Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 1. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών που περιγράφεται στο άρθρο 1 του Νόμου 419/1976, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου είναι αρμόδια ιδιαίτερα για: α) Τη μελέτη και εισήγηση στην Κυβέρνηση για τη λήψη των εκάστοτε ενδεικνυομένων αποφάσεων επί των κατά το άρθρο 1 του Ν. 419/ 1976 αντικειμένων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. β) Τη μελέτη, σχεδίαση και προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου. γ) Την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και εντολών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. δ) Τη διεύθυνση και τον έλεγχο των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. ε) Την πρόσληψη του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του. στ) Τη στελέχωση των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και την παροχή των απαραίτητων μέσων και υλικού για την εκπλήρωση της αποστολής τους. ζ) Τη συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων και υποθέσεων κοινής ευθύνης και αρμοδιότητας. η) Την εξασφάλιση επαφής των ξένων Διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και το συντονισμό αρμοδιοτήτων στον εξωτερικό τομέα. θ) Την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για τη χάραξη από αυτά της γενικής πολιτικής των και την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων και υποθέσεων.
Άρθρο 2 "Βασική Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας."
1.  
  Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διαρθρούται ως κάτωθι:
 1. Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
 2. Διπλωματικά Γραφεία δύο Υφυπουργών
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
 5. Α Γενική Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων
 6. Β Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας
 7. Γ Γενική Διεύθυνση Κοινοτικών Υποθέσεων
 8. Δ Γενική Διεύθυνση Μορφωτικών, Εκκλησιαστικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων και Αποδήμου Ελληνισμού
 9. Ε Γενική Διεύθυνση Διοικητικού
 10. ΙΣΤ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Υπηρεσία Επιθεώρησης
 12. Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής
 13. Διεύθυνση Ενημέρωσης
 14. Διεύθυνση Εθιμοτυπίας
 15. Ειδική Νομική Υπηρεσία
 16. Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιζ) ΔιεύθυνσηΠολιτικής ΣχεδιάσεωςΕκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
 17. Γραφείο Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών
2.  
 1. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης, η Υπηρεσία Σχεδιασμού Πολιτικής, η Διεύθυνση Ενημέρωσης και η Διεύθυνση ΠΣΕΑ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών
 2. Το Γραφείο Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
3.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
 2. Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων
 3. Υπηρεσία Στατιστικής
Άρθρο 3
1.  
  Αρμοδιότητες Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Τα Διπλωματικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών και τα Γραφεία Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Υπουργού, των Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελούνται της υπηρεσιακής αλληλογραφίας τους και οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμούς και το κοινό.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων."
1.  
 1. Οι Γενικές Διευθύνσεις είναι αρμόδιες γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό της λειτουργίας και τον έλεγχο των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτές, για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας τους, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητας τους, κατά τον προσφορότερο τρόπο
 2. Είναι επίσης αρμόδιες, μεριμνούν και προβαίνουν:
 3. (1) Στη μελέτη και εισήγηση για την επίλυση των προβλημάτων της αρμοδιότητάς τους, τα οποία απασχολούν τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας.
 4. (2) Στην παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των Πρεσβευτικών Αρχών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών, για τα θέματα της αρμοδιότητας τους.
 5. (3) Στην παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, για τα θέματα της αρμοδιότητας τους, για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.
 6. (4) Στην παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας των τρεχόντων αιτημάτων, τα οποία υποβάλλουν άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμοί για θέματα της αρμοδιότητας τους.
 7. (5) Στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητας τους στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς και στην παρακολούθηση τους όπου απαιτείται, για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεων τους.
 8. (6) Στη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σ αυτήν και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου.
2.  
  Οι Α, Β, Γ και Δ Γενικές Διευθύνσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μεριμνούν για:
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των υποθέσεων των θεμάτων και ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τις ξένες Χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας και Διεθνούς Οργανισμού στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Την προπαρασκευή, διαπραγμάτευση, συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες Νόμους, ερμηνεία και εφαρμογή των διεθνών διμερών και πολυμερών και άλλων Συνθηκών, Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά των Διεθνών Πράξεων της αρμοδιότητας τους και την ενημέρωση των άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών
 3. Τη μελέτη και εισήγηση για τον προσδιορισμό των εθνικών στόχων και των μεθόδων για την επίτευξη τους
 4. Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στα προβλήματα και υποθέσεις της αρμοδιότητας τους από την ακολουθούμενη ή ακολουθητέα πολιτική
 5. Τη μελέτη και σύνταξη σχεδίων, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες για:
 6. (1) Την προβολή της Ελλάδας στη Διεθνή Κοινότητα.
 7. (2) Την ενημέρωση των ξένων Κυβερνήσεων, των Διεθνών Οργανισμών, των φορέων διαμόρφωσης της ξένης κοινής γνώμης και της διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που έχουν σχέση με την Ελλάδα και τις σημειούμενες εξελίξεις σε όλους τους τομείς του εθνικού βίου και γενικά της κρατικής δραστηριότητας, για την ευμενή συμπαράσταση της για την επιτυχή και δίκαιη αντιμετώπιση και επίλυση των εκάστοτε παρουσιαζομένων εθνικών και κρατικών υποθέσεων και προβλημάτων.
3.  
  Οι ειδικότερες αρμοδιότητες κάθε Γενικής Διεύθυνσης καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 5
1.  
  Ειδικότερα, η Α Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των πολιτικών υποθέσεων, του Μειονοτικού, των Ειδικών θεμάτων καθώς και των θεμάτων και ζητημάτων που έχουν πολιτική σημασία και σχετίζονται με τις ξένες Χώρες, με σκοπό την εκτίμηση της θέσης κάθε Χώρας στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Το γενικό συντονισμό για το σύνολο των πολιτικών θεμάτων της αρμοδιότητας των Α, Β και Δ Διεθνών Διευθύνσεων
 3. Το συντονισμό των θεμάτων πολιτικής οικονομικής διμερούς συνεργασίας, όσον αφορά τις ξένες Χώρες και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
2.  
  Επίσης, η Α Γενική Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων είναι αρμόδια σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για:
 1. Την από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για:
 2. (1) Την προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων γενικά της Χώρας με τα ξένα Κράτη και ειδικότερα για:
 3. Τη μελέτη της γενικής οικονομικής και εμπορικής κατάστασης και την παρακολούθηση και την έρευνα των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων στις ξένες Χώρες, των τάσεων, των αναγκών και προτιμήσεων της διεθνούς αγοράς και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
Άρθρο 6
1.  
  Η Α Γενική Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει:
 1. Την Α1 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Κράτη Ευρώπης (εκτός από τα Βαλκανικά Κράτη και την Κύπρο)
 2. Την Α2 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Τουρκία-Κύπρο
 3. Την Α3 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Βαλκανικά Κράτη
 4. Την Α4 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με ΗΠΑ, Καναδά και Κράτη Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής
 5. Την Α5 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Κράτη Μέσης Ανατολής -Αραβικά Κράτη Β. Αφρικής.
 6. Την Α6 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Κράτη Ινδικής Υποηπείρου, Ασίας, Ωκεανίας
 7. Την Α7 Δ/νση Διμερών Σχέσεων με Κράτη Υποσαχαρικής Αφρικής
 8. Την Α8 Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας
 9. Το Γραφείο Συντονισμού Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και Γραφείων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 7 "Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7 Διευθύνσεις Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση."
1.  
  Οι Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7 Διευθύνσεις Διμερών Σχέσεων ανάλογα με τη γεωγραφική αρμοδιότητα κάθε μιας όπως περιγράφεται ακολούθως είναι αρμόδιες για:
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων, καθώς και των θεμάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με τις ξένες Χώρες και που έχουν πολιτική και οικονομική σημασία για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και τη λήψη των δεόντων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Την προπαρασκευή, διαπραγμάτευση, συνομολόγηση, ερμηνεία και εφαρμογή των Διεθνών Διμερών και Πολυμερών Πολιτικών Συνθηκών, Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά Διεθνών Πράξεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες Νόμους
 3. Τη μελέτη και εισήγηση για τον προσδιορισμό των εθνικών στόχων και των μεθόδων επίτευξής τους
 4. Τη μελέτη και προσδιορισμό των επιπτώσεων από την ακολουθούμενη ή ακολουθητέα πολιτική και των επιδράσεων σ αυτήν από τα προβλήματα και υποθέσεις τόσο της Α Γενικής Διεύθυνσης, όσο και των Β και Δ Γενικών Διευθύνσεων
 5. Τη μελέτη και σύνταξη σχεδίων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες
 6. Την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων και μέριμνα για τις διαπραγματεύσεις και τη συνομολόγηση των κάθε φύσης διμερών οικονομικών Συμβάσεων και Συμφωνιών της Ελλάδος με τις ξένες Χώρες, όπως π.χ. των οικονομικών, δασμολογικών, τουριστικών, βιομηχανικών, γεωργικών, φορολογικών, συγκοινωνιακών, μεταφορών - οδικών, ναυτιλιακών, αεροπορικών - εργατικών, τελωνειακών, υδατίνης οικονομίας, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών που αποβλέπουν στη διεύρυνση των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της Χώρας, πάντοτε στα πλαίσια της γενικότερης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
 7. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των ανωτέρω διμερών Συμβάσεων και Συμφωνιών
 8. Τη μελέτη της γενικής οικονομικής και εμπορικής κατάστασης και την παρακολούθηση και έρευνα των οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων στις Χώρες της αρμοδιότητάς τους, των τάσεων, αναγκών και προτιμήσεων της διεθνούς αγοράς και των ενδεχόμενων επιπτώσεών τους στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδος και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
 9. Την παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών της Χώρας με τα Κράτη της αρμοδιότητάς τους και την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την επιτυχή προώθηση των ελληνικών προτάσεων και εισηγήσεων για την επιτυχή προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές, καθώς και για την ανάγκη σύναψης νέων ή τροποποίηση των Συμφωνιών και Συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν για τη διεύρυνση των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδος
 10. Την προώθηση και παροχή σχετικών οδηγιών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου για αιτήματα άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών, καθώς και η ευθύνη παρακολούθησης της ορθής και έγκαιρης εκτέλεσής τους
 11. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της · αρμοδιότητας τους στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη χάραξη από αυτά της γενικής πολιτικής τους καθώς και για την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων προβλημάτων και υποθέσεων τους.
 12. Α1 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
2.  
 1. Η Α1 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθόσον αφορά τα Κράτη της Ευρώπης (εκτός από τα Βαλκανικά και Κύπρο)
 2. Η Α1 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
 3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 4. Ι Τμήμα:
 5. Κράτη Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 6. ΙΙ Τμήμα:
 7. Ε.Σ.Σ.Δ. ΙΙΙ Τμήμα:
 8. Κράτη Λοιπής Ευρώπης.
 9. Α2 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
3.  
 1. Η Α2 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθόσον αφορά τα Κράτη της Κύπρου και της Τουρκίας
 2. Η Α2 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
 3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 4. Ι Τμήμα:
 5. Κύπρος ΙΙ Τμήμα:
 6. Τουρκία ΙΙΙ Τμήμα:
 7. Αεροναυτιλιακά Θέματα.
 8. ΙV.
 9. Μειονοτικό και Ειδικά Θέματα.
 10. Α3 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
4.  
 1. Η Α3 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθόσον αφορά τα Βαλκανικά Κράτη (Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία)
 2. Η Α3 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει έξι (6) Τμήματα, γ) Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 3. Ι Τμήμα:
 4. Αλβανία ΙΙ Τμήμα:
 5. Βουλγαρία ΙΙΙ Τμήμα:
 6. Γιουγκοσλαβία ΙV.
 7. Τμήμα:
 8. Ρουμανία V.
 9. Τμήμα:
 10. Διαβαλκανική Συνεργασία VΙ. Τμήμα:
 11. Ειδικά Θέματα.
 12. Α4 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
5.  
 1. Η Α4 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθόσον αφορά τις Η.Π.Α., Καναδά και τα Κράτη της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής.
 2. Η Α4 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
 3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 4. Ι Τμήμα:
 5. Η.Π.Α. - Καναδάς ΙΙ Τμήμα:
 6. Κεντρική και Λατινική Αμερική.
 7. Α5 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
6.  
  α Η Α5 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθόσον αφορά τα Κράτη της Μέσης Ανατολής και τα Αραβικά Κράτη της Βορείου Αφρικής
 1. Η Α5 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
 2. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 3. Ι Τμήμα:
 4. Κράτη Μέσης Ανατολής:
 5. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανος, Μπαχρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Συρία, Υεμένη.
 6. ΙΙ Τμήμα:
 7. Αραβικά Κράτη Αφρικής, Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυριτανία, Σουδάν, Τυνησία.
 8. Α6 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
7.  
 1. Η Α6 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθόσον αφορά τα Κράτη της Ινδικής Υποηπείρου, της Ασίας και της Ωκεανίας
 2. Η Α6 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
 3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α6 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
 4. Ι Τμήμα:
 5. Ειρηνικού - Ωκεανίας:
 6. Χώρες του Συμφώνου Ν.Α. Ασίας (ΑSΕΑΝ):
 7. - Ταϋλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι, Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Χώρες της Ωκεανίας (Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Παπούα - Ν. ="http://legislation.di.uoa.gr/entity/gpe/93251926" target="_blank">Γουϊνέα, νήσοι Σολομώντος, Φίτζι, Δ. Σαμόα, Ναούρου, Τόνγκα, Τουβάλου, Κιριμπάτι, Βανουάτου).
 8. ΙΙ Τμήμα:
 9. Ασίας - Απω Ανατολής:
 10. Αφγανιστάν, Πακιστάν Ινδία, Νεπάλ, Σρι Λάνκα, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Βιρμανία, Κίνα, Μογγολία, Βόρειος και Νότιος Κορέα, Βιετ-Νάμ, Λάος, Καμπότζη.
 11. Α7 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση.
8.  
 1. Η Α7 Διεύθυνση ασκεί την αρμοδιότητα της σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθόσον αυτή αφορά την Υποσαχαρική Αφρική
 2. Η Α7 Διεύθυνση Διμερών Σχέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
 3. Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Α7 Διεύθυνσης, κατανέμεται ως ακολούθως:
 4. Ι Τμήμα:
 5. Κράτη Νότιας και Νοτιότερης Αφρικής:
 6. Αγκόλα, Ζαΐρ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κένυα, Κογκό, Κομόρες, Αεσότο, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Ναμίμπια, Νότιος Αφρική, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Σουαζιλάνδη, Τανζανία.
 7. ΙΙ Τμήμα:
 8. Κράτη Δυτικής Κεντρικής και Ανατολικής Αφρικής:
 9. Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουϊνέα, Γουϊνέα Μπισσάου, Ισημερινή Γουϊνέα, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Λιβερία, Μαλί, Μπενίν,.
 10. Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρ, Νιγηρία, Πράσινο Ακρωτήριο, Σενεγάλη, Σιέρρα Λεόνε, Σομαλία, Τόγκο, Τσαντ.
Άρθρο 8 "Α8 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Α8 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας ανήκουν τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Πολιτικής Συνεργασίας των Κρατών-Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τα σχετικά κείμενα με την εφαρμογή της
Άρθρο 9 "Γραφείο Συντονισμού Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας"
1.  
  Αρμοδιότητες Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Συντονισμού Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας ανήκουν: α. Ο συντονισμός της ακολουθούμενης διμερούς οικονομικής συνεργασίας έναντι των Τρίτων Χωρών με σκοπό την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων είτε κατά Χώρες, είτε κατά θέματα ή κατά γεωγραφικές Ομάδες κρατών. β. Ο συντονισμός της συνεργασίας στον οικονομικό τομέα των αρμοδίων Διευθύνσεων με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και την ενιαία εφαρμογή της. γ. Η προπαρασκευή, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες Νόμους, των διμερών συμβάσεων και συμφωνιών για θέματα τα οποία από τη φύση τους απαιτούν ενιαία αντιμετώπιση όπως, θέματα μεταφορών - αεροπορικά, οδικά, ναυτιλιακά καθώς και συνδυασμένων μεταφορών, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, διασύνδεσης δικτύων υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, επαγγελματική κατάρτιση) καθώς και τυχόν άλλα τα οποία θα κριθεί ότι απαιτούν παρόμοιο χειρισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 10
1.  
  Ειδικότερα, η Β Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για: Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους Διεθνείς Οργανισμούς και τη διεθνή οικονομική συνεργασία με σκοπό την εκτίμηση της θέσης και των διαμορφουμένων τάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών σε σχέση με τη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής, καθώς και για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
2.  
  Επίσης, η Β Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας είναι αρμόδια σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για:
 1. Το χειρισμό και συντονισμό των ενεργειών για τη διάθεση και αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας την οποία προσφέρει η Ελλάδα σε αναπτυσσόμενες Χώρες ή Χώρες με ειδικά προβλήματα
 2. Τη μελέτη και το συντονισμό κάθε θέματος και ζητήματος τα οποία σχετίζονται με την αποδοχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας κάθε μορφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14
 3. Το συντονισμό των ενεργειών και διαδικασιών που αναφέρονται σε θέματα αποζημιώσεων, επανορθώσεων, εμπορικής ναυτιλίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και συναφών προς τα ανωτέρω
Άρθρο 11
1.  
  Η Β Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας περιλαμβάνει:
 1. Την Β1 Διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων
 2. Την Β2 Διεύθυνση Βορειοατλαντικού Συμφώνου
 3. Την Β3 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Πολυμερών Συμβάσεων και Συμφωνιών
 4. Την Β4 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Διασκέψεων Ασφαλείας και λοιπών Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Διασκέψεων πλην ΝΑΤΟ
 5. Την Β5 Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 12 "Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β1 Διεύθυνσης Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων ανήκουν:
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή, εκλογή και εκπροσώπηση της Ελλάδος στους Διεθνείς Οργανισμούς, τις Διασκέψεις και τα συνέδρια και στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους Διεθνούς Οργανισμούς και τη συνεργασία της Χώρας, με τους Οργανισμούς αυτούς, γενικά, εκτός από τους Οικονομικούς Οργανισμούς και τα άλλα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα
 2. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη δράση των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών για τις σημειούμενες εξελίξεις στα πλαίσια τους καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών για τις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα
 3. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητάς τους που αφορά τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς
 4. Ο συντονισμός, σε συνεργασία και με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, της ακολουθητέας πολιτικής στους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και της θέσης της Ελλάδος για ζητήματα που αναφέρονται στις σχέσεις της με τους ανωτέρω Διεθνείς Οργανισμούς και στα πλαίσια της δραστηριότητος και της συνεργασίας τους με τα άλλα Κράτη-Μέλη
2.  
  Η Β1 Διεύθυνση Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Ο.Η.Ε. και συναφών θεμάτων προς τον Ο.Η.Ε. ιδιαίτερα δε ο Αφοπλισμός, το Δίκαιο Θαλάσσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ομάδα των Αδεσμεύτων. ΙΙ Τμήμα: ΙCΑΟ και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί και Διασκέψεις.
Άρθρο 13 "Β2 Διεύθυνση Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β2 Διεύθυνσης ΝΑΤΟ, αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τυχόν άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες, ανήκουν:
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στη συμμετοχή της Ελλάδος στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ)
 2. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στη δράση του ΝΑΤΟ, στις σημειούμενες στα πλαίσια τους εξελίξεις καθώς και η εκτίμηση της σημασίας των στοιχείων αυτών, όσον αφορά στις τυχόν επιπτώσεις τους στις ελληνικές υποθέσεις και συμφέροντα
 3. Η μέριμνα για τη μελέτη, ανάλυση και χειρισμό πολαικοστρατιωτικών θεμάτων και ειδικότερα στα πλαίσια της οικείας Μικτής Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας καθώς και η μέριμνα για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής
 4. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη μείωση των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕ-CFΕ)
 5. Ο χειρισμός κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και εντάσσεται στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών για τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τα αμυντικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις άλλες Χώρες - Μέλη των εν λόγω συμφωνιών
 6. Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά των διεργασιών για τη δημιουργία ευρωπαϊκής διάστασης ασφάλειας και άμυνας
 7. Η εισήγηση σε συνεργασία και με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, για την ακολουθητέα πολιτική στο ΝΑΤΟ για τη θέση της Ελλάδος, για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ, καθώς και για τη συνεργασία με τα άλλα συνενδιαφερόμενα Κράτη στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους
 8. Η παρακολούθηση της δραστηριότητος διεθνών και ελληνικών οργανώσεων, που αποβλέπουν στην ευρύτερη διάδοση και προώθηση των σκοπών της Ατλαντικής Συμμαχίας, όπως π.χ. η Βορειοατλαντική Συνέλευση (Νοrth Αtlantic Αssembly) και ο Σύνδεσμος Ατλαντικού Συμφώνου (Αtlantic Τreaty Αssοciatiοn) και η ενημέρωση όσων μετέχουν από ελληνικής πλευράς στις εργασίες των οργανώσεων αυτών, Βουλευτών ή ιδιωτών, για τις εκάστοτε ελληνικές θέσεις.
 9. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου για. κάθε θέμα. παράλληλης αρμοδιότητας τους που αφορά στο ΝΑΤΟ.
 10. Η φύλαξη της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας για τους υψηλούς βαθμούς ασφαλείας ΕΤΝΑ CΟSΜΙC, ΑΤΟΜΑL κ.λπ.
2.  
  Η Β2 Διεύθυνση ΝΑΤΟ περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Πολιτικοστρατιωτικά θέματα ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοπολιτικά θέματα, μερίδια, υποδομή, ασκήσεις, συνεργασία με ΓΕΕΘΑ κ.λπ καθώς και παρακολούθηση αντιστοίχων οργάνων ΝΑΤΟ. ΙΙ Τμήμα: Πολιτική Συνεργασία και Διαβούλευση ΝΑΤΟ - Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμασία συναντήσεων Κορυφής Υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης, ΕURΟGRΟUΡ, Διαπραγματεύσεις για συμφωνία «Ανοικτοί Ουρανοί» κ.λπ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Διάσταση ΔΕΕ. ΙΙΙ Τμήμα: Θέματα Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (ΣΔΕCFΕ). Διαπραγματεύσεις για την Μείωση των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, παρακολούθηση νατοϊκών ομάδων ΗLΤF και RΕΙΝFΟRCΕD ΗLΤF, συνεργασία με ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 14
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β3 Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Πολυμερών Συμβάσεων και Συμφωνιών ανήκουν:
 1. (1) Ο χειρισμός και η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή, εκλογή και εκπροσώπηση της Ελλάδος στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς -όπως ορίζονται κατωτέρω- Πολυμερείς Συμβάσεις και Συμφωνίες, κάθε είδους οικονομικά Συνέδρια ή Διασκέψεις και με τα άλλα οριζόμενα στο παρόν Διάταγμα.
 2. (2) Στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται τόσο οι καθ εαυτό Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, οι Διεθνείς Εμπορικοί Οργανισμοί όσο και οι Διεθνείς Ειδικευμένοι Οργανισμοί που αναφέρονται κυρίως στους τομείς Μεταφορών, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Οικισμών, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ενέργειας.
 3. (3) Στην αρμοδιότητα της Β3 Διεύθυνσης περιλαμβάνονται τόσο οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί που υπάγονται στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών ως Κύρια Όργανα ή ως Ειδικευμένες Οργανώσεις, όπως η Β Επιτροπή Γενικής Συνελεύσεως του Ο.Η.Ε., του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Ο.Η.Ε. (ΕCΟSΟC), UΝCΤΑD, UΝΙDΟ κ.λπ όσο και οι Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί που δεν υπάγονται στο σύστημα του Ο.Η.Ε., όπως GΑΤΤ, ΟΟΣΑ, ΙΜΟ κλπ.
 4. Η παρακολούθηση και προώθηση, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, και Οργανισμούς, του συνόλου των σχέσεων της Ελλάδος με τους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με αυτούς και η εκτίμηση των επιπτώσεων των σχέσεων με αυτούς στα ελληνικά θέματα και συμφέροντα, ανεξάρτητα εάν η Χώρα είναι μέλος των εν λόγω Οργανισμών ή εάν συνδέεται ή όχι με αυτούς με Συμβάσεις ή Συμφωνίες οποιουδήποτε τύπου.
 5. Ειδικότερα δε, στις περιπτώσεις τις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την ακολουθητέα γενικά πολιτική στα πλαίσια των Οργανισμών αυτών καθώς και η διατύπωση οδηγιών για την κάθε μορφής συνεργασία της Χώρας με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη των Οργανισμών αυτών συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ή μη υποψηφιοτήτων εκλογής στα διάφορα Όργανα των Οργανισμών.
 6. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η μελέτη σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κάθε φύσης πληροφοριών και στοιχείων τα οποία αναφέρονται στις δραστηριότητες των διαφόρων Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και τις εξελίξεις οι οποίες σημειώνονται στα πλαίσια τους, στη διαμόρφωση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, η εκτίμηση της σημασίας των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών για τα ελληνικά θέματα και συμφέροντα καθώς και η εισήγηση για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των διαφόρων καταστάσεων
 7. Η ενημέρωση των άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών, καθώς και των άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στα θέματα παράλληλης αρμοδιότητας τους τα οποία αφορούν τους διάφορους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς
 8. Η μέριμνα για την ανάπτυξη κάθε είδους επαφών με τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την τόνωση της οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδος με το εξωτερικό
 9. Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για την ανταλλαγή επισκέψεων οικονομικών παραγόντων και προσωπικοτήτων μεταξύ της Ελλάδος και των ξένων Χωρών, για τη διοργάνωση κρατικών εκθέσεων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και για τη πραγματοποίηση κρατικών και ιδιωτικών εκθέσεων ξένων προϊόντων στην Ελλάδα, καθώς και για την εξασφάλιση κάθε είδους επαφών, του Κράτους με το εξωτερικό στον οικονομικό τομέα
 10. Η μέριμνα για θέματα περιβάλλοντος, οικισμών, επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, για την ανάπτυξη θεμάτων συνεργασίας με τα διάφορα ξένα Ινστιτούτα Οικονομικών Ερευνών, με ξένα Πανεπιστήμια κ.λπ, και η εξασφάλιση γενικά της επαφής και συνεργασίας κάθε είδους ελληνικών, ημικρατικών και ιδιωτικών, οικονομικών, εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων, με παρεμφερείς της αλλοδαπής, όπως Εμπορικά, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις κ.λπ.
 11. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων καθώς και η μέριμνα για τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη κάθε φύσης πολυμερών οικονομικών και εμπορικών Συμβάσεων και Συμφωνιών και γενικά Διεθνών Πράξεων με υφιστάμενους ή μέλλοντες να συσταθούν Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς ή και για την τροποποίηση ή την καταγγελία των ισχυουσών Συμβάσεων και Συμφωνιών
 12. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων καθώς και η μέριμνα για τις διαπραγματεύσεις για τη. σύναψη κάθε φύσης Πολυμερών Οικονομικών Συμβάσεων, Συμφωνιών και γενικά Διεθνών Πράξεων εκτός πλαισίου διεθνών Οικονομικών Οργανισμών καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 13. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (CΑΤΤ), η διατύπωση οδηγιών και η υποβολή εισηγήσεων για κάθε θέμα που αναφέρεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ελλάδος που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία, η διατύπωση γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για θέματα εμπορικής πολιτικής, για την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες της Γενικής Συμφωνίας
2.  
  Η Β3 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Πολυμερών Συμβάσεων και Συμφωνιών περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Περιφερειακοί Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί. Ευρωπαϊκοί (ΟΕΕ, ΔΑΣΕ - Β Κάνιστρο, Οργανισμός Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας, ΕΔΥΜ κ.λπ). Λοιπών Ηπείρων (SΑDCC, ΕCΑ, ΕCLΑC, SΕLΑ κ.λπ). ΙΙ Τμήμα: Διεθνείς Οικονομικοί και Εμπορικοί Οργανισμοί. Οικονομικοί (Β Επιτροπή Γενικής Συνελεύσεως ΟΗΕ, ΕCΟSΟC, ΟΟΣΑ κ.λπ). Εμπορικοί (UΝCΤΑΤ), GΑΤΤ, CΟCΟΜ, Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας κ.λπ). ΙΙΙ Τμήμα: Διεθνείς Ειδικευμένοι Οργανισμοί Μεταφορές - Ναυτιλία (ΟΤΙF, UΙC, ΙΜΟ κλπ) Περιβάλλον - Οικισμοί (UΝΕΡ, ΜΑΡ, ΗΑΒΙΤΑΤ κ.λπ) Ανάπτυξη (UΝDΡ, UΝV, UΝΙDΟ κλπ) Γεωργία - Επισιτιστικά (FΑΟ, WFΡ, ΙFΑD κλπ) Επιστημονική Έρευνα και Τεχνολογία - Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ενέργεια (Διακυβερνητική Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη ΟΗΕ, WΙΡΟ, ΙΕΑ κλπ).
Άρθρο 15 "Ευρωπαϊκών Διασκέψεων Ασφαλείας και λοιπών Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Διασκέψεων πλην ΝΑΤΟ. Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β4 Διεύθυνσης Διασκέψεων Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ανήκει ο χειρισμός αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες των θεμάτων που αφορούν τις Διασκέψεις Ευρωπαϊκής Ασφαλείας (ΔΑΣΕ) το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους λοιπούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ή Διασκέψεις
2.  
  Η Β4 Διεύθυνση περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: θέματα Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ). Τομέας Ασφάλεια και Συνεργασία, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και συντονισμός με τις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που καλύπτουν ειδικές πτυχές ΔΑΣΕ. ΙΙ Τμήμα: Θέματα Συμβουλίου της Ευρώπης και λοιπών Ευρωπαϊκών Διασκέψεων.
Άρθρο 16 "Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Β5 Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, ανήκουν:
 1. Ο συντονισμός των ενεργειών των συναρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών και των μη κρατικών οργανώσεων σε ότι αφορά τη διάθεση και την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας την οποία η Ελλάδα προσφέρει σε αναπτυσσόμενες Χώρες ή σε Χώρες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα
 2. Η μελέτη και διαχείριση κάθε θέματος αποζημιώσεως - επανορθώσεως
 3. Η παρακολούθηση θεμάτων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας
 4. Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Ταμείο Κοινωνικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης
 5. Η μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης των Ελλήνων του εξωτερικού
2.  
  Η Β5 Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας - Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η. αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Β5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:.
4.  
  Ι. Τμήμα: Εξωτερικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παροχής εξωτερικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας, που αναπτύσσουν τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες, Οργανισμοί και μη κρατικές οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση
 2. Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων διμερούς βοηθείας και γενικά αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και ειδικότερα η επισιτιστική βοήθεια την οποία προσφέρει η Ελλάδα στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοηθείας και άλλων συμβατικών υποχρεώσεών της προς Διεθνείς Οργανισμούς, η βοήθεια λόγω φυσικών καταστροφών, λιμών ή επιδημιών, η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εξειδικευμένα προγράμματα βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κ.λπ.
 3. Η παροχή βοήθειας προς αναπτυσσόμενες Χώρες από ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
 4. Η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία ή φορείς, όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 5. Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών αρχών αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και ειδικότερων μέτρων, όπως π.χ. η ενδεχόμενη επικέντρωση της ελληνικής εξωτερικής βοήθειας σε ορισμένες Χώρες προτεραιότητας, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθεμένων πόρων.
 6. Η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων με αντικείμενο την αναπτυξιακή συνεργασία και η υποστήριξη της ενισχύσεώς τους από αρμόδιους φορείς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Αποζημιώσεων και άλλων ειδικών θεμάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:
 1. (1) Η διαχείριση των κάθε φύσης απαιτήσεων, που έχουν σχέση με πολεμικές επανορθώσεις ή αποζημιώσεις.
 2. (2) Η μελέτη και η διαχείριση κάθε είδους απαίτησης αποζημιώσεων Ελλήνων υπηκόων, που προκύπτουν από τη λήψη διαφόρων μέτρων ξένων Κυβερνήσεων που θίγουν τα περουσιακά στοιχεία των Ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό (εθνικοποιήσεις, μεσεγγυήσεις).
 3. (3) Η μέριμνα για την κατανομή στους δικαιούχους των καταβαλλομένων από τις ξένες χώρες αποζημιώσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 4. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, θεμάτων που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελληνικής, φορτηγού και επιβατικού, Εμπορικής Ναυτιλίας, στις ξένες θάλασσες και ξένους λιμένες και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων από αλλοδαπές Αρχές, πλην περιπτώσεων ναυαγίων και επαναπατρισμού ναυαγών και γενικά θεμάτων που αφορούν τα πληρώματα των πλοίων, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Διοικητικών - Δικαστικών Υποθέσεων
 5. Η μέριμνα για την ενσωμάτωση στην περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και για τη διαχείριση των εθνικών και άλλων καταλειπομένων κληροδοτημάτων, δωρεών ή εισφορών από Έλληνες του εξωτερικού
 6. Η εκπροσώπηση της Ελλάδος στο Ταμείο Κοινωνικής Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, η προετοιμασία και η υποβολή στο ανωτέρω Ταμείο Ελληνικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης
 7. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης των Ελλήνων του εξωτερικού και η μέριμνα για την προστασία, μεταφορά στην Ελλάδα κ.λπ. των σχετικών δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Ειδικότερα η Γ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για: α. Την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα των ευρωπαϊκών θεμάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες με σκοπό την εκτίμηση της θέσης τους στη διεθνή κοινωνία και της σημασίας που έχουν για την Ελλάδα, για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας κρατικής πολιτικής καθώς και για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων.
 1. Την εκπροσώπηση της Χώρας σε όλες τις διαπραγματεύσεις, συνεννοήσεις και επαφές με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή εντός του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και τη χάραξη της ακολουθητέας τακτικής κατά τις συνεννοήσεις ή διαπραγματεύσεις ή επαφές αυτές
 2. Την εκπροσώπηση της Χώρας, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα εφαρμόζονται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε Συνόδους Υπουργικού Επιπέδου άλλων Υπουργείων ή ειδικότερες διαπραγματεύσεις ή συνεννοήσεις μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που χαράσσεται πάνω στα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις
 3. Τη διεξαγωγή συνεννοήσεων και διαπραγματεύσεων απ ευθείας με τις Κυβερνήσεις των Χωρών - Μελών σε θέματα συναφή με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 4. Τη χάραξη κατευθύνσεων και τους χειρισμούς σε θέματα τα οποία αφορούν την τήρηση και τροποποίηση των Συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους θεσμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις σχέσεις με τις Χώρες - Μέλη, για θέματα της αρμοδιότητας της
 5. Το χειρισμό, σε συνεννόηση με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για θέματα σχέσεων των Κοινοτήτων με τις Τρίτες Χώρες
 6. Τη συμμετοχή δια του αρμοδίου Υπουργού στο Συμβούλιο Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα υπαγόμενα σ αυτό όργανα καθώς και τη παρουσίαση των ελληνικών θέσεων πάνω στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου και των οργάνων του και η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 7. Την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων κάθε φύσης συμφωνιών και Συμβάσεων μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 18
1.  
  Η Γ Γενική Διεύθυνση Κοινοτικών Υποθέσεων περιλαμβάνει: α. Τη Γ1 Δ/νση Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Σχέσεων.
 1. Τη Γ2 Δ/νση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 2. Τη Γ3 Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και Νέων Κοινοτικών Πολιτικών
 3. Την Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 4. Το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των άλλων Υπηρεσιών καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 19 "Γ1 Διεύθυνση Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Σχέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ1 Διεύθυνσης Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Σχέσεων ανήκουν:
 1. Ο χειρισμός και η ρύθμιση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κάθε θέματος το οποίο σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ελλάδος στις δραστηριότητες που αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 2. Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες αφορούν κοινοτική δραστηριότητα σχετική με τις Συμβάσεις LΟΜΕ, τις σχέσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τις Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), τις Μεσογειακές (συμπεριλαμβανομένων Κύπρου και Τουρκίας), τις αναπτυγμένες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία), της Κεντρικής και της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας (ΑSΕΑΝ), του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και με μεμονωμένες Τρίτες Χώρες (Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Κίνα κ.λπ.).
 3. Η ενημέρωση άλλων Υπουργείων, Υπηρεσιών και Οργανισμών και άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, για κάθε θέμα παράλληλης αρμοδιότητας
 4. Η εισήγηση και η διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, της ακολουθητέας σε θέματα πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις των Κοινοτήτων καθώς και στη συνεργασία της με τα άλλα Κράτη - Μέλη
2.  
  Η ΓΙ Διεύθυνση Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Σχέσεων περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Σχέσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Χώρες ΕΖΕΣ, Η.Π.Α.^Καναδά, Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία. ΙΙ Τμήμα: Σχέσεις Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Μεσογειακές Χώρες περιλαμβανομένων Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας, Κύπρου, Χώρες Μ. Ανατολής, Αφρικής, Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, Ν. Α. Ασίας και με υπόλοιπες μεμονωμένες Χώρες, θέματα Ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας και επισιτιστικής βοήθειας προς Τρίτες Χώρες.
Άρθρο 20 "Γ2 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ανήκουν η παρακολούθηση, η χάραξη και ο χειρισμός και ο συντονισμός, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για θέματα και δραστηριότητες τα οποία αφορούν τη γενική πολιτική ενοποίησης των Κοινοτήτων και ειδικότερα τις ενδοκοινοτικές θεσμικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ2 Διεύθυνσης περιλαμβάνεται επίσης η παρακολούθηση:
 1. Των θεμάτων μακροοικονομικής, νομισματικής και φορολογικής πολιτικής καθώς και χρηματοδοτικής ολοκλήρωσης
 2. Του Κοινοτικού προϋπολογισμού και Διαρθρωτικών Ταμείων και διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Χρηματοδοτικών Σχέσεων
 3. Των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων, υγείας και ισότητας των δύο φύλων
3.  
  Η Γ2 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα:
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. ΙΙ Τμήμα: Οικονομικά, Φορολογικά, Νομισματικά θέματα. ΙΙΙ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Διαρθρωτικά Ταμεία και Πολιτικής.
Άρθρο 21 "Γ3 Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και Νέων Κοινοτικών Πολιτικών Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Γ3 Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας και Νέων Κοινοτικών Πολιτικών ανήκει, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η παρακολούθηση, ο χειρισμός και ο συντονισμός σε θέματα εσωτερικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
2.  
  Ειδικότερα η Γ3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
 1. Την Εσωτερική Αγορά και Προστασία του Καταναλωτή, β. Την Κοινή Αγροτική Πολιτική και Αλιεία, γ. Τις νέες Πολιτικές (Μεταφορές, Περιβάλλον, Έρευνα και Τεχνολογία, Ενέργεια, Βιομηχανία, Τουρισμός κ.λπ.).
3.  
  Η Γ3 Διεύθυνση περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Γ3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Εσωτερική Αγορά και Προστασία Καταναλωτή. ΙΙ Τμήμα: Κοινή Αγροτική Πολιτική και Αλιεία. ΙΙΙ Τμήμα: Νέες Πολιτικές.
Άρθρο 22 "Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΝΥΕΚ) είναι αρμόδια για:
 1. Την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή, γενικά, του Κοινοτικού Δικαίου στην Ελλάδα
 2. Τη γνωμοδότηση για θέματα Κοινοτικού Δικαίου
 3. Τη διαχείριση από νομική άποψη, για θέματα Κοινοτικού Δικαίου, τα οποία αφορούν διαδικασίες συνδιαλλαγής με τις αρμόδιες Κοινοτικές Υπηρεσίες
 4. Το χειρισμό των αναφυομένων νομικών διαφορών μεταξύ Ελλάδος και Κοινοτήτων στα αρμόδια Κοινοτικά όργανα για υποθέσεις Κοινοτικού Δικαίου (Διαδικασία άρθρων 169, 177 Συνθ.
 5. ΕΟΚ κ.λπ.).
 6. Τη συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την επεξεργασία προτάσεων, οδηγιών και κανονισμών που αναφέρονται σε Κοινοτικά νομικά θέματα
Άρθρο 23 "Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρμοδιότητες Το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αρμόδιο για:"
1.  
  Την παρακολούθηση των Συνόδων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2.  
  Την παρακολούθηση των θεμάτων ειδικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Πολιτική, θεσμικά, Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων κ.λπ.).
3.  
  Την παρακολούθηση ειδικότερων Επιτροπών, ΑD ΗΟC Επιτροπών και Διακομματικών Ομάδων (Ιntergrοup) όπως Εργασίες Κοινοβουλευτικών Αντιπροσωπειών ΕΟΚ - Τουρκίας, ΕΟΚ - Κύπρου, ΕΟΚ -Γιουγκοσλαβίας κ.λπ., Διακομματικών Ομάδων μειονοτικών γλωσσών, μεσογειακής πολιτικής κ.λ.π.
4.  
  Την παρακολούθηση προφορικών και γραπτών ερωτήσεων προς: α. Το Συμβούλιο Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 1. Τους Υπουργούς Εξωτερικών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας
 2. Την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
5.  
  Την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών με την ενίσχυση του έργου τους, προφορικά ή γραπτά ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ή τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, σε εθνικά θέματα ή θέματα ιδιαιτέρου ελληνικού ενδιαφέροντος, τα οποία συζητούνται στις επιτροπές και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου
6.  
  Την παρακολούθηση των Θεσμικών Θεμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως σχέσεις με τα εθνικά Κοινοβούλια κ.λπ.
7.  
  Την παρακολούθηση των εργασιών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 24
1.  
  Ειδικότερα, η Δ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για:
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των Μορφωτικών, των Εκκλησιαστικών, των Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων, καθώς και των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού που έχουν σχέση με τις ξένες Χώρες με σκοπό την εκτίμηση της θέσης της κάθε Χώρας στη διεθνή Κοινωνία και της σημασίας που έχει για την Ελλάδα για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας πολιτικής στις διακρατικές σχέσεις καθώς και για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων για την περιφρούρηση και εξασφάλιση των εθνικών και κρατικών συμφερόντων
 2. Τη μελέτη της γενικής κατάστασης εξέλιξης για τα θέματα της αρμοδιότητας της και την παρακολούθηση των εξελίξεων για τα θέματα αυτά στις ξένες Χώρες, των τάσεων και προτιμήσεων, των ενδεχομένων επιπτώσεων από τα ανωτέρω θέματα στην Ελλάδα και γενικότερα στην ελληνική πολιτική
 3. Την προπαρασκευή και διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων κάθε φύσης διμερών Συμφωνιών και Συμβάσεων, μεταξύ Ελλάδος και ξένων Χωρών, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της γενικά και ειδικότερα των Μορφωτικών, των Εκκλησιαστικών, των Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων, καθώς και των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού
2.  
  Επιπρόσθετα, είναι αρμόδια για:
 1. Την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και ξένων Χωρών
 2. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων της Ελλάδος με τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισμούς για τις Πολιτιστικές και Μορφωτικές Υποθέσεις
 3. Την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση κάθε θέματος και υποθέσεως που αναφέρεται στις εκτός της Χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες καθώς και τα ξένα Δόγματα στην Ελλάδα
 4. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων καθώς και τη μέριμνα της εφαρμογής τους για την καλλιέργεια και ανάπτυξη πνευματικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και των Αποδήμων Ελλήνων για τη σύσφιγξη των δεσμών τους με την Πατρίδα, διαφύλαξη της εθνικής συνειδήσεως και διατήρηση μεταξύ των Αποδήμων της Ελληνικής γλώσσης, των εθνικών παραδόσεων και της θρησκείας
 5. Τη συγκέντρωση στοιχείων, μελέτη και διατύπωση προτάσεων σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της Κυβερνητικής μεταναστευτικής πολιτικής
 6. Τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία και ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των επαναπατριζομένων Ελλήνων
Άρθρο 25
1.  
  Η Δ Γενική Διεύθυνση Μορφωτικών, Εκκλησιαστικών, Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων, καθώς και Απόδημου Ελληνισμού περιλαμβάνει:
 1. Τη Δ1 Δ/νση Μορφωτικών Υποθέσεων
 2. Τη Δ2 Δ/νση Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
 3. Τη Δ3 Δ/νση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων
 4. Τη Δ4 Δ/νση Απόδημου Ελληνισμού
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 26 "Δ1 Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Δ1 Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, για την γενική πολιτιστική προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό και την προβολή του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο διεθνές πεδίο
2.  
  Η αρμοδιότητα της Δ1 Διεύθυνσης της προηγουμένης παραγράφου αναλύεται στις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:
 1. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Συμφωνιών με τα ξένα Κράτη
 2. Τη διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Προγραμμάτων με τα ξένα Κράτη
 3. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Μορφωτικών Προγραμμάτων καθώς και την πραγματοποίηση πολιτιστικών ανταλλαγών εκτός Προγραμμάτων
 4. Τις υποτροφίες
 5. Τις σχέσεις της Ελλάδος με τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισμούς (UΝΕSCΟ κ.λπ.) για τα θέματα μορφωτικής υφής.
 6. Την παρακολούθηση σχέσεων της Ελλάδος με τις άλλες Χώρες στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας
3.  
  Η Δ1 Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
4.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
5.  
  Ι Τμήμα: Σύναψης Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μελέτη, επεξεργασία, διαπραγμάτευση και υπογραφή Μορφωτικών Συμφωνιών και Μορφωτικών Προγραμμάτων
 2. Η χάραξη της τηρητέας πολιτικής όσον αφορά τη σύναψη πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων με τους επιτευκτέους σκοπούς
6.  
  ΙΙ Τμήμα: Εκτέλεσης Μορφωτικών Προγραμμάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Μορφωτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 2. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στη σύμπραξη της Χώρας σε διεθνές επίπεδο για τη σύγκληση Διεθνών Συνεδρίων ή οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων στην Ελλάδα
 3. Η υποβοήθηση των εκτελεστικών φορεών της Διοίκησης, για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων και σκοπών που καθορίζονται από τις συναφθείσες Μορφωτικές Συμφωνίες και Προγράμματα
 4. Η σύνταξη των προγραμμάτων υποτροφιών που χορηγούνται στους αλλοδαπούς και στους απόδημους καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 5. Η συνεργασία με τις ξένες Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς για την επιλογή Ελλήνων σπουδαστών και αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους οποίους χορηγούνται υποτροφίες από τις Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς τους
7.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Πολιτιστικών Σχέσεων εκτός Μορφωτικών Προγραμμάτων και Ελληνικών Εδρών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ενίσχυση και πραγματοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και γενικά κάθε φύσης ανταλλαγών και εκδηλώσεων, εκτός Μορφωτικών Προγραμμάτων, για την πολιτιστική προβολή της Ελλάδας
 2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ελληνικών Πνευματικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού και ειδικότερα των Ελληνικών Εδρών, περιλαμβανομένων των εδρών νεοελληνικών σπουδών
 3. Η παρακολούθηση και ενίσχυση των σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού
 4. Η χορήγηση υποτροφιών σε ομογενείς του εξωτερικού και αλλοδαπούς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 5. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, της εφαρμογής των ανταλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων Χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας
8.  
  ΙV Τμήμα: Διεθνών Μορφωτικών Οργανισμών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η παρακολούθηση των μορφωτικών σχέσεων και δραστηριοτήτων της Ελλάδος με τους Διεθνείς Μορφωτικούς Οργανισμούς (UΝΕSCΟ κ.λπ.).
 2. Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, της εφαρμογής των ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και άλλων Χωρών στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Άρθρο 27 "Δ2 Διεύθυνση Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Δ2 Διεύθυνση Εκκλησιών είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Θρησκευτικές Αρχές, για την παρακολούθηση, μελέτη και εισήγηση για την επίλυση όλων των θεμάτων και υποθέσεων που αναφέρονται στις εκτός της Χώρας Ορθοδόξους και άλλες Χριστιανικές και μη Εκκλησίες, στις εκτός της Χώρας Ορθοδόξους θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα, τον Απόδημο Κλήρο και τη Διοίκηση του Αγίου Όρους
2.  
  Η Δ2 Διεύθυνση Εκκλησιών περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Πατριαρχεία - Αυτοκέφαλοι Εκκλησίες. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η τήρηση των σχέσεων και της επικοινωνίας της Ελλάδος με τον Οικουμενικό Θρόνο, τα λοιπά Πρεσβυγενή και άλλα Πατριαρχεία, τις ανά τον κόσμο Αυτοκέφαλες Ορθοδόξους Εκκλησίες, τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες γενικά, καθώς και η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανακύπτει από την επικοινωνία αυτή
 2. Η παρακολούθηση των σχέσεων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών
 3. Η παρακολούθηση των σχέσεων της Ορθοδοξίας με τις άλλες Χριστιανικές Εκκλησίες, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τα ξένα Δόγματα και τις αλλόδοξες Εκκλησίες και Θρησκευτικές Οργανώσεις γενικά
 4. Η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής στα Ορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή του Όρους Σινά, για την επίλυση των υποθέσεων τους
 5. Η παρακολούθηση των ζητημάτων και υποθέσεων που αναφέρονται ιδιαίτερα στις σχέσεις του Οικονομικού Πατριαρχείου με τις υπαγόμενες σ αυτό Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, της Ημιαυτονόμου Εκκλησίας της Κρήτης καθώς και της Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Ιερές Μονές και Ιδρύματα στην Ελλάδα
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Αγιον Όρος - Ξένα Δόγματα και Θρησκεύματα στην Ελλάδα. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται στην άσκηση κρατικής εποπτείας επί της Διοίκησης του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Καταστατικό Χάρτη της Ιεράς Χερσονήσου
 2. Η παρακολούθηση υποθέσεων οι οποίες αφορούν τα θέματα των ετεροδόξων Εκκλησιών αλλοδαπών Θρησκευμάτων και ξένων Εκκλησιαστικών Εκπαιδευτηρίων, Ιδρυμάτων και Σωματείων στην Ελλάδα
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Εκκλησιαστικά Ζητήματα Αποδήμων, Ορθόδοξοι θεολογικές Σχολές και Εκκλησιαστικά Κέντρα. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η προστασία των εκκλησιαστικών ζητημάτων των Ελλήνων στο εξωτερικό και η λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου για την ανάπτυξη μεταξύ των Αποδήμων των δεσμών της Ορθοδοξίας, ως εθνικού και πνευματικού παράγοντος
 2. Η παροχή βοηθείας στους Έλληνες κληρικούς και λαϊκούς για τη σπουδή της Ορθοδόξου θεολογίας στις Πανεπιστημιακές ή Εκκλησιαστικές Σχολές για κάθε αρωγή για την ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήματος μεταξύ των Αποδήμων
 3. Η διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητος του Αποδήμου Κλήρου καθώς και των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών, Εκκλησιαστικών Κέντρων και Σχολών, Ιδρυμάτων και Σωματείων που βρίσκονται στο εξωτερικό
 4. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εκκλησίας και των Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών στο εξωτερικό και μεταξύ των τελευταίων και των Ανωτάτων Θεολογικών Σχολών στην Ελλάδα
Άρθρο 28 "Δ3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
 1. Η Δ3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ανακύπτουσες, στο εξωτερικό, διοικητικές διαφορές ή δικαστικές υποθέσεις οι οποίες ενδιαφέρουν το Ελληνικό Κράτος ή Έλληνες υπηκόους
 2. Ειδικότερα η Δ3 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικής κατάστασης των Ελλήνων στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, για τα θέματα δημόσιας τάξης, ναρκωτικών, εφαρμογή των διατάξεων οι οποίες απορρέουν από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς
2.  
