ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/104

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τελωνειακής Αρχής. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 2 1.Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τελωνειακής Αρχής ασκεί τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου αυτής των περιπτώσεων 8, 9, 10, 15, 17,18,19,20,21,22 και 23 του άρθρου 7 του Π.Δ. 127/1989. 2.Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τελωνειακής Αρχής ασκεί επί πλέον και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Επιμελείται την εμπρόθεσμη τακτοποίηση των Τελωνειακών Παρακαταθηκών και επιλαμβάνεται για τυχόν διαφορές κατά τη σύσταση. 2)Συντονίζει τις ενέργειες και δίδει τις απαραίτητες οδηγίες στους υπαλλήλους της Ομάδας Δίωξης για τη σύννομη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. 3)Μετέχει στις συσκέψεις Προϊσταμένων Τμημάτων και άλλων αρμοδίων υπαλλήλων, που προκαλεί ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, όπου ανταλλάσσονται απόψεις για τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας και εισηγείται επί των διαφωνιών που ανακύπτουν στο Τμήμα Τελωνισμού Εμπορευμάτων για τη δασμολογική κατάταξη κ.λπ των τελωνιζομένων εμπορευμάτων. 4)Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαδικασία καταστροφής εμπορευμάτων. 5)Εποπτεύει τα Τμήματα της Τελωνειακής Αρχής και κατευθύνει τους Προϊσταμένους αυτών. Άρθρο 3 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Α Τελωνείου Νομαρχίας Πειραιά, πλέον των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.Ελέγχει και παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών «Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών» και «Δικαιώματα Εκτελέσεως Χημικών Εργασιών» και υπογράφει τις καταστάσεις διανομής, τις καταστάσεις απόδοσης φόρων και κρατήσεων για τα διάφορα Ταμεία. 2.Εποπτεύει τις, υποδεέστερες Τελωνειακές Υπηρεσίες (Τοπικά Γραφεία), ελέγχει την τακτική και σωστή υποβολή από αυτές των παραστατικών των λογαριασμών, καθώς και των περιοδικών και λοιπών στοιχείων, t. Άρθρο 4 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών, πλέον των αρμοδιοτήτων των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.Εποπτεύει τη δράση των επιφορτισμένων με τη δίωξη του λαθρεμπορίου και των ναρκωτικών υπαλλήλων, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του σχετικού Τμήματος, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης δίωξης του λαθρεμπορίου και των ναρκωτικών και λαμβάνει γνώση όλων των κατατιθεμένων Πληροφοριακών Δελτίων, τα οποία και θεωρεί. 2.Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών την έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών προς το Προσωπικό για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων του. 3.Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τελωνισμού Εμπορευμάτων, έπειτα από σχετικό αίτημα του τελευταίου για τον καθορισμό αξίας εμπορεύματος. Άρθρο 5 Κάθε άλλη διάταξη αντικείμενη στο παρόν Διάταγμα καταργείται. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 32 του Ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α 43), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α 70) και το άρθρο 10 του Ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α 192). β) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις...» (Α 50). γ) Το Π.Δ. 127/1989 «Κανονισμός δικαιωμάτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 60).
  • Την αριθ. 49/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-31 Προεδρικό Διάταγμα 1992/104
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/48
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1989 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/127 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία