ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/114

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-04-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-04-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων του ιδιωτικού τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν Διάταγμα, λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση του κανονισμού του Συμβουλίου ΕΟΚ αριθ. 2088 της 23.7.1985 «για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα» και του κανονισμού του Συμβουλίου ΕΟΚ αριθμ. 2052 της 24.7.1988 «για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητα τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεων τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων», που δημοσιεύτηκαν στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 27.7.1985 και την 15.7.1988 (Αριθ. 197 και 185 αντίστοιχα).
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δύναται να ανατίθεται σε ενδιάμεσους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που, είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε νομικά πρόσωπα του Δημόσιου τομέα, η εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων ή μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
2.  
  Η ανάθεση της εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων ή μέτρων με προϋπολογισμό μέχρι 80 εκατομμύρια δραχ. γίνεται σε περίπτωση επείγοντος, απευθείας με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανάθεση της εφαρμογής και διαχείρισης προγραμμάτων ή μέτρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ιδίως το αντικείμενο του έργου, τον προϋπολογισμό του και τους όρους συμμετοχής και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και θεσσαλονίκης, πανελληνίου κυκλοφορίας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους. Η Επιτροπή της παραγράφου 3, ελέγχει τις προτάσεις και γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών, που αρχίζει από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών.
3.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Επιτροπή από ένα Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο και τους προϊσταμένους των Δ/νσεων Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Συντονισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων, Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αντί του προϊσταμένου Δ/νσεως μπορεί να ορίζεται ένας από τους Προϊσταμένους Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τρία το πολύ χρόνια. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
4.  
  Αν ο ενδιάμεσος φορέας είναι νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να έχει διοικητική και χρηματοδοτική ικανότητα ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας το έργο που του ανατίθεται
 2. Να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή μέτρου
5.  
  Η απόφαση ανάθεσης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας γνωστοποιείται στις αρμόδιες Κοινοτικές αρχές
6.  
  Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του ενδιάμεσου φορέα, καταρτίζεται σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης και τα οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
Άρθρο 3
1.  
  Οι δαπάνες του ενδιάμεσου φορέα για την εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης, καταβάλλονται σε αυτόν κατά τον τρόπο και τους όρους που ορίζονται στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/ 1991.
Άρθρο 4 "πόρους που διατίθενται κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, για την εφαρμογή των ανατιθεμένων προγραμμάτων και μέτρων. Η διαχείριση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης των σχετικών προγραμμάτων ή μέτρων που εγκρίνονται από τον Υ [...]"
2.  
  Η διαχείριση των παραπάνω πόρων γίνεται υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά τρόπο εξασφαλίζοντα την διαφάνεια της διαχείρισης. Η εποπτεία συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και ιδίως εάν αυτές προβλέπονται από το οικείο πρόγραμμα ή μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Ο ενδιάμεσος φορέας υποχρεούται να θέτει υπόψη των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όλα τα στοιχεία της διαχείρισης. Τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου της διαχείρισης των καταβαλλομένων στον ενδιάμεσο φορέα ποσών γίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991.
Άρθρο 5 "Η εφαρμογή των ανατιθεμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προγραμμάτων ή μέτρων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:"
1.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας δημοσιεύει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή μέτρο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες πανελληνίου κυκλοφορίας των Αθηνών και της θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης.
2.  
  Η πρόσκληση περιλαμβάνει ιδίως τους όρους συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ή μέτρο, τις δαπάνες που καλύπτονται, την προθεσμία υποβολής των προτάσεων συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία καθορίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση του ενδιάμεσου φορέα
3.  
  Οι προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή της παραγράφου 4. Η Επιτροπή υποβάλει τη σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μέσα σε 15 ημέρες από την περιέλευση σε αυτή των προτάσεων. Ο Υπουργός αποφασίζει μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης. Αν πάρελθε άπρακτη η τελευταία προθεσμία, οι προτάσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή, θεωρούνται εγκριθείσες κατά τη σειρά αξιολόγησης τους.
4.  
  Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Επιτροπή από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύο εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δύο εκπροσώπους του ενδιάμεσου φορέα και τρεις ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τρία το πολύ χρόνια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται από τα παραπάνω μέλη ο Πρόεδρος και ως γραμματέας ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
5.  
  Μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και της επιχείρησης της οποίας η πρόταση εγκρίθηκε υπογράφεται σύμβαση. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, σαφή περιγραφή του προς εκτέλεση έργου σε φάσεις, το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, το συνολικό προϋπολογισμό και τις πηγές χρηματοδότησης του.
Άρθρο 6 "Δαπάνες ιδιωτικού φορέα - Τήρηση στοιχείων"
1.  
  Οι δαπάνες των έργων, που καλύπτονται από το πρόγραμμα ή μέτρο, ορίζονται στον προϋπολογισμό του έργου για τον οποίο έχει καταρτιστεί η σύμβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 5. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στις επιχειρήσεις μέσω του ενδιάμεσου φορέα κατά το μέρος που καλύπτονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ή μέτρο από τους Κοινοτικούς πόρους και το Δημόσιο. Η καταβολή της δαπάνης γίνεται αφού ενδιάμεσος φορέας προβεί σε έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου από την επιχείρηση και διαπιστώσει την εκτέλεση του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό που προβλέπεται στην σύμβαση.
2.  
  Για το σύνολο των δαπανών του έργου, η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία και στοιχειά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών κάθε έργου τηρούνται από τις επιχειρήσεις σε ειδική μερίδα καθ όλη την διάρκεια του έργου και στην συνέχεια για πέντε χρόνια από την ημερομηνία της λήξης της σύμβασης και τίθενται στην διάθεση του ενδιάμεσου φορέα ή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 7
1.  
  Ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανά εξάμηνο, από της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης προγράμματος ή μέτρου, έκθεση διαχείρισης των διατεθέντων πόρων που συνοδεύεται για κάθε εκταμίευση από βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του
2.  
  Αν από ελέγχους του ενδιάμεσου φορέα ή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκύπτει ότι ορισμένες δαπάνες που πραγματοποίησε η επιχείρηση δεν είναι νόμιμες ή δεν καλύπτονται από τα προγράμματα ή μέτρα, ο ενδιάμεσος φορέας εκχωρεί στο Δημόσιο τη σχετική απαίτηση προς επιστροφή του αντίστοιχου ποσού. Με,βάση την εκχώρηση το ποσό της απαίτησης βεβαιούται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις κείμενες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3, του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικάου» (ΦΕΚ Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101). β. Του άρθρου .4 παρ. 1 και 2 του Ν. 1960/1991 «Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την Διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α 123).
 • Την κοινή απόφαση Υ 1687/17.2.1992 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Β 104).
 • Την με αριθμ. 109/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία