ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/101

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταβιβάζεται στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας (Ν. Κορινθίας) και για την περιφέρεια του, η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της πολεοδομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α 210) και στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 3.9.1983 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» όπως ισχύει (Δ 394) και ειδικότερα:.
 1. Έκδοσης οικοδομικών αδειών (άρθρο 22 του Ν. 1577/1985).
 2. Εφαρμογής της διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, επιβολής προστίμου, ειδικής εισφοράς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983 και τις διατάξεις των Π.Δ/των της 5/7-12.7.1983 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α 291) και 3/9-8.9.1983 «Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών και «Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες» (Δ 393) όπως ισχύουν.
 3. Επιβολής των διοικητικών ποινών προστίμου που προβλέπονται από την περίπτωση β της παραγρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 947/1979.
 4. Εφαρμογής της διαδικασίας διατήρησης ή κατεδάφισης κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 8 και της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α 4).
2.  
  Οι κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ και δ αρμοδιότητες είναι δυνατόν ν ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική Υπηρεσία παραλείψει την άσκηση αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν της υποθέσεως, κατά την ενάσκηση της ως άνω αρμοδιότητας, την ίδια ημέρα κατισχύει η πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας τεκμαιρομένης παραλείψεως της δημοτικής υπηρεσίας να αποφανθεί. Η σχετική πράξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια δημοτική υπηρεσία η οποία υποχρεούται ν απέχει από κάθε περαιτέρω ενέργεια για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Άρθρο 2
1.  
  Στον Ίδιο δήμο για την περιφέρεια του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για τη σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα του Ν.Δ/τος της 17.7.1923 κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός από τις περιπτώσεις που τη διάνοιξη των οδών επισπεύδει το δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 5269/ 1931 και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 214). Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο ίδιος δήμος προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας με το παρόν διάταγμα ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 7 του πιο πάνω διατάγματος για την κατάρτιση εκθέσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της πιο πάνω τεχνικής υπηρεσίας όταν ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται, έχει όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές κείμενες διατάξεις προβλέπουν για Προϊστάμενο «Γραφείο Νομομηχανικού» ή «Σχεδίου Πόλεως» ή «Πολεοδομικής Αρχής» και «Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων»
3.  
  Όπου απαιτείται γνώμη «Αρχιτεκτονικής Επιτροπής» κατά την άσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αυτή παρέχεται από την αρμόδια κατά τόπο Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Άρθρο 5
1.  
  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις οι δημοτικές ή κοινοτικές αρχές στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο αρμόδιος Νομάρχης μπορούν πάντοτε με τα όργανα που ορίζονται από αυτούς, να ασκήσουν επιθεώρηση, την τεχνική υπηρεσία του δήμου για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα.
2.  
  Η έκθεση επιθεώρησης διαβιβάζεται πάντοτε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στο Νομάρχη και στο Δήμαρχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την ανακοινώσει στο δημοτικό συμβούλιο
Άρθρο 6
1.  
  Διαδικασίες οι οποίες έχουν αρχίσει και αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα και οι οποίες εκκρεμούν την ημέρα έναρξης ισχύος του στην Πολεοδομική Υπηρεσία ή σε συμβούλιο ή σε επιτροπές συνεχίζονται και τελειώνουν από την ίδια υπηρεσία, με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του παρόντος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες παρέχουν κάθε βοήθεια σ αυτή για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται
Άρθρο 7
1.  
  Στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας αποδίδεται ποσοστό 40% του προϊόντος της κρατήσεως που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ΚΗ/1947 ψηφίσματος όπως ισχύει
2.  
  Στον ίδιο δήμο περιέρχεται το σύνολο των προστίμων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Σε όσες περιπτώσεις η βεβαίωση γίνεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία, κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, τα πρόστιμα δεν περιέρχονται στο δήμο αλλά βεβαιώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 947/1979 «Περί οικιστικών περιοχών» (Α 169).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α 33).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 (εδ. ιδ) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Τη σχετική πρόταση του Δήμου Λουτρακίου* - Περαχώρας που διατυπώθηκε στην 32/21.2.1990 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και το γεγονός ότι όπως διαπιστώνεται από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει δυνατότητα οργάνωσης στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος.
 • Τις 540/1990 και 368/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1931/5269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5269 1931
ΝΟΜΟΣ 1977/653 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/653 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ/τος 258/2005 (Α΄316) – Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2007/5 2007
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία