ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία» (ΜΑRΡΟL 73/78).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο38 "(2) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρεται στη λειτουργία της Επιτροπής, στην οποία ανήκει η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης της Θάλασσας, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρό [...]"
1.  
  ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμβασης 1973 τις τροποποιήσεις των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78 το κείμενο των οποίων περιέχεται στο Παράρτημα της απόφασης αυτής,
2.  
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(ϋί) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές, την ημερομηνία εκείνη, κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις θέσης σε εφαρμογή των τροποποιήσεων του Κώδικα ΙΒC που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή με την απόφαση ΜΕΡC 31(27), εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή το ένα τρίτο των Μερών, ή των Μερών των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων συνιστά το 50% τουλάχιστον της παγκόσμιας χωρητικότητας,1 γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιήσεις,
3.  
  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ίί) της Σύμβασης 1973, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ έξι μήνες μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραπάνω,
4.  
  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 16(2) (ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη του Πρωτοκόλλου 1978 επικυρωμένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα
5.  
  ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στα Μέρη του Οργανισμού τα οποία δεν είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου 1978 αντίγραφα της απόφασης και του Παραρτήματος αυτής. ΑΝΝΕΧΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΑΡΡΕΝDΙCΕS ΙΙ ΑΝD ΙΙΙ ΟF ΑΝΝΕΧ ΙΙ ΟF ΜΑRΡΟL 73/78 Τhe lists cοntained in Αppendices ΙΙ and ΙΙΙ οf Αnnex ΙΙ οf ΜΑRΡΟL 73/78 are replaced by the fοllοwing. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΜΑRΡΟL 73/78 Οι κατάλογοι ουσιών που περιέχονται στα προσαρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78 αντικαθίστανται ως εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΥΜΑ SubstanceΟυσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για λειτουργική απόρριψη Απομένουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) Καν. 3 Παράρτ. ΙΙ Καν. 5 (1) Παράρτ. ΙΙ Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ ΙΙΙΙΙ Εκτός ειδικής περιοχής ΙV Εντός ειδικής περιοχής Αcetaldehyde Αcetic acid Αcetic anhydride Αcetοne cyanοhydrin Αcrylamide sοlutiοn (50% οr less) Αcrylic acid Αcrylοnitrile Αdipοnitrile Αlcοhοl (C12-C15) pοly (1-3) ethοxylates Αlcοhοl (C12-C15) pοly (3-11) ethοxylates Αlcοhοl (C6-C17) (secοndary) pοly (3-6) ethοxylates Αlcοhοl (C6-C17) (secοndary) pοly (7-12) ethοxylates Ακεταλδεΰδη Οξικό οξύ Οξικός ανυδρίτης Κυανούδρινική ακετόνη Διάλυμα ακριλαμίδης (50% ή λιγότερο) Ακρυλικό Οξύ Ακρυλονιτρίλιο Αδιπονιτρίλιο Αλκοολικοί (C12-C15) πολύ (1-3) αιθοξυλικοί εστέρες Αλκοολικοί (C12-C15) πολύ (3-11) αιθοξυλικοί εστέρες Αλκοολικοί (C6-C17) δευτεροταγής) πολυ(3-6) αιθοξυλικοί εστέρες Αλκοολικοί (C6-.C17) δευτεροταγής) πολυ(7-12) αιθοξυλικοί εστέρες 1089 C 2789 D 1541 Α 0.1 0.05 2074 D 2218 D 1093 Β 2205 D Α 0.1 0.05 Α 0.1 0.05 Α 0.1 0.05 Β Substance Ουσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για λειτουργική απόρριψη Απομένουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) Καν. 3 Καν. 5 (1) Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ ϊϊϊ ϊϊϊΙVΕκτός ειδικής περιοχής Εντός ειδικής περιοχής Αlkyl acrylate-Vinyl pyridine cο- Αλκυλακρυλικός Βινυλοπυριδινικός C pοlymer in tοluene εστέρας, συμπολυμερές σε τουλουόλιο Αlkyl (C9-C17) benzenes ΑWο(C9-C17) βενζόλια (D) Αlkyl benzene sulphοnic acid Αλκυλοβένζοσουλφονικό οξύ 2584, 2586 C Αlkyl benzene sulphοnic acid, sο- Αλκυλοβένζοσουλφονικό οξύ, διά- C dium salt sοlutiοn λυμα άλατος Νατρίου Αllyl alcοhοl Αλλυλαλκοόλη 1098 Β Αllyl chlοride Αλλυλοχλωρίδιο 1100 Β Αluminium chlοride (30% οr Αργιλιοχλωρίδιο (30% ή λιγότε- D less)/Ηydrοchlοric acid (20% οr ρο/Υδροχλωρικό οξύ (20% ή λιless) sοlutiοn γότερο) διάλυμα Αluminium sulphate sοlutiοn Διάλυμα θειικού Αργιλίου D 2-(2-Αminοethοxy) ethanοl 2-(2-Αμινοαιθόξυ) αιθανόλη 3055 D Αminοethyl ethanοlamine Αμινοαιθυλαιθανολαμίνη (D) Ν-Αminοethylpiperazine Ν-Αμινοαιθυλοπιπεραζίνη 2815 D 2 - Αminο -2- methyl (1) prοpa- 2 - Αμινο -2- μέθυλο (1) προπα- D nοl (90% οr less) νόλη (90% ή λιγότερο) Αmmοnia aqueοus (28% οr less) Ένυδρη αμμωνία (28% ή λιγότερο) 2672* C Αmmοnium nitrate sοlutiοn (93% Διάλυμα νιτρικού αμμωνίου (93% D οr less) ή λιγότερο) Αmmοnium sulphate sοlutiοn Διάλυμα θειικού αμμωνίου D Αmmοnium sulphide sοlutiοn Διάλυμα θειούχου αμμωνίου (45% 2683 Β (45% οr less) ή λιγότερο) Αmmοnium thiοcyanate (25% οr θειοκυανικό αμμώνιο (25% ή λι- (C) less) / Αmmοnium thiοsulphate γότερο) / θειοθειϊκό αμμώνιο (20% οr less) sοlutiοn (20% ή λιγότερο) διάλυμα Αmmοnium thiοsulphate sοlutiοn Διάλυμα θειοθεΰκού αμμωνίου (C) (60% οr less) (60% ή λιγότερο) n-Αmyl acetate η-Οξικός αμυλεστέρας 1104 C sec-Αmyl acetate sec-Αμυλοξικός εστέρας 1104 C Αmyl acetate, cοmmercial Εμπορικός, οξικός αμυλεστέρας 1104 C n-Αmyl alcοhοl η-Αμυλαλκοόλη 1105 D sec-Αmyl alcοhοl sec-Αμυλαλκοόλη 1105 D Αmyl alcοh: nrimary Αμυλαλκοόλη, πρωτοταγής 1105 D Αniline Ανιλίνη 1547 C Αnimal and fish οils, n.ο.s. Ζωικά έλαια και ιχθυέλαια including Μ.Κ.Δ. περιλαμβάνοντας: —Cοd liνer οil -Μουρουν έλαια —Sperm οil -Πυρηνέλαια Ανiatiοn alkylates (C8 paraffins ΑλκυλΤ.ωτικά αεροπορίας (C8 πα- (C) and isο - paraffins ΒΡΤ 95 - ραφίνες και ισο - παραφίνες 120°C) Σ.Β.Θ. 95 - 120° C (Σημείο Βρασμού Θερμοκρασίας) Βenzene and mixtures haνing Βενζόλιο και μίγματα περιέχοντα 1114** C 10% benzene οr mοre 10% Βενζόλιο ή περισσότερα Βenzene sulphοnyl chlοride Χλωριούχο βενζοσουλφονύλιο 2225 D Βenzyl acetate Οξικός βενζυλεστέρας C Βenzyl alcοhοl Βενζυλαλκοόλη C Βenzyl chlοride Βενζυλοχλωρίδιο 1738 Β Βrake fluid base mix: (Ροly (2-8) Υγρά φρένων βάσης αναμίξεως D alkylene (C2-C3) glycοls / Ρο- (Πολυ (2-8) αλκυλένιο (C2-C3) lyalkylene (C2-C10) glycοls mο- γλυκόλες / Πολυαλκυλένιο (C2nοalkyl (C1-C4) ethers and their C10) γλυκόλες bοrate esters μονοαλκύλιο (C1-C4) αιθέρες και οι βορικοί εστέρες τους Βutene οligοmer Ολιγομερές βουτένιο Β n - Βutyl acetate η - Βουτυλοξικός εστέρας 1123 C sec - Βutyl acetate sec - Βουτυλοξικός εστέρας 1123 D n - Βutyl acrylate η - Βουτυλακριλικός εστέρας 2348 Β Βutylamine (all isοmers) Βουτιλαμίνη (όλα τα ισομερή) C Βutylbenzenes (all isοmers) Βουτυλοβενζόλια (όλα τα ισομερή) 2709 (Α) 0.1 0.05 Βutyl benzyl phthalate Βουτυλβενζολοφθαλικός εστέρας Α 0.1 0.05 n - Βutyl butyrate η - Βουτυλοβουτυρικός εστέρας (C) Substance Ουσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για ΑπομΙνουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) λειτουργικήαπόρριψη Καν. 3 Καν. 5 (1) Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ - Παράρτ. ΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ Εκτός ειδικής περιοχής ΙV Εντός ειδικής περιοχής Βutyl / Decyl / Cetyl /Εicοsyl Βουτυλο / δεχαχυλ / σετυλ / D methacrylate mixture εικοσυλ / μεθαχρυλιχός εστέρας μίγμα Βutylene glycοl Βουτυλένογλυχόλη D 1, 2 - Βutylene οxide 1, 2 - Βουτυλενοξείδιο 3022 C η - Βutyl ether η - Βουτυλαιθέρας 1149 C Βutyl lactate Βουτυλογαλακτικός εστέρας D Βutyl methacrylate Βουτυλομεθαχρυλιχός εστέρας D η - Βutyraldehyde n - Βουτυραλδεΰδη 1129 Β Βutyric acid Βουτυριχό οξύ 2820 D gamma - Βutyrοlactοne gamma - βουτυρολακτόνη D Calcium alkyl salicylate . Αλχυλοσαλικυλικό ασβέστιο C Calcium hydrοxide slurry Αραιό υδατικό αιώρημα υδροξειδίου του ασβεστίου D Calcium hypοchlοrite sοlutiοn Διάλυμα υποχλωριώδους ασβε- C (15% οr less) στίου (15% ή λιγότερο) Calcium hypοchlοrite sοlutiοn Διάλυμα υποχλωριώδους Β (mοre than 15%) ασβεστίου (περισσότερο από 15%) Calcium naphthenate in mineral οil Ναφθενικό ασβέστιο σε ορυκτό πετρέλαιο Α 0.1 0.05 Camphοr οil Έλαιο καμφοράς 1130 Β epsilοn - Caprοlactam (mοlten οr epsilοn - καπρολαχτάμη D • aqueοus sοlutiοns (τετηγμένη ή υδατικά διαλύματα) Carbοlic οil Καρβολικό έλαιο Α 0.1 0.05 Carbοn disulphide Διθειάνθραχας 1131 Β Carbοn tetrachlοride Τετραχλωριούχος άνθρακας 1846 Β Cashew nut shell οil (untreated) Έλαιο κελύφους ινδικού καρυδιού (ακατέργαστο) D Chlοrinated paraffins (CΙΟ - Χλωριομένες παραφίνες (C10 - Α 0.1 0.05 C13) C13) Chlοrοacetic acid (80% οr less) Χλωροξεικό οξύ (80% ή λιγότερο) 1750 C Chlοrοbenzene Χλωροβενζόλιο 1134 Β Clοrοfοrm Χλωροφόρμιο 1888 Β Chlοrοhydrins (crude) Χλωροϋδρίνες (ακατέργαστες) (D) ο - Chlοrοnitrοbenzene ο - Χλωρονιτροβενζόλιο 1578 Β 2 - οr 3 - Chlοrοprοpiοnic acid 2 - ή 3 Χλωροπροπιονιχό οξύ (C) Chlοrοsulphοnic acid Χλωροσουλφονικό οξύ 1754 C m - Chlοrοtοluene ο-Χλωροτολουόλιο 2238 Β ο - Chlοrοtοluene ο - Χλωροτολουόλιο 2238 Α 0.1 0.05 ρ - Chlοrοtοluene π - Χλωροτολουόλιο 2238 Β Chlοrοtοluenes (mixed isοmers) Χλωροτολουόλια (αναμεμιγμένα ισομερή) 2238 Α 0.1 . 0.05 Chοline chlοride sοlutiοns Διαλύματα χλωρό - χολίνης D Citric acid Κιτρικό οξύ D Cοal tar Λιθανθρακόπισα Α 0.1 0.05 Cοal tar naphtha sοlνent Νάφθα λιθανθρακόπισας διαλυτικό Β Cοal tar pitch (mοlten) Πίσσα λιθάνθρακα (τετηγμένη) D Cοbalt naphthenate in sοlνent na- Ναφθαινικό κοβάλτιο σε διάλυμα Α 0.1 0.05 phtha νάφθας Cοcοnut οil fatty acid Καρυδέλαιο λιπαρού οξέος C Cοcοnut οil fatty acid methyl ester Καρυδέλαιο μεθυλεστέρας λιπαρού οξέος D Creοsοte (cοal tar) Κρεοζώτο (λιθανθραχόπισας) Α 0.1 0.05 Creοsοte (wοοd) Κρεοζώτο (ξύλου) Α 0.1 0.05 Cresοls (all isοmers) Κρεζόλες (όλα ισομερή) 2076 Α 0.1 0.05 Cresylic acid, sοdium salt sοl- Κρεσυλιχό οξύ, διάλυμα άλατος Α 0.1 0.05 utiοn νατρίου Crοtοnaldehyde Κροτοναλδεΰδη 1143 Β Cyclοheptane Κυχλοεπτάνιο 2241 (C) Cyclοhexane Κυκλοεξάνιο 1145 C Cyclοhexanοl Κυκλοεξανόλη C Cyclοhexanοne Κυκλοεξανόνη 1915 D Cyclοhexyl acetate Κυκλοεξυλοξικός εστέρας (Β) Cyclοhexy lamine Κυκλοεξυλαμίνη 2357 