καταβάλλεται ολόκληρο στους Σταθμούς Διοδίων Σχηματαρίου και Τραγάνας και τα τέσσερα πέμπτα (4/5) στον Σταθμό Διοδίων κόμβοι Οινοφύτων
6.  
 1. Για απλή διέλευση των οχημάτων εξ ενός μόνον των Σταθμών Διοδίων των Τμημάτων Εθνικών Οδών Πατρών - Κορίνθου, Κορίνθου -Αθηνών, Λαμίας - Λαρίσης και Λαρίσης - Κατερίνης καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) των με την παράγραφο 1 τελών διοδίων
 2. Για κάθε όχημα που εισέρχεται στο τμήμα της Εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου από τον Σταθμό Διοδίων Κιάτου με κατεύθυνση προς Πάτρα καταβάλλονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των καθοριζομένων με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τελών διοδίων για κάθε απλή διαδρομή (διέλευση)
 3. Για κάθε όχημα που εισέρχεται στο τμήμα της Εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου από τον Σταθμό Διοδίων Αιγίου με κατεύθυνση προς Αθήνα καταβάλλονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των καθοριζομένων με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τελών διοδίων για κάθε απλή διαδρομή (διέλευση)
7.  
  Τα καθοριζόμενα με την προηγούμενη παράγραφο 6α δεν εφαρμόζονται όταν αναστέλεται η λειτουργία των θυρίδων εξόδου των Σταθμών Διοδίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1349/ 83.
8.  
  Η ισχύς της προηγουμένης παραγράφου 1 αρχίζει μετά δεκαήμερο (10) από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Νόμου 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 52 Α/25.4.1983)».
 • Την αριθμ. 678/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1349 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/39 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/39 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/237 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/237 1988
Καθοριαµός των ειδικών τελών χυκλοφορίας σχηµάτων (διόδια) στα τµήµατα των εθνικών οδών: α) Πατρών - Κορίνθου, ) Κορίνθου - Αθηνών, ) Αθηνών - Λαµίας, 6) Λαµίας - Λάρισας, ε) Λάρισας - Κατερίνης, και στ) Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και Κόµβου Χαλάστρας[...]" 1990/250 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία