Τροποποίηση του Π.Δ/τος 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝS FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Παιδιού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τροποποιείται το Π.Δ/γμα 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝS FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του παιδιού ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 13 του άρθρου 7 τουΒ.Δ/τος 61/1985 (ΦΕΚ 24/ Α/85) καταργείται.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: Τμήματα"
1.  
  Η Επιτροπή λειτουργεί με τέσσερα τμήματα
 1. Το Τμήμα Κάρτας και Συλλογής Πόρων που ασχολείται ειδικότερα:
 2. α1.
 3. Με την επιλογή, διαφήμιση και διάθεση της Κάρτας και των άλλων προϊόντων της UΝΙCΕF και της Επιτροπής, καθώς επίσης και με την διεκπεραίωση κάθε εργασίας που έχει σχέση με το πιο πάνω αντικείμενο. α2.
 4. Με την οργάνωση εκδηλώσεων για Συλλογή Οικονομικών Πόρων και γενικά με τον σχεδιασμό και την φροντίδα για δυνατότητες συλλογής οικονομικών πόρων.
 5. Το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που ασχολείται γενικά με την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής και τα θέματα προσωπικού, που καθορίζονται λεπτομερώς με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου
 6. Το Τμήμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη που ασχολείται:
 7. γ1.
 8. Με την Πληροφόρηση του κοινού πάνω στο έργο της UΝΙCΕF. γ2.
 9. Με την ανάπτυξη των σκοπών της και γενικά των δραστηριοτήτων τόσο της UΝΙCΕF όσο και της Επιτροπής. γ3.
 10. Με την μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
 11. Το Τμήμα Γραμματείας ασχολείται ειδικότερα:
 12. Με την διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, με την εσωτερική διανομή των εγγράφων, την επιμέλεια των πρακτικών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και γενικότερα με τη διεκπεραίωση των εργασιών Γραμματείας
2.  
  Κάθε ένα από τα Τμήματα της Επιτροπής αποτελείται από τον Προϊστάμενο του και τους υπαλλήλους του, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιτροπής
3.  
  Για τις ανάγκες της Επιτροπής συνιστώνται οι εξής είκοσι (20) θέσεις προσωπικού: Τέσσερις (4) θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων. Τρεις (3) θέσεις βοηθών Προϊσταμένων για τα πλην Γραμματείας Τμήματα. Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων στο Τμήμα Κάρτας και Συλλογής Πόρων. Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη. Μία (1) θέση βοηθού Λογιστού. Μία (1) θέση Ταμία-βοηθού Λογιστού. Μία (1) θέση Αποθηκάριου. Μία (1) θέση Βοηθού Αποθηκάριου-Οδηγού 1ΧΦ. Μία (1) θέση Πωλητού στο Κατάστημα. Μία (1) θέση Καθαρίστριας.
4.  
  Προσόντα πρόσληψης σε θέσεις της Επιτροπής:
 1. Για τις θέσεις Προϊσταμένων των Τμημάτων Κάρτας και Συλλογής Πόρων και Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας
 2. Για τη θέση Προϊσταμένου του Οικονομικού Τμήματος απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και δυνατότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων Δ Κατηγορίας
 3. Για την θέση Προϊσταμένου Γραμματείας και Βοηθών Προϊσταμένων απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή Παλαιού Εξαταξίου Γυμνασίου και άρτια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, καθώς επίσης και δακτυλογραφία Ελληνικής και ξένης γραφομηχανής
 4. Για όλες τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας, πλην του βοηθού Αποθηκάριου και της Καθαρίστριας, απαιτείται απολυτήριο Λυκείου ή παλαιού Εξαταξίου Γυμνασίου
 5. Για τις θέσεις του βοηθού Αποθηκάριου και της καθαρίστριας απαιτείται απολυτήριο σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης
5.  
  Με απόφαση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται τα ειδικά καθήκοντα των παραπάνω υπαλλήλων και κατανέμονται ή ανακατανέμονται στα διάφορα τμήματα ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας κάθε φορά
6.  
  Οι παραπάνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται μετά από προκήρυξη των θέσεων, Η πρόσληψη θα γίνεται μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση Επιτροπής Επιλογής, που θα συνιστάται απ αυτό. Η σχέση εργασίας θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Οι αμοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι αμοιβές και τα πάσης φύσεως επιδόματα είναι ανώτερα από αυτά που καθορίζονται από τις γενικές ή ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή αποφάσεις Διαιτητικών Δικαστηρίων, η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου υπόκειται σε έγκριση των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών.
7.  
  Η Επιτροπή με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου που υπόκειται σε έγκριση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για. την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών.
8.  
  Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος:
 1. θεωρεί τα διπλότυπα είσπραξης τα οποία υπογράφει ο Ταμίας
 2. Εκδίδει και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, τα οποία προσυπογράφονται, όπως παραπάνω, από το Γενικό Γραμματέα και από τον Οικονομικό Σύμβουλο
 3. Κινεί με το Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό Σύμβουλο τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
 4. Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και γενικά υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό Σύμβουλο, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια και λοιπά αξιόγραφα
 5. Διαχειρίζεται για τις τρέχουσες ανάγκες της Επιτροπής το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου
 6. Τηρεί κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Οικονομικού Συμβούλου τα λογιστικά βιβλία, που προβλέπει το άρθρο 17
 7. θεωρεί με την υπογραφή του τα:
 8. Δελτία Εισαγωγής Υλικών.
 9. Δελτία Εξαγωγής Υλικών.
 10. Δελτία Εισαγωγής Προϊόντων.
 11. Πιστωτικά σημειώματα.
9.  
  Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο της Επιτροπής και διενεργεί πληρωμές και εισπράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεως και θεωρεί αυτές οι οποίες αφορούν έσοδα από συνεισφορές.
10.  
  Οι Προϊστάμενοι των τεσσάρων (4) τμημάτων υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία των τμημάτων τους μετά από έγγραφη εντολή-εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα και με την ένδειξη «αντ αυτού»
11.  
  Τα τέσσερα τμήματα συνεργάζονται άμεσα μεταξύ τους για την προώθηση του έργου της Επιτροπής, ώστε αφενός μεν να αλληλοτροφοδοτούνται με την απαραίτητη πληροφόρηση, αφετέρου να αποφεύγονται φαινόμενα σύγκρουσης ή αλληλεπικάλυψης ενεργειών και αρμοδιοτήτων
Άρθρο 4 "Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: Ομάδες ή Επιτροπές Μελέτης-Εργασίας"
1.  
  Με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Ομάδες ή Επιτροπές για την εισήγηση, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση θεμάτων, έργων και εκδηλώσεων οι οποίες θα έχουν ως στόχο την επίτευξη των σκοπών της UΝΙCΕF, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
2.  
  Ειδικά για τις προμήθειες συγκροτείται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών αποτελούμενη από Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι διάρκειας πέραν των δύο ετών.
3.  
  Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων για κάλυψη Οργανικών θέσεων, συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού αποτελούμενη από Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
Άρθρο 5 "Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρεί η Επιτροπή Α. Γενικά Βιβλία:"
1.  
  Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών
2.  
  Βιβλίο Πρακτικών του Εκτελεστικού Συμβουλίου που θα καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων
3.  
  Βιβλίο Ατελειών. Β. Λογιστικά Βιβλία:.
4.  
  Βιβλίο Αποθήκης
5.  
  Βιβλίο Μητρώου Παγίων Στοιχείων
6.  
  Απόδειξη Εισπράξεως. Δ. Κάθε άλλο βιβλίο και στοιχείο που κατά την κρίση του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι αναγκαίο για την λειτουργία της Επιτροπής.
7.  
  Γενικό Καθολικό
8.  
  Βιβλίο Πράξεων Ισολογισμού. Γ. Λογιστικά στοιχεία:.
Άρθρο 6 "Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: Ταμείο"
1.  
  Το Ταμείο της Επιτροπής, χρεώνεται με τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται κάθε φορά με τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης και πιστώνεται βάσει των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται για τις ενεργούμενες δαπάνες
2.  
  Για την έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την έγκριση της δαπάνης
 2. Τιμολόγιο Πώλησης.
 3. Δελτίο Αποστολής Προϊόντων.
 4. Δελτίο Εισαγωγής Προϊόντων.
 5. Εξοφλητική Απόδειξη ή Απόδειξη είσπραξης όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου.
 6. Τιμολόγιο Πώλησης.
 7. Δελτία Αποστολής Υλικού.
 8. Εξοφλητική Απόδειξη ή Απόδειξη Είσπραξης όπου δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου και βεβαίωση εκτέλεσης έργου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο εκάστου τμήματος και έγκριση από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
 9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο, που θα καθορίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, με το οποίο θα πιστοποιείται η Κανονική ενέργεια της δαπάνης
3.  
  Τα ποσά τα οποία προέρχονται από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις των Κεντρικών Γραφείων UΝΙCΕF Νέας Υόρκης και Ευρώπης προς την Ελληνική Επιτροπή για συγκεκριμμένους σκοπούς και προγράμματα διαχειρίζεται και διαθέτει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των παραπάνω Γραφείων βάσει των γενικών αρχών της UΝΙCΕF ως και της Αναγνωριστικής Συμφωνίας (ΦΕΚ 186/Α/18.8.1979). Πλήρης απολογισμός της διαχείρισης και διάθεσης των παραπάνω ποσών αποδίδεται στα παραπάνω Γραφεία από τα οποία ελέγχεται η διάθεση των ποσών αυτών. Ο απολογισμός αυτός κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ενημέρωση τους.
Άρθρο 7 "Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Προϊόντα
 1. Όλα τα προϊόντα προς εμπορία που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή ή αιτία εισάγονται στην αποθήκη της Επιτροπής και παραλαμβάνονται από τον Αποθηκάριο με Δελτία Εισαγωγής Προϊόντων που εκδίδεται και υπογράφεται από αυτόν και θεωρείται από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών και καταχωρούνται στο Βιβλίο Αποθήκης
 2. Η διακίνηση οποιουδήποτε προϊόντος προς εμπορία γίνεται με χρεωστικό Σημείωμα - Δελτίο Αποστολής ή με Δελτίο Εσωτερικής Διακίνησης που εκδίδεται και υπογράφεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θεωρείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών με αντίστοιχη και σχετική ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων
2.  
  Υλικά. Με τον όρο υλικά εννοούνται:.
 1. Γραφική ύλη, πληροφοριακό υλικό, ενημερωτικό υλικό, διαφημιστικό υλικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό για το οποίο δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Εισαγωγής Υλικών
 2. Η έκδοση Δελτίου Εισαγωγής Υλικών απαιτείται σε περιπτώσεις κτήσεως πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
 3. Εκδίδεται και θεωρείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και καταχωρείται στο Βιβλίο παγίων Μητρώου της Επιτροπής.
 4. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 687/1977 «περί συστάσεως Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙCΕF» (ΦΕΚ 252/Α/ 1977).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).
 • Την με αριθ. Υ.1660/1007556/116/0006Α/24.1.92 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 31/Β-/92).
 • Την αριθ. 27/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1660/1007556/116/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1660_1007556_116_0006Α 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/687 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/61 1985
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/61 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία