Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν Διάταγμα, λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση του κανονισμού 2088/1985/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23.7.1985 «για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα» και τον κανονισμό 2052/1988/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24.7.1988 «για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητα τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεων τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων», που δημοσιεύτηκαν στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 27.7.1985 και την 15.7.1988 (αριθ. 197 και 185 αντίστοιχα).
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δύναται να ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που, είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κρατικές τράπεζες ή θυγατρικές τους εταιρείες ή αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 68 του Ν. 1892/1990, η εφαρμογή μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης που αφορούν έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
2.  
  Η ανάθεση της εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης με προϋπολογισμό μέχρι 80 εκατομμύρια δραχ. γίνεται σε περίπτωση επείγοντος απευθείας με· αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανάθεση της εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων ή μέτρων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 3. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ιδίοις το αντικείμενο του έργου, τον προϋπολογισμό του και τους όρους συμμετοχής και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και θεσσαλονίκης, πανελληνίου κυκλοφορίας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους. Η Επιτροπή της παραγράφου 3, ελέγχει τις προτάσεις και γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, που αρχίζει από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών.
3.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Επιτροπή από ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο και τους προϊσταμένους των Δ/νσεων Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Συντονισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων, Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αντί του προϊσταμένου Δ/νσεως μπορεί να ορίζεται ένας από τους προϊσταμένους τμήματος της οικείας Δ/νσης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τρία το πολύ χρόνια. Με την Ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
4.  
  Αν ο ενδιάμεσος φορέας είναι νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να έχει διοικητική και χρηματοδοτική ικανότητα ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας το έργο που του ανατίθεται
 2. Να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή μέτρου. 5?Η απόφαση ανάθεσης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας γνωστοποιείται στις αρμόδιες Κοινοτικές αρχές.
6.  
  Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του ενδιάμεσου φορέα, καταρτίζεται σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης και τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
7.  
  Η ανάθεση της εφαρμογής και διαχείρισης μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων, ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισμού για τα οποία έχει καταρτιστεί σύμβαση κατά την διαδικασία του Ν. 1747/1988 προ της έναρξης ισχύος του Ν. 1960/1991, γίνεται με απόφαση του .Υπουργού Εθνικής Οικονομίας απευθείας στον αντισυμβαλλόμενο στην σύμβαση αυτή φορέα για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.
Άρθρο 3
1.  
  Με την απόφαση ανάθεσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μπορεί να χορηγείται προκαταβολή στον ενδιάμεσο φορέα με τους όρους ή προϋποθέσεις των αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
2.  
  Οι δαπάνες του ενδιάμεσου φορέα για την εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης, καταβάλλονται σε αυτόν κατά τον τρόπο και τους όρους που ορίζονται στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
Άρθρο 4 "Διαχείριση πόρων"
1.  
  Οι ενδιάμεσοι φορείς διαχειρίζονται τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που διατίθενται κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, για την εφαρμογή των ανατιθεμένων προγραμμάτων και μέτρων. Η διαχείριση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις προτάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης που προβλέπονται από τους κανονισμούς ΕΟΚ του άρθρου 1 του παρόντος, ύστερα από έγκριση των προτάσεων, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τα αρμόδια όργανα της ΕΟΚ., Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι εξαμηνιαίες ανάγκες σε προσωπικό, υλικά, μελέτες, υπηρεσίες με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως γενικά έξοδα.
Άρθρο 5
1.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας στα πλαίσια των εγκεκριμένων προτάσεων του άρθρου 4, ενεργεί για λογαριασμό του προσλήψεις προσωπικού, μισθώσεις υπηρεσιών, αναθέσεις μελετών και προμήθειες, αναγκαίες για την εκτέλεση και εφαρμογή των προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης και ακολούθως διαθέτει το προσλαμβανόμενο προσωπικό, τα υλικά και τις μισθούμενες υπηρεσίες στο φορέα που προβλέπεται από το πρόγραμμα ή το μέτρο
2.  
  Προμήθειες με προϋπολογισμό μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες δρχ. (500.000), διενεργούνται απευθείας από τον ενδιάμεσο φορέα μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης. Αν ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι από πεντακόσιες χιλιάδες και μια δραχμή (500.001) και μέχρι τρία εκατομμύρια δρχ. (3.000.000), η προμήθεια διενεργείται από τον ενδιάμεσο φορέα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης ο οποίος επιλέγει μεταξύ τριών τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από κατάλληλους προμηθευτικούς οίκους. Αν ο προϋπολογισμός της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων δρχ. (3.000.000), η προμήθεια διενεργείται από τον ενδιάμεσο φορέα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, ο οποίος επιλέγει μεταξύ των προσφορών που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους οίκους, μετά από δημοσίευση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες, από τις οποίες η μία ημερήσια πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης επιλέγει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ακολούθως καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ του ενδιαμέσου φορέα και του επιλεγέντα προμηθευτή.
3.  
  Η ανάθεση εκπόνησης μελέτης, αμοιβής μέχρι έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δρχ., γίνεται από τον ενδιάμεσο φο^έα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης σε πρόσωπο ή γραφείο μελετών με εμπειρία σχετική προς το αντικείμενο της μελέτης. Αν η αμοιβή της μελέτης υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δρχ., η ανάθεση διενεργείται από τον ενδιάμεσο φορέα ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες, από τις οποίες η μία ημερήσια πανελληνίας κυκλοφορίας. Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης επιλέγει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Ακολούθως καταρτίζεται σύμβαση μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του επιλεγέντα μελετητή.
4.  
  Η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού από τον ενδιάμεσο φορέα που διατίθεται για την τεχνική υποστήριξη των κοινοτικών προγραμμάτων, γίνεται με την κάτωθι διαδικασία: Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης προτείνει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το απαιτούμενο κατά ειδικότητα και αριθμό προσωπικό, για την κάλυψη των αναγκών εκάστου προγράμματος ή μέτρου. Μετά την έγκριση της προτάσεως αυτής ο ενδιάμεσος φορέας δημοσιεύει πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για να υποβάλλουν αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών πανελληνίου κυκλοφορίας και σε μία εφημερίδα του τόπου που αφορά το εκτελούμενο πρόγραμμα ή μέτρο. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Ο ενδιάμεσος φορέας αφού ελέγξει τα προσόντα και την καταλληλότητα των υποψηφίων, καταρτίζεται πίνακα επολογής κατά σειρά αξιολόγησης. Ακολούθως ο πίνακας υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς έγκριση. Μετά την έγκριση του πίνακος καταρτίζεται μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και των επιλεγέντων, κατά τη σειρά του πίνακος, σύμβαση έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι όροι και ο χρόνος της σύμβασης καθορίζεται από τη φύση και τις ανάγκες του προγράμματος. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται μέχρι πέρατος του προγράμματος. Μετά τη λήξη του εφαρμοσμένου προγράμματος ή μέτρου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως χωρίς καμμία αποζημίωση για την αιτία αυτή. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού (εκτός του ανωτάτου ορίου ηλικίας) και να μη συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
5.  
  Συμβάσεις, οποιασδήποτε άλλης φύσης του ενδιάμεσου φορέα με τρίτους, στα πλαίσια της υποστήριξης των κοινοτικών προγραμμάτων, συνάπτονται με τους όρους και διαδικασίες της παραγράφου 2
Άρθρο 6
1.  
  Ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από της υπογραφής της σύμβασης, ο ενδιάμεσος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Συντονισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων) έκθεση διαχείρισης των διατεθέντων πόρων. Τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης τηρούνται από τον ενδιάμεσο φορέα στην έδρα του και τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των αρμοδίων οργάνων της ΕΟΚ όταν ζητηθούν.
2.  
  Μη αναλώσιμα αγαθά που προμηθεύτηκε ο ενδιάμεσος φορέας κατά τηδιαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος, υποχρεούται όπως, μετά το πέρας της χρήσης για την οποία έγινε ή προμήθεια τους, τα παραδώσει στο Δημόσια κατά πλήρη την κυριότητα
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101). β. Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1960/1991 «Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την Διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α 123).
 • Την κοινή απόφαση Υ 1687/17.2.1992 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» ΦΕΚ/Β 104/1992.
 • Την με αριθμ. 122/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/2088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/2088 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1747 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1747 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/2052 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/2052 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3193 2003