Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Προϋποθέσεις διορισμού - Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 1 "Ως Αγρονόμοι διορίζονται άνδρες ή γυναίκες που:"
1.  
  Κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
2.  
  Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς και υπάγονται στις εξαιρέσεις που ορίζονται με ειδικούς νόμους
3.  
  Έχουν συμπληρώσει το 21ο και δεν έχουν υπερβεί το 37ο έτος της ηλικίας τους
4.  
  Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία ή ανυποταξία.
5.  
  Έχουν τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου τους
6.  
  Έχουν άριστη υγεία, αρτιμέλεια και άρτια σωματική διάπλαση, που θα διαπιστώνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδαφ. α του παρόντος.
7.  
  Έχουν ανάστημα οΐ άνδρες τουλάχιστον 1.65 και στηθική περίμετρο 0,80 και οι γυναίκες ανάστημα 1,60, που θα διαπιστώνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.
8.  
  Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας
9.  
  Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών των δικαιωμάτων. Το κώλυμα αυτό υφίσταται και μετά τη λήξη της στέρησης.
10.  
  Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρων, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας και κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων παραχάραξης, κιβδηλίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμηνύσεως. ψευδούς ανωμότου καταθέσεως, επαιτείας, αλητείας, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος, το οποίο τελέσθηκε από δόλο για για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Οι υπόδικοι υποψήφιοι, που παραπέμφθηκαν με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω πλημμελήματα, μπορούν, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά προσλήψεως, αλλά δεν κατατάσσονται στην Υπηρεσία, αν μέχρι το χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
11.  
  Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
12.  
  Να μην έχουν καταδικασθεί για αγροτική κλοπή ή υπεξαίρεση και αγροτική φθορά, η οποία διαπράχθηκε κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν από τον διορισμό
13.  
  Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δυνάμει πειθαρχικής απόφασης
14.  
  Να μην κατέχουν άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχειρήσεως ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Αν υπάλληλος διοριστεί σε τέτοια θέση και αποδεχθεί τον διορισμό θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την παλαιά του θέση.
Άρθρο 2 "Υποβλητέα δικαιολογητικά."
1.  
  Όσοι επιθυμούν, να προσληφθούν ως Αγρονόμοι υποβάλλουν μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά: (α) Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή εξεταξίου Γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης Σχολής
 1. Έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 35ο
 2. Πιστοποιητικό σπουδών
 3. (3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθε:
 4. σίας, ως Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους.
 6. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 74-Α).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 4,9,10,11,12 του προηγουμένου άρθρου του παρόντος, ως και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα ή γνώσεις.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65-Α).
 9. Όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον δήλωσαν, ότι επιθυμούν, να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
 10. (1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:
 11. Βεβαίωση του Προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Προνοίας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
 12. (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου:.
2.  
  Όσοι από τους υποψήφιους κληθούν για πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Πιστοποιητιτικό υγείας που θα διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Υγειονομικού του Υ.Δ.Τ. ή Πρωτοβάθμιο Υγειονομική Επιτροπή του Υπαλληλικού Κώδικα, στηριζόμενο και σε ακτινογραφία θώρακα.
 2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Τύπου Α, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής
 3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α (οι άνδρες)
 5. Πιστοποιητικό Αγρονόμου του τόπου της κατοικίας τους ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αγροτική κλοπή ή υπεξαίρεση και για αγροτική φθορά, κατά τα οριζόμενα στην περ. 12 του άρθρου 1 του παρόντος.
 6. Αρθρο .3.
 7. Αρχιφύλακες.
Άρθρο 4 "Αγροφύλακες."
1.  
  Ως Αγροφύλακες διορίζονται οι άνδρες που:
 1. Έχουν απολυτήριο τουλάχιστον τρίτης τάξης Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής
 2. Δεν διατηρούν οι ίδιοι ή οι σύνοικοί τους στην περιοχή που πρόκειται να διοριστούν, ζώα μικρά πάνω από δέκα ( 10) και μεγάλα πάνω από πέντε (5), παντοπωλείο, οινοπωλείο, καφενείο, ή άλλο ομοειδές κατάστημα
 3. Έχουν συμπληρώσει το 21ο και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, πλην παραγράφου 1 και άρθρο 2 του παρόντος, για τους Αγρονόμους υποψήφιους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διαδικασία πρόσληψης - Επιλογή -Διαγωνισμός - Σύνταξη πινάκων.
Άρθρο 5 "Προκήρυξη."
1.  
  Η πρόσληψη στην υπηρεσία της Αγροφυλακής γίνεται ύστερα-από προκήρυξη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διευθυντή Διοικητικού. Στην προκήρυξη ορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, τα προσόντα πρόσληψης, ο αριθμός των θέσεων, ο αριθμός εκείνων που θα προσληφθούν κατά κατηγορία, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μαζί με την αίτηση, οι όροι του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα και κάθε αναγκαίος όρος και λεπτομέρεια.
2.  
  Για τους Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες θα μνημονεύεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν κατά Νομό .(Διοίκηση Αγροφυλακής).
3.  
  Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν αίτηση προς πλήρωση θέσεων ενός Νομού
4.  
  Η προκήρυξη λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα και αναρτάται στις Διοικήσεις Αγροφυλακής και Αγρονομίας της χώρας, τουλάχιστον 30 ημέρες, προ των εξετάσεων. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, 30 ημέρες τουλάχιστον, προ των εξετάσεων.
Άρθρο 6 "Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών."
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις κατά τόπους υπηρεσίες της Αγροφυλακής του τόπου κατοικίας τους ή διαμονής τους ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αγροφυλακής τα δικαιολογητικά του άρθου 2 του παρόντος
2.  
  Η υπηρεσία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά:
 1. Τ ελέγχει για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές οδηγίες και διαταγές
 2. Μετρά το ανάστημα και την στηθική περίμετρο του υποψήφιου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του παρόντος και συντάσσει σχετική βεβαίωση που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά.
 3. Επιστρέφει αμέσως και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το ανάστημα και την στηθική περίμετρο που απαιτούντι
 4. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά στην Προϊσταμένη της Υπηρεσίας, μετά την λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από την προκήρυξη
Άρθρο 7 "Διαγωνισμός Αγρονόμων - Αρχιφυλάκων 1. Όσοι από τους υποψηφίους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες συγκεντρώνουν τα σωματικά προσόντα (ύψος και στηθική περίμετρο), υποβάλλονται περαιτέρω σε γραπτές εξετάσεις ως εξής: (α) Οι υποψήφιοι Αγρονόμοι στο Αστικό Δίκ [...]"
2.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής, αποτελούμενη από τον Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής και δύο (2) Διευθυντές Αγροφυλακής με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής, ο οποίος είναι υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αγροφυλακής.
3.  
  Καθήκοντα της Επιτροπής είναι η εξεύρεση των καταλλήλων χώρων για την διενέργεια των εξετάσεων, η εξασφάλιση του εντύπου υλικού, ο τρόπος εποπτείας του διαγωνισμού, η συγκέντρωση των γραπτών, η παράδοση τούτων στους βαθμολογητές, η εξαγωγή της βαθμολογίας κάθε υποψηφίου και γενικά ό,τι απαιτείται για την ομαλή, νόμιμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού
4.  
  Το προσωπικό που εποπτεύει τον διαγωνισμό και οι βαθμολογητές και εξεταστές, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και προέρχονται από το προσωπικό της Αγροφυλακής ή από το Πολιτικό και Αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ ή καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το προσωπικό της Αγροφυλακής προτείνεται από τον Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής, το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από τον Διευθυντή του Πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το Αστυνομικό προσωπικό από τον Διευθυντή προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι βαθμολογητές και εξεταστές, που προέρχονται από το προσωπικό της » Αγροφυλακής και το Πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, πρέπει απαραιτήτως να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Σχολής και να έχουν το βαθμό του Διευθυντή Α (ΠΕ-Α) του δε Αστυνομικού προσωπικού τον βαθμό του Αστυνόμου Α και άνω.
5.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων γίνεται με ακέραιους αριθμούς και κλίμακα από 0-20, από τους βαθμολογητές
6.  
  Κάθε εξεταστέο μάθημα βαθμολογείται από δύο (2) εξεταστές - βαθμολογητές, οι οποίοι θέτουν ξεχωριστή βαθμολογία πάνω σε κάθε γραπτό του υποψηφίου, το ονοματεπώνυμο του οποίου είναι καλυμένο με αδιαφανή μπλέ ταινία
Άρθρο 8
1.  
  Όσοι από τους υποψήφιους Αγροφύλακες συγκεντρώνουν τα ειδικά σωματικά προσόντα (ύψος και στηθική περίμετρο), υποβάλλονται περαιτέρω σε δημόσια προφορική συνέντευξη και πρακτική δοκιμασία νοημοσύνη και ικανότητας, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η εξέταση γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής αποτελούμενη από τον Διευθυντή Διοικητικού, δύο (2) Διευθυντές Αγροφυλακής και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, ψυχίατρους που προτείνονται από την αρμόδια Διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ.
3.  
  Η εξέταση αποσκοπεί στην διερεύνηση και εξακρίβση του βαθμού των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων της νοημοσύνης, παρατηρητικότητας, κρίσης, αντίληψης, ευστροφίας, ικανότητας συζήτησης, ψυχραιμίας, αυτοκυριαρχίας κ.λπ. που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι.
4.  
  Η βαθμολόγηση των υποψηφίων επί των διανοητικών και ψυχικών ικανοτήτων γίνεται συνολικά και όχι κεχωρισμένα για κάθε ικανότητα, από τα μέλη της Επιτροπής, με ακέραιους αριθμούς και κλίμακα από 0 - 20
Άρθρο 9
1.  
  Οι επιτροπές, διαγωνισμού Αγρονόμων - Αρχιφυλάκων και εξέτασης Αγροφυλάκων των άρθρων 7 και 8 του παρόντος, καταρτίζουν πίνακες επιτυχίας, στους οποίους καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι, ο βαθμός κάθε πιμέρους εξέτασης, ο βαθμός τίτλου σπουδών, η ιδιότητα ειδικών κατηγοριών, ο τελικός βαθμός επιτυχίας και η σειρά επιτυχίας
2.  
  Για την κατάρτιση των πινάκων επιτυχίας συνυπολογίζονται τα εξής: (α) Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεως για τους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες κατά 70% και ο βαθμός προφορικής συνέντευξης και πρακτικής δοκιμασίας για τους Αγροφύλακες κατά 60%. ((β) Ο βαθμός τίτλου σπουδών για τους Αγρονόμους και Αρχιφύλακες κατά 30%, για τους Αγροφύλακες 40%.
 1. Η παραπάνω βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 10% για όσους επικαλούνται και αποδεικνύουν τυχόν ιδιότητα πολυτέκνου, τέκνου αναπήρου πολέμου ή Αγωνιστού Εθνικής Αντίστασης
Άρθρο 10
1.  
  Οι πίνακες του άρθρου 9 του παρόντος υποβάλλονται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος προβαίνει στην κύρωση τους
2.  
  Οι πίνακες που κυρώθηκαν ισχύουν για ένα χρόνο από την κύρωση τους. Οι θέσεις που κενώνονται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων αυτών, πληρούνται από αυτούς, κατά σειρά επιτυχίας.
Άρθρο 11 "Πλήρωση θέσεων Αρχιφυλάκων - Αγροφυλάκων, από πίνακες άλλων Νομών."
1.  
  Αν η πλήρωση θέσεων Αρχιφυλάκων - Αγροφυλάκων, από υποψήφιους των πινάκων επιτυχίας του Νομού που έχουν προκηρυχθεί, είναι αδύνατη, οι θέσεις αυτές πληρώνονται από υποψήφιους πινάκων επιτυχίας ομόρων Νομών
2.  
  Η πλήρωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής και ύστερα από αίτηση, του υποψήφιου ενδιαφερομένου
Άρθρο 12 ". Διορισμός - Τοποθέτηση"
1.  
  Από τους κυρωθέντες πίνακες του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος ο Υπουργός Δημόσιας Τάξηε με απόφαση του διορίζει και τοποθετεί τους επιτυχόντες.
Άρθρο 13
1.  
  Οι νεοδιορισθέντες Αγρονόμοι, Αρχιφύλακες, Αγροφύλακες υποβάλλονται σε ανάλογη εκπαίδευση
2.  
  Η διάρκεια, ο τρόπος και ο τόπος εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή Διοικητικού Αγροφυλακής

ΜΕΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Άρθρο 14
1.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία της Αγροφυλακής, συνιστάται και λειτουργεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων, με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του Ν 1586/86 (ΦΕΚ 37-Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81-Α).
2.  
  Τις αρμοδιότητες που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχει ο Νομάρχης, ασκεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-6 και 10 του Π.Δ. 895/76 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών υπηρεσιακής καταστάσεως των οργάνων Αγροφυλακής» ως και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.
Άρθρο 16
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 (περ. ε και ζ) του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101-Α) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»·
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195-Α) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στην Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
 • Τις υπ αρ ιθ. 56 και 93/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990