  Η Δ3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Διοικητικών Υποθέσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο ανάγεται:.
 1. Στην προσωπική κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό και γενικά στην προστασία τους
 2. Στην κτήση της ιθαγένειας ξένου Κράτους από τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και την εξέταση αιτημάτων αλλοδαπών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
 3. Στην έκδοση, ανανέωση και επέκταση διαβατηρίων Ελλήνων υπηκόων, που διαμένουν στο εξωτερικό από τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδος σε διάφορες Χώρες
 4. Στην παροχή θεωρήσεως εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα
 5. Στη στρατολογία των Ελλήνων του Εξωτερικού και των αλλοδαπών Ελληνικής καταγωγής στην Ελλάδα
 6. Στην τακτοποίηση των υποθέσεων των Ελλήνων οι οποίοι ζούν στο εξωτερικό και των αλλοδαπών στην Ελλάδα (γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμοι, θάνατοι, εγγραφές σε Δημοτολόγια, Προξενικά Μητρώα κ.λπ.).
 7. Στην αναζήτηση εξαφανισθένων προσώπων και απολεσθέντων αντικειμένων στο εξωτερικό
 8. Στην παλινόστηση Ελλήνωνκαθώς και στον επαναπατρισμό ναυτικών, φαυλοβίων, λιποτακτών, δραπετών και ψυχοπαθών σε συνεργασία με τη ΣΤ1 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Στα ναυάγια ελληνικών πλοίων και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυαγών σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο
 10. Στην απέλαση αλλοδαπών από την Ελλάδα και Ελλήνων από το εξωτερικό
 11. Στα θέματα των ξένων πολιτικών φυγάδων, των αιτημάτων ασύλου και της εφαρμογής των σχετικών Διεθνών Συνθηκών
 12. Στα θέματα ΠΣΕΑ σε συνεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Δικαστικών Υποθέσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η ρύθμιση των ζητημάτων τα οποία αναφέρονται:.
 1. Στην κληρονομιά των Ελλήνων που ζούν στο εξωτερικό, στην κληρονομιά των αλλοδαπών που ζούν στην Ελλάδα καθώς και στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων Ελλήνων υπηκόων σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό
 2. Στη φορολογία Ελλήνων του εξωτερικού και ξένων στην Ελλάδα
 3. Στην επίδοση στο εξωτερικό αστικών και ποινικών δικογράφων, καθώς και στην προώθηση τους μέσω της διπλωματικής οδού των διαβιβαζομένων αλλοδαπών δικογράφων
 4. Στις πάσης φύσης δικαστικής υποθέσεις του Κράτους στο εξωτερικό καθώς και εκείνων των ιδιωτών
 5. Στην έκδοση εγκληματιών, Ελλήνων από την αλλοδαπή και αλλοδαπών από την Ελλάδα
 6. Στην εφαρμογή των Συμβάσεων για έκδοση, αμοιβαία δικαστική αντίληψη και αρωγή
 7. Στη δίωξη αλλοδαπών για λαθρεμπόριο στην Ελλάδα
 8. Στην ετεροδικία των αλλοδαπών στην Ελλάδα
 9. Στην υιοθεσία και αναγνώριση εξωγάμων τέκνων, ι. Στα δικαστικά θέματα γενικά.
 10. Στις κληρονομιές των Ελλήνων οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, στις κληρονομιές των αλλοδαπών, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα καθώς και στην άσκηση κληρονομικών δικαιωμάτων Ελλήνων υπηκόων σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ευρίσκονται στο εξωτερικό
 11. Στην αναζήτηση και ανεύρεση στην Ελλάδα ευρισκομένων ημεδαπών δικαιούχων κληρονομιών από το εξωτερικό
 12. Στην αναζήτηση και εντοπισμό των οφειλετών του Δημοσίου από φόρους κάθε φύσης κ.λπ., οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Διμερών Προξενικών Σχέσεων και Συμφωνιών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει ο χειρισμός και η ρύθμιση των θεμάτων τα οποία ανάγονται στην προπαρασκευή, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Σύνταγμα και τους ισχύοντες Νόμους, ερμηνεία και εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμβάσεων, συμφωνιών και γενικά διεθνών πράξεων της αρμοδιότητας της Δ3 Διεύθυνσης για: α. Τις προξενικές συμβάσεις.
 1. Τις συμφωνίες για τις θεωρήσεις διαβατηρίων και ναυτικών φυλλαδίων
 2. Τις συμφωνίες για τη διαμονή, εγκατάσταση, εργασία και διακίνηση Ελλήνων στο εξωτερικό και αλλοδαπών στην Ελλάδα
7.  
  ΙV Τμήμα: Διεθνών Προξενικών Συμβάσεων και Συνεργασίας με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει η ρύθμιση θεμάτων τα οποία ανάγονται:.
 1. Στην παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή της Προξενικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος
 2. Στην παρακολούθηση, μελέτη και χειρισμό θεμάτων Μεταναστεύσεως,.
 3. Δημόσιας Τάξης, Ναρκωτικών, Αεύκανσης Χρημάτων Λαθρεμπορίας και Εγκληματικότητος γενικά.
 4. Στην παρακολούθηση και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών σχετικών με το πολιτικό άσυλο, την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, ιδεών και πραγμάτων, τη δικαστική αρωγή και τα προξενικά θέματα γενικά
Άρθρο 29 "Δ4 Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Δ4 Διεύθυνσης Αποδήμου Ελληνισμού ανήκουν:
 1. Η υποβοήθηση της κοινοτικής και διακοινοτικής οργάνωσης των Ελλήνων του εξωτερικού, η επικοινωνία του κράτους μαζί τος και η παροχή κάθε δυνατής βοηθείας προς αυτούς για το σκοπό της διατήρησης των εθνικών παραδόσεων και των δεσμών τους γενικά με την Ελλάδα
 2. Σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η συγκέντρωση στοιχείων, εκπόνηση μελετών και διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση της Κυβερνητικής πολιτικής για θέματα Μετανάστευσης και Παλινόστησης
 3. Σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, η μέριμνα για την παροχή συνδρομής στους επαναπατριζόμενους Απόδημους Έλληνες
2.  
  Η Δ4 Διεύθυνση περιλαμβάνει πέντε (5) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Δ4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Σχέσεις με τους Έλληνες του εξωτερικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η επικοινωνία του Κράτους με τις Ελληνικές Κοινότητες και με τις Οργανώσεις (Σωματεία, Ιδρύματα, Συλλόγους κ.λπ.) των Ελλήνων του εξωτερικού.
 2. Η ενθάρρυνση και ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Ελληνικών Κοινοτήτων και Οργανώσεων του εξωτερικού
 3. Η μέριμνα για τη διατήρηση στους Έλληνες του εξωτερικού της ελληνικής γλώσσας, των εθνικών παραδόσεων και γενικά των δεσμών τους με την Ελλάδα
 4. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των πνευματικών σχέσεων, οι οποίες συνδέουν τον απόδημο Ελληνισμό με την Ελλάδα, με την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της συμβολής των Ελλήνων του εξωτερικού στη σύγχρονη ελληνική πνευματική δημιουργία (Λογοτεχνία, Μουσική, Θέατρο, Εικαστικές Τέχνες)
 5. Η οργάνωση ελληνικών πολιτιστικών και μορφωτικών προγραμμάτων, η δημιουργία ελληνικών βιβλιοθηκών και η ίδρυση κέντρων ελληνικής πνευματικής δραστηριότητος για τους Έλληνες του εξωτερικού
 6. Η προστασία των Ελληνικών Πνευματικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού σε συνεργασία με την Δ1 Δ/νση Μορφωτικών Υποθέσεων
 7. Η εισήγηση για την απονομή ηθικών αμοιβών στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι τιμούν το ελληνικό όνομα ή προσφέρουν υπηρεσίες στο Έθνος
 8. Η οργάνωση της φιλοξενίας Ελληνοπαίδων του εξωτερικού στην Ελλάδα
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, ανήκουν:.
 1. Η μέριμνα για τη σύσταση για τη διατήρηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, εκτός των Εκκλησιαστικών
 2. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω Ιδρυμάτων, τον εφοδιασμό τους με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τη στελέχωση τους με το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Τύπου και Ενημέρωσης Κοινού. Στην αρμοδιότητα το Τμήματος, σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, ανήκουν:.
 1. Η μέριμνα για την παροχή στον Τύπο του Ελληνισμού του εξωτερικού της συνδρομής που είναι εκάστοτε αναγκαία για τη διατήρηση και τη βελτίωση του
 2. Η μέριμνα για τη διατήρηση και βελτίωση της λειτουργίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων του Ελληνισμού του εξωτερικού
 3. Η μέριμνα για την ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού, για τα ελληνικά πράγματα και για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ελλάδα
 4. Η μέριμνα για την ενημέρωση του ελληνικού κοινού για τη ζωή και τις δραστηριότητες του Ελληνισμού του εξωτερικού
7.  
  ΙV Τμήμα: Μετανάστευσης, Πρόνοιας και Παλινόστησης. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκουν:.
 1. Η σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς, συγκέντρωση στοιχείων, εκπόνηση μελετών και διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέματα μετανάστευσης, πρόνοιας για τους Έλληνες του εξωτερικού και παλινόστησης
 2. Η επικοινωνία του Κράτους με διεθνείς οργανισμούς, Διακυβερνητικές Επιτροπές και Ιδρύματα, όταν απαιτείται για το χειρισμό θεμάτων μετανάστευσης και παλινόστησης
 3. Η επικοινωνία του Κράτους με Κυβερνήσεις άλλων Χωρών και τους διπλωματικούς εκπροσώπους τους στην Ελλάδα, όταν απαιτεί τούτο ο χειρισμός θεμάτων μετανάστευσης και παλινόστησης
 4. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και της πολιτικής των άλλων Χωρών για θέματα που αφορούν τη μετανάστευση
 5. Η μελέτη των όρων των διεθνών και διμερών συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει η Ελλάδα για θέματα μετανάστευσης
 6. Σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς. (1) μέριμνα, για την εξασφάλιση των καλλιτέρων δυνατών συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων στο εξωτερικό Ελλήνων. (2) μέριμνα, για την παροχή των δυνατών διευκολύνσεων στους παλιννοστούντες αποδήμους Έλληνες και ιδιαίτερα στους επαναπατριζόμενους λόγω εκτάκτων περιστάσεων.
 7. Η μέριμνα, για τους Έλληνες νέους, οι οποίοι σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και η εισήγηση μέτρων προς τον σκοπό της βελτίωσης της προόδου τους
 8. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των Ελλήνων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών του εξωτερικού για θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους και με τα εκπαιδευτικά ερευνητικά και πνευματικά ιδρύματα και οργανώσεις της Ελλάδος
 9. Η μέριμνα για τη διευκόλυνση της παλινόστησης αποδήμων Ελλήνων επιστημόνων και ειδικών, οι υπηρεσίες των οποίων κρίνονται εκάστοτε χρήσιμοι για την ανάπτυξη της Χώρας
8.  
  V Τμήμα: Αρχείο Ελληνισμού του εξωτερικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μελέτη της ιστορίας της Ελληνικής διασποράς, η παρακολούθηση της σχετικής βιβλιογραφίας και η μέριμνα για την εκπόνηση εκδόσεων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τον Απόδημο Ελληνισμό
 2. Η κατάρτιση μητρώου των Ελλήνων επιστημόνων, λογίων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και άλλων, οι οποίοι σταδιοδρομούν στο εξωτερικό
 3. Η κατάρτιση μητρώου των κοινοτήτων, συλλόγων και οργανώσεων γενικά του Ελληνισμού του εξωτερικού
 4. Η παρακολούθηση της πνευματικής και επιστημονικής δημιουργίας των Ελλήνων του εξωτερικού και η καταγραφή της σε δελτία που εκδίδονται κάθε χρόνο
9.  
  VΙ Τμήμα: Οικονομικής συνεργασίας με τους Απόδημους Έλληνες. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματικής επίδοσης των αποδήμων Ελλήνων και η τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους καθώς και η επαφή τους με τους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας με σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση τους για τις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα ή στον τόπο της εγκατάστασης τους* για την προώθηση κάθε είδους μορφής οικονομικής συνεργασίας, είτε με την εισαγωγή και τοποθέτηση κεφαλαίων στις παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, είτε για την ανάπτυξη αντιστοίχου οικονομικής δραστηριότητας στο εξωτερικό με κεφάλαια Ελλήνων επενδυτών
 2. Η αποκατάσταση επαφής μεταξύ των αποδήμων και ελληνικών οργανισμών ή άλλων ενδιαφερομένων παραγόντων για την προώθηση, με αμοιβαία ωφέλεια, των δυνατοτήτων εξαγωγικού εμπορίου
 3. Η εξασφάλιση στους απόδημους μελετών και διευκολύνσεων γενικά για τις επιδιώξεις τους εκτέλεσης έργων στην Ελλάδα
 4. Η παρακολούθηση με τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης των Αποδήμων Ελλήνων και η μέριμνα για την προστασία, μεταφορά στην Ελλάδα κ.λπ. και σχετικών δικαιωμάτων των.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Άρθρο 30
1.  
  Ειδικότερα, η Ε Γενική Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για:
 1. Τη μελέτη και εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων, για τον έγκαιρο προσδιορισμό, κατά κατηγορίες, των αναγκών του Υπουργείου σε προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις για την πλήρη στελέχωση και εφοδιασμό των διαφόρων Υπηρεσιών του
 2. Το χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού όπως π.χ. όσων ανάγονται στο διορισμό ή στην πρόσληψη, στη γενική υπηρεσιακή εξέλιξη, στην τοποθέτηση και στη διακίνηση του, στην κλήση στο Κέντρο για την εκτέλεση υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και των άλλων υπαλλήλων τους.
 3. Τη μελέτη σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις και διατυπώσεις προτάσεων για τη συγκρότηση νέων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή την κατάργηση υφισταμένων
 4. Τη διασφάλιση της επικοινωνίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του
 5. Τη σύνταξη μελετών και υποβολή εισηγήσεων για την οργάνωση, λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 31 "β. Την Ε2 Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών. γ. Την Ε3 Δ/νση Εκπαίδευσης. δ. Την Ε4 Δ/νση Πληροφορικής. ε. Την Ε5 Δ/νση Τηλεπικοινωνιών και Διεκπεραίωσης. στ. Την Ε6 Δ/νση Ιστορικού Αρχείου και Ερευνών. ζ. Το Γραφείο Μεταφράσεων."
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 32 "Ε1 Διεύθυνση Προσωπικού Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε1 Διεύθυνση Προσωπικού περιλαμβάνει πέντε (5) Τμήματα και το Γραφείο Μεταφράσεων
2.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
3.  
  Ι Τμήμα: Μονίμου Προσωπικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στο διορισμό, πρόσληψη, μονιμοποίηση υπαλλήλων και γενικά στην υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάσταση του
 2. Ο προγραμματισμός των τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του ανωτέρω προσωπικού, η πραγματοποίηση τους και η κατανομή οργανικών θέσεων
 3. Ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών απουσίας και η μέριμνα για την έγκριση των κάθε είδους αδειών απουσίας του μονίμου προσωπικού
 4. Η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μόνιμο προσωπικό, ε. θέματα υπερωριών.
 5. Ο έλεγχος όλου του προσλαμβανομένου μονίμου προσωπικού κάθε κατηγορίας και κλάδου
 6. Η συγκρότηση και σύγκληση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
4.  
  ΙΙ Τμήμα: Μη μονίμου προσωπικού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στο διορισμό ή πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση και μετακλητών, στην εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη και κατάσταση τους γενικά, καθώς και στις συμβάσεις ανάθεσης έργων με μίσθωση σε τρίτους
 2. Η μέριμνα για την έγκριση κάθε είδους αδειών απουσίας του μη μονίμου προσωπικού
 3. Η τήρηση διαδικασίας εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και της επιβολής πειθαρχικών ποινών για το μη μόνιμο προσωπικό
 4. Η τήρηση διαδικασιών έγκρισης από άλλους φορείς θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης
5.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Μελετών και Αρχείου. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η σύνταξη μελετών για θέματα που απασχολούν την Ε1 Διεύθυνση
 2. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 3. Η ευθύνη σύνταξης, τήρησης και συνεχούς και πλήρους ενημέρωσης του Μητρώου ατομικών φακέλλων, πινάκων, επετηρίδων όλων των υπαλλήλων, βοηθητικού προσωπικού, Ιδιαιτέρων Γραμματέων, Μεταφραστών, φυλάκων - θυρωρών και οδηγών Εξωτερικής Υπηρεσίας
 4. Η διεξαγωγή αλληλογραφίας με τις Δικαστικές Αρχές γενικά
 5. Η χορήγηση κάθε φύσης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που αφορούν στο προσωπικό ή στις Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών
 6. Η τήρηση διαδικασίας, απαλλαγής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους
 7. Η τήρηση διαδικασίας συνταξιοδότησης και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
 8. Η τήρηση των διαδικασιών της αναγνώρισης προϋποηρεσίας και μισθολογικής προσαύξησης
 9. Η τήρηση διαδικασίας παροχής αδειών γάμου και αλλαγής επωνύμου
6.  
  Γν Τμήμα: Διοικητικής Μέριμνας. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η έκδοση και ανανέωση των ελληνικών διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, τήρηση μητρώου των ανωτέρω διαβατηρίων τα οποία εκδόθηκαν και η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με τα ανωτέρω θέματα
 2. Η μέριμνα για κάθε θέμα το οποίο ανάγεται στην κατανομή των χώρων και των κινητών αντικειμένων τα οποία διατίθενται για τον εξοπλισμό τους
 3. Η ασφάλεια κτιρίων, υλικού και εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
 4. Η έγκαιρος προετοιμασία των αιθουσών συσκέψεων και συνεδριάσεων και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους. 7. V Τμήμα:
 5. Διαβατηρίων - Αμίσθων Προξενείων.
 6. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 7. Η υποβολή προτάσεων για απονομή παρασήμων στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 33 "Γραφείο Μεταφράσεων Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Μεταφράσεων ανήκουν: α. Η επίσημη μετάφραση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων από την Ελληνική στις ξένες γλώσσες και αντιστρόφως ως και η επικύρωση αυτών. β. Η επικύρωση των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις Ελληνικές Αρχές και τις ξένες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και η επικύρωση των εγγράφων των εις την αλλοδαπή Ελληνικών Αρχών. γ. Η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων εφόσον υπογράφουν ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Γραφείου Μεταφράσεων.
Άρθρο 34 "Ε2 Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε2 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διοικητική οργάνωση και την απλούστευση διαδικασιών και παραγωγικότητα
2.  
  Η Ε2 Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε2 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Διοικητικής Οργάνωσης
 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου
 2. Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία στις Αρχές Εξωτερικού και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
 3. Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις, σε σχέση με το αντικείμενο των νομικών προσώπων
 4. Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων σε θέσεις προσωπικού και την κατανομή τους σε κλάδους βαθμούς ή ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης
 5. Η ίδρυση και κατάργηση Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 6. Ο νομοθετικός συντονισμός καθώς και η σύνταξη και προώθηση των απαιτουμένων νομοθετικών κειμένων
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, α. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικκών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 1. Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κατ αντικείμενο, των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση να υποβάλουν οι συναλλασόμενοι με τη Διοίκηση πολίτες
 2. Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και απλοποίηση τους καθώς και η σχεδίαση των απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων για τις συναλλαγές των πολιτών με τις Υπηρεσίες
 3. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφοροτέρων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών
 4. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κατ αντικείμενο συγχρόνων τεχνικών μεθόδων (μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους - ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 5. Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 6. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της μηχανοργάνωσης - εκτός από το υλικό αυτόματης επεξεργασίας στοιχείων - η έρευνα της αγοράς, η τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες των μηχανημάτων γραφείου και η εισήγηση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανικού εξοπλισμού
 7. Η μέριμνα για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Άρθρο 35 "Ε3 Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε3 Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και τη διαρκή συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
2.  
  ΗΕ3 Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει δύο (2) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε3 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Εισαγωγικής Εκπαίδευσης. Είναι αρμόδιο για την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, τόσο πριν την ανάληψη υπηρεσίας, ή εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Επιμόρφωσης. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Στα προγράμματα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
 3. Η οργάνωση και, εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου ή η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα που οργανώνονται κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους
 4. Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία, για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, οι οποίες είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας
 5. Η μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών η οποία είναι συναφής με το αντικείμενο του Υπουργείου
 6. Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκτελεί το Υπουργείο, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 36 "Ε4 Διεύθυνση Πληροφορικής Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η Ε4 Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών, για την υποστήριξη συστημάτων, για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του εξοπλισμού καθώς και για την εισαγωγή στοιχείων
2.  
  Η Ε4 Διεύθυνση Πληροφορικής περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε4 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Ανάπτυξης και Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών που έχουν σχέση με τις πολιτικές αρμοδιότητες του Υπουργείου, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Αρχών Εξωτερικού
 2. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών των Υπηρεσιών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου, Εσωτερικού και Εξωτερικού
 3. Η μελέτη και η ανάπτυξη των διοικητικής φύσης μηχανογραφικών εφαρμογών του Υπουργείου
 4. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών που έχουν σχέση με τις διαβιβάσεις και τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου
 5. Η μελέτη και η ανάπτυξη των μηχανογραφικών εφαρμογών των λοιπών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Υποστήριξης Συστημάτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η πλήρης αξιοποίηση της λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού (sοftware hardware) του Υπουργείου
 2. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα μηχανογράφησης (λογισμικό και χρήση συστημάτων)
 3. Η ανάπτυξη του λογισμικού υλικού για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής
 4. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο Υπουργείο
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού. Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία, την πλήρη εκμετάλλευση, τη συντήρηση και την ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Υπουργείου.
7.  
  ΙV Τμήμα: Εισαγωγής στοιχείων. Είναι αρμόδιο για την εισαγωγή, τον έλεγχο και την ενημέρωση των μηχανογραφικών στοιχείων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.
Άρθρο 37 "Ε4 Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Διεκπεραιώσεως Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Ε5 Διεύθυνσης ανήκουν:
 1. Η διακίνηση των εισερχομένων και εξερχόμενων τηλεγραφημάτων ανεξάρτητα από βαθμό ασφάλειας, όλες τις ώρες εικοσιτετραώρου
 2. Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των διαβαθμισμένων τηλεγραφημάτων που διαβιβάζονται με τα συνήθη μέσα επικοινωνιών
 3. Η διαβίβαση και λήψη τηλεγραφημάτων μέσω των τηλετύπων
 4. Η διεξαγωγή των επικοινωνιών γενικά της Κεντρικής Υπηρεσίας με την Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου, καθώς και των Αρχών μέσα στην Ελλάδα
 5. Η διακίνηση της λοιπής εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας, εκτός από τα τηλεγραφήματα. στ.
 6. Η άσκηση τεχνικής επίβλεψης για τη λειτουργία των Γραμματειών των Διευθύνσεων και η εισήγηση αρμοδίως για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση της καλύτερης εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Γραμματειών αυτών καθώς και του Τμήματος Παραλαβής - Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας.
 7. Η μέριμνα για τη λειτουργία των διπλωματικών ταχυδρομείων και τη διακίνηση των διπλωματικών ταχυδρόμων
 8. Η παραλαβή και φύλαξη αξιών καθώς και ηαποστολή και η παράδοση τους στους δικαιούχους
2.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της Ε5 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως: Ι Τμήμα: Κρυπτογραφική Υπηρεσία. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η διακίνηση της λοιπής εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, εκτός από τα τηλεγραφήματα
 2. Η άσκηση τεχνικής επίβλεψης για τη λειτουργία των Γραμματειών των Διευθύνσεων και η εισήγηση αρμοδίως για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση της καλύτερης εύρυθμης και αποδοτικότερης λειτουργίας των Γραμματειών αυτών καθώς και του Τμήματος Παραλαβής - Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας
 3. ΙΙ Τμήμα:
 4. Διαβιβάσεων - Τηλεπικοινωνιών.
 5. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 6. Η μέριμνα για τη λειτουργία των διπλωματικών ταχυδρομείων και την διακίνηση των διπλωματικών ταχυδρόμων
 7. Η μελέτη και η εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στις επικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών
 8. Η μελέτη και η ανάπτυξη εφαρμογών για τις διαβιβάσεις και τις τηλεπικοινωνίες του Υπουργείου Εξωτερικών.
 9. ΙΙΙ Τμήμα:
 10. Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
 11. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
Άρθρο 38 "Διεύθυνση Ιστορικού Αρχείου και Ερευνών Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ιστορικού Αρχείου και Ερευνών περιλαμβάνεται η οργάνωση του Αρχείου και ο εξοπλισμός του με το κατάλληλο τεχνικό υλικό. Ειδικότερα:α. Η ταξινόμηση, καταλογογράφηση και τήρηση του Υπηρεσιακού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. β) Η ταξινόμηση, καταλογογράφηση και τήρηση του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. γ) Η ταξινόμηση, καταλογογράφηση και τήρηση της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Εξωτερικών. δ) Η μικροφωτογράφιση του ιστορικού αλλά καταλογογραφημένου υλικού και η διατήρηση των μικροταινιών. ε) Η σύνταξη και δημοσίευση της ιστορικής επετηρίδας του Υπουργείου Εξωτερικών από την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους. στ) Η εισήγηση αρμοδίως για την παροχή αδειών στους ιδιώτες για έρευνα στο Αιγαίο. ζ) Η συνεργασία για διπλωματικά αρχειακά θέματα με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 39
1.  
  Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για:
 1. Τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ αυτήν και τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και την παρακολούθηση της πορείας των πιστώσεων του
 2. Τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όλων των δαπανών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας και την προώθηση τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου
 3. Την προμήθεια και διαχείριση των αναγκαιούντων μηχανημάτων, υλικών και άλλων εφοδίων
 4. Τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
 5. Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της αρμοδιότητας της στα άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη χάραξη της γενικής πολιτικής τους και την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων εκάστοτε προβλημάτων και υποθέσεων τους
2.  
  Επίσης, είναι αρμόδια και προβαίνει στην:
 1. Παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του έργου των Πρεσβευτικών Αρχών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών για τα θέματα της αρμοδιότητας της
 2. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για τα θέματα της αρμοδιότητας της
 3. Μελέτη και σύνταξη σχεδίων για τα οικονομικά και τεχνικά θέματα του Υπουργείου
Άρθρο 40
1.  
  Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:
 1. Την ΣΤ1 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης
 2. Την ΣΤ2 Διεύθυνση Προμηθειών και λειτουργικών δαπανών, και
 3. Την ΣΤ3 Τεχνική Διεύθυνση
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 41 "ΣΤ1 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης Αρμοδιότητες - Διάρθρωση"
1.  
  Η ΣΤ1 Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης είναι αρμόδια όπως:
 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και παρακολουθεί την εκτέλεση του
 2. Εισηγείται αρμοδίως την έγκριση σε βάρος του ετήσιου προϋπολογισμού των δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία οι υπόλογοι και δικαιούχοι υποβάλλουν σύμφωνα με το νόμο, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητας τους και την αναγνώριση τους σύμφωνα με το νόμο, τα προωθεί στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων που λειτουργεί στο Υπουργείο Εξωτερικών
 3. Εγκρίνει τις δαπάνες μετακινήσεως και παρακολουθεί τη διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής
2.  
  Η ΣΤ1 Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα
3.  
  Η αρμοδιότητα κατά Τμήμα της ΣΤ1 Διεύθυνσης κατανέμεται ως ακολούθως:
4.  
  Ι Τμήμα: Προϋπολογισμού. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν όλα τα θέματα που αναφέρονται στη σύνταξη και εφαρμογή του προϋπολογισμού του Υπουργείου. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του υπάγονται:.
 1. Η σύνταξη του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση και επιμέλεια της εκτελέσεώς του
 2. Οι μεταβολές, όσον αφορά την κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού, κατά την πορεία εκτέλεσης του και η αναγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων
 3. Η σύσταση ή κατάργηση καθώς και η παρακολούθηση των πάγιων προκαταβολών των Διπλωματικών Αρχών
 4. Η συμπλήρωση και διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο των ετησίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, τις οποίες υποβάλλουν οι Προξενικές Αρχές για τις δαπάνες που αναλήφθηκαν από τις εισπράξεις τους
 5. Η συγκέντρωση, μελέτη και εκμετάλλευση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών για την ορθολογιστικότερη οργάνωση των εξόδων
 6. Η ευθύνη για τη μηχανογράφηση των αντικειμένων της Διευθύνσεως
5.  
  ΙΙ Τμήμα: Μισθολογίου. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Η μισθοδοσία και άλλες συναφείς παροχές του προσωπικού της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας
 2. Η παρακολούθηση των μεταβολών κάθε φύσης του προσωπικού της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στις αντίστοιχες μισθολογικές μεταβολές
 3. Οι δοσοληψίες με τα Ασφαλιστικά και Επικουρικά Ταμεία, καταλογισμοί και απαιτήσεις του Δημοσίου
 4. Κάθε φύσεως βεβαιώσεις αποδοχών και άλλων παροχών
6.  
  ΙΙΙ Τμήμα: Μεταθέσεων - Υπηρεσιακών Μετακινήσεων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκουν:.
 1. Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις, δηλαδή: