ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/106

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση του π.δ. 283/1989 «προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών εταιρειών» (Α 132).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρθρο μόνο 1.Στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 283/1989 προστίθεται υποπερίπτωση ηη, ως εξής: «ηη) λιπάσματα». 2.Στο άρθρο 24 παρ. 3 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται επίσης αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των προσφορών και δεν συμφωνεί και ο μειοδότης για την υπογραφή της σύμβασης». 3.Στο άρθρο 40 η παρ. Γ αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. Ιδίως μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία - εκτέλεσης του έργου, χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί». Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 504/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Επιμελητηρίων, Εμπορικών Αντιπροσώπων, Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τίνων άλλων διατάξεων» (Α΄ 350), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 1697/1987 «Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις» (Α 57).
  • Την 32/96/9.1.1992 γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
  • Την 40/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1976/504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/504 1976
ΝΟΜΟΣ 1987/1697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1697 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008