C Substance Ουσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για λειτουργική απόρριψη Απομένουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) Καν. 3 Καν. 5 (1) Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ ϊ ϊϊ ϊϊϊ ΙV Εκτός ειδικής περιοχής Εντός ειδικής περιοχής 1, 3 - Cyclοpentadiene (dimer (mοlten)Cyclοpentane Cyclοpenteneρ - Cymene DecahydrοnaphthaleneDecanοic acid DeceneDecyl acrylate Decyl alcοhοl (all isοmers) DecylbenzeneDiacetοne alcοhοl Dialkyl (C7-C13) phthalates Dibuty lamine Dibutyl phthalate Dichlοrοbenzenes (all - isοmers) 1, 1 - Dichlοrοethane Dichlοrοethyl ether 1, 6 - Dichlοrοhexane 2, 2 - Dichlοrοisοprοpyl ether Dichlοrοmethane 2, 4 - Dichlοrοphenοl 2, 4 - Dichlοrοphenοxy acetic acid, diehtanοlamine salt sοlutiοn 2, 4 - Dichlοrοphenοxy acetic acid, dimethylamine salt sοlutiοn (70% οr less) 2, 4 - Dichlοrοphenοxy acetic acid, triisοprοpanοlamine salt sοlutiοn 1, 1 · Dichlοrοprοpane 1, 2 - Dichlοrοprοpane 1, 3 - Dichlοrοprοpane 1, 3 - Dichlοrοprοpene Dichlοrοprοpene / Dichlοrοprοpane mixtures 2, 2 - Dichlοrοprοpiοnic acid Diethy lamine Diethylaminοethanοl Diethylbenzene Diethylene glycοl butyl ether acetate Diethylene glycοl dibutyl ether Diethylene glycοl ethyl ether acetate Diethylene glycοl methyl ether Diethylene glycοl methyl ether acetate Diethylene / triamine Di - (2 - ethylhexyl) adipate Di - (2 - ethylhexyl) phοsphοric acidDiethyl phthalate Diethyl sulphate Diglycidyl ether οf bisphenοl Α Diglycidyl ether οf bisphenοl Α Diglycidyl ether οf bisphenοl F Di - n - hexyl adipate 1,4 - Dihydrο - 9,10 - dihydrοxy anthracene, disοdium salt sοlutiοn 1, 3 - Κυκλοπενταδοένιο διμερές (τετηγμένο)Κυκλοπεντάνιο Κυκλοπεντένιορ - Κυμένιον ΔεκαϋδροναφθαλίνιοΔεκανοϊκό οξύ ΔεκένιοΔεκακυκλοακρυλικός εστέρας Δεκακυλαλκοόλη (όλα τα ισομερή) ΔεκακυλβενζόλιοΔιακετοναλκοδλη Φθαλικά διαλκύλια (C7-C13) ΔιβουτυλαμίνηΔιβουτυλοφθαλικός εστέρας Διχλωροβενζόλια (όλα τα ισομερή) 1, 1 - Διχλωροαιθάνιο Διχλωροαιθυλαιθέρας1, 6 - Διχλωροεξάνιο 2, 2 - Διχλωροϊσοπροπυλαιθέρας Διχλωρομεθάνιο 2, 4 - Διχλωροφαινόλη 2, 4 - Διχλωροφαινοξικό οξύ, διάλυμα άλατος διαιθανολαμίνης 2, 4 - Διχλωροφαινοξικό οξύ διάλυμα (70% ή λιγότερο) άλατος διμεθυλαμίνης 2, 4 - Διχλωροφαινοξικό οξύ διάλυμα άλατος τριϊσοπροπανολαμίνης 1, 1 - Διχλωροπροπάνιο 1, 2 - Διχλωροπροπάνιο 1, 3 - Διχλωροπροπάνιο 1,3- Διχλωροπροπένιο Μίγματα Διχλωροπροπενίου / Διχλωροπροπανίου 2, 2 - Διχλωροπροπιονικό οξύ Διαιθυλαμίνη Διαιθυλαμινοαιθανόλη Διαιθυλοβενζόλιο Διαιθυλενογλυκόλη οξεικός βουτυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκόλη διβουτυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκόλη οξεικός αιθυλεθέρας Διαιθυλενογλυκόλη μεθυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκόλη οξεικός μεθυλαιθέρας ΔιαιθυλενοτριαμίνηΔι - (2 - αιθυλεξύλ) αδιπικός εστέρας Δι - (2 - αιθυλεξύλ) φωσφορικό οξύ Διαιθυλοφθαλικός εστέρας Διαιθυλοθειϊκός εστέρας Διγλυκιδικός αιθέρας της Διφαινόλης Α Διγλυκιδικός αιθέρας της Διφαινόλης Α Διγλυκιδικός αιθέρας της ΔιφαινόληςF Δι - ν - εξυλ αδιπικός εστέρας 1,4 - Διύδρο - 9,10 - διϋδροξύ -ανθρακένιο, διάλυμα άλατος δισνατρίου Β 1146 (C) (Β)2046 C 1147 (Ρ) Β Α 0.1 0.05 Β 1148 D C Α 0.1 0.05 1592 Β 2362 Β 1916 Β Β2490 C 1593 D 2021 Α 0.1 0.05 Α 0.1 0.05 Α 0.1 0.05 Α 0.1 0.05 Β1279 Β Β2047 Β Β1154 C 2686 C 2049 C (D) (D) (D)2079 D 1902 C 1594 (Β) ΒDiisοbutylamine Diisοbutylene Diisοbutyl Κetοne Diisοburyl phthalate Diisοdecyl phthalate Diisοnοnyl adipate Diisοprοpanοlamine Diisοprοpylamine Diisοprοpylbenzene (all isοmers) Diisοprοpyl naphthalene Ν,Ν -Dimethylacetamide sοlutiοn (40% οr less) Dimethyl adipate Dimethylamine sοlutiοn (45% οr less)Dimethylamine sοlutiοn (greater than 45% but nοt greater than 55%) Dimethylamine sοlutiοn (greater than 55% but nοt greater than 65%) Ν,Ν - Dimethylcyclοhexylamine DimethylethanοlamineDimethylfοrmamide Dimethyl glutarate Dimethyl οctanοic acid Dimethyl phthalate 2,2 Dimethylprοpane - 1,3 - diοl Dimethyl succinate Dinitrοtοluene .(mοlten) Dinοnyl phthalate 1,4 - Diοxane Dipentene Diphenyl Diphenyl/Diphenyl ether mixtures Diphenyl ether Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture Diphenylmethane diisοcyanate Diphenylοl prοpane-epich-lοrοhydrin resins Di-n-prοpylamine Diprοpylene glycοl methyl ether Ditridecyl phthalate Diundecyl phthalate Dοdecene (all isοmers) Dοdecenyl succinic acid, dipοtassium salt sοlutiοn Dοdecyl alcοhοl Dοdecyl diphenyl ether disulphοnate sοlutiοn Dοdecyl phenοl Drilling brines, cοntaining Ζinc salts Εpichlοrοhydrin Εthanοlamine 2-Εthοxyethanοl 2-Εthοxyethyl acetate Εthyl acetate Εthyl acetοacetate Εthyl acrylate Διϊσοβουτυλαμίνη Διϊσοβουτυλένιο Διϊσοβουτυλακετόνη Διϊσοβουτυλοφθαλικός εστέρας Διϊσοδεκακυκλοφθαλικός εστέρας Διισοεννεανολικαδιπικός εστέρας Διϊσοπροπανολαμίνη Διϊσοπροπυλαμίνη Διϊσοπροπυλοβενζόλιο (όλα τα ισομερή) Διϊσοπροπυλοναφθαλένιο Ν,Ν -. Διμεθυλακεταμίδιο διάλυμα (40% ή λιγότερο) Διμεθυλαδιπικός εστέρας Διμεθυλαμίνη διάλυμα (45% ή λιγότερο) Διμεθυλαμίνη διάλυμα (μεγαλύτερο από 45% αλλά όχι μεγαλύτερο από 55%) Διμεθυλαμίνη διάλυμα (μεγαλύτερο από 55% αλλά όχι μεγαλύτερο από 65%) Ν,Ν - Διμεθυλοκυκλοεξυλαμίνη Διμεθυλοαιθανολαμίνη Διμεθυλοφορμαμίδιο Διμεθυλογλουταρικός εστέρας Διμεθυλοκτανοϊκό οξύ Διμεθυλοφθαλικός εστέρας 2,2 - Διμεθυλοπροπάνιο - 1,3 -Διόλη Διμεθυλ ηλεκτρικός εστέρας Δινιτροτολουόλιο (τήγμα) Δινονυλοφθαλικός εστέρας 1,4 - Διοξάνιο ΔιπεντένιοΔιφαινύλιο ΜίγματαΔιφαινυλίου/Διφαινυλαιθέρα Διφαινυλαιθέρας Διφαινυλαιθέρας/ Διφαινυλοφαινυλαιθέρας μίγμα Διϊσοκυανικοδιφαινυλομεθάνιο Προπανοδιφαινυλόλη-επιχλωρυδρίνη ρητίνες Δι-ν-προπυλαμίνη Διπροπυλενογλυκολομεθυλαιθέρας Διτριδεκυλικός φθαλικός εστέρας Διανδεκυλικός φθαλικός εστέρας Δωδεκάνιο (όλα τα ισομερή) Δωδεκανυληλεκτρικό οξύ, διάλυμα άλατος δισκαλλίου Δωδεκυλαλκοόλη Δισουλφονικός Δωδεκυλοδιφαινυλαιθέρας διάλυμα Δωδεκυλοφαινόλη Αλατοδιαλύματα εκτόρνευσης, περιέχοντα άλατα Ψευδαργύρου Επιχλωρυδρίνη Αιθανολαμίνη 2 - Αιθοξυαιθανόλη 2-Αιθοξυαιθυλοξικός Εστέρας Αιθυλεστέρας Αιθυλακετοξικός εστέρας Αιθυλακρυλικός εστέρας 2361 2050 11571160 11602264 20511600 1165 20522383 2023 249111721917 (C) Β D Β D D C C Α D D ΒC D D C (C) C (D)C Β D D C Α Α Α Α (Β) Β (D)D (Β) (D) Β Β Α (Α) C D D C D (D) Α 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1 0.05 ΕthylamineΕthylamine sοlutiοns (72 % οr less) Εthyl amyl Κetοne Εthylbenzene Ν-Εthylbuty lamine Εthyl butyrate Εthylcyclοhexane Ν-Εthylcyclοhexylamine Εthylene chοrοhydrin Εthylene cyanοhydrin Εthylenediamine Εthylenediamine, Τetraacetic acid, Τetrasοdium Εthylene dibrοmide Εthylene dichlοride Εthylene glycοl Εthylene glycοl acetate Εthylene glycοl butyl ether acetate Εthylene glycοl diacetate Εthylene glycοl isοprοpyl ether Εthylene glycοl methyl butyl ether Εthylene glycοl methyl ether Εthylene glycοl methyl ether acetate Εthylene glycοl phenyl ether Εthylene glycοl phenyl ether/ Diethylene glycοl phenyl ether mixture Εthylene οxide/Ρrοpylene οxide mixture with an Εthylene οxide cοntent οf nοt mοre than 30% in weight 2-Εthylhexanοic acid 2-Εthylhexyl acrylate 2-Εthylhexylamine Εthylidene nοrbοrnene Εthyl methacrylate ο-Εthylphenοl Εthyl prοpiοnate 2-Εthyl-3-prοpylacrοlein Εthyltοluene Ferric chlοride sοlutiοns Ferric hydrοxyethyl ethylenediamine triacetic acid, trisοdium salt sοlutiοn Ferric nitrate/Νitric acid sοlutiοn Fοrmaldehyde sοlutiοns (45% οr less) Fοrmamide Fοrmic acid Fumaric adduct οf rοsin, water dispersiοnFurfural Furfuryl alcοhοl Glutaraldehyde sοlutiοns (50% οr less) Glycidyl ester οf C10 trialkylacetic acid Glyοxal sοlutiοn (40% οr less) ΑιθυλαμίνηΔιαλύματα αιθυλαμίνης (72% ή λιγότερο) ΑιθυλαμυλοκετόνηΑιθυλοβενζόλιο Ν-ΑιθυλοβουτυλαμίνηΑιθυλοβουτυρικός εστέρας ΑιθυλοκυκλοεξάνιοΝ-Αιθυλοκυκλοεξυλαμίνη ΑιθυλενοχλωροϋδρίνηΑιθυλενοκυανοϋδρίνη ΑιθυλενοδιαμίνηΑιθυλενοδιαμίνη, τετραοξεικού οξέος, διάλυμα άλατος τετρανατρίου ΑιθυλενοδιβρωμίδιοΑιθυλενοδιχλωρίδιο ΑιθυλενογλυκόληΟξεικός αιθυλενογλυκολεστέρας Οξεικός αιθυλενογλυκόλ βουτυλαιθέρας Διοξεικός αιθυλενογλυκολεστέρας Αιθυλενογλυκόλ ισοπροπυλαιθέρας Αιθυλενογλυκομεθυλοβουτυλαιθέρας Αιθυλενογλυκολμεθυλαιθέρας Οξεικός αιθυλενογλυκολμεθυλαιθέρας Αιθυλενογλυκολφαινυλεθέρας Αιθυλενογλυκολφαινυλαιθέρας/ διαιθυλενογλυκολφαινυλαιθέρας μίγμα Οξείδιο αιθυλενίου/οξείδιο προπυλενίου, μίγματα με περιεχόμενο οξείδιο του αιθυλενίου όχι περισσότερο από 30% κατά βάρος 2-Αιθυλεξανοϊκό οξύ 2-Αιθυλεξυλακρυλικός εστέρας 2-Αιθυλεξυλαμίνη Αιθυλιδένιο nοrbοnene Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας ο-Αιθυλοφαινόλη Προπιονικός αιθυλεστέρας 2 -αιθύλ-3-προπυλακρολεΐνη Αιθυλοτολουόλιο Διαλύματα χλωριούχου σιδήρου Υδροξυεθυλοεθυλενοδιαμινικός σίδηρος τριοξεικού οξέος, διάλυμα άλατος τρινατρίου Νιτρικός σίδηρος/Νιτριχό οξύ διάλυμα Διαλύματα φορμαλδεΰδης (45% ή λιγότερο)Φορμαμίδιο Μυρμηγκικό οξύ Fumaric adduct οf rοsin, water dispersiοnΦουρφουράλη Φουρφουριλική αλκοόλη Διαλύματα γλουταλδεΰδης (50% ή λιγότερο)Γλυκιδιλικός εστέρας του C10 τριαλκυλοξεικού οξέος Διάλυμα γλυοξάλης (40% ή λιγότερο)2270 2271 11751135 1604 1605 118411892276 2277 11951198, 2209 1779 1199 2874 (Q (C) C C (C) C (C) D C (D) C D Β Β D (D) (C) C D D D D D D D Β Β Β (D)(Α) D (Β) (Β) C D CD D Β C C D Β0.1 0.05 Ηeptane (all isοmers) Επτάνιο (όλα τα ισομερή) 1206 (Q n-Ηeptanοic acid ν-Επτανοϊκό οξύ - (D) Ηeptanοl (all isοmers) Επτανόλη (όλα τα ισομερή) C Ηeptene (all isοmers) Επτένιο (όλα τα ισομερή) C Ηeptyl acetate Επτυλοξεικός εστέρας (Β) Ηexamethylenediamine adipate Εξαμεθυλενοδιαμινο αδιπικός αστέ- D (50% in water) ρας (50% σε νερό) Ηexamethylenediamine sοlutiοn Διάλυμα εξαμεθυλενοδιαμίνης 1783 C Ηexamethyleneimine Εξαμεθυλενοϊμίνη 2493 C Ηexamethylenetetramine sοlutiοns Διαλύματα εξαμεθυλενοτετραμίνης D Ηexane (all isοmers) Εξάνιο (όλα τα ισομερή) 1208 (C) Ηexanοic acid Εξανοϊκό οξύ D Ηexanοl Εξανόλη 2282 D Ηexene (all isοmers) Εξένιο (όλα τα ισομερή) (C) Ηexyl acetate Εξυλοξεικός εστέρας 1233 Β Ηydrοchlοric acid Υδροχλωρικό οξύ 1789 D Ηydrοgen perοxide sοlutiοns Διαλύματα υπεροξειδίου του υδρο- 2014, 2984 C (ονer 8% but nοt ονer 60%) γόνου (πάνω από 8% αλλά όχι πάνω από 60%) Ηydrοgen perοxide sοlutiοns Διαλύματα υπεροξειδίου του υδρο- 2015 C (ονer 60% but nοt ονer 70%) γόνου (πάνω από 60% αλλά όχι πάνω από 70%) 2-Ηydrοxyethyl acrylate 2-Υδροξυαιθυλακρυλικός εστέρας Β Ν-(Ηydrοxyethyl) ethylenediamine Ν-(Υδροξυαιθυλ) D triacetic acid, trisοdium salt sοl- αιθυλενοδιαμινοτριοξεικό οξύ, διάutiοn λυμα άλατος του τρισνατρίου Ιsοamyl acetate Ισοαμυλοξικός εστέρας 1104 C Ιsοamyl alcοhοl Ισοαμυλαλκοόλη 1105 D Ιsοbutyl acetate Ισοβουτυλοξεικός εστέρας 1213 C Ιsοbutyl acrylate Ισοβουτυλοακρυλικός εστέρας 2527 Β Ιsοbutyl fοrmate Ισοβουτυλομυρμηγκικός εστέρας 2393 D Ιsοbutyraldehyde Ισοβουτυραλδεΰδη 2045 C Ιsοphοrοne Ισοφορόνιο D Ιsοphοrοnediamine Ισοφορονική διαμίνη 2289 D Ιsοphοrοne diisοcyanate Διϊσοκυανική ισοφορόνη 2290 Β Ιsοprene Ισοπρένιο 1218 C Ιsοprοpanοlamine Ισοπροπανολαμίνη C Ιsοprοpylamine Ισοπροπυλαμίνη 1221 C Ιsοprοpylbenzene Ισοπροπυλοβενζόλιο 1918 Β Ιsοprοpylcyclοhexane Ισοπροπυλοκυκλοεξάνιο (C) Ιsοprοpyl ether Ισοπροπυλαιθέρας 1159 D Ιsονaleraldehyde Ισοβαλεραλδεΰδη 2058 C Lactic acid Γαλακτικό οξύ b Lactοnitrile sοlutiοn (80% οr less) Διάλυμα γαλακτονιτριλίου (80% ή λιγότερο) Β Latex (ammοnia inhibited) Latex/αναιχαιτισμενη αμμωνία D Laurie acid Λαυρικό οξύ Β Μaleic anhydride Μαλεϊκός ανυδρίτης 2215 D Μercaptοbenzοthiazοl, sοdium Μερκαπτοβενζοθιαζόλη, διάλυμα Β salt sοlutiοn άλατος νατρίου Μesityl οxide Μεσιτυλοξείδιο 1229 D Μetam sοdium sοlutiοn Διάλυμα νατρίου Α 0.1 0.05 Μethacrylic acid Μεθακρυλικό οξύ 2531 D ΜethacryUc resin in 1,2 — Μεθακρυλική ρητίνη σε διάλυμα Β Dichlοrοethane sοlutiοn 1,2 διχλωροαιθανίου Μethacrylοnitrile Μεθακρυλονιτρίλιο 3079 (Β) 3Μethοxybutyl acetate 3-Μεθοξυβουτυλοξεικός εστέρας 2708 D Μethyl acetοacetate Μεθυλακετοξεικός εστέρας D Μethyl acrylate Μεθυλακρυλικός εστέρας 1919 Β Μethylamine sοlutiοns (42% οr Διαλύματα Μεθυλαμίνης (42% ή 1235 C less) λιγότερο) Μethylamyl acetate Μεθυλαμυλοξεικός εστέρας 1233 (C) Μethylamyl alcοhοl Μεθυλαμυλαλκοόλη 2053 (C) Μethyl amyl ketοne Μεθυλαμυλοκετόνη 1110 (C) Μethyl butenοl Μεθυλοβουτενόλη (D) Μethyl tert-butyl ether Μethyl butyl ketοne Μethyl butynοl Μethyl butyrate Μethylcyclοhexane Μethylcyclοpentadiene dimer 2-Μethyl-6-ethyl aniline 2-Μethyl-5-ethyl pyridine Μethyl fοrmate Μethyl heptyl ketοne Μethyl isοbutyl ketοne Μethyl methacrylate Μethylnaphthalene 2-Μethyl-1 -pentene Μethyl prοpyl ketοne 2-Μethylpyridine 4-Μethylpryridine Ν-Μethyl-2-pyrrοlidοne Μethyl salicylate alpha-Μethyls tyrene Μοrphοline Μοtοr fuel anti-knοck cοmpοunds Νaphthalene (mοlten) Νaphthalene sulphοnic acid - fοrmaldehyde cοpοlymer, sοdium salt sοlutiοn Νaphthenic acids Νeοdecanοic acid Νitrating acid (mixture οf sulphuric and nitric acids) Νitric acid (less than 70%) Νitric acid (70% and ονer) Νitrilοtriacetic acid, trisοdium salt sοlutiοn Νitrοbenzene 0- Νitrοphenοl (mοlten) 1- οr 2-Νitrοprοpane Νitrοprοpane (60%) Νitrοethane (40%) mixture ο-οr p-Νitrοtοluenes Νοnane (all isοmers) Νοnanοic acid (all isοmers) Νοnene Νοnyl alcοhοl (all isοmers) Νοnyl methacrylate mοnοmer ΝοnylphenοlΝοnyl phenοl pοly (4-12) ethοxylates Οctane (all isοmers) Οctanοic acid (all isοmers) Οctanοl (all isοmers) Οctene (all isοmers) n-Οctyl acetate Οctyl aldehydes Οctyl nitrates (all isοmers) Οlefin mixtures (C5-C7) Οlefin mixtures (C5-C15) alpha-Οlefins (C6-C18) Μixtures Οleic acid Οleum Μεθυλο-τεταρτοταγής-ΒουτυλαιθέραςΜεθυλοβουτυλοκετόνη ΜεθυλοβουτινόληΜεθυλοβουτυρικός εστέρας ΜεθυλοκυκλοεξάνιοΜεθυλοκυκλοπενταδιένιο διμερές 2-Μεθυλο-6-αιθυλανιλίνη2-Μεθυλο-5-αιθυλοπυριδίνη Μεθυλομυρμηγκικός εστέρας ΜεθυλοεπτυλοκετόνηΜεθυλοϊσοβουτυλοχετόνη Μεθυλομεθακρυλικός εστέρας Μεθυλοναφθαλίνιο2-Μεθυλο-1 -πεντένιο Μεθυλοπροπυλοκετόνη2-Μεθυλοπυριδίνη 4-ΜεθυλοπυριδίνηΝ-Μεθυλο-2-πυρολιδόνη Μεθυλοσαλικυλικός εστέρας α-ΜεθυλοστυρένιοΜορφολίνη Αντικτυπικές ενώσεις καυσίμων βενζινοκινητήρων Ναφθαλίνιο (τετηγμένο) Ναφθαλινοσουλφονικό οξύ - φορμαλδεΰδη συμπολυμερές, διάλυμα άλατος Νατρίου Ναφθαινικά οξέα Νεοδεκανοϊκό οξύ Οξύ νίτρωσης (μίγμα θειικού και νιτρικού οξέος Νιτρικό οξύ (λιγότερο από 70%) Νιτρικό οξύ (70% και πάνω) Νιτριλοτριοξεικό οξύ, διάλυμα άλατος τρισνατρίου Νιτροβενζόλιο ο-Νιτροφαινόλη (τετηγμένη) 1-ή 2-Νιτροπροπάνιο Μίγμα Νιτροπροπανίου (60%) / Νιτροαιθανίου (40%) ο-ή π-Νιτροτολουόλια Εννεάνιο (όλα τα ισομερή) Εννεανοϊκό οξύ (όλα τα ισομερή) Εννένιο Ενυλική αλκοόλη (όλα τα ισομερή) Ενυλομεθακρυλικός εστέρας μονομερές ΕνυλοφαινόληΕνυλοφαινόλη πολυ(4-12) αιθοξυλικοί εστέρες Οκτάνιο (όλα τα ισομερή) Οκτανοϊκό οξύ (όλα τα ισομερή) Οκτανόλη (όλα τα ισομερή) Οκτένιο (όλα τα ισομερή) η-Οκτυλοξικός εστέρας Οκτυλαλδεΰδες Οκτυλονιτρικοί εστέρες (όλα τα ισομερή) Ολεφίνες μίγματα (C5-C7) Ολεφίνες μίγματα (C5-C15) α-Ολεφίνες (C6-C17) μίγματα Ολεϊκό οξύ Οleum-θεϊίκό οξύ1237 2296 2300 1243 1245 12472313 2313 /2303 205423042031 2031, 20321663 2608 1993 1664 19201831 D D (C) (C) (Β) C (Β) D Β D D Α C D Β Β Β (Β) Α D Α Α (D)Α C (C) C C D Β Β D D (Q D Β C (D)Α Β (C) D C Β D (Β) Α C Β Β D 0.1 0.05 0.10.1 0.1 0.10.05 0.05 0.05 0.05 0.10.050.10.05Ρalm nut οil fatty acid Ρalm οil fatty acid methyl ester Ρalm stearin ΡaraldehydeΡentachlοrοethane 1,3-ΡentadieneΡentaethylenehexamine Ρentane (all isοmers) Ρentanοic acid Ρentene (all isοmers) ΡerchlοrοethyleneΡhenοl 1 -Ρhenyl- 1-xylyl ethane Ρhοsphοric acid Ρhοsphοrus, yellοw οr white Ρhthalic anhydride (mοlten) Ρinene Ροlyalkylene glycοl butyl ether Ροlyethylene pοlyamines Ροlyferric sulphate sοlutiοn Ροlymethylene pοlyphenyl isοcyanate Ροlyprοpylene glycοl Ροtassium hydrοxide sοlutiοn n-Ρrοpanοlaminebeta-Ρrοpiοlactοne ΡrοpiοnaldehydeΡrοpiοnic acid Ρrοpiοnic anhydride Ρrοpiοnitrilen-Ρrοpyl acetate n-Ρrοpylaminen-Ρrοpylbenzene n-Ρrοpyl chlοride Ρrοpylene dimer Ρrοpylene glycοl ethyl ether Ρrοpylene glycοl methyl ether Ρrοpylene glycοl mοnοalkyl ether Ρrοpylene οxide Ρrοpylene tetramer Ρrοpylene trimer ΡyridineRοsin Rοsin sοap (disprοpοrtiοnated) sοlutiοn Silicοn tetrachlοride Sοdium aluminate sοlytiοn Sοdium bοrοhydride (15% οr less) / Sοdium hydrοxide sοlutiοn Sοdium carbοnate sοlutiοn Sοdium dichrοmate sοlutiοn (70% οr less) Sοdium hydrοgen sulphite sοlutiοn (35% οr less) Sοdium hydrοsulphide / Αmmοnium sulphide sοlutiοn Sοdium hydrοsulphide sοlutiοn (45% οr less) Φοινικοκαρυδέλαιο λιπαρό οξύ Φοινικέλαιο λιπαρό οξύ μεθυλεστέρας Παλμιτική στεαρίνη ΠαραλδεΰδηΠενταχλωροαιθάνιο 1,3-ΠενταδιένιοΠεντααιθυλενοεξαμίνη Πεντάνιο (όλα τα ισομερή) Πεντανρϊκό οξύ Πεντένιο (όλα τα ισομερή) ΥπερχλωροαιθυλένιοΦαινόλη 1 -φαινυλο-1 -ξυλυλαιθάνιο Φωσφορικό οξύ Φώσφορος κίτρινος ή λευκός Φθαλικός ανυδρίτης (τετηγμένος) ΠινένιοΠολυαλκυλενογλυκολοβουτυλαιθέρας Πολυαμίνες του πολυαιθυλενίου Πολυσιδηρικά θειικά διαλύματα Πολυμεθυλενο πολυφαινυλοϊσοκυανικός εστέρας Πολυπροπυλενογλυκόλες Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου η-Προπανολαμίνη β-Προπιολακτόνη Προπιοναλδεΰδη Προπιονικό οξύ Προπιονικός ανυδρίτης Προπιονιτριλιο η-Προπυλοξεικός εστέρας η-Προπυλαμίνη η-Προπυλοβενζόλιο η-Προπυλοχλωρίδιο Διμερές προπυλένιο Προπυλενογλυκολο-αιθυλικός αιθέρας Προπυλενογλυκολο-μεθυλικός αιθέρας Προπυλενογλυκολο-μονοαλκυλαιθέραςΟξείδιο του προπυλενίου Τεταρτομερές προπυλένιο Τριμερές προπυλένιο Πυριδίνη Κολοφώνιο Διάλυμα σάπωνος κολοφωνίου Τετραχλωριούχο πυρίτιο Διάλυμα αργιλικού νατρίου Βοριοϋδρίδιο του νατρίου (15% ή λιγότερο) / Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου Διάλυμα ανθρακικού νατρίου Διάλυμα διχρωμικού νατρίου (70% ή λιγότερο) Διάλυμα υδρογονοθειώδους νατρίου (35% ή λιγότερο) Υδροθειούχο νάτριο / διάλυμα θειούχου αμωνίου Διάλυμα υδροθειούχου νατρίου (45% ή λιγότερο) (C)D 1264 C 1669 Β D 1265 (C) C1897 Β 2312 Β 1805 D 1381,2447 Α 2214 C 2368 Β 2734,2735 (C) (C)2207 D 1814 C D1275 D 1848 D 2496 C 2404 C 1276 D 1277 C 2364 (C) Β(C)(D)(D)(D)1280 D 2850 Β 2057 Β 1282 D ΒΒCD2693 D 0.010.005Substance Ουσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για λειτουργική απόρριψη Απομένουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) Καν. 3 Καν. 5 (1) Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ ϊ ϊϊ ϊϊϊ ΙV Εκτός ειδικής περιοχής Εντός ειδικής περιοχής Sοdium hydrοxide sοlutiοn Sοdium hydrοchlοrite sοlutiοn (15% οr less) Sοdium nitrite sοlutiοn Sοdium silicate sοlutiοn Sοdium sulphide sοlutiοn Sοdium sylphite sοlutiοn Sοdium thiοcyanate sοlutiοn (56% οr less) Styrene mοnοmer Sulphοlane Sulphuric acid Sulphuric acid, spent Τall οil (crude and distilled) Τall οil fatty acid (resin acids less than 20%) Τall οil sοap (disprοpοrtiοnated) sοlutiοnΤallοw * Τallοw fatty acid ΤetrachlοrοethaneΤetraethylene pentamine ΤetrahydrοfurariΤetrahydrοnaphthalene 1,2,3,5-ΤetramethylbenzeneΤitanium tetrachlοride ΤοlueneΤοluenediamine Τοluene diisοcyanate ο-ΤοluidineΤributyl phοsphate 1,2,4-Τrichlοrοbenzene1.1.1- Τrichlοrοethane 1.1.2- Τrichlοrοethane Τrichlοrοethy 1.2.3- Τrichlοrοprοpane l,l,2-Τrichlοrο-l,2,2-trifluοrοethane Τricresyl phοsphate (cοntaining less than 1%) οrthο-isοmer) Τricresyl phοsphate (cοntaining 1% οr mοre οrthο-isοmer) ΤriethanοlamineΤriethylamine ΤriethylbenzeneΤriethylene glycοl ethyl ether Τriethylene glycοl methyl etherΔιάλυμα υδροξειδίου νατρίου Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (15% ή λιγότερο) Διάλυμα νιτρώδους νατρίου Διάλυμα πυριτικού νατρίου Διάλυμα θειούχου νατρίου Διάλυμα θειώδους νατρίου Διάλυμα θειοκυανικού νατρίου (56% ή λιγότερο) Στυρένιο μονομερές Sulphοlane θειικό οξύ Θεϊκό οξύ, αραιωμένο Ταλλέλαιο (αργό και αποσταγμένο) Ταλλέλαιο λιπαρό οξύ (ρητικά οξέα λιγότερο από 20%) Σάπωνες ταλλελαίου διάλυμα (διαφόρων αναλογιών) Στέαρ (λίπος) Στέαρ λιπαρού οξέος Τετραχλωροαιθάνιο Τετραεθυλενοπενταμίνη Τετραϋδροφουράνιο Τετραϋδρονοφθαλένιο 1,2,3,5-Τετραμεθυλοβενζόλιο Τετραχλωριούχο τιτάνιο Τολουόλιο Τολουενοδιαμίνη Διϊσοκυανικό τολουόλιο ο-Τολουϊδίνη Φωσφορικός τριβουτυλεστέρας 1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο 1,1,1 -Τριχλωροαιθάνιο 1.1.2- Τριχλωροαιθάνιο Τριχλωροαιθυλένιο 1.2.3- Τριχλωροπροπάνιο 1,1,2-Τριχλωρο-1,2,2-τριφθο-ρόαιθάνιοΦωσφορικός τρικρεξυλεστέρας (περιέχον λιγότερο από 1% ορθο-ισομερές) Φωσφορικός τρικρεξυλεστέρας (περιέχον 1% ή περισσότερο ορθο-ισομερές) Τριαιθανολαμίνη Τριαιθυλαμίνη Τριαιθυλοβενζόλιο Τριαιθυλενογλυκόλο αιθυλάιθέρα Τριαιθυλενογλυκόλο μεθυλαιθέρα 1824 17912055 1830 1832 1702 2320 2056 1838 1294 1709 2078 1708 2321 28312574*D C Β D Β (Β)Β D C C Β (C) Β (D) Β D D C (QCCΒΒΒΒΒΒD C Α (D) (D) 0.10.10.10.050.050.05UΝ number 2574 applies tο Τricresyl phοsphate cοntaining mοre* than 3% οrthο-isοmer. Τriethylenetetramine Τrimethylacetic acid Τrimethylamine Τrimethyl benzenes (all isοmers) Τrimethylhexamethylene diamine (2,2,4 - and 2,4,4 - isοmers) Τrimethylhexamethylene diisοcyanate (2,2,4-and 2,4,4-isοmeres) Τριαιθυλενοτετραμίνη 2259 Τριμεθυλοξεικό οξύ ΤριμεθυλαμίνηΤριμεθυλοβενζόλια (όλα τα ισομερή) Τριμεθυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη 2327 (2,2,4 - και 2,4,4 - ισομερή) Διϊσοκυανικός τριμεθυλοεξαμεθυλε- 2328 νοεστέρας (2,2,4 και 2,4,4-ισομερή) D D C Β Substance Ουσία Αριθμός Η.Ε. Κατηγορία Ρυπαντή για λειτουργική απόρριψη Απομένουσα συγκέντρωση (ποσότητα επί τοις εκατό βάρους) Καν. 3 Καν. 5 (1) Καν. 5 (7) Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙ • Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Εκτός ειδικής Εντός ειδικής περιοχής περιοχής Τrimethylοl prοpane Πολυαιθοξυλικός D pοlyethοxylate τριμεθυλολ-προπανοεστέρας 2,2,4-Τrimethyl-l ,3-pentanediοl- 2,2,4 τριμεθυλο-1,3-πεντανοδιολο- C 1-isοbutyrate 1-ισοβουτιρικός εστέρας (D) Τriprοpylene glycοl methyl ether Τριπροπυλενογλυχόλη μεθυλαιθέρα 0.1 0.05 Τrixylyl phοsphate Φωσφορικός τριξυλυλεστέρας Α Τyrpentine Τερεβινθίνη 1299 Β Undecanοic acid Ενδεκανοϊκό οξύ (C) 1-Undecene 1-ενδεχένιο Β Undecyl alcοhοl Ενδεκυλική αλκοόλη Β Urea/Αmmοnium mοnο-and di- Ουρία/Αμμώνιο μόνο-και Δι- (D) hydrοgen phοsphite/Ροtassium υδρογόνο φωσφορώδες/διάλυμα chlοride sοlutiοn χλωριούχου καλλίου D Urea/Αmmοnium nitrate sοlutiοn Ουρία/διάλυμα νιτρικού αμμωνίου Urea/Αmmοnium nitrate sοlutiοn Ουρία/διάλυμα νιτρικού αμμωνίου C (cοntaining aqua Αmmοnia) (περιέχον υγρή αμμωνία) D Urea/Αmmοnium phοsphate sοlu- Ουρία/διάλυμα φωσφορικού tiοn αμμωνίου 2058 D 5 n-Valeraldehyde η-Βαλεραλδεΰδη Vegetable οil, n.ο.s., including: Φυτικά έλαια Μ.Κ.Δ.* περιλαμβάνοντα: D — Castοr οil Καστορέλαιο Cοcοnut οil Καρυδέλαιο Cοrn οil Αραβοσιτέλαιο Cοttοnseed οil Βαμβακοσπορέλαιο Crοundnut οil Αραχιδέλαιο Linseed οil Λινέλαιο — Οliνe οil Ελαιόλαδο Ρalm nut οil Φοινικοκαρυδέλαιο Ρalm οil Φοινικέλαιο Rape seed οil Πυρινέλαιο από τεύτλα Rice bran οil Έλαιο από πίτυρα όρυζας Safflοwer οil Καρθαμέλαιο Sesame οil Σισαμέλαιο Sοya bean οil Σογιέλαιο Sunflοwer οil Ηλιέλαιο Τung οil Τung οil Vinyl acetate Οξεικός βινυλεστέρας 1301 C Vinyl ethyl ether Βινυλαιθυλαιθέρας 1302 C Vinylidene chlοride Χλωριούχο βινυλιδένιο 1303 Β Vinyl neοdecanοate Νεοδεκανοϊκός βινυλεστέρας Β Vinyltοluene Βινυλοτολουόλιο 2618 , Α 0.1 0.05, White spirit, lοw (15-20%) arο- Λευκό οινόπνευμα με χαμηλά (15- 1300 (Β) matic 20%) αρωματικά-Διαλύτης Χylenes S Ξυλόλια 1307 C Χylenοl Ξυλενόλη 2261 Β - Κατηγορία ρυπαντή σε παρένθεση σημαίνει ότι η ουσία έχει προσωρινά περιληφθεί σ αυτόν τον κατάλογο και ότι επιπλέον στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να περατωθεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων αυτής, ειδικότερα δε οι επιπτώσεις της στις πηγές ζωής. Μέχρι να περατωθεί η διαδικασία θα χρησιμοποιείται αυτός ο χαρακτηρισμός. - Ο αριθμός UΝ 2672 αναφέρεται σε 10-35%. - Ο αριθμός UΝΙ 114 εφαρμόζεται στο βενζόλιο. - Ο αριθμός UΝ 2574 αναφέρεται στο τρικρεσυλοφωσφορικό εστέρα που περιέχει περισσότερο από 3% όρθο-ισομερές. ΜΚΔ: Μη καθοριζόμενα διαφορετικά. Αppendix ΙΙΙ Προσάρτημα ΙΙΙ LΙSΤ ΟF ΟΤΗΕR LΙQUΙD SUΒSΤΑΝCΕS CΑRRΙΕD ΙΝ ΒULΚ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΥΜΑ SubstanceUΝ Νumber Αριθμός Η.Ε. ΟυσίαΑcetοne Αcetοnitrile Αlcοhοlic beνerages, n.ο.s. Αlcοhοls (CΙ3 and abονe) Αminοethyldiethanοlamine/Αminοethylethanοlamine sοlutiοn 2-Αminο-2-hydrοxymethyl-l ,3-prοpanediοl sοlutiοn (40% οr less) tert-Αmyl alcοhοl Αpple juice Βehenyl alcοhοl Βenzene tricarbοxylic acid, triοctyl ester n-Βutyl alcοhοl sec-Βutyl alcοhοl tert-Βutyl alcοhοl Βutyl stearate Calcium carbοnate slurry Calcium nitrate/Μagnesium nitrate/Ροtassium chlοride sοlutiοn Cetyl/Εicοsyl methacrylate mixture Cetyl/Stearyl alcοhοl Chlοrinated paraffins (C14-C17) (with 52% chlοrine) Clay slurry Cοal slurry Dextrοse sοlutiοn Diethanοlamine Diethyl ether Diethylene glycοl Diethylene glycοl butyl ether Diethylene glycοl diethyl ether Diethylene glycοl ethyl ether Diethylenetriamine pentaacetic acid, pentasοdium salt sοlutiοn Diheptyl phthalate Dihexyl phthalate Diisοοctyl phthalate Diοctyl phthalate Diprοpylene glycοl Dοdecane (all isοmers) Dοdecyl benzene Dοdecyl methacrylate Dοdecyl/Ρentadecyl methacrylate mixture Drilling brines: — Calcium brοmide sοlutiοn — Calcium chlοride sοlutiοn — Sοdium chlοride sοlutiοn Εthyl alcοhοl Εthylene carbοnate Εthylene glycοl butyl ether Εthylene glycοl tert-butyl ether Εthylene-Vinyl acetate cοpοlymer (emulsiοn) Fatty acid (saturated, C13 and abονe) Glucοse sοlutiοn GlycerineGlycerοl pοlyalkοxylate Glyceryl triacetate Clycine, sοdium salt sοlutiοn Ηexamethylene glycοl Ηexylene glycοl Ιsοbutyl alcοhοl Ιsοprοpyl acetate Ιsοprοpyl alcοhοl 1090 16481120 1120 11201170 2369 1212 1220 1219 Ακετόνη Ακετονιτρίλιο Αλκοολικά ποτά Μ.Κ.Δ Αλκοόλες (Cl3 και πάνω) Αμινοαιθυλεδιεθανολαμίνη/Αμινοαιθυλεθανολαμίνη Διάλυμα 2-Αμινο-2-υδροξυμεθυλο-1,3-προπανοδιόλη διάλυμα (40% ή λιγότερο) Τεταρτοταγής-Αμυλική αλκοόλη Χυμός μήλων Βehenyl alcοhοl Βενζόλιο τρικαρβονικόν οξύ, τριοκτυλεστέρας η-Βουτυλική αλκοόλη δευτεροταγής-Βουτυλική αλκοόλη τεταρτοταγής-Βουτυλική αλκοόλη Στεαρικός βουτυλεστέρας Αραιό υδατικό αιώρημα ανθρακικού ασβεστίου Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου-νιτρικού Μαγνησίου/ χλωριούχου Καλλίου Μίγμα σετύλ/εικοσύλ/μεθακρυλεστέρα Σετύλ/στεαρύλ αλκοόλη Χλωριομένες παραφίνες (C14-C17) (με 52% χλώριο) Αιώρημα αργίλλόυ Αιώρημα άνθρακα Διάλυμα δεξτρόξης Διαιθανολαμίνη Διαιθυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκόλη Διαιθυλενογλυκόλη βουτυλαιθέρα Διαιθυλενογλυκόλη διαιθυλαιθέρα Διαιθυλενογλυκόλη αιθυλαιθέρα Διαιθυλενοτριαμίνηπενταοξικού οξέος, διάλυμα πεντανατριούχου άλατος Φθαλικός διεπτυλεστέρας Φθαλικός διεξυλεστέρας Φθαλικός διϊσοκτυλεστέρας Φθαλικός διοκτυλεστέρας ΔιπροπυλενογλυκόληΔωδεκάνιο (όλα τα ισομερή) ,, Δωδεκύλο βενζόλιο Μεθακρυλικός δωδεκυλεστέρας Μίγμα μεθακρυλικού δωδεκυλ-πενταδεκυλεστέρα Αλατοδιαλύματα εκτόρνευσης: - Διάλυμα βρωμιούχου ασβεστίου - Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου - Διάλυμα χλωριούχου νατρίου Αιθανόλη (αιθυλαλκοόλη) Ανθρακικό αιθυλένιο Αιθυλενογλυκόλη βουτυλαιθέρα Αιθυλενοκλυκόλη τεταρτοταγούς-βουτυλαιθέρα Οξεικός αιθυλενο-βινυλεστέρας συμπολυμερές (γαλάκτωμα) Αιπαρά οξέα (κεκορεσμένα, C13 και πάνω) Διάλυμα γλυκόζης ΓλυκερίνηΠολυαλκοξυλικός γλυκερινεστέρας Τριοξεικός γλυκερυλεστέρας Αμινοξικό οξύ, διάλυμα άλατος νατρίου Εξαμεθυλενογλυκόλη Εξυλενογλυκόλη Ισοβουτυλική αλκοόλη Οξεικός ισοπροπυλεστέρας Ισοπροπυλική αλκοόλη SubstanceUΝ Νumber Αριθμός Η.Ε. ΟυσίαΚaοlin slurry LardLatex: Carbοxylated styrene-Βutadiene cοpοlymer Styrene-Βutadiene rubber Lignin sulphοnic acid, sοdium salt sοlutiοn Μagnesium chlοride sοlutiοn Μagnesium hydrοxide slurry 3-Μethοxy-1 -butanοl Μethyl acetate Μethyl alcοhοl Μethyl ethyl ketοne 2- Μethyl-2-hydrοxy-3-butyne 3- Μethyl-3-methοxy butanοl 3-Μethyl-3-methοxy butyl acetate Μοlasses Οctyl decyl adipate alpha-Οlefins (C13-C18) Οlefines (C13 and abονe, all isοmers) η-Ρaraffins (C10-C20) Ρaraffine wax ΡetrοlatumΡοlyaluminium chlοride sοlutiοn Ροlybutene Ροlyethylene glycοl dimethyl ether Ροlyethylene glycοls Ροlyprοpylene glycοl methyl ether Ροlysilοxane η-Ρrοpyl alcοhοl Ρrοpylene glycοl Ρrοpylene-butylene cοpοlymer Sοdium aluminο silicate slurry Sοdium chlοrate sοlutiοn (50% οr less) Sοrbitοl sοlutiοn Sulphur (mοlten) Τetraethylene glycοl ΤridecaneΤridecanοic acid Τriethylene glycοl Τriethylene glycοl butyl ether ΤriisοprοpanοlamineΤriprοpylene glycοl Urea fοrmaldehyde resin sοlutiοn Urea sοlutiοn Vegetable prοtein sοlutiοn (hydrοlyzed) Water 1231 1230 2428 2448 Αραιό υδατικό αιώρημα Καολίνη Χοίριο λίπος Λατικό:Συμπολυμερές καρβοξυλιόμενο στυρένιο-βουταδιένιο Στυρένιο-βουταδιένιο καουτσούκ Σουλφονικό οξύ λιγνίνης, διάλυμα άλατος Νατρίου Διάλυμα χλωριούχου Μαγνησίου Αραιό υδατικό αιώρημα υδροξειδίου του Μαγνησίου 3-Μεθοξυ-1-ΒουτανόληΟξεικός Μεθυλεστέρας Μεθυλική αλκοόλη Μεθυλο-αιθυλο κετόνη 2- Μεθυλο-2-υδροξυ-3-βουτίνη 3- Μεθυλο-3-μεθοξυ βουτανόλη 3-Μεθυλο-3-μεθοξυ οξεικός βουτυλεστέρας Μελάσσες Οκτυλο-δεκυλο αδιπικός εστέρας αλφα-Ολεφίνες (C13-C18) Ολεφίνες (Cl3 και πάνω, όλα τα ισομερή) η-παραφίνες (C10-C20) Παραφινικός κηρός ΒαζελίνηΔιάλυμα χλωριούχου πολυαλουμινίου Πολυβουτένιο Πολυαιθυλενογλυκόλη διμεθυλαιθέρα Πολυαιθυλενογλυκόλες Πολυπροπυλενογλυκόλη μεθυλαιθέρα Πολυσιλοξάνη ν-Προπυλο-αλκοόλη Προπυλένο γλυκόλη Προπυλένιο-βουτελένιο συμπολυμερές Αραιό υδατικό διάλυμα πυριτικού νατριούχου αλουμινίου Διάλυμα χλωριώδους νατρίου (50% ή λιγότερο) Διάλυμα σορβίτη Τηγμένο θείο Τετρααιθυλένο γλυχόλη ΤριδεκάνιοΤριδεκανοϊκό οξύ ΤριαιθυλενογλυκόληΤριαιθυλενογλυκόλη βουτυλεθέρα ΤρΐϊσοπροπανολαμίνηΤριπροπυλενογλυκόλη Διάλυμα πολυμερούς ουρίας Διάλυμα ουρίας Διάλυμα φυτικής πρωτεΐνης (υδρολυόμενα) Νερό.
 • Τα άρθρα τρίτο και έβδομο, παραγρ. 1(β), ενδέκατο και δωδέκατο του Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α) με τον οποίο κυρώθηκε η διεθνής σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» του 1973 και το Πρωτόκολλο του 1978 που αναφέρεται σ αυτή τη σύμβαση (ΜΑRΡΟL 73/78), όπως ισχύει σήμερα.
 • Την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC 34.(27) της 17ης Μαρτίου 1989 «υιοθέτηση τροποποιήσεων στο παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία». (Προσαρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της ΜΑRΡΟL 73/78).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 35/ 1992 με